Modafinil Orion

Tablett 100 mg Modafinil 90 tablett(er)

Detta är ett receptbelagt läkemedel som endast kan köpas om du har recept.

Pris med recept (Ingår i förmån)

568:34

Köp via recept
Läs alltid bipacksedeln innan användning.

EAN: 06432100043092

Källa: Fass.se

Bipacksedel: Information till användaren

Modafinil Orion

100 mg, 200 mg tabletter
Modafinil

Läs noga igenom denna bipacksedel innan du börjar ta detta läkemedel. Den innehåller information som är viktig för dig.

 • Spara denna information, du kan behöva läsa den igen.

 • Om du har ytterligare frågor vänd dig till läkare eller apotekspersonal.

 • Detta läkemedel har ordinerats enbart åt dig. Ge det inte till andra. Det kan skada dem, även om de uppvisar sjukdomstecken som liknar dina.

 • Om du får biverkningar, tala med läkare eller apotekspersonal. Detta gäller även eventuella biverkningar som inte nämns i denna information. Se avsnitt 4.

I denna bipacksedel finner du information om:
1. Vad Modafinil Orion är och vad det används för
2. Vad du behöver veta innan du tar Modafinil Orion
3. Hur du tar Modafinil Orion
4. Eventuella biverkningar
5. Hur Modafinil Orion ska förvaras
6. Förpackningens innehåll och övriga upplysningar

1. Vad Modafinil Orion är och vad det används för

Modafinil Orion tabletter innehåller den aktiva substansen modafinil.

Detta läkemedel är avsett för vuxna som lider av narkolepsi för att hjälpa dem att hålla sig vakna.

Narkolepsi är ett tillstånd som påverkar din sömn. Det orsakar uttalad sömnighet under dagen och sömnattacker, där du plötsligt kan somna utan förvarning. Detta läkemedel kan minska din sömnighet under dagen och sannolikheten att du får en sömnattack.

Modafinil som finns i Modafinil Orion kan också vara godkänd för att behandla andra sjukdomar som inte nämns i denna bipacksedel. Fråga läkare, apotekspersonal eller annan hälso- och sjukvårdspersonal om du har ytterligare frågor och följ alltid deras instruktion.

2. Vad du behöver veta innan du tar Modafinil Orion

Använd inte Modafinil Orion

Ta inte Modafinil Orion :

 • om du är allergisk mot modafinil eller något annat innehållsämne i detta läkemedel (anges i avsnitt 6).

 • om du har oregelbundna hjärtslag.

 • om du har okontrollerat, måttligt till mycket högt blodtryck (hypertoni).

Varningar och försiktighet

Tala med läkare eller apotekspersonal innan du tar Modafinil Orion, om du har eller har haft:

 • hjärtbesvär eller högt blodtryck. Din läkare kommer regelbundet att behöva undersöka detta under tiden du tar detta läkemedel.

 • depression, nedstämdhet, ångest, psykos, mani eller bipolär sjukdom. Detta läkemedel kan förvärra dessa tillstånd.

 • njur- eller leverbesvär. Du kan behöva ta en lägre dos.

 • alkohol- eller drogproblem.

Annat som du bör tala om för din läkare eller apotekspersonal

 • Vissa personer har rapporterat att de har självmords- eller aggressiva tankar och handlingar då de tar detta läkemedel. Tala omedelbart om för din läkare om du märker att du blir deprimerad, känner dig aggressiv mot andra människor, om du har självmordstankar eller märker några andra förändringar i ditt beteende. Du kanske vill be någon i din familj eller nära vän att hjälpa dig att vara observant på tecken på depression, ångest eller andra förändringar i ditt beteende.

 • Vissa personer kan bli beroende av detta läkemedel vid långtidsbehandling. Om du behöver ta detta läkemedel under en lång tid kommer din läkare regelbundet kontrollera att det fortfarande är det bästa läkemedlet för dig.

Modafinil Orion innehåller laktos

Om du inte tål vissa sockerarter, bör du kontakta din läkare innan du tar detta läkemedel.

Barn och ungdomar

Detta läkemedel ska inte tas av barn eller ungdomar yngre än 18 år eftersom det kanske inte är säkert.

Andra läkemedel och Modafinil Orion

Tala om för läkare eller apotekspersonal om du tar, nyligen har tagit eller kan tänkas ta andra läkemedel. Detta läkemedel kan påverka hur vissa andra läkemedel verkar och din läkare kan vilja anpassa din dos.

Tala med din läkare eller apotekspersonal om du tar eller använder något av följande:

 • hormonella preventivmedel inklusive p-piller, p-stav, hormonspiral och p-plåster. Detta läkemedel kan minska effekten av dessa preventivmedel. Du behöver använda andra preventivmetoder medan du tar detta läkemedel och i minst två månader efter avslutad behandling.

 • omeprazol (mot sura uppstötningar, magbesvär och magsår).

 • antivirala läkemedel för behandling av hiv-infektioner (proteashämmare, såsom indinavir eller ritonavir).

 • ciklosporin (ett läkemedel mot avstötning av transplanterade organ eller mot artrit eller psoriasis).

 • epilepsiläkemedel (såsom karbamazepin, fenobarbital eller fenytoin).

 • läkemedel mot depression eller ångest (såsom amitriptylin, citalopram, fluoxetin, diazepam eller buspiron).

 • läkemedel mot högt blodtryck eller hjärtbesvär (såsom amlodipin, verapamil eller propranolol).

 • läkemedel som sänker kolesterol (såsom atorvastatin eller simvastatin).

 • läkemedel mot sömnlöshet (triazolam eller midazolam).

 • warfarin (blodförtunnande). Din läkare kommer att kontrollera blodets förmåga att levra sig under behandlingen.

Graviditet, amning och fertilitet

Om du är gravid eller ammar, tror du kan vara gravid eller planerar att skaffa barn ska du inte ta detta läkemedel. Modafinil misstänks orsaka missbildningar vid användning under graviditet.

Tala med din läkare om lämplig preventivmetod under tiden du använder detta läkemedel samt i två månader efter avslutad behandling.

Körförmåga och användning av maskiner

Detta läkemedel kan orsaka dimsyn eller yrsel. Kör inte bil och använd inte verktyg eller maskiner om du påverkas eller fortfarande känner dig väldigt sömnig när du använder detta läkemedel.

Du är själv ansvarig för att bedöma om du är i kondition att framföra motorfordon eller utföra arbete som kräver skärpt uppmärksamhet. En av faktorerna som kan påverka din förmåga i dessa avseenden är användning av läkemedel på grund av deras effekter och/eller biverkningar. Beskrivning av dessa effekter och biverkningar finns i andra avsnitt. Läs därför all information i denna bipacksedel för vägledning. Diskutera med läkare eller apotekspersonal om du är osäker.


3. Hur du tar Modafinil Orion

Ta alltid detta läkemedel enligt läkarens anvisningar. Rådfråga läkare eller apotekspersonal om du är osäker.

Vuxna

Rekommenderad dos är 200 mg dagligen. Dosen kan tas en gång per dag på morgonen eller uppdelad på två doser, 100 mg på morgonen och 100 mg mitt på dagen.

I vissa fall kan din läkare öka din dagliga dos upp till 400 mg.

Äldre (över 65 år)

Rekommenderad dos är 100 mg dagligen.

Din läkare kan öka dosen, upp till maximalt 400 mg dagligen, om du inte har några lever- eller njurbesvär.

Vuxna med svåra njur‑ eller leverbesvär

Rekommenderad dos är 100 mg dagligen.

Din läkare kommer regelbundet att kontrollera din dosering för att se att den är rätt för dig.

200 mg tabletten kan delas i två lika stora doser.

Om du har tagit för stor mängd av Modafinil Orion

Om du tar för många tabletter kan du känna dig illamående, rastlös, desorienterad, förvirrad eller upphetsad. Du kan också få sömnsvårigheter, diarré, hallucinationer, bröstsmärta, ändrad puls eller ökat blodtryck.

Om du fått i dig för stor mängd läkemedel eller om t.ex. ett barn fått i sig läkemedlet av misstag kontakta läkare, sjukhus eller Giftinformationscentralen (tel. 112) för bedömning av risken samt rådgivning. Ta med denna bipacksedel och dina återstående tabletter.

Om du har glömt att ta Modafinil Orion

Om du har glömt att ta ditt läkemedel, ta nästa dos som vanligt. Ta inte dubbel dos för att kompensera för glömd dos.

Om du har ytterligare frågor om detta läkemedel kontakta läkare eller apotekspersonal.

4. Eventuella biverkningar

Liksom alla läkemedel kan detta läkemedel orsaka biverkningar, men alla användare behöver inte få dem.

Allvarliga biverkningar

Sluta ta detta läkemedel och kontakta din läkare eller akutmottagning OMEDELBART om du har något av följande symtom:

 • Svårt att andas eller väsande andning, svullnad av ditt ansikte, mun eller hals, du får feber eller hudutslag. Detta kan vara tecken på en allvarlig allergisk reaktion.  

 • Flagnande hud och blåsbildning i huden, munnen, ögonen eller könsorgan och varfyllda blåsor med feber. Detta kan vara tecken på en allvarlig hudreaktion.

 • Bröstsmärta, hjärtklappning eller ökad puls.

 • Försämring av depression, ångest eller psykos, humörsvängningar, förvirring, självmordstankar eller självmordsförsök, extrem lyckokänsla eller gråt, känsla av avskildhet och domning, aggression eller fientlighet.

Andra biverkningar

Följande biverkningar kan också förekomma:

Mycket vanliga biverkningar (kan förekomma hos fler än 1 av 10 användare):

 • huvudvärk

Vanliga biverkningar (kan förekomma hos upp till 1 av 10 användare):

 • yrsel

 • sömnighet, extrem trötthet

 • sömnsvårigheter

 • blodvallning

 • muntorrhet

 • magont

 • aptitlöshet

 • illamående

 • matsmältningsbesvär

 • förstoppning

 • diarré

 • svaghet

 • domningar eller stickningar i händer eller fötter ("myrkrypningar")

 • dimsyn

 • nervositet, irritabilitet

 • onormala blodvärden som visar förhöjda leverenzymer

Mindre vanliga biverkningar (kan förekomma hos upp till 1 av 100 användare):

 • rygg-, nack-, muskel- eller ledvärk, muskelsvaghet, kramp i benen

 • rastlöshet, ofrivilliga muskelrörelser, ryckningar eller skakningar

 • svårigheter att röra muskler smidigt eller andra rörelseproblem eller koordinationsproblem

 • vertigo (svindel)

 • minskad känsel

 • hösnuvesymtom med rinnande eller kliande näsa eller ögon

 • ökad hosta, astma eller andnöd

 • näsblod eller en rinnande eller täppt näsa

 • inflammerad hals eller bihålor

 • hudutslag, akne eller kliande hud

 • svettning

 • förhöjt eller sänkt blodtryck

 • avvikande EKG, oregelbunden eller långsam hjärtrytm

 • svårigheter att svälja, svullen eller öm tunga

 • munsår

 • kraftig gasbildning

 • illamående eller uppstötningar (återflöde av vätska från magsäcken)

 • ökad aptit eller törst

 • viktökning eller viktminskning

 • smakförändringar

 • migrän

 • glömska och minnesförlust

 • talproblem

 • diabetes eller förhöjt blodsocker

 • förhöjt kolesterolvärde

 • svullna händer och fötter

 • störd sömn eller onormala drömmar

 • nedsatt sexualdrift

 • synförändringar eller torra ögon

 • onormal urin eller tätare urinering

 • onormal mens

 • onormala blodvärden som visar att antalet vita blodkroppar har förändrats

Har rapporterats (förekommer hos ett okänt antal användare):

 • svullnad under huden som kan vara varmt eller smärtsam

 • röda, upphöjda kliande utslag

Rapportering av biverkningar

Om du får biverkningar, tala med läkare, apotekspersonal eller sjuksköterska. Detta gäller även eventuella biverkningar som inte nämns i denna information. Du kan också rapportera eventuella biverkningar direkt till Läkemedelsverket, www.lakemedelsverket.se. Genom att rapportera biverkningar kan du bidra till att öka informationen om läkemedels säkerhet.

Postadress: Läkemedelsverket Box 26 751 03 Uppsala

5. Hur Modafinil Orion ska förvaras

Förvara detta läkemedel utom syn- och räckhåll för barn.

Används före utgångsdatum som anges på etiketten, kartongen och blister efter EXP. Utgångsdatumet är den sista dagen i angiven månad. Inga särskilda förvaringsanvisningar.

Läkemedel ska inte kastas i avloppet eller bland hushållsavfall. Fråga apotekspersonalen hur man kastar läkemedel som inte längre används. Dessa åtgärder är till för att skydda miljön

6. Förpackningens innehåll och övriga upplysningar

Innehållsdeklaration

Innehållsdeklaration

 • Den aktiva substansen är modafinil. Varje tablett innehåller 100 mg eller 200 mg modafinil.

 • Övriga innehållsämnen är laktosmonohydrat, kroskaramellosnatrium, povidon (k-30), magnesiumstearat.

Läkemedlets utseende och förpackningsstorlekar

Modafinil 100 mg tabletter är: vita till benvita, kapselformade, odragerade tabletter, präglade med "41" på ena sidan och "J" på den andra sidan.

Modafinil 200 mg tabletter är: vita till benvita, kapselformade, odragerade tabletter, präglade med ”4” & ”2” på varsin sida om brytskåran på ena sidan och "J" på den andra sidan. Tabletten kan delas i två lika stora doser.

100 mg och 200 mg tabletterna är tillgängliga i PVC/PVdC - Aluminiumfolieblister-förpackningar om 30, 90 och 100 tabletter. Eventuellt kommer inte alla förpackningsstorlekar att marknadsföras

Innehavare av godkännande för försäljning och tillverkare

Orion Corporation

Orionintie 1

FI-02200 Espoo

Finland

Tillverkare

Orion Corporation Orion Pharma

Orionintie 1

FI-02200 Espoo

Finland

Orion Corporation Orion Pharma

Joensuunkatu 7

FI-24100 Salo

Finland

För ytterligare upplysningar om detta läkemedel, kontakta ombudet för innehavaren av godkännandet för försäljning:

Orion Pharma AB

medinfo@orionpharma.com


Denna bipacksedel ändrades senast

2019-08-15