Metoprolol 1A Farma Retard

Depottablett 50 mg 100 styck

Detta är ett receptbelagt läkemedel som endast kan köpas om du har recept.

Pris med recept (Ingår i förmån)

153:44

Köp via recept

EAN: 7046261751292

Källa: Fass.se

Bipacksedel: Information till användaren

Metoprolol 1A Farma Retard

50 mg, 100 mg, 200 mg depottabletter
metoprololtartrat

Läs noga igenom denna bipacksedel innan du börjar ta detta läkemedel. Den innehåller information som är viktig för dig.

 • Spara denna information, du kan behöva läsa den igen.

 • Om du har ytterligare frågor vänd dig till läkare eller apotekspersonal.

 • Detta läkemedel har ordinerats enbart åt dig. Ge det inte till andra. Det kan skada dem, även om de uppvisar sjukdomstecken som liknar dina.

 • Om du får biverkningar, tala med läkare eller apotekspersonal. Detta gäller även eventuella biverkningar som inte nämns i denna information. Se avsnitt 4.

I denna bipacksedel finner du information om:
1. Vad Metoprolol 1A Farma Retard är och vad det används för
2. Vad du behöver veta innan du tar Metoprolol 1A Farma Retard
3. Hur du tar Metoprolol 1A Farma Retard
4. Eventuella biverkningar
5. Hur Metoprolol 1A Farma Retard ska förvaras
6. Förpackningens innehåll och övriga upplysningar

1. Vad Metoprolol 1A Farma Retard är och vad det används för

Metoprolol 1A Farma Retard är ett medel mot vissa sjukdomar i hjärta och kretslopp och tillhör en grupp av läkemedel som kallas beta-receptorblockerare. Metoprolol minskar effekten av stresshormoner på hjärtat i samband med fysisk och psykisk ansträngning. Det leder till att hjärtat slår långsammare (pulsen minskar) i dessa situationer.

Metoprolol 1A Farma Retard används för:

 • behandling av högt blodtryck

 • behandling av hjärtklappning

Metoprolol som finns i Metoprolol 1A Farma Retard kan också vara godkänd för att behandla andra sjukdomar som inte nämns i denna produktinformation. Fråga läkare, apoteks- eller annan hälso- och sjukvårdspersonal om du har ytterligare frågor och följ alltid deras instruktion.

2. Vad du behöver veta innan du tar Metoprolol 1A Farma Retard

Ta inte Metoprolol 1A Farma Retard

 • om du är allergisk mot metoprolol eller något annat innehållsämne i detta läkemedel (anges i avsnitt 6) eller andra liknande läkemedel (betareceptorblockerande läkemedel)

 • om du lider av chock till följd av svår hjärtsjukdom

 • om du har sjuk sinusknuta i hjärtat

 • om du har allvarligt hjärtblock

 • om du har obehandlad hjärtsvikt

 • om du har mycket lågt blodtryck och/eller mycket låg puls

 • om du har mycket dålig blodcirkulation i benen och armarna.

Varningar och försiktighet

Tala med läkare eller apotekspersonal innan du tar Metoprolol 1A Farma Retard om du har någon av följande sjukdomar:

 • astma

 • uttalade besvär av trånga luftrör

 • svåra akuta sjukdomstillstånd med hög halt av sura ämnen i kroppen

 • en form av kärlkramp som kallas spasmangina (Prinzmetals angina)

 • starkt försämrad njurfunktion

 • fönstertittarsjuka. Tillståndet kan försämras när blodtrycket blir lägre efter medicinering med Metoprolol 1A Farma Retard.

Om du ska genomgå en operation ska du tala om för läkaren att du tar metoprolol.

Andra läkemedel och Metoprolol 1A Farma Retard

Tala om för läkare eller apotekspersonal om du tar, nyligen har tagit eller kan tänkas ta andra läkemedel, även receptfria sådana. Vissa läkemedel kan påverka eller påverkas av behandlingen med Metoprolol 1A Farma Retard, till exempel:

 • propafenon, amiodaron, kinidin, verapamil, diltiazem, klonidin, disopyramid och hydralazin, digitalis/digoxin (läkemedel mot hjärt- och kärlsjukdom)

 • barbitursyraderivat (läkemedel mot epilepsi)

 • läkemedel mot inflammation (till exempel indometacin och celecoxib)

 • adrenalin (läkemedel vid akut chock och svår allergisk reaktion)

 • fenylpropanolamin (läkemedel mot slemhinnesvullnad i näsan)

 • difenhydramin (läkemedel mot allergiska tillstånd)

 • terbinafin (läkemedel mot svampinfektioner i huden)

 • rifampicin (läkemedel mot turberkulos)

 • andra betablockerare (till exempel ögondroppar)

 • MAO-hämmare (läkemedel mot depression och Parkinsons sjukdom)

 • inhalationsanestetika (läkemedel vid bedövning)

 • läkemedel mot diabetes i tablettform (perorala antidiabetika)

 • cimetidin (läkemedel mot halsbränna och sura uppstötningar)

 • läkemedel mot depression (paroxetin, fluoxetin och sertralin)

 • vissa läkemedel mot multipel skleros (till exempel fingolimod)

Metoprolol 1A Farma Retard med mat och dryck

Metoprolol 1A Farma Retard ska helst tas på morgonen. Du bör ta tabletterna på samma sätt, med mat eller utan mat, varje gång.

Graviditet och amning

Om du är gravid eller ammar, tror att du kan vara gravid eller planerar att skaffa barn, rådfråga läkare eller apotekspersonal innan du använder detta läkemedel.

Graviditet

Risk finns att fostret påverkas. Rådgör därför alltid med läkare före användning av Metoprolol 1A Farma Retard under graviditet.

Amning

Metoprolol 1A Farma Retard går över i modersmjölk, men påverkar troligen inte barn som ammas. Rådgör dock med läkare före användning av Metoprolol 1A Farma Retard under amning.

Körförmåga och användning av maskiner

Yrsel och trötthet kan förekomma under behandling med Metoprolol 1A Farma Retard. Kör inte bil och använd inte maskiner om du upplever något av dessa symtom.

Du är själv ansvarig för att bedöma om du är i kondition att framföra motorfordon eller utföra arbeten som kräver skärpt uppmärksamhet. En av faktorerna som kan påverka din förmåga i dessa avseenden är användning av läkemedel på grund av deras effekter och/eller biverkningar. Beskrivning av dessa effekter och biverkningar finns i andra avsnitt. Läs därför all information i denna bipacksedel för vägledning. Diskutera med din läkare eller apotekspersonal om du är osäker.


3. Hur du tar Metoprolol 1A Farma Retard

Ta alltid detta läkemedel enligt läkarens eller apotekspersonalens anvisningar. Rådfråga läkare eller apotekspersonal om du är osäker.

Dosen bestäms av läkaren, som anpassar den individuellt för dig.

Rekommenderad dos för vuxna:

Högt blodtryck: 50–100 mg en gång dagligen. Om 100 mg inte ger önskad effekt, kan dosen antingen kombineras med andra blodtryckssänkande medel eller ökas.

Hjärtklappningsbesvär: 100 mg en gång dagligen. Vid behov kan dosen ökas.

Användning för barn

Erfarenheten av behandling av barn med Metoprolol 1A Farma Retard är begränsad.

Metoprolol 1A Farma Retard depottabletter är en speciell typ av tabletter som långsamt släpper ifrån sig det verksam­ma ämnet. Därför behöver man bara ta Metoprolol 1A Farma Retard en gång per dygn, helst på morgonen och på samma sätt i förhållande till måltid.

Metoprolol 1A Farma Retard skall sväljas tillsammans med minst ett halvt glas vätska. Får inte tuggas eller krossas.

Depottabletterna på 100 mg och 200 mg ska sväljas hela.

Depottabletterna på 50 mg kan delas i två lika stora doser.

Om du har tagit för stor mängd av Metoprolol 1A Farma Retard

Om du fått i dig för stor mängd läkemedel eller om t.ex. ett barn fått i sig läkemedlet av misstag kontakta läkare, sjukhus eller Giftinformationscentralen (tel. 112) för bedömning av risken samt rådgivning.

Om du har glömt att ta Metoprolol 1A Farma Retard

Ta inte dubbel dos för att kompensera för glömd tablett.

Om du slutar att ta Metoprolol 1A Farma Retard

Sluta inte att ta Metoprolol 1A Farma Retard utan att ha diskuterat detta med din läkare, eftersom vissa sjukdomssymtom kan förvärras när man plötsligt upphör med medicinen.

Om du har ytterligare frågor om detta läkemedel kontakta läkare eller apotekspersonal.

4. Eventuella biverkningar

Liksom alla läkemedel kan detta läkemedel orsaka biverkningar, men alla användare behöver inte få dem.

Följande biverkningar kan inträffa vid behandling med Metoprolol 1A Farma Retard:

Mycket vanliga (kan förekomma hos fler än 1 av 10 användare):

 • Trötthet.

Vanliga ( kan förekomma hos upp till 1 av 10 användare ): 

 • Huvudvärk, yrsel.

 • Kalla händer och fötter.

 • Låg puls, hjärtklappning.

 • Magsmärtor, illamående, kräkningar, diarré, förstoppning.

 • Andfåddhet vid ansträngning.

Mindre vanliga (kan förekomma hos upp till 1 av 100 användare) : 

 • Bröstsmärtor, vätskeansamling, viktökning.

 • Sömnstörningar, mardrömmar, nedstämdhet.

 • Stickningar i huden, överkänslighetsreaktioner från huden i form av rodnad eller utslag.

 • Förvärrade luftrörsbesvär.

 • Övergående försämring av hjärtsvikt. Under en hjärtattack kan blodtrycket sänkas kraftigt.

Sällsynta (kan förekomma hos upp till 1 av 1 000 användare) :

 • Smakförändringar.

 • Synstörningar, torra och irriterade ögon.

 • Öronsusning.

 • Övergående nedsättning av den sexuella funktionen.

 • Minnesstörningar, förvirring, nervositet, oro, hallucinationer.

 • Psoriasis kan förvärras, överkänslighet mot solljus, ökad svettning, håravfall.

 • Minskat antal blodplättar (trombocytopeni).

 • Långsam hjärtverksamhet, rubbningar i hjärtrytmen.

 • Leverpåverkan.

Har rapporterats (förekommer hos ett okänt antal användare):

 • Nedsatt koncentrationsförmåga.

 • Muskelkramper, ledsmärta.

 • Ögoninflammation.

 • Vävnadsdöd (gangrän) hos patienter med svåra cirkulationsstörningar.

 • Allergisk snuva.

 • Leverinflammation (hepatit).

 • Muntorrhet.

Muntorrhet kan öka risken för hål i tänderna, därför är regelbunden och noggrann tandborstning samt tandskötsel viktigt.

Rapportering av biverkningar

Om du får biverkningar, tala med läkare, apotekspersonal eller sjuksköterska. Detta gäller även eventuella biverkningar som inte nämns i denna information. Du kan också rapportera eventuella biverkningar direkt till Läkemedelsverket, www.lakemedelsverket.se. Genom att rapportera biverkningar kan du bidra till att öka informationen om läkemedels säkerhet.

Postadress: Läkemedelsverket Box 26 751 03 Uppsala

5. Hur Metoprolol 1A Farma Retard ska förvaras

Förvara detta läkemedel utom syn- och räckhåll för barn.

Används före utgångsdatum som anges på etiketten och kartongen efter EXP. Utgångsdatumet är den sista dagen i angiven månad.

Läkemedel ska inte kastas i avloppet eller bland hushållsavfall. Fråga apotekspersonalen hur man kastar läkemedel som inte längre används. Dessa åtgärder är till för att skydda miljön.

6. Förpackningens innehåll och övriga upplysningar

Innehållsdeklaration

 • Den aktiva substansen är metoprololtartrat 50 mg, 100 mg respektive 200 mg per tablett.

 • Övriga innehållsämnen är hypromellos, povidon, vattenfri kolloidal kiseldioxid, mag­nesium­stearat.

Läkemedlets utseende och förpackningsstorlekar

Depottabletten på 50 mg är vita eller nästan vita, avlånga tabletter med skåra på båda sidor och tryckta med MTT 50 på ena sidan.

Depottabletten på 100 mg är vita eller nästan vita, avlånga tabletter tryckta med MTT 100 på ena sidan.

Depottabletten på 200 mg är vita eller nästan vita, avlånga tabletter tryckta med MTT 200 på ena sidan.

Förpackningsstorlekar 

Burk: 30 st och 100 st

Eventuellt kommer inte alla förpackningsstorlekar att marknadsföras.

Innehavare av godkännande för försäljning:

1A Farma A/S, Edvard Thomsens Vej 14, 2300 Köpenhamn S, Danmark


Denna bipacksedel ändrades senast

2020-08-24