Metronidazol EQL Pharma

Filmdragerad tablett 400 mg Metronidazol 105 tablett(er)

Detta är ett receptbelagt läkemedel som endast kan köpas om du har recept.

Pris med recept (Ingår i förmån)

247:26

Köp via recept

EAN: 7350099990601

Källa: Fass.se

Bipacksedel: Information till användaren

Metronidazol EQL Pharma

200 mg 400 mg tablett
metronidazol

Läs noga igenom denna bipacksedel innan du börjar använda detta läkemedel. Den innehåller information som är viktig för dig.

- Spara denna information, du kan behöva läsa den igen.

- Om du har ytterligare frågor vänd dig till läkare, eller apotekspersonal.

- Detta läkemedel har ordinerats enbart åt dig. Ge det inte till andra. Det kan skada dem, även om de uppvisar symptom som liknar dina.

- Om du får biverkningar, tala med läkare eller apotekspersonal. Detta gäller även eventuella biverkningar som inte nämns i denna information.

I denna bipacksedel finner du information om:
1. Vad Metronidazol EQL Pharma är och vad det används för
2. Vad du behöver veta innan du använder Metronidazol EQL Pharma
3. Hur du använder Metronidazol EQL Pharma
4. Eventuella biverkningar
5. Hur Metronidazol EQL Pharma ska förvaras
6. Förpackningens innehåll och övriga upplysningar

1. Vad Metronidazol EQL Pharma är och vad det används för

Metronidazol EQL Pharma dödar vissa typer av bakterier som lever utan syre (anaeroba bakterier) och har dessutom effekt mot infektioner orsakade av encelliga organismer (protozoer).

Metronidazol EQL Pharma används för att behandla infektioner orsakade av vissa typer av bakterier som lever utan syre (anaeroba bakterier). Metronidazol EQL Pharma används också för att undvika infektioner i samband med operation och för att behandla infektioner orsakade av vissa encelliga organismer (protozoer).

Exempel på tillfällen då Metronidazol EQL Pharma används: Vid infektioner i bukhålan, Crohns sjukdom i aktivt skede, vissa infektioner i slidan samt infektioner som utgår från tänderna.

Metronidazol som finns i Metronidazol EQL Pharma kan också vara godkänd för att behandla andra sjukdomar som inte nämns i denna produktinformation. Fråga läkare, apotekspersonal eller annan hälso- och sjukvårdspersonal om du har ytterligare frågor och följ alltid deras instruktion.

2. Vad du behöver veta innan du använder Metronidazol EQL Pharma

Använd inte Metronidazol EQL Pharma

  • om du är allergisk mot metronidazol, liknande substanser eller något annat innehållsämne i detta läkemedel (anges i avsnitt 6)

  • vid sjukligt förändrad blodkroppssammansättning och pågående nervsjukdom vid de höga doseringar som rekommenderas vid behandling av infektioner med icke syrekrävande bakterier, vissa encelliga organismer, s.k. protozoer, samt Crohns sjukdom

Varningar och försiktighet

Vid långtidsbehandling med Metronidazol EQL Pharma (t.ex. vid Crohns sjukdom) kan stickningar och domningar i händer och fötter, yrsel och krampanfall förekomma. Kontakta läkare om du får sådana symtom.

Metronidazol EQL Pharma skall användas med försiktighet till personer som lider av vissa sjukdomar i hjärnan eller nervsystemet.

Metronidazol EQL Pharma kan mörkfärga urin, vilket i sig är ofarligt. Se nedan för beskrivning av vad du ska göra om du upplever ytterligare symtom eller lider av Cockaynes syndrom.

Metronidazol EQL Pharma kan i sällsynta fall påverka de vita blodkropparna så att infektionsförsvaret försämras. Om du får en infektion med symtom såsom feber med kraftigt försämrat allmäntillstånd eller feber med lokala infektionssymtom såsom exempelvis ont i halsen/svalget/munnen eller vattenkastningsbesvär, ska du snarast uppsöka läkare så att man via blodprov kan utesluta en brist på vita blodkroppar (agranulocytos). Det är viktigt att du då informerar om din medicinering.

Sluta att ta Metronidazol EQL Pharma och kontakta omedelbart läkare om du får något av följande symtom (angioödem):

• svullnad av ansikte, tunga eller svalg

• svårigheter att svälja

• nässelutslag och andningssvårigheter.

Fall av allvarliga leverbiverkningar/akut leversvikt hos patienter med Cockaynes syndrom, även med dödlig utgång, har rapporterats med produkter som innehåller metronidazol. Om du har Cockaynes syndrom ska din läkare ofta kontrollera din leverfunktion under tiden du behandlas med metronidazol samt efter behandlingen.

Sluta använda Metronidazol EQL Pharma och meddela läkaren omedelbart om du får magsmärtor, anorexi, illamående, kräkningar, feber, sjukdomskänsla, trötthet, gulsot, mörkfärgad urin, kittfärgad avföring eller klåda.

Om ett utbrett, allvarligt hudutslag uppträder, med symtom som blåsbildning eller fjällning av huden, samt tecken på influensa och feber (Stevens-Johnsons syndrom), allmän sjukdomskänsla, feber, hudrodnad, avlossning av hud och slemhinnor (toxisk epidermal nekrolys), eller röda, fjälliga utslag med knölar under huden och blåsor (akut generaliserad exantematös pustulos) ska du omedelbart uppsöka läkare eftersom dessa hudreaktioner kan vara livshotande.

Andra läkemedel och Metronidazol EQL Pharma

Tala om för läkare eller apotekspersonal om du använder, nyligen har använt eller kan tänkas använda andra läkemedel.

Behandlingen med Metronidazol EQL Pharma kan påverka eller påverkas av vissa läkemedel mot:

  • alkoholism (disulfiram)

  • blodpropp (warfarin)

  • manodepressiv sjukdom (litium)

  • avstötning av organ efter transplantation (ciklosporin)

  • epilepsi (fenytoin, fenobarbital)

  • cancer (5-fluorouracil, busulfan)

Metronidazol EQL Pharma med mat, dryck och alkohol

Om alkohol intas under pågående behandling med Metronidazol EQL Pharma kan reaktioner som illamående, huvudvärk, förhöjd puls och värmekänsla uppträda. Alkoholförtäring bör därför undvikas under behandlingen och minst ett dygn efter avslutad behandling.

Graviditet, amning och fertilitet

Om du är gravid eller ammar, tror att du kan vara gravid eller planerar att skaffa barn, rådfråga läkare eller apotekspersonal innan du använder detta läkemedel.

Begränsad erfarenhet av användning av Metronidazol EQL Pharma under graviditet. Rådgör därför med din läkare innan du använder Metronidazol EQL Pharma under graviditet.

Metronidazol EQL Pharma passerar över i modersmjölk. Rådfråga läkare innan du använder läkemedlet under amning.

Körförmåga och användning av maskiner

Förvirring, yrsel, hallucinationer, krampanfall och övergående synförändringar är sällsynta biverkningar av Metronidazol EQL Pharma.

Du är själv ansvarig för att bedöma om du är i kondition att framföra motorfordon eller utföra arbete som kräver skärpt uppmärksamhet. En av faktorerna som kan påverka din förmåga i dessa avseenden är användning av läkemedel på grund av deras effekter och/eller biverkningar. Beskrivning av dessa effekter och biverkningar finns i andra avsnitt. Läs därför all information i denna bipacksedel för vägledning. Diskutera med din läkare eller apotekspersonal om du är osäker.


3. Hur du använder Metronidazol EQL Pharma

Använd alltid detta läkemedel enligt läkarens eller apotekspersonalens anvisningar. Rådfråga läkare eller apotekspersonal om du är osäker.

Tabletterna ska sväljas.

Dosen bestäms av läkare som avpassar den individuellt för dig. Dosens storlek beror på infektionstypen.

Redan efter ett par dagars behandling kan besvären avta. Det är emellertid mycket viktigt att kuren med Metronidazol EQL Pharma fullföljs enligt anvisningen. Det finns annars risk för att infektionen återkommer.

Om du använt för stor mängd av Metronidazol EQL Pharma

Om Du fått i dig för stor mängd läkemedel eller om t.ex. ett barn fått i sig läkemedlet av misstag kontakta läkare, sjukhus eller Giftinformationscentralen (tel. 112) för bedömning av risken samt rådgivning.

4. Eventuella biverkningar

Liksom alla läkemedel kan detta läkemedel orsaka biverkningar, men alla användare behöver inte få dem.

Vanliga (kan förekomma hos fler än 1 av 100 patienter): Diffusa symtom från mag-tarmkanalen såsom illamående. En metallisk smak i munnen.

Mindre vanliga (kan förekomma hos färre än 1 av 100 patienter): Minskning av antalet vita blodkroppar (leukopeni).

Sällsynta (kan förekomma hos färre än 1 av 1000 patienter): Feber. Överkänslighetsreaktion med feber, hudutslag, lokal vätskesvullnad och blodtrycksfall (anafylaxi). Blodbildsförändringar såsom agranulocytos, se stycket ”Var särskilt försiktig med Metronidazol EQL Pharma” i avsnitt 2. Huvudvärk. Stickningar och domningar i händer och fötter, yrsel och krampanfall. Inflammation i munnen (munmukosit), smärta i maggropen, illamående, kräkningar, diarré, aptitlöshet, smakförändringar. Inflammation i bukspottkörteln. Hudreaktioner såsom utslag, rodnad, blåsor, klåda. Svullnad av hud och slemhinnor (angioödem), se stycket ”Varningar och försiktighet” i avsnitt 2. Värmevallning. Förvirring, hallucinationer. Övergående synförändringar. Urinen kan mörkfärgas vid enstaka tillfälle, vilket är ofarligt. Leverpåverkan (bl.a. gulsot).

Mycket sällsynta (kan förekomma hos färre än 1 av 10 000 patienter): Påverkan på hjärnan som kan orsaka förvirring, rubbning i samordningen av muskelrörelser (ataxi), talrubbning, ofrivilliga ögonrörelser (nystagmus), darrningar och ostadig gång. Dessa biverkningar försvinner när behandlingen upphör.

Har rapporterats (förekommer hos ett okänt antal användare): Hjärnhinneinflammation. Ögonsmärta (optisk neurit, optisk neuropati). Försämrad hörsel/hörselnedsättning. Tinnitus. Sänkt stämningsläge. Missfärgning eller beläggning på tungan. Läkemedelsutlösta hudutslag (utslag som återkommer på samma plats vid upprepad behandling), utbrett, allvarligt hudutslag med symtom som blåsbildning eller fjällning av huden, samt tecken på influensa och feber (Steven-Johnsons syndrom). Allmän sjukdomskänsla, feber, hudrodnad, avlossning av hud och slemhinnor (toxisk epidermal nekrolys). Röda, fjälliga utslag med knölar under huden och blåsor (exantematös pustulos). Se stycket ”Var särskilt försiktig med Metronidazol EQL Pharma” i avsnitt 2.

Biverkningarnas frekvens, typ och svårighetsgrad hos barn är desamma som hos vuxna.

Höga doser och långtidsbehandling ökar risken för biverkningar.

Rapportering av biverkningar

Om du får biverkningar, tala med läkare, apotekspersonal eller sjuksköterska. Detta gäller även biverkningar som inte nämns i denna information. Du kan också rapportera biverkningar direkt via Läkemedelsverket (se detaljer nedan). Genom att rapportera biverkningar kan du bidra till att öka informationen om läkemedels säkerhet.

Läkemedelsverket

Box 26

751 03 Uppsala

Webbplats: www.lakemedelsverket.se

5. Hur Metronidazol EQL Pharma ska förvaras

Förvaras vid högst 30°C.

Förvara detta läkemedel utom syn- och räckhåll för barn.

Används före utgångsdatum som anges på kartongen eller etiketten efter EXP. Utgångsdatumet är den sista dagen i angiven månad.

Läkemedel ska inte kastas i avloppet eller bland hushållsavfall. Fråga apotekspersonalen hur man kastar läkemedel som inte längre används. Dessa åtgärder är till för att skydda miljön.

6. Förpackningens innehåll och övriga upplysningar

Innehållsdeklaration

- Den aktiva substansen är metronidazol, Varje tablett innehåller 200 mg eller 400 mg.

- Övriga innehållsämnen är kalciumvätefosfat, majsstärkelse, povidon, majsstärkelse och magnesiumstearat. Filmöverdrag: hypromellos och makrogol.

Läkemedlets utseende och förpackningsstorlekar

Metronidazol EQL Pharma 200 mg är vita, runda (diameter ca 9 mm) tabletter.

Metronidazol EQL Pharma 400 mg är vita, kapselformade (längd ca 17 mm, bredd ca 7 mm) tabletter.

200 mg tabletter:

Blisterförpackning med 21 tabletter

400 mg tabletter:

Blisterförpackning med 14, 20 respektive 30 tabletter

Plastburk HDPE med 100 respektive 105 tabletter.

Eventuellt kommer inte alla förpackningsstorlekar att marknadsföras.

Innehavare av godkännande för försäljning och tillverkare

EQL Pharma AB

Stortorget 1

222 23 Lund

Sverige


Denna bipacksedel ändrades senast

2020-08-25


Övriga informationskällor

Ytterligare information om detta läkemedel finns på Läkemedelsverkets webbplats www.lakemedelsverket.se