Mitoxantron Ebewe

Koncentrat till infusionsvätska, lösning 2 mg/ml Mitoxantron 5 x 10 milliliter

Detta är ett receptbelagt läkemedel som endast kan köpas om du har recept.

Pris med recept (Ingår ej i förmån)

21000:-

Köp via recept

EAN: 07046261054027

Källa: Fass.se

Bipacksedel: Information till användaren

Mitoxantron Ebewe

2 mg/ml koncentrat till infusionsvätska, lösning
mitoxantron (som hydroklorid)
natrium

Läs noga igenom denna bipacksedel innan du börjar använda detta läkemedel. Den innehåller information som är viktig för dig.

 • Spara denna information, du kan behöva läsa den igen.

 • Om du har ytterligare frågor vänd dig till läkare eller sjuksköterska.

 • Om du får biverkningar, tala med läkare eller sjuksköterska. Detta gäller även eventuella biverkningar som inte nämns i denna information. Se avsnitt 4.

I denna bipacksedel finner du information om:
1. Vad Mitoxantron Ebewe är och vad det används för
2. Vad du behöver veta innan du använder Mitoxantron Ebewe
3. Hur du använder Mitoxantron Ebewe
4. Eventuella biverkningar
5. Hur Mitoxantron Ebewe ska förvaras
6. Förpackningens innehåll och övriga upplysningar

1. Vad Mitoxantron Ebewe är och vad det används för

Mitoxantron Ebewe innehåller den aktiva substansen mitoxantron. Mitoxantron Ebewe tillhör en grupp läkemedel som kallas cytostatika eller cancerläkemedel. Det ingår även i en undergrupp av cancerläkemedel som kallas antracykliner. Mitoxantron Ebewe förhindrar cancerceller från att växa, vilket gör att de så småningom dör. Läkemedlet hämmar också immunsystemet och används av denna anledning för att behandla en särskild form av multipel skleros i de fall det inte finns några andra behandlingsalternativ.

Mitoxantron Ebewe används vid behandling av: 

 • avancerad (metastaserande) bröstcancer

 • en form av lymfkörtelcancer (non-Hodgkins lymfom)

 • en form av blodcancer där benmärgen (den svampartade vävnaden inuti de stora skelettbenen) tillverkar för många vita blodkroppar (akut myeloisk leukemi)

 • en typ av cancer hos de vita blodkropparna (kronisk myeloisk leukemi) i ett stadium där det är svårt att hålla antalet vita blodkroppar under kontroll (blastkris). Mitoxantron Ebewe används i kombination med andra läkemedel för detta användningsområde

 • smärta orsakad av prostatacancer i ett långt framskridet skede och då i kombination med kortikosteroider (kortison)

 • multipel skleros (MS) med mycket aktiva återfall förknippad med snabb utveckling av funktionsnedsättning i de fall det inte finns några andra behandlingsalternativ (se avsnitt 2 och 3).

Mitoxantron som finns i Mitoxantron Ebewe kan också vara godkänd för att behandla andra sjukdomar som inte nämns i denna produktinformation. Fråga läkare, apoteks- eller annan hälso- och sjukvårdspersonal om du har ytterligare frågor och följ alltid deras instruktion.

2. Vad du behöver veta innan du använder Mitoxantron Ebewe

Använd inte Mitoxantron Ebewe

 • om du är allergisk mot mitoxantron eller något annat innehållsämne i detta läkemedel (anges i avsnitt 6)

 • om du är allergisk mot sulfit

 • om du har en form av astma (bronkialastma) med sulfitallergi

 • om du ammar (se avsnittet ”Graviditet och amning”).

För användning som behandling av multipel skleros (MS):

 • om du är gravid.

Varningar och försiktighet

Mitoxantron Ebewe ska ges under överinseende av en specialistläkare med erfarenhet av användning av cytostatika eller cancerläkemedel (cytotoxisk kemoterapi).

Mitoxantron Ebewe ska ges som en långsam och fritt flytande infusion (dropp) i en ven.

Mitoxantron Ebewe får inte ges under huden (subkutant), i en muskel (intramuskulärt) eller i en artär (intraarteriellt). Svåra lokala vävnadsskador kan uppstå om Mitoxantron Ebewe läcker ut i omgivande vävnad (så kallad extravasering) när det ges.

Mitoxantron Ebewe får inte heller injiceras i ryggmärgsvätskan (intratekal injektion), eftersom detta kan leda till svåra skador med permanent funktionsnedsättning.

Tala med läkare, apotekspersonal eller sjuksköterska innan du tar Mitoxantron Ebewe om du:

 • har leverproblem

 • har njurproblem

 • har använt Mitoxantron Ebewe tidigare

 • har hjärtproblem

 • tidigare har fått strålbehandling av bröstkorgen

 • använder läkemedel som påverkar hjärtat

 • tidigare har behandlats med antracykliner eller antracendioner, såsom daunorubicin eller doxorubicin

 • har problem med benmärgen eller om du har dåligt allmäntillstånd

 • har en infektion. Eventuella infektioner ska behandlas innan du använder Mitoxantron Ebewe

 • ska vaccineras eller immuniseras under behandlingen. Vaccinationer och immuniseringar kanske inte har avsedd effekt under behandlingen med Mitoxantron Ebewe och i 3 månader efter avslutad behandling

 • är gravid eller om du och din partner försöker att bli gravida

 • ammar. Du ska sluta amma innan du tar Mitoxantron Ebewe

Tala omedelbart om för läkaren, apotekspersonalen eller sjuksköterskan om du får något av följande tecken eller symtom under behandlingen med Mitoxantron Ebewe:

 • feber, infektioner, oförklarliga blödningar eller blåmärken, svaghetskänsla eller om du lätt blir uttröttad

 • andfåddhet (även nattetid), hosta, vätskeansamling (svullnad) i fotlederna eller benen, hjärtfladder (oregelbunden hjärtrytm). Detta kan inträffa antingen under behandlingen eller månader till år efter att behandlingen med Mitoxantron Ebewe har avslutats.

Läkaren kan behöva justera behandlingen eller avbryta den, antingen tillfälligt eller för gott.

Blodprover före och under behandlingen med Mitoxantron Ebewe

Mitoxantron Ebewe kan påverka antalet blodkroppar. Innan du startar och under behandlingen med Mitoxantron Ebewe får du lämna blodprover för att kontrollera dina blodkroppar. Vid följande tillstånd kommer läkaren att ordinera tätare blodprovskontroller för att i synnerhet räkna antalet vita blodkroppar (neutrofila leukocyter) i blodet:

 • om du har lågt antal av en särskild typ av vita blodkroppar (neutrofiler) (färre än 1 500 celler/mm3)

 • om du använder höga doser av Mitoxantron Ebewe (mer än 14 mg/m2 per dag i 3 dagar).

Hjärtfunktionen kontrolleras före och under behandlingen med Mitoxantron Ebewe

Mitoxantron Ebewe kan skada hjärtat och orsaka försämrad hjärtfunktion eller, i allvarligare fall, hjärtsvikt. Du drabbas lättare av dessa biverkningar om du tar högre doser av Mitoxantron Ebewe eller:

 • om du har hjärtproblem

 • om du tidigare har fått strålbehandling av bröstkorgen

 • om de redan använder andra läkemedel som påverkar hjärtat

 • om du tidigare har behandlats med antracykliner eller antracendioner, såsom daunorubicin eller doxorubicin.

Läkaren kommer att kontrollera din hjärtfunktion innan du börjar med Mitoxantron Ebewe och regelbundet under behandlingen. Om du får Mitoxantron Ebewe för att behandla multipel skleros kommer läkaren att kontrollera din hjärtfunktion innan du börjar behandlingen, före varje efterföljande dos och årligen i upp till 5 år efter avslutad behandling.

Akut myeloisk leukemi (AML) och myelodysplastiskt syndrom

En grupp av cancerläkemedel (topoisomeras II-hämmare), där Mitoxantron Ebewe ingår, kan orsaka följande sjukdomar när de används var för sig men i synnerhet i kombination med annan cytostatika, cancerläkemedel och/eller strålbehandling:

 • cancer i vita blodkroppar (akut myeloisk leukemi, AML)

 • benmärgsrubbningar som orsakar onormalt formade blodkroppar och leder till leukemi (myelodysplastiskt syndrom)

Missfärgning av urin och vävnader

Mitoxantron kan orsaka en blågrön missfärgning av urinen i 24 timmar efter infusionen. Även en blåaktig missfärgning av ögonvitorna, huden och naglarna kan förekomma.

Graviditetsskydd hos män och kvinnor

Män får inte göra sin kvinnliga partner gravid och måste använda preventivmedel under behandlingen och i minst 6 månader efter avslutad behandling. Kvinnor som kan få barn ska uppvisa ett negativt graviditetstest före varje dos och använda ett effektivt preventivmedel under behandlingen och i minst 4 månader efter avslutad behandling. Om detta läkemedel används under graviditeten eller om du blir gravid under tiden som du tar detta läkemedel ska du meddela läkaren, eftersom det kan innebära en risk för fostret.

Fertilitet

Detta läkemedel kan öka risken för tillfällig eller permanent utebliven menstruation (amenorré) hos kvinnor som kan få barn.

Barn och ungdomar 

Det finns enbart liten erfarenhet av användning till barn och ungdomar.

Ge inte detta läkemedel till barn och ungdomar från födseln upp till 18 års ålder, eftersom säkerhet och effekt hos barn och ungdomar inte har fastställts.

Andra läkemedel och Mitoxantron Ebewe

Tala om för läkare eller apotekspersonal om du tar, nyligen har tagit eller kan tänkas ta andra läkemedel. Det är särskilt viktigt att du anger om du använder något av följande läkemedel:

Läkemedel som kan öka risken för biverkningar med Mitoxantron Ebewe:

 • Läkemedel som kan skada hjärtat (t.ex. antracykliner)

 • Läkemedel som hämmar benmärgsproduktionen av blodkroppar och blodplättar (myelosuppressiva substanser)

 • Läkemedel som hämmar immunsystemet (immunsuppressiva substanser)

 • Antivitamin K, i synnerhet om du tar Mitoxantron Ebewe som behandling av cancer

 • Topoisomeras II-hämmare (en grupp cancerläkemedel, däribland mitoxantron) i kombination med annan cytostatika, cancerläkemedel och/eller strålbehandling. Dessa kan orsaka: 

  • cancer i vita blodkroppar (akut myeloisk leukemi, AML)

  • benmärgsrubbningar som orsakar onormalt formade blodkroppar och leder till leukemi (myelodysplastiskt syndrom).

Fråga din läkare eller apotekspersonal om du är osäker på om något av dina läkemedel är ett av de läkemedel som anges i listan ovan.

Dessa läkemedel ska användas med försiktighet eller kan behöva undvikas under behandlingen med Mitoxantron Ebewe. Om du tar något av dessa kan läkaren behöva ordinera ett alternativt läkemedel till dig.

Du ska också tala om för läkaren om du redan använder Mitoxantron Ebewe och du får ett nytt läkemedel som du inte redan har använt tillsammans med Mitoxantron Ebewe.

Vaccinationer och immuniseringar (skydd mot vaccinationssubstanserna) kanske inte fungerar under behandlingen med Mitoxantron Ebewe och i tre månader efter avslutad behandling.

Graviditet, amning och fertilitet

Om du är gravid eller ammar, tror att du kan vara gravid eller planerar att skaffa barn, rådfråga läkare eller apotekspersonal innan du får detta läkemedel.

Graviditet

Mitoxantron Ebewe kan skada ditt ofödda barn. Därför ska du undvika att bli gravid under behandlingen. Mitoxantron Ebewe får inte användas som behandling mot multipel skleros om du är gravid (särskilt inte under graviditetens tre första månader). 

Om du blir gravid under tiden du behandlas med Mitoxantron Ebewe ska du omedelbart tala om detta för din läkare och avbryta behandlingen med Mitoxantron

Ebewe.

Du ska undvika att bli gravid. Män måste använda ett effektivt preventivmedel under behandlingen och i minst 6 månader efter avslutad behandling. Kvinnor som kan få barn ska uppvisa ett negativt graviditetstest före varje dos och använda ett effektivt preventivmedel under behandlingen och i minst 4 månader efter avslutad behandling.

Amning

Mitoxantron Ebewe utsöndras i bröstmjölk och kan orsaka allvarliga biverkningar hos ditt barn. Du får inte amma under tiden som du använder mitoxantron och i upp till en månad efter att den sista infusionen givits.

Fertilitet

Mitoxantron Ebewe kan öka risken för tillfällig eller permanent utebliven menstruation (amenorré) hos kvinnor som kan få barn. Du ska därför tala med din läkare om du planerar att skaffa barn i framtiden. Du kan då behöva frysförvara ägg. För män saknas det data. Hos handjur har dock skador på testiklarna och minskat antal spermier observerats.

Körförmåga och användning av maskiner

Mitoxantron Ebewe har en mindre effekt på förmågan att framföra fordon och använda maskiner. Detta beror på eventuella biverkningar, såsom förvirring och trötthet (se avsnitt 4).

Kör inte något fordon och använd inte maskiner om du får någon av dessa biverkningar.

Du är själv ansvarig för att bedöma om du är i kondition att framföra motorfordon eller utföra arbeten som kräver skärpt uppmärksamhet. En av faktorerna som kan påverka din förmåga i dessa avseenden är användning av läkemedel på grund av deras effekter och/eller biverkningar. Beskrivning av dessa effekter och biverkningar finns i andra avsnitt. Läs därför all information i denna bipacksedel för vägledning. Diskutera med läkare eller apotekspersonal om du är osäker.

Mitoxantron Ebewe innehåller natrium

For 5 ml injektionsflaska:

Detta läkemedel innehåller mindre än 1 mmol (23 mg) natrium per injektionsflaska, d.v.s. är näst intill “natriumfritt”.

For 10 ml injektionsflaska:

Detta läkemedel innehåller 34,14 mg natrium (huvudingrediensen i koksalt/bordssalt) per injektionsflaska. Detta motsvarar 1,7 % av högsta rekommenderat dagligt intag av natrium för vuxna.


3. Hur du använder Mitoxantron Ebewe

Du kommer att få Mitoxantron Ebewe under överinseende av en specialistläkare med erfarenhet av cytostatika eller cancerläkemedel. Läkemedlet ska alltid ges som en intravenös infusion (i en ven) och ska alltid spädas innan användning. Infusionsvätskan kan läcka ut från venen i omgivande vävnad (extravasering). Om detta händer måste infusionen avbrytas och påbörjas i en annan ven.

Undvik direktkontakt med Mitoxantron Ebewe, särskilt via hud, slemhinnor och ögon.

Dosen av Mitoxantron Ebewe anpassas individuellt av din läkare.

Dosen baseras på din kroppsyta mätt i kvadratmeter (m2) och som räknas ut med hjälp av längd och vikt. Blodprov kommer dessutom att tas regelbundet under behandlingen. Dosen av läkemedlet kommer att anpassas beroende på resultatet av dessa blodprov.

Vanlig dos är:

Metastaserande bröstcancer, non-Hodgkins lymfom 

När enbart Mitoxantron Ebewe används:

Den rekommenderade startdosen är 14 mg/m2 kroppsyta, given som en intravenös engångsdos. Detta kan upprepas med 21 dagars mellanrum om dina blodvärden har återgått till godtagbara nivåer.

Om du har benmärgsproblem, till exempel på grund av tidigare cytostatika, cancerläkemedel eller dåligt allmäntillstånd, bör du få en lägre dos första gången, 12 mg/m2 eller mindre.

Din läkare bestämmer den fortsatta doseringen.

För efterföljande kurer kan den tidigare dosen oftast upprepas om antalet vita blodkroppar och blodplättar har återgått till normala nivåer efter 21 dagar.

Vid kombinationsbehandling (om det används med andra läkemedel):

Mitoxantron Ebewe har givits som en del i kombinationsbehandlingar. Vid metastaserande bröstcancer har kombinationer med andra cytostatika såsom cyklofosfamid och 5-fluoruracil, eller metotrexat och mitomycin C visats vara effektiva.

Mitoxantron Ebewe har också använts i olika kombinationer mot non-Hodgkins lymfom, men kunskap om detta är i dagsläget begränsad och det finns heller ingen särskild rekommendation för behandlingen.

Som vägledning ska startdosen av Mitoxantron Ebewe, när det används i kombinationsterapi med andra cytostatika, vara 2 till 4 mg/m2 lägre än när enbart Mitoxantron Ebewe används.

Akut myeloisk leukemi 

Vid ensam användning vid återfall (då din cancer har kommit tillbaka): 

Rekommenderad dos vid inledande behandling är 12 mg/m2 kroppsyta, given som en intravenös engångsdos under fem dagar i rad (totalt 60 mg/m2 kroppsyta under fem dagar). 

Vid användning i kombination med andra cytostatika:

Din läkare kommer att avgöra exakt vilken dos du ska få. Din dosering kan behöva justeras om:

 • kombinationen av läkemedlen minskar benmärgens produktion av såväl vita och röda blodkroppar som blodplättar i högre grad än enbart Mitoxantron Ebewe.

 • du har allvarliga lever- eller njurproblem.

Behandling av blastkris vid (kronisk) myeloiskleukemi

Vid ensam användning vid återfall

Rekommenderad dos vid återfall är 10 till 12 mg/m2 kroppsyta, given som en intravenös engångsdos under fem dagar i rad (totalt 50 till 60 mg/m2).

Avancerad kastrationsresistent prostatacancer

Rekommenderad dos är 12 till 14 mg/m2, given som en intravenös korttidsinfusion med 21 dagars intervall, i kombination med låga orala doser kortikosteroider (kortison som hämmar immunsystemet). 

Multipel skleros

Du kommer att få Mitoxantron Ebewe under överinseende av en specialistläkare med erfarenhet av cytostatika som behandling av multipel skleros.

Rekommenderad dos av mitoxantron är normalt 12 mg/m2 kroppsyta, given som en intravenös korttidsinfusion (ca 5 till 15 minuter) som kan upprepas varje eller var tredje månad. Den totala dosen under en livstid får inte överstiga 72 mg/m2.

Om mitoxantron ges upprepade gånger ska dosanpassningarna göras beroende på hur stor sänkningen av de vita och röda blodkropparna samt blodplättarna är samt hur länge den håller i sig. 

Äldre patienter

Äldre patienter ska få de lägsta rekommenderade startdoserna på grund av risken för nedsatt lever-, njur- eller hjärtfunktion och eventuella andra sjukdomar eller behandling med andra läkemedel.

Om du har ytterligare frågor om detta läkemedel, kontakta läkare, apotekspersonal eller sjuksköterska.

4. Eventuella biverkningar

Liksom alla läkemedel kan Mitoxantron Ebewedetta läkemedel orsaka biverkningar, men alla användare behöver inte få dem.

De allvarligaste biverkningarna är skador på hjärtat (hjärttoxicitet) och myelosuppression (minskad bildning av blodkroppar och blodplättar i benmärgen).

Vissa biverkningar kan vara allvarliga

Om något av följande händer, informera omedelbart din läkare:

 • Om du blir blek och känner dig svag eller drabbas av plötslig andfåddhet, detta kan vara tecken på sänkt antal röda blodkroppar.

 • Onormala blåmärken eller blödningar, såsom blodig upphostning, kräkning eller urin, eller svart avföring (vilket kan tyda på sänkt antal blodplättar).

 • Nya eller förvärrade andningssvårigheter.

 • Bröstsmärta, andfåddhet, förändrad hjärtfrekvens (snabb eller långsam), vätskeansamling (svullnad) i fotleder eller ben (vilket kan tyda på hjärtproblem).

 • Svåra, kliande nässelutslag eller svullnad i händer, fötter, fotleder, ansikte, läppar, mun eller svalg (vilket kan orsaka svälj- eller andningssvårigheter), eller om du känner att du är på väg att svimma, dessa kan vara tecken på en allvarlig allergisk reaktion.

 • Feber eller infektioner.


För patienter som behandlas mot cancer:

Mycket vanliga (kan förekomma hos fler än 1 av 10 användare):

 • Infektioner

 • Lågt antal röda blodkroppar, vilket kan orsaka trötthetskänslor och andfåddhet (anemi). Du kan behöva en blodtransfusion.

 • Lågt antal av vissa typer av vita blodkroppar (neutrofiler och leukocyter)

 • Illamående

 • Kräkningar

 • Håravfall

Vanliga (kan förekomma hos upp till 1 av 10 användare):

 • Lågt antal blodplättar, vilket kan orsaka blödningar och blåmärken

 • Lågt antal av en viss typ av vita blodkroppar (granulocyter)

 • Trötthet, svaghetskänsla och brist på energi

 • Aptitförlust

 • Hjärtinfarkt

 • Andfåddhet

 • Förstoppning

 • Diarré

 • Inflammation i munnen och läpparna

 • Feber

 • Kongestiv hjärtsvikt (ett allvarligt tillstånd då hjärtat inte kan pumpa tillräckligt med blod)

Mindre vanliga (kan förekomma hos upp till 1 av 100 användare):

 • Minskad bildning av blodkroppar och blodplättar i benmärgen. Hämningen av benmärgen kan bli kraftigare eller mer utdragen om du tidigare har behandlats med cytostatika, cancerläkemedel eller genomgått strålbehandling.

 • Otillräcklig bildning av blodkroppar i benmärgen (benmärgssvikt)

 • Onormalt antal vita blodkroppar

 • Svår allergisk reaktion (anafylaktisk reaktion, däribland anafylaktisk chock). Du kan drabbas av plötsliga kliande nässelutslag, svullna händer, fötter, fotleder, ansikte, läppar, mun eller svalg, vilket kan orsaka svälj- eller andningssvårigheter och du kan känna att du är på väg att svimma

 • Övre luftvägsinfektion

 • Urinvägsinfektion

 • Blodförgiftning (sepsis)

 • Infektioner som orsakas av mikroorganismer som normalt inte orsakar sjukdomar då immunsystemet är bra (opportunistiska infektioner)

 • Cancer i de vita blodkropparna (akut myeloisk leukemi [AML])

 • Onormal benmärg, vilket orsakar bildning av onormala blodkroppar och leder till leukemi (myelodysplastiskt syndrom [MDS])

 • Viktförändringar

 • Metabola störningar (påverkan på hjärtrytm och njurproblem orsakade av ämnen från nedbrytningen av cancerceller s.k. tumörlyssyndrom)

 • Ångest

 • Förvirring

 • Huvudvärk

 • Stickningar

 • Oregelbunden hjärtrytm eller långsamma hjärtslag

 • Onormalt EKG

 • Minskning av den mängd blod som hjärtats vänstra kammare kan pumpa, utan att ge upphov till några symtom

 • Blåmärken

 • Kraftiga blödningar

 • Lågt blodtryck

 • Buksmärtor

 • Blödningar i magen eller tarmarna, detta kan visa sig som blod i kräkningar och avföring, eller svart, tjärliknande avföring

 • Slemhinneinflammation

 • Bukspottkörtelinflammation

 • Onormala levervärden

 • Hudinflammationer (erytem)

 • Nagelrubbningar (t.ex. att nageln lossar från nagelbädden, förändrad nagelyta och -struktur)

 • Utslag

 • Missfärgade ögonvitor

 • Hudmissfärgningar

 • Läckage av vätska till omgivande vävnad (extravasering):

  • Rodnad (erytem)

  • Svullnad

  • Smärta

  • Sveda

  • Celldöd, vilket kan leda till att död vävnad behöver tas bort och ny hud transplanteras

 • Onormala lever- och njurvärden i blodprover (förhöjda halter aspartataminotransferas, kreatinin och ureabundet kväve i blodet) 

 • Njurskador, vilket orsakar svullnad och svaghetskänsla (nefropati)

 • Missfärgad urin

 • Svullnad (ödem)

 • Smakstörningar.

 • Onormal utebliven menstruation (amenorré)

Sällsynta (kan förekomma hos upp till 1 av 1 000 användare):

 • Skador på hjärtmuskeln, vilket förhindrar det från att fungera som det ska (kardiomyopati).

 • Lunginflammation

För patienter som behandlas mot multipel skleros:

Mycket vanliga (kan förekomma hos fler än 1 av 10 användare)

 • Infektioner, däribland övre luftvägsinfektioner och urinvägsinfektioner

 • Illamående

 • Håravfall

 • Onormal utebliven menstruation (amenorré)

Vanliga (kan förekomma hos upp till 1 av 10 användare): 

 • Lågt antal röda blodkroppar, vilket kan orsaka trötthetskänslor och andfåddhet (anemi). Du kan behöva en blodtransfusion.

 • Lågt antal av vissa typer av vita blodkroppar (granulocyter och leukocyter)

 • Förstoppning

 • Kräkningar

 • Diarré

 • Inflammation i munnen och läpparna

 • Lågt antal vita blodkroppar

 • Huvudvärk

 • Oregelbunden hjärtrytm

 • Onormalt EKG

 • Minskning av den mängd blod som hjärtats vänstra kammare kan pumpa, utan att ge upphov till några symtom

 • Onormala levervärden i blodprov (förhöjda halter aspartataminotransferas)

Mindre vanliga (kan förekomma hos upp till 1 av 100 användare)

 • Lunginflammation

 • Blodförgiftning (sepsis)

 • Infektioner som orsakas av mikroorganismer som normalt inte orsakar sjukdomar då immunsystemet är normalt (opportunistiska infektioner).

 • Cancer i de vita blodkropparna (akut myeloisk leukemi [AML])

 • Onormal benmärg, vilket orsakar bildning av onormala blodkroppar och leder till leukemi (myelodysplastiskt syndrom [MDS])

 • Otillräcklig bildning av blodkroppar i benmärgen (benmärgssvikt)

 • Minskad bildning av blodkroppar och blodplättar i benmärgen. Hämningen av benmärgen kan bli kraftigare eller mer utdragen om du tidigare har behandlats med kemoterapi eller genomgått strålbehandling.

 • Lågt antal blodplättar, vilket kan orsaka blödningar och blåmärken

 • Lågt antal av en viss typ av vita blodkroppar (neutrofiler)

 • Svår allergisk reaktion (anafylaktisk reaktion, däribland anafylaktisk chock). Du kan drabbas av plötsliga kliande nässelutslag, svullna händer, fötter, fotleder, ansikte, läppar, mun eller svalg, vilket kan orsaka svälj- eller andningssvårigheter och du kan känna att du är på väg att svimma

 • Aptitförlust

 • Viktförändringar

 • Ångest

 • Förvirring

 • Stickningar

 • Trötthet, svaghetskänsla och brist på energi

 • Kongestiv hjärtsvikt (ett allvarligt tillstånd då hjärtat inte kan pumpa tillräckligt med blod)

 • Skador på hjärtmuskeln, vilket förhindrar det från att fungera som det ska (kardiomyopati).

 • Långsamma hjärtslag

 • Hjärtinfarkt

 • Ovanliga blåmärken

 • Kraftiga blödningar

 • Lågt blodtryck

 • Andfåddhet

 • Buksmärtor

 • Blödningar i magen eller tarmarna, detta kan visa sig som blod i kräkningar och avföring, eller svart, tjärliknande avföring

 • Slemhinneinflammation

 • Bukspottkörtelinflammation

 • Onormala levervärden

 • Nagelrubbningar (t.ex. att nageln lossar från nagelbädden, förändrad nagelyta och -struktur)

 • Utslag

 • Missfärgade ögonvitor

 • Hudmissfärgningar

 • Läckage av vätska till omgivande vävnad (extravasering):

  • Rodnad (erytem)

  • Svullnad

  • Smärta

  • Sveda och/eller missfärgning av huden

  • Celldöd, vilket kan leda till att död vävnad behöver tas bort och ny hud transplanteras

 • Onormala lever- och njurvärden i blodprover (förhöjda halter kreatinin och ureabundet kväve i blodet)

 • Njurskador, vilket orsakar svullnad och svaghetskänsla (nefropati)

 • Missfärgad urin

 • Svullnad (ödem)

 • Feber

 • Plötsligt dödsfall

Sällsynta (kan förekomma hos upp till 1 av 1 000 användare):

Inga.

Rapportering av biverkningar

Om du får biverkningar, tala med läkare, apotekspersonal eller sjuksköterska. Detta gäller även eventuella biverkningar som inte nämns i denna information. Du kan också rapportera eventuella biverkningar direkt till Läkemedelsverket, www.lakemedelsverket.se. Genom att rapportera biverkningar kan du bidra till att öka informationen om läkemedels säkerhet.

Postadress: Läkemedelsverket Box 26 751 03 Uppsala

5. Hur Mitoxantron Ebewe ska förvaras

Förvara detta läkemedel utom syn- och räckhåll för barn.

Används före utgångsdatum som anges på etiketten efter EXP. Utgångsdatumet är den sista dagen i angiven månad.

Inga särskilda förvaringsanvisningar.

Koncentratet ska spädas omedelbart efter första öppnandet.

Utspädd lösning är stabil i 24 timmar vid rumstemperatur och i maximalt 3 dagar vid 2–8 °C.

Från mikrobiologisk synpunkt ska den utspädda produkten användas omedelbart. Om produkten inte används omedelbart är förvaringstid och förvaringsförhållanden före användning användarens ansvar. Förvaringstiden ska normalt inte överstiga 24 timmar vid 2–8 °C, såvida inte spädning skett under kontrollerade, validerade aseptiska förhållanden.

Läkemedel ska inte kastas i avloppet eller bland hushållsavfall. Fråga apotekspersonalen hur man kastar läkemedel som inte längre används. Dessa åtgärder är till för att skydda miljön.

6. Förpackningens innehåll och övriga upplysningar

Innehållsdeklaration

 • Den aktiva substansen är mitoxantron (som hydroklorid). Varje ml innehåller 2 mg mitoxantron (som hydroklorid).

 • Övriga innehållsämnen är natriumklorid, natriumacetat, koncentrerad ättiksyra, natriumsulfat, saltsyra (för pH-justering) och vatten för injektionsvätskor.

Läkemedlets utseende och förpackningsstorlekar

Klar, blå lösning, fri från partiklar. Förpackad i färglösa injektionsflaskor av glas, i ytterkartong. 1, 5 eller 10 identiska injektionsflaskor innehållande 10 mg mitoxantron per 5 ml eller 20 mg mitoxantron per 10 ml är förpackade i en kartong.

Förpackningsstorlekar: 1 x 5 ml, 5 x 5 ml, 10 x 5 ml, 1 x 10 ml, 5 x 10 ml och 10 x 10 ml.

Eventuellt kommer inte alla förpackningsstorlekar att marknadsföras.

Innehavare av godkännande för försäljning och tillverkare

Innehavare av godkännande för försäljning och tillverkare

EBEWE Pharma Ges. M.b. H Nfg. KG, Mondseestrasse 11, 4866 Unterach, Österrike

Kontakta ombudet för innehavaren av godkännande för försäljning om du vill veta mer om detta läkemedel.

Lokal företrädare

Sandoz A/S, Edvard Thomsens Vej 14, 2300 Köpenhamn S, Danmark


Denna bipacksedel ändrades senast

2020-09-16