Metylfenidat Actavis

Depottablett 18 mg Metylfenidat 30 styck

Detta är ett receptbelagt läkemedel som endast kan köpas om du har recept.

Pris med recept (Ingår i förmån)

208:22

Köp via recept

EAN: 7046261386876

Källa: Fass.se

Bipacksedel: Information till användaren

Metylfenidat Actavis

18 mg, 27 mg, 36 mg, 54 mg depottabletter
metylfenidathydroklorid

Läs noga igenom denna bipacksedel innan du eller ditt barn börjar ta detta läkemedel. Den innehåller information som är viktig för dig.

 • Spara denna information, du kan behöva läsa den igen.

 • Om du har ytterligare frågor vänd dig till läkare eller apotekspersonal.

 • Detta läkemedel har ordinerats enbart åt dig eller ditt barn. Ge det inte till andra. Det kan skada dem, även om de uppvisar sjukdomstecken som liknar dina eller ditt barns.

 • Om du eller ditt barn får biverkningar, tala med läkare eller apotekspersonal. Detta gäller även eventuella biverkningar som inte nämns i denna information. Se avsnitt 4.

I denna bipacksedel finner du information om:
1. Vad Metylfenidat Actavis är och vad det används för
2. Vad du behöver veta innan du tar Metylfenidat Actavis
3. Hur du tar Metylfenidat Actavis
4. Eventuella biverkningar
5. Hur Metylfenidat Actavis ska förvaras
6. Förpackningens innehåll och övriga upplysningar

1. Vad Metylfenidat Actavis är och vad det används för

Vad används det för

Metylfenidat Actavis används för att behandla ADHD (uppmärksamhetsstörning med hyperaktivitet).

 • Det används hos barn och ungdomar i åldrarna 6 till 18 år.

 • Det används enbart efter att andra behandlingsmetoder än läkemedelsbehandling har prövats, så som samtalsterapi och beteendeterapi.

Metylfenidat Actavis används inte för behandling av ADHD hos barn som är yngre än 6 år eller för påbörjande av behandling hos vuxna. Om behandlingen påbörjades vid en yngre ålder kan det vara lämpligt att fortsätta med Metylfenidat Actavis även i vuxen ålder. Din läkare kommer att ge dig råd om detta.

Hur det fungerar

Metylfenidat Actavis förbättrar aktiviteten i vissa områden i hjärnan, vilka är underaktiva. Läkemedlet kan bidra till att förbättra uppmärksamhet (att behålla uppmärksamheten), koncentrationsförmåga och att minska impulsivt beteende.

Läkemedlet ges som en del i ett behandlingsprogram, som vanligtvis består av:

 • psykologisk terapi

 • utbildning och

 • social terapi

Det förskrivs endast av läkare som har erfarenhet av beteendeproblem hos barn och ungdomar. Trots att det inte finns något botemedel mot ADHD, kan tillståndet hanteras genom att använda sig av behandlingsprogram.

Om ADHD

Barn och ungdomar med ADHD kan uppleva:

 • svårigheter att sitta still

 • svårigheter att koncentrera sig

Det är inte deras fel att de inte kan göra dessa saker.

Många barn och ungdomar kämpar för att klara dessa saker. Hos personer med ADHD kan problem i det vardagliga livet uppstå. Barn och ungdomar med ADHD kan ha svårigheter med inlärning och att göra läxor. De har svårt att uppföra sig väl hemma, i skolan eller på andra ställen.

ADHD påverkar inte intelligensen hos ett barn eller hos ungdomar.

Metylfenidathydroklorid som finns i Metylfenidat Actavis kan också vara godkänd för att behandla andra sjukdomar som inte nämns i denna produktinformation. Fråga läkare, apoteks- eller annan hälso- och sjukvårdspersonal om du har ytterligare frågor och följ alltid deras instruktion.

2. Vad du behöver veta innan du tar Metylfenidat Actavis

Ta inte Metylfenidat Actavis om du eller ditt barn

 • är allergisk mot metylfenidathydroklorid eller något annat innehållsämne i detta läkemedel (anges i avsnitt 6)

 • har problem med sköldkörteln

 • har förhöjt tryck i ögat (glaukom)

 • har en tumör i binjuren (feokromocytom)

 • har en ätstörning som gör att du inte känner dig hungrig eller inte vill äta, så som ”anorexia nervosa”

 • har mycket högt blodtryck eller har förträngningar i blodkärlen, vilket kan orsaka smärta i ben och armar

 • har eller har haft hjärtproblem, så som hjärtinfarkt, oregelbunden hjärtrytm, smärta eller obehagskänsla i bröstet, hjärtsvikt, hjärtsjukdom eller har ett medfött hjärtproblem

 • har haft problem med blodkärlen i hjärnan, så som stroke, utvidgade eller försvagade blodkärl i hjärnan (aneurysm), förträngningar eller blockerade blodkärl, eller inflammation av blodkärlen (vaskulit)

 • för närvarande tar ett läkemedel mot depression, eller har gjort så under de senaste 14 dagarna (som kallas monoaminoxidashämmare). Se avsnitt ”Andra läkemedel och Metylfenidat Actavis”

 • har psykiska problem så som:

  • psykopatiska eller borderline personlighetsstörning

  • onormala tankar eller syner eller en sjukdom som kallas schizofreni

  • tecken på allvarliga psykiska problem såsom:

   • självmordstankar

   • allvarlig depression, där du känner dig mycket ledsen, värdelös eller har hopplöshetskänslor

   • mani, där du känner dig ovanligt upprymd, överaktiv och ohämmad

Ta inte Metylfenidat Actavis om något av ovanstående gäller dig eller ditt barn. Om du känner dig osäker, prata med läkare eller apotekspersonal innan du eller ditt barn tar Metylfenidat Actavis. Detta på grund av att metylfenidat kan förvärra dessa problem.

Varningar och försiktighet

Tala med läkare innan du eller ditt barn tar Metylfenidat Actavis om du eller ditt barn:

 • har lever- eller njurproblem

 • har svårt att svälja hela tabletter

 • har haft kramper (krampanfall, epilepsi) eller onormala fynd vid mätning av hjärnaktiviteten (EEG)

 • någonsin har missbrukat eller varit beroende av alkohol, receptbelagda läkemedel eller droger

 • är flicka och har börjat få menstruationer (se avsnittet ”Graviditet, amning och fertilitet” nedan)

 • har svårkontrollerade upprepade ryckningar i någon kroppsdel eller upprepar ljud och ord (tics)

 • har högt blodtryck

 • har ett hjärtproblem som inte nämns i ovanstående avsnitt ”Ta inte Metylfenidat Actavis om du eller ditt barn”

 • har ett psykiskt problem som inte nämns i ovanstående avsnitt ”Ta inte Metylfenidat Actavis om du eller ditt barn”.

Andra psykiska problem kan vara:

 • humörsvängningar (från att vara manisk till att bli deprimerad, så kallad ”bipolär sjukdom”)

 • känner sig aggressiv eller fientlig

 • ser, hör eller känner saker som inte finns (hallucinationer)

 • tror på saker som inte är sanna (vanföreställningar)

 • känner sig ovanligt misstänksam (paranoid)

 • känner sig orolig, ängslig eller spänd

 • känner sig deprimerad eller har skuldkänslor

Tala om för läkare eller apotekspersonal, innan du eller ditt barn påbörjar behandlingen, om något av ovanstående gäller dig eller ditt barn. Detta på grund av att metylfenidat kan förvärra dessa problem. Läkaren kommer att vilja kontrollera hur läkemedlet påverkar dig eller ditt barn.

Under behandlingen kan det hända att pojkar och ungdomar oväntat får långvariga erektioner. Det kan vara ett smärtsamt tillstånd som kan inträffa när som helst. Det är viktigt att du omedelbart kontaktar läkaren om en erektion varar i mer än 2 timmar, särskilt om den är smärtsam.

Kontroller som läkaren kommer att göra innan du eller ditt barn börjar ta Metylfenidat Actavis

Dessa kontroller är för att avgöra om metylfenidat är rätt läkemedel för dig eller ditt barn. Din läkare kommer att prata med dig om följande:

 • om du eller ditt barn tar andra läkemedel

 • om det förekommit några plötsliga ouppklarade dödsfall i familjen

 • om det finns något annat medicinskt tillstånd (så som hjärtproblem) hos dig eller andra personer i din familj

 • hur du eller ditt barn känner er, t.ex. känna sig upprymd eller nedstämd, har konstiga tankar eller om du tidigare har haft några sådana känslor.

 • om det inom familjen förekommit ”tics” (svårkontrollerade upprepade ryckningar i någon kroppsdel eller upprepning av ljud och ord).

 • om du eller någon annan familjemedlem har eller har haft något problem relaterat till psykisk hälsa eller beteendestörning. Läkaren kommer att diskutera om du eller ditt barn löper risk att drabbas av humörsvängningar (från att vara manisk till att bli deprimerad, så kallad ”bipolär sjukdom”). Din tidigare psykiska hälsa kommer att kontrolleras. Det kommer också att kontrolleras om det i din familj förekommit självmord, bipolär sjukdom eller depression.

Det är viktigt att du lämnar så mycket information du kan. Det kommer att hjälpa läkaren att avgöra om metylfenidat är rätt läkemedel för dig eller ditt barn. Läkaren kan komma att besluta att det behövs fler medicinska undersökningar innan du eller ditt barn kan börja ta detta läkemedel.

Andra läkemedel och Metylfenidat Actavis

Tala om för läkare om du eller ditt barn tar, nyligen har tagit eller kan tänkas ta andra läkemedel.

Ta inte metylfenidat om du eller ditt barn:

 • tar ett läkemedel som kallas ”monoaminoxidashämmare” (MAO‑hämmare) mot depression, eller har tagit en MAO-hämmare under de senaste 14 dagarna. Att ta MAO‑hämmare tillsammans med metylfenidat kan leda till plötsligt ökat blodtryck.

Tala om för läkare eller apotekspersonal om du eller ditt barn tar något av följande läkemedel för depression eller ångest:

 • tricykliska antidepressiva läkemedel

 • selektiva serotoninåterupptagshämmare (SSRI)

 • serotonin- och noradrenalinåterupptagshämmare (SNRI). 

Om man tar metylfenidat med dessa typer av läkemedel kan det resultera i en livshotande ökning av serotonin i hjärnan (serotonergt syndrom), vilket kan leda till en känsla av förvirring eller rastlöshet, svettningar, skakningar, muskelryckningar eller snabb hjärtrytm. Om du eller ditt barn utvecklar dessa biverkningar ska ni genast uppsöka läkare.

Om du eller ditt barn tar andra läkemedel kan metylfenidat påverka hur bra dessa fungerar eller orsaka biverkningar. Om du eller ditt barn tar något av följande läkemedel måste ni rådgöra med läkaren eller apotekspersonal innan ni tar metylfenidat:

 • läkemedel mot allvarliga psykiska problem

 • läkemedel mot Parkinsons sjukdom (såsom levodopa)

 • läkemedel mot epilepsi

 • läkemedel som används för att sänka eller höja blodtrycket 

 • vissa preparat mot hosta och förkylning som innehåller ämnen som kan påverka blodtrycket. Det är viktigt att rådfråga apotekspersonalen innan du köper någon sådan produkt.

 • blodförtunnande läkemedel som förhindrar blodproppar

Om du är osäker på om något läkemedel som du eller ditt barn tar finns med i ovanstående lista, rådfråga läkare eller apotekspersonal innan du eller ditt barn tar metylfenidat.

Operation

Tala om för din läkare om du eller ditt barn kommer att genomgå en operation. Metylfenidat ska inte tas på operationsdagen om en speciell typ av narkosmedel/bedövningsmedel används. Detta på grund av att det finns risk för plötsligt förhöjt blodtryck under operationen.

Drogtester

Detta läkemedel kan ge positiva resultat vid tester för drogmissbruk.

Metylfenidat Actavis med alkohol

Drick inte alkohol under behandling med detta läkemedel. Alkohol kan förvärra läkemedlets biverkningar. Tänk på att viss mat och läkemedel kan innehålla alkohol.

Graviditet, amning och preventivmedel

Om du är gravid eller ammar, tror att du kan vara gravid eller planerar att skaffa barn, rådfråga läkare innan du använder detta läkemedel.

Tillgängliga data tyder inte på någon ökad risk för missbildningar totalt sett. Det kan dock inte uteslutas att en liten ökning av risken för hjärtmissbildningar föreligger vid användning under graviditetens tre första månader. Din läkare kan ge mer information om denna risk. 

Tala om för läkare eller apotekspersonal innan metylfenidat används om du eller ditt barn:

 • är sexuellt aktiv. Din läkare kommer att diskutera preventivmedel.

 • är gravid eller tror att du kan vara gravid. Din läkare kommer att bestämma om metylfenidat ska användas.

 • ammar eller planerar att amma. Metylfenidat förs över till bröstmjölk. Därför kommer läkaren att avgöra om du ska amma under behandling med metylfenidat.

Körförmåga och användning av maskiner

Du eller ditt barn kan känna yrsel, ha problem med att fokusera eller få dimsyn vid användning av metylfenidat. Om detta händer kan det vara riskfyllt att göra saker som att köra fordon, använda maskiner, cykla, rida eller klättra i träd.

Du är själv ansvarig för att bedöma om du är i kondition att framföra motorfordon eller utföra arbeten som kräver skärpt uppmärksamhet. En av faktorerna som kan påverka din förmåga i dessa avseenden är användning av läkemedel på grund av deras effekter och/eller biverkningar. Beskrivning av dessa effekter och biverkningar finns i andra avsnitt. Läs därför all information i denna bipacksedel för vägledning. Diskutera med din läkare eller apotekspersonal om du är osäker.

Metylfenidat Actavis innehåller laktos

Detta läkemedel innehåller laktos. Om du eller ditt barn inte tål vissa sockerarter, bör du kontakta din eller ditt barns läkare innan du eller ditt barn tar detta läkemedel.


3. Hur du tar Metylfenidat Actavis

Hur mycket läkemedel som ska tas

Ta alltid detta läkemedel enligt läkarens anvisningar. Rådfråga läkare eller apotekspersonal om du är osäker.

 • Oftast påbörjar läkaren behandlingen med en låg dos och ökar stegvis vid behov.

 • Den högsta rekommenderade dagliga dosen är 54 mg.

 • Metylfenidat Actavis ska sväljas. Tabletten tas en gång dagligen på morgonen med ett glas vatten. Tabletten ska sväljas hel och inte tuggas, delas eller krossas. Tabletten kan tas med eller utan mat.

Om du eller ditt barn inte mår bättre efter 1 månads behandling
Tala om för din läkare om du eller ditt barn inte mår bättre. Läkaren kan besluta att använda en annan behandling.

Kontroller vid påbörjad behandling

Din läkare kommer att göra vissa kontroller

 • innan du påbörjar behandling för att säkerställa att Metylfenidat Actavis är säkert och att det kommer att vara till nytta.

 • efter att behandligen har påbörjats. Dessa kommer att göras minst var 6:e månad, men eventuellt oftare. De kommer också att göras då dosen ändras.

 • Dessa kontroller omfattar följande:

  • kontroll av aptiten

  • mätning av längd och vikt

  • mätning av blodtryck och puls

  • kontroll av humör, sinnesstämning eller andra ovanliga känslor. Läkaren kommer också att undersöka om dessa känslor har försämrats under tiden som Metylfenidat Actavis tagits.

Långtidsbehandling

Metylfenidat Actavis behöver inte tas för alltid. Om du eller ditt barn har tagit Metylfenidat Actavis i över ett år, kommer din läkare att avbryta behandlingen under en kort tid. Detta kan göras t.ex. under ett skollov. Det är för att kontrollera om läkemedlet fortfarande behövs.

Att inte använda Metylfenidat Actavis på rätt sätt

Om Metylfenidat Actavis inte används på rätt sätt, kan det leda till onormalt beteende. Det kan också vara ett tecken på att du börjat bli beroende av läkemedlet. Tala om för din läkare om du någonsin har missbrukat eller varit beroende av alkohol, receptbelagda läkemedel eller droger.

Det här läkemedlet är avsett endast för dig. Ge det inte till andra, även om de uppvisar symtom som liknar dina.

Om du använt för stor mängd av Metylfenidat Actavis

Om du eller ditt barn fått i sig för stor mängd läkemedel eller om t.ex. ett barn fått i sig läkemedlet av misstag kontakta genast läkare, sjukhus eller Giftinformationscentralen (tel. 112) för bedömning av risken samt rådgivning. Tala om hur många tabletter som har tagits.

Tecken på överdosering kan innefatta följande: illamående, känsla av upphetsning, skakningar, ökade okontrollerade rörelser, muskelryckningar, krampanfall (som kan följas av koma), känsla av lyckorus, förvirring, se, känna eller höra saker som inte finns (hallucinationer), svettningar, hudrodnad, huvudvärk, hög feber, förändringar av pulsen (långsam, snabb eller ojämn), högt blodtryck, utvidgade pupiller eller torra slemhinnor i näsa och mun.

Om du eller ditt barn har glömt att ta Metylfenidat Actavis

Ta inte dubbel dos för att kompensera för glömd dos. Om du glömmer en dos, vänta tills det är dags för nästa dos.

Om du slutar att använda Metylfenidat Actavis

Om du eller ditt barn plötsligt slutar att ta det här läkemedlet, kan symtomen på ADHD komma tillbaka eller biverkningar så som depression kan uppstå. Din läkare kan välja att stegvis minska den dagliga dosen, innan medicineringen helt upphör. Prata med din läkare innan du slutar ta Metylfenidat Actavis.

Om du har ytterligare frågor om detta läkemedel, kontakta läkare eller apotekspersonal.

4. Eventuella biverkningar

Liksom alla läkemedel kan detta läkemedel orsaka biverkningar, men alla användare behöver inte få dem. Även om vissa personer får biverkningar, tycker de flesta att metylfenidat hjälper dem. Din läkare kommer att prata med dig om dessa biverkningar.

Vissa biverkningar kan vara allvarliga. Om du eller ditt barn får några av biverkningarna nedan, kontakta omedelbart sjukvården:

Vanliga (kan förekomma hos upp till 1 av 10 användare)

 • oregelbundna hjärtslag (hjärtklappning)

 • förändringar i humör, humörsvängningar eller personlighetsförändringar

Mindre vanliga (kan förekomma hos upp till 1 av 100 användare)

 • självmordstankar eller självmordskänslor

 • se, känna eller höra saker som inte finns, detta är tecken på psykos

 • okontrollerbart tal eller rörelser (Tourettes syndrom)

 • tecken på allergi så som utslag, klåda eller nässelutslag på huden, svullnad av ansikte, läppar, tunga eller andra kroppsdelar, andfåddhet, pipande andning eller svårt att andas

Sällsynta (kan förekomma hos upp till 1 av 1 000 användare)

 • känna sig ovanligt exalterad, överaktiv eller ohämmad (mani)

Mycket sällsynta (kan förekomma hos upp till 1 av 10 000 användare)

 • hjärtinfarkt

 • plötslig död

 • självmordsförsök

 • kramper (krampanfall, epilepsikramper)

 • flagnande hud eller rödlila hudfläckar

 • inflammation eller tilltäppning av blodkärl i hjärnan

 • tillfällig förlamning eller problem att röra sig, synproblem, talsvårigheter (detta kan vara tecken på problem med blodkärlen i hjärnan)

 • muskelkramper som inte kan kontrolleras och som påverkar ögonen, huvudet, nacken, kroppen och nervsystemet.

 • minskat antal blodkroppar (röda och vita blodkroppar samt blodplättar), vilket kan göra dig mer infektionskänslig och göra att du lättare blöder eller får blåmärken

 • en plötslig ökning av kroppstemperaturen, mycket högt blodtryck och svåra kramper (malignt neuroleptikasyndrom). Det är inte säkert att denna biverkning orsakas av metylfenidat eller av andra läkemedel som kan ha tagits samtidigt med metylfenidat.

Har rapporterats (förekommer hos ett okänt antal användare)

 • återkommande vanföreställningar

 • oförklarlig svimning, bröstsmärta eller andfåddhet (kan vara tecken på hjärtproblem).

 • förlamning eller problem att röra sig, synsvårigheter eller talsvårigheter (kan vara tecken på problem med blodkärlen i hjärnan)

 • långvariga erektioner, ibland smärtsamma, eller ökat antal erektioner

Om du eller ditt barn får någon av ovanstående biverkningar, uppsök genast sjukvård.

Övriga biverkningar innefattar följande. Om de blir allvarliga, kontakta läkare eller apotekspersonal.

Mycket vanliga (kan förekomma hos fler än 1 av 10 användare)

 • huvudvärk

 • nervositet

 • sömnsvårigheter

Vanliga (kan förekomma hos upp till 1 av 10 användare)

 • ledvärk

 • dimsyn

 • spänningshuvudvärk

 • muntorrhet, törst

 • insomningssvårigheter

 • feber

 • problem med sexlusten

 • onormalt håravfall eller håruttunning

 • muskelspänning, muskelkramper

 • aptitlöshet eller minskad aptit

 • oförmåga att få eller bibehålla erektion

 • klåda, utslag eller upphöjda röda kliande nässelutslag

 • onormal trötthet eller slöhet, trötthetskänsla

 • kraftig tandgnissling (bruxism), panikkänsla

 • pirrande, stickande känsla eller domningar i huden

 • ökad nivå av alaninaminotransferas (leverenzym) i blodet

 • hosta, ont i hals eller näsa och halsirritation; övre luftvägsinfektion, bihåleinflammation

 • högt blodtryck, snabb puls (takykardi)

 • yrsel (vertigo), svaghetskänsla, okontrollerbara rörelser, hyperaktivitet

 • känna sig aggressiv, upphetsad, orolig, deprimerad, irriterad, spänd, nervös och uppvisa ett onormalt beteende

 • magbesvär eller matsmältningsproblem, magsmärta, diarré, illamående, magbesvär och kräkningar.

Mindre vanliga (förekommer hos färre än 1 av 100 användare)

 • torra ögon

 • förstoppning

 • obehagskänsla i bröstet

 • blod i urinen

 • håglöshet

 • skakningar eller darrningar

 • ökat behov av att kissa

 • muskelvärk, muskelryckningar

 • andfåddhet eller bröstsmärta

 • värmekänsla

 • förhöjda levervärden (upptäcks med blodprov)

 • ilska, rastlöshet eller gråtmildhet, pratar för mycket, överdriven uppmärksamhet på omgivningen, sömnsvårigheter

Sällsynta (förekommer hos färre än 1 av 1 000 användare)

 • känna sig desorienterad eller förvirrad

 • synstörningar eller dubbelseende

 • svullnad av brösten hos män

 • överdriven svettning, hudrodnad, röda upphöjda hudutslag

Mycket sällsynta (förekommer hos färre än 1 av 10 000 användare)

 • muskelkramper

 • små röda fläckar på huden

 • onormal leverfunktion, inklusive akut leversvikt och koma

 • förändrade lever- och blodvärden

 • onormala tankegångar, brist på känslor, upprepade tvångshandlingar, tvångstankar kring enstaka saker

 • känselbortfall i fingrar och tår, stickningar och förändrad färg (från vit till blå, därefter röd) vid kyla (Raynauds fenomen)

Har rapporterats (förekommer hos ett okänt antal användare)

 • migrän

 • vidgade pupiller

 • oförmåga att kontrollera urintömningen (inkontinens)

 • spasm i käkmusklerna som gör det svårt att öppna munnen (trismus)

 • mycket hög feber

 • långsamma, snabba eller extra hjärtslag

 • kraftigt krampanfall (grand mal kramper)

 • stamning

 • vanföreställningar

 • svår magsmärta, oftast med illamående och kräkningar

Effekter på tillväxten

Då metylfenidat har använts i över ett år, kan det leda till en långsammare tillväxt hos vissa barn. Detta förekommer hos färre än 1 av 10 barn.

 • Utebliven viktökning och längdtillväxt kan förekomma

 • Läkaren kommer noga att följa din eller ditt barns utveckling med avseende på vikt och längd, samt hur väl du eller ditt barn äter.

 • Om du eller ditt barn inte växer som förväntat kan behandligen med metylfenidat avbrytas under en kort tid.

Rapportering av biverkningar

Om du får biverkningar, tala med läkare, apotekspersonal eller sjuksköterska. Detta gäller även eventuella biverkningar som inte nämns i denna information. Du kan också rapportera eventuella biverkningar direkt till Läkemedelsverket, www.lakemedelsverket.se. Genom att rapportera biverkningar kan du bidra till att öka informationen om läkemedels säkerhet.

Postadress: Läkemedelsverket Box 26 751 03 Uppsala

5. Hur Metylfenidat Actavis ska förvaras

Förvara detta läkemedel utom syn- och räckhåll för barn.

Används före utgångsdatum som anges på kartongen och etiketten efter EXP. Utgångsdatumet är den sista dagen i angiven månad.

Inga särskilda förvaringsanvisningar.

Hållbarhet efter första öppnandet av burken:

18 mg tabletter: 3 månader

27 mg tabletter: 6 månader

36 mg tabletter: 6 månader

54 mg tabletter: 6 månader

Läkemedel ska inte kastas i avloppet eller bland hushållsavfall. Fråga apotekspersonalen hur man kastar läkemedel som inte längre används. Dessa åtgärder är till för att skydda miljön.

6. Förpackningens innehåll och övriga upplysningar

Innehållsdeklaration

Den aktiva substansen är metylfenidathydroklorid.

Metylfenidat Actavis 18 mg: En depottablett innehåller 18 mg metylfenidathydroklorid vilket motsvarar 15,6 mg metylfenidat.

Metylfenidat Actavis 27 mg: En depottablett innehåller 27 mg metylfenidathydroklorid vilket motsvarar 23,3 mg metylfenidat.

Metylfenidat Actavis 36 mg: En depottablett innehåller 36 mg metylfenidathydroklorid vilket motsvarar 31,1 mg metylfenidat.

Metylfenidat Actavis 54 mg: En depottablett innehåller 54 mg metylfenidathydroklorid vilket motsvarar 46,7 mg metylfenidat.

Övriga innehållsämnen är:

Tablettkärna

Laktosmonohydrat, hypromellos, kiseldioxid (kolloidal, vattenfri), magnesiumstearat, fumarsyra, metakrylsyra – metylmetakrylatsampolymer (1:1), metakrylsyra – metylmetakrylatsampolymer (1:2), trietylcitrat, talk.

Tablettdragering

18 mg tabletter: Polyvinylalkohol (delvis hydrolyserad), makrogol (3350), talk, titandioxid (E171), gul järnoxid (E172), röd järnoxid (E172).

27 mg tabletter: Polyvinylalkohol (delvis hydrolyserad), makrogol (3350), talk, titandioxid (E171), gul järnoxid (E172), indigokarmin aluminiumlack (E132), svart järnoxid (E172).

36 mg tabletter: Polyvinylalkohol (delvis hydrolyserad), makrogol (3350), talk, titandioxid (E171).

54 mg tabletter: Polyvinylalkohol (delvis hydrolyserad), makrogol (3350), talk, titandioxid (E171), röd järnoxid (E172).

Tryckfärg: Shellack, svart järnoxid (E172), propylenglykol.

Läkemedlets utseende och förpackningsstorlekar

18 mg tablett: Kapselformad, bikonvex, gul tablett, 6,6 mm x 11,9 mm, med, ”2392”, tryckt i svart på ena sidan.

27 mg tablett: Kapselformad, bikonvex, grå tablett, 6,7 mm x 12,0 mm, med ”2393”, tryckt i svart på ena sidan.

36 mg tablett: Kapselformad, bikonvex, vit tablett, 6,7 mm x 12,0 mm, med ”2394”, tryckt i svart på ena sidan.

54 mg tablett: Kapselformad, bikonvex, brun-röd tablett, 6,8 mm x 12,0 mm, med ”2395”, tryckt i svart på ena sidan.

Metylfenidat Actavis är tillgängligt i burkar med barnskyddande förslutning och torkmedel av silikagel som är integrerat i locket. Burkarna innehåller 28, 30 eller 90 depottabletter (18 mg tabletter) eller 28, 30 eller 100 depottabletter (27 mg, 36 mg och 54 mg tabletter).

Eventuellt kommer inte alla förpackningsstorlekar att marknadsföras.

Innehavare av godkännande för försäljning

Actavis Group PTC ehf.

Reykjavikurvegi 76-78

220 Hafnarfjördur

Island

Tillverkare

Balkanpharma-Dupnitsa AD

3 Samokovsko Shosse Street

Dupnitsa, 2600

Bulgarien


Denna bipacksedel ändrades senast

2020-09-28