Metomylan

Depottablett 200 mg Metoprolol 100 tablett(er)

Detta är ett receptbelagt läkemedel som endast kan köpas om du har recept.

Pris med recept (Ingår i förmån)

108:49

Köp via recept
Läs alltid bipacksedeln innan användning.

EAN: 07046260810471

Källa: Fass.se

Bipacksedel: Information till användaren

Metomylan

50 mg depottabletter, 100 mg depottabletter, 200 mg depottabletter
metoprololsuccinat

Läs noga igenom denna bipacksedel innan du börjar ta detta läkemedel. Den innehåller information som är viktig för dig.

 • Spara denna information, du kan behöva läsa den igen.

 • Om du har ytterligare frågor vänd dig till läkare eller apotekspersonal.

 • Detta läkemedel har ordinerats enbart åt dig. Ge det inte till andra. Det kan skada dem, även om de uppvisar sjukdomstecken som liknar dina.

 • Om du får biverkningar, tala med läkare eller apotekspersonal. Detta gäller även eventuella biverkningar som inte nämns i denna information. Se avsnitt 4.

I denna bipacksedel finner du information om:
1. Vad Metomylan är och vad det används för
2. Vad du behöver veta innan du tar Metomylan
3. Hur du tar Metomylan
4. Eventuella biverkningar
5. Hur Metomylan ska förvaras
6. Förpackningens innehåll och övriga upplysningar

1. Vad Metomylan är och vad det används för

Den aktiva substansen i Metomylan, metoprolol, tillhör en grupp läkemedel som kallas selektiva betareceptorblockerare och som särskilt verkar på hjärtat. Läkemedlet påverkar kroppens svar på vissa nervsignaler, särskilt i hjärtat. Resultatet är att blodtrycket sänks samtidigt som hjärtats pumpkraft ökar.

Metomylan används för att:

 • behandla högt blodtryck.

 • behandla otillräcklig blodtillförsel till kranskärlen i hjärtat (kranskärlssjukdom, kärlkramp).

 • behandla rytmrubbningar där hjärtat slår för snabbt (takykardi), särskilt om de börjar i hjärtats förmak (supraventrikulär takykardi).

 • hjälpa till att förebygga en ny hjärtinfarkt efter en tidigare hjärtinfarkt (underhållsbehandling).

 • behandla funktionell hjärt-kärlsjukdom (som när det känns som att hjärtat överarbetar, t.ex. det slår väldigt fort).

 • hjälpa till att förebygga migränanfall.

 • behandla lindrig till måttlig, stabil, kroniskhjärtsvikt (med nedsatt pumpfunktion hos vänster kammare) som tillägg till standardbehandling.

Metomylan kan också användas för behandling av högt blodtryck till barn från sex år och ungdomar.

Metoprolol som finns i Metomylan kan också vara godkänd för att behandla andra sjukdomar som inte nämns i denna produktinformation. Fråga läkare, apotek eller annan hälsovårdspersonal om du har ytterligare frågor och följ alltid deras instruktion.

2. Vad du behöver veta innan du tar Metomylan

Ta inte Metomylan

 • om du är allergisk mot metoprolol, andra betareceptorblockerare eller något annat innehållsämne i detta läkemedel (anges avsnitt 6).

 • om du har vissa former av hjärtrytmstörningar (AV-block av grad II eller III eller hög grad av SA-block).

 • om du har långsam puls (under 50 slag/minut).

 • om du har sinusknutedysfunktion i hjärtat (sjuk sinusknuta) såvida du inte har en permanent pacemaker.

 • om du har drabbats av cirkulationskollaps, framför allt på grund av otillräcklig hjärtfunktion.

 • om du har svåra cirkulationsrubbningar i armar och/eller ben.

 • om du har sjukligt lågt blodtryck, d.v.s. när det systoliska trycket (övertrycket) är lägre än 90 mmHg.

 • om du har en obehandlad, hormonproducerande tumör i binjuremärgen (feokromocytom).

 • om du har hög syranivå i blodet orsakad av metabol störning.

 • om du har svår astma eller kronisk lungsjukdom som gör andningsvägarna trånga.

 • om du även behandlas med MAO-hämmare (läkemedel som används vid depression, gäller dock inte MAO-B-hämmare).

 • vid misstänkt hjärtinfarkt och pulsen är under 45 slag per minut, övertrycket är mindre än 100 mmHg och vissa hjärtrytmstörningar förekommer.

 • Du ska inte ges vissa läkemedel för att behandla hjärtarytmi, t.ex. kalciumantagonister som verapamil och diltiazem eller klass 1-antiarytmika (t. ex. diopyramid) intravenöst (undantag: intensivvårdsmedicin).

Om du har kronisk hjärtsvikt får du inte ta metoprolol om:

 • du har instabil, okompenserad hjärtsvikt (vilket kan visa sig i form av vätskeansamlingar i lungorna, dålig blodcirkulation eller lågt blodtryck), såvida tillståndet inte har stabiliserats med hjälp av läkemedelsbehandling.

 • du kontinuerligt eller tillfälligt står på läkemedelsbehandling som ökar hjärtats pumpkraft, t.ex. dobutamin.

 • ditt systoliska blodtryck (övertryck) alltid ligger under 100 mmHg eller har sänkt puls (mindre än 68 slag/min).

Varningar och försiktighet

Tala med läkare eller apotekspersonal innan du tar Metomylan:

 • om du har astma: metoprolol kan förvärra symtomen på astma. Effekten av vissa astmaläkemedel kan försämras. Metomylan får inte användas om du har svår astma.

 • om du har svåra leverproblem.

 • om du har diabetes: metoprolol kan dölja symtom på låg blodsockerhalt. Regelbundna kontroller av blodsockerhalten krävs.

 • om du har en mild form av vissa hjärtrytmstörningar (1:a gradens AV-block).

 • om du har en typ av kärlkramp (angina) som kallas Prinzmetals angina.

 • om du har lindriga till måttliga cirkulationsrubbningar i armar och/eller ben.

 • om du har en hormonproducerande tumör i binjuremärgen (feokromocytom): du måste få behandling med en alfareceptorblockerare innan du börjar ta Metomylan.

 • om du har överaktiv sköldkörtel.

 • om du ska opereras. Före operationen ska du tala om för narkosläkaren att du använder Metomylan.

 • om du har psoriasis.

 • om du har en benägenhet att få allergiska reaktioner, eftersom metoprolol kan öka både känsligheten mot allergiframkallande ämnen (allergener) och svårighetsgraden på en allergisk reaktion. Metomylan kan också minska effekten av mediciner som används för att behandla allvarliga allergiska reaktioner, som t.ex. adrenalin

Användning av metoprolol kan leda till positivt resultat i dopingtest.

Andra läkemedel och Metomylan

Tala om för läkare eller apotekspersonal om du tar, nyligen har tagit eller kan tänkas ta andra läkemedel, även receptfria läkemedel.

Noggrann läkarkontroll krävs om något av följande läkemedel tas tillsammans med Metomylan:

 • Läkemedel för behandling av hjärtrytmstörningar, t.ex. kalciumantagonister såsom verapamil och diltiazem eller antiarytmika klass I (t.ex. disopyramid). Du får inte ges den här typen av läkemedel intravenöst (undantaget vid intensivvård).

 • Om du tar andra betareceptorblockerare (t.ex. ögondroppar som innehåller timolol).

Andra interaktioner:

Narkosmedel som inhaleras förstärker metoprolols pulssänkande effekt.

Metoprolol kan förstärka effekten av blodtryckssänkande läkemedel t.ex. nifedipin, prazosin, reserpin, alfametyldopa, klonidin, guanfacin och hjärtglykosider. Detta kan exempelvis leda till en kraftigt sänkt puls.

Om du samtidigt behandlas med klonidin (ett läkemedel som används för att behandla högt blodtryck) och behandlingen måste avslutas, så ska behandlingen med Metomylan avbrytas flera dagar före klonidinbehandling

Följande substanser kan öka koncentrationen av metoprolol i blodet och på så sätt förstärka effekten av Metomylan:

 • alkohol

 • läkemedel som används för behandling av höga nivåer magsyra, t.ex. cimetidin

 • blodtryckssänkande läkemedel t.ex. hydralazin

 • vissa läkemedel som används vid depression, t.ex. paroxetin, fluoxetin och sertralin

 • läkemedel som används för att behandla sömnlöshet, t.ex. difenhydramin

 • vissa läkemedel som används för att behandla ledproblem, t.ex. hydroxiklorokin och celecoxib

 • vissa läkemedel som används för behandling av svampinfektioner, t.ex. terbinafin

 • neuroleptika som används vid psykotisk sjukdom, t.ex. klorpromazin, triflupromazin och klorprotixen

 • vissa läkemedel som används för behandling av hjärtrytmstörningar, t.ex. amiodaron, kinidin och möjligen propafenon

Om du även använder antiinflammatoriska läkemedel, t.ex. indometacin eller andra prostaglandinsynteshämmare, så kan metoprolols blodtryckssänkande effekt minska.

Rifampicin (ett antibiotikum som används för att behandla tuberkulos) och barbitursyraderivat (används som lugnande medel eller sömnmedel) minskar metoprolols blodtryckssänkande effekt.

Betareceptorblockerare kan hämma frisättning av insulin hos patienter med typ-II-diabetes eller påverka läkemedel tagna för att sänka blodsockret. Du ska kontrollera ditt blodsocker regelbundet. Om det behövs kommer din läkare att anpassa doseringen av dina blodsockersänkande läkemedel (insulin och orala antidiabetika).

Ditt blodtryck kan höjas avsevärt om du tar Metomylan samtidigt med noradrenalin eller adrenalin (signalsubstanser som förekommer naturligt i kroppen och som höjer blodtrycket genom sin stimulerande effekt på hjärta och kärl) eller andra läkemedel med liknande effekt (t.ex. hostmediciner, näsdroppar eller ögondroppar).

Effekten av adrenalin vid behandling av överkänslighetsreaktioner kan försämras.

Metoprolol kan minska kroppens förmåga att utsöndra andra läkemedel (t.ex. lidokain som är ett lokalt verkande bedövningsmedel).

Om du också behandlas med läkemedel som innehåller guanetidin (en substans som blockerar sympatiska ganglion), som används för att förhindra utsläpp av adrenalin och noradrenalin i kroppen, kan du behöva övervakas noggrant av läkare när du tar Metomylan.

Metomylan med alkohol

Metoprolol kan göra dig trött/slö och denna effekt kan förstärkas vid intag av alkohol. Alkohol kan även höja koncentrationen av Metomylan i blodet. Du ska därför inte dricka alkohol medan du använder Metomylan.

Graviditet och amning

Om du är gravid eller ammar, tror att du kan vara gravid eller planerar att skaffa barn, rådfråga läkare eller apotekspersonal innan du använder detta läkemedel.

Graviditet

Metoprolol får endast användas under graviditet om det finns synnerliga skäl och efter noggrann risk-nyttabedömning av behandlande läkare. Det finns belägg för att metoprolol minskar blodtillförseln till moderkakan (placenta) och kan därigenom orsaka tillväxtstörningar hos fostret.

Om Metomylan använts under graviditet så ska behandlingen avbrytas 48-72 timmar före beräknat förlossningsdatum. Om detta inte är möjligt, ska det nyfödda barnet noggrant övervakas under de första 48-72 timmarna efter förlossningen.

Amning

Metoprolol ackumuleras (lagras) i bröstmjölken.

Inga biverkningar förväntas när metoprolol används i vanliga behandlingsdoser, men ammade spädbarn ska ändå observeras avseende läkemedlets effekter.

Körförmåga och användning av maskiner

Yrsel och trötthet kan uppstå vid behandling med Metomylan. Din reaktionsförmåga kan påverkas i så stor utsträckning att din förmåga att köra bil, hantera maskiner och arbeta utan säkerhetsutrustning försämras. Detta gäller särskilt i kombination med alkohol, vid början av behandlingen eller om dosen metoprolol höjs.

Du är själv ansvarig för att bedöma om du är i kondition att framföra motorfordon eller utföra arbeten som kräver skärpt uppmärksamhet. En av faktorerna som kan påverka din förmåga i dessa avseenden är användning av läkemedel på grund av deras effekter och/eller biverkningar. Beskrivning av dessa effekter och biverkningar finns i andra avsnitt. Läs därför all information i denna bipacksedel för vägledning. Diskutera med din läkare eller apotekspersonal om du är osäker.

Metomylan innehåller glukos och sackaros

Om du inte tål vissa sockerarter, bör du kontakta din läkare innan du tar detta läkemedel. Patienter med något av följande sällsynta, ärftliga tillstånd bör inte använda detta läkemedel: fruktosintolerans, glukosgalaktosmalabsorption eller sukras‑isomaltas‑brist.


3. Hur du tar Metomylan

Ta alltid detta läkemedel exakt enligt beskrivning i denna bipacksedel eller enligt anvisningar från läkare eller apotekspersonal. Rådfråga läkare eller apotekspersonal om du är osäker.

Administrering

Depottabletterna ska tas en gång dagligen, med eller utan mat, företrädesvis på morgonen. Depottabletterna ska sväljas hela eller delade, men får inte tuggas eller krossas. De ska tas tillsammans med minst ett halvt glas vatten.

Observera att doser lägre än 25 mg inte finns tillgängliga för denna produkt!

Om inget annat har angivits av din läkare är rekommenderad dos:

Terapeutisk indikation

Rekommenderad dos, 1 gång dagligen

Om nödvändigt kan dosen ökas enligt följande:

Högt blodtryck

1 depottablett à 50 mg

½ depottablett à 100 mg

Det finns fler styrkor att använda inledningsvis för behandling av tillståndet

Maximal dos:

4 depottabletter à 50 mg

2 depottabletter à 100 mg

1 depottablett à 200 mg


Din läkare kan också sätta in ytterligare behandling med annat blodtryckssänkande läkemedel

Otillräcklig blodtillförsel till kranskärlen (kranskärlssjukdom, kärlkramp)

1-4 depottabletter à 50 mg

½-2 depottabletter à 100 mg

½-1 depottablett à 200 mg

Maximal dos:

4 depottabletter à 50 mg

2 depottabletter à 100 mg

1 depottablett à 200 mg l


Din läkare kan också sätta in ytterligare behandling med annat blodtryckssänkande läkemedel

Snabb hjärtrytm

1-4 depottabletter à 50 mg

½-2 depottabletter à 100 mg

½-1 depottablett à 200 mg

Maximal dos:

4 depottabletter à 50 mg

2 depottabletter à 100 mg

1 depottablett à 200 mg

Funktionell hjärt-kärlsjukdom

1-4 depottabletter à 50 mg

½-2 depottabletter à 100 mg

½-1 depottablett à 200 mg

Maximal dos:

4 depottabletter à 50 mg

2 depottabletter à 100 mg

1 depottablett à 200 mg

Underhållsbehandling efter hjärtinfarkt

2-4 depottabletter à 50 mg

1-2 depottabletter à 100 mg

½-1 depottablett à 200 mg

Maximal dos:

4 depottabletter à 50 mg

2 depottabletter à 100 mg

1 depottablett à 200 mg

Förebyggande av migrän

2 depottabletter à 50 mg

1 depottablett à 100 mg

Maximal dos:

2 depottabletter à 50 mg

1 depottabletter à 100 mg

Behandling av hjärtsvikt NYHA klass II


Behandlande läkare ska ha erfarenhet av behandling av stabil hjärtsvikt

Startdos

Under de två första veckorna:

½ depottablett à 50 mg


Patientens tillstånd ska övervakas noggrant efter varje dosökning

Från vecka tre och framåt:

1 depottablett à 50 mg

½ depottablett à 100 mg


Dosen dubbleras varannan vecka upp till maximal dos om

4 depottabletter à 50 mg

2 depottabletter à 100 mg

1 depottabletter à 200 mg

eller till den högsta dos som tolereras av patienten. 200 mg Metomylan är även den rekommenderade dosen för långtidsbehandling av hjärtsvikt.

Behandling av hjärtsvikt NYHA klass III

Startdos

Under den första veckan:

12,5 mg

Dosen kan under andra veckan ökas till:

½ depottablett à 50 mg

Dosen dubbleras varannan vecka till en max dos på:


4 depottabletter à 50 mg

1 depottabletter à 200 mg

eller den högsta dos patienten tolererar.

200 mg Metomylan är också den rekommenderade dosen för långtidsbehandling av hjärtsvikt.

Användning för patienter med nedsatt njurfunktion

Dosjustering är inte nödvändig.

Användning för patienter med nedsatt leverfunktion

För patienter med kraftigt nedsatt leverfunktion, t.ex. shunt-opererade patienter, kan det vara nödvändigt att sänka dosen.

Användning för barn och ungdomar

Hos barn över 6 år och ungdomar baseras dosen på kroppsvikten. Normalt bör din läkare tala om hur mycket man kan ge till barn och ungdomar. Den maximala rekommenderade dosen är 200 mg dagligen.

Erfarenheten av metoprolol till barn under 6 år och ungdomar är begränsad.

Användning av metoprolol rekommenderas inte till barn under 6 år.

Användning för äldre patienter över 80 år

Tillräckliga data från användning av metoprolol till patienter över 80 år saknas. Därför krävs särskild försiktighet vid dosökningar till dessa patienter.

Behandlingens längd

Behandlingens längd bestäms av din läkare.

Om du har tagit för stor mängd av Metomylan

Om du fått i dig för stor mängd läkemedel eller om t.ex. ett barn fått i sig läkemedlet av misstag kontakta läkare, sjukhus eller Giftinformationscentralen (tel. 112) för bedömning av risken samt rådgivning. För att läkaren ska veta vilken aktiv substans du har tagit och för att rätt åtgärder ska kunna vidtas, bör du ha läkemedelsförpackningen tillgänglig.

Följande symtom kan uppkomma beroende på hur stor överdoseringen är: kraftigt blodtrycksfall, låg puls, hjärtrytmstörning, hjärtsvikt, cirkulatorisk kollaps, hjärtstillestånd, andningssvårigheter, förträngningar/spasmer i luftvägarna, medvetslöshet (även koma), illamående, kräkningar, blå-röd missfärgning av hud och slemhinnor (cyanos) och anfall.

Symtomen kan förvärras vid samtidigt intag av alkohol, andra blodtryckssänkande läkemedel, kinidin (läkemedel för behandling av hjärtrytmstörningar) eller barbiturater (lugnande medel).

De första tecknen på överdosering uppträder 20 minuter till 2 timmar efter intag av läkemedlet.

Om du har glömt att ta Metomylan

Ta inte dubbel dos för att kompensera för glömd depottablett. Fortsätt att ta dina tabletter enligt läkarens anvisningar.

Om du slutar att ta Metomylan

Prata med din läkare om du vill avbryta behandlingen tillfälligt eller om du vill avsluta din behandling med Metomylan i förtid.

Behandling med betareceptorblockerare får inte avbrytas tvärt. Om behandlingen ska avslutas ska detta alltid ske långsamt under minst 2 veckors tid, om möjligt genom att gradvis halvera dosen tills den lägsta dosen, ½ depottablett à 25 mg, d.v.s. 12,5 mg metoprololtartrat (motsvarande 11,88 mg metoprololsuccinat), är uppnådd. Den lägsta dosen ska användas under minst 4 dagar, innan behandlingen upphör helt och hållet. Om några symtom uppkommer ska doseringen minskas långsammare.

Observera att doser lägre än 25 mg inte finns tillgängliga för denna produkt!

Om behandlingen med betareceptorblockerare avbryts tvärt kan det leda till försämring av hjärtsvikt och öka risken för hjärtinfarkt och plötslig hjärtdöd. Det kan också förvärra symptomen av dålig blodtillförsel till kranskärlen (kranskärlssjukdom, kärlkramp), som kan orsaka bröstsmärtor, speciellt vid rörelse eller träning, eller ett ökat blodtryck.

Om du har ytterligare frågor om detta läkemedel kontakta läkare eller apotekspersonal.

4. Eventuella biverkningar

Liksom alla läkemedel kan detta läkemedel orsaka biverkningar men alla användare behöver inte få dem.

Informera din läkare eller akutsjukvård om du får ett eller flera av följande symtom:

Mindre vanliga (kan förekomma hos upp till 1 av 100 användare):

 • Övergående försämring av symtomen på hjärtsvikt, en viss form av hjärtrytmrubbningar (första gradens AV-block), smärta runt hjärtat, andnöd.

Sällsynta (kan förekomma hos upp till 1 av 1000 användare):

 • Försämring av diabetessom funnits utan några typiska symptom (latent diabetes mellitus)

Mycket sällsynta (kan förekomma hos upp till 1 av 10 000 användare):

 • Gulfärgning av huden och/eller ögonen (detta kan vara ett tecken på inflammation i levern).

 • Vävnadsdöd (nekros) hos patienter med svåra cirkulationsstörningar i armar och/eller ben innan behandlingen.

Andra biverkningar:

Mycket vanliga: (kan förekomma hos fler än 1 av 10 användare):

 • kraftigt blodtrycksfall, även vid uppstigande från liggande ställning (mycket sällsynt med svimning)

 • trötthet

Vanliga: (kan förekomma hos upp till 1 av 10 användare):

 • långsam puls (bradykardi), balanssvårigheter (mycket sällsynt med svimning), känsla av oregelbundna eller starka hjärtslag (palpitationer)

 • yrsel, huvudvärk

 • andfåddhet vid ansträngning

 • illamående, magsmärta, diarré, förstoppning

 • kalla händer och fötter

Mindre vanliga: (kan förekomma hos upp till 1 av 100 användare):

 • stickningar i huden (parestesi)

 • kramp i luftrören (bronkospasm)

 • kräkningar

 • hudförändringar, psoriasisliknande utslag, ökad svettning

 • muskelkramper

 • viktuppgång

 • vätskeansamling i kroppens vävnader (ödem)

 • depression, nedsatt koncentrationsförmåga, dåsighet eller sömnlöshet, mardrömmar

 • cirkulationskollaps (det är mer sannolikt att uppstå efter en hjärtinfarkt)

Sällsynta: (kan förekomma hos upp till 1 av 1000 användare):

 • funktionell hjärtsjukdom såsom galopprytm (när hjärtat hoppar över ett slag), eller snabb hjärtrytm, vissa hjärtrytmstörningar (retledningsrubbningar i hjärtat)

 • synrubbningar, torra eller irriterade ögon, bindhinneinflammation i ögat (konjunktivit)

 • snuva

 • torr mun

 • håravfall

 • onormala värden på leverfunktionstest

 • impotens och andra sexuella störningar (t.ex. förhårdning av penisens mjuka vävnad i corpus cavernosum, d.v.s. svällkroppen)

 • nervositet, oro

Mycket sällsynta: (kan förekomma hos upp till 1 av 10 000 användare):

 • minskat antal blodplättar (trombocytopeni), minskat antal vita blodkroppar (leukopeni)

 • öronsusningar (tinnitus), hörselrubbningar

 • smakförändringar

 • ljuskänslighet, försämrad psoriasis, uppkomst av psoriasis, psoriasisliknande hudförändringar

 • ledsmärta, muskelsvaghet

 • försämring hos patienter med claudicatio intermittens (d.v.s. perifer cirkulationsinsufficiens / fönstertittarsjuka som yttrar sig i krampaktig känsla i benen vid ansträngning) och kramper i fingrarnas blodkärl (Raynauds sjukdom)

 • glömska eller försämrat minne, förvirring, hallucinationer, personlighetsförändringar (t.ex. humörsvängningar)

Har rapporterats (förekommer hos okänt antal användare):

Maskering av symptom på lågt blodsocker (hypoglykemi), t.ex. hjärtklappning.

Rapportering av biverkningar

Om du får biverkningar, tala med läkare, apotekspersonal eller sjuksköterska. Detta gäller även eventuella biverkningar som inte nämns i denna information. Du kan också rapportera eventuella biverkningar direkt till Läkemedelsverket, www.lakemedelsverket.se. Genom att rapportera biverkningar kan du bidra till att öka informationen om läkemedels säkerhet.

Postadress: Läkemedelsverket Box 26 751 03 Uppsala

5. Hur Metomylan ska förvaras

Förvara detta läkemedel utom syn- och räckhåll för barn.

Används före utgångsdatum som anges på kartong, burk eller blister efter ”EXP”. Utgångsdatumet är den sista dagen i angiven månad.

Förvaras vid högst 25 ºC.

Läkemedel ska inte kastas i avloppet eller bland hushållsavfall. Fråga apotekspersonalen hur man kastar läkemedel som inte längre används. Dessa åtgärder är till för att skydda miljön.

6. Förpackningens innehåll och övriga upplysningar

Innehållsdeklaration

 • Den aktiva substansen är metoprololtartrat.

 • Varje depottablett innehåller 47,5 mg, 95 mg eller 190 mg metoprololsuccinat motsvarande 50 mg, 100 mg eller 200 mg metoprololtartrat.

 • Övriga innehållsämnen är:

  Tablettkärna: Sackaros, majsstärkelse, makrogol, polyakrylat, talk, povidon, mikrokristallin cellulosa, magnesiumstearat, vattenfri kolloidal kiseldioxid, D-glukos.

  Tablettdragering: Hypromellos, talk, makrogol, titandioxid (E 171).

Läkemedlets utseende och förpackningsstorlekar

Metomylan 50 mg, 100 mg, 200 mg depottabletter är vita, avlånga, bikonvexa med brytskåra på båda sidor.

Storlek blisterförpackningar (aluminium/aluminium):

10, 14, 20, 28, 30, 50, 60, 90, 98 och 100

Storlek HDPE-burkar (PP skruvlock):

30, 60, 100, 250 och 500

Eventuellt kommer inte alla förpackningsstorlekar att marknadsföras.

Innehavare av godkännande för försäljning

Mylan AB, Box 23033, 104 35 Stockholm, Sverige

Tel: 08-555 227 50, Fax: 08-555 227 51

E-post: info.sweden@viatris.com

Tillverkare

McDermott Laboratories t/a Gerard Laboratories, 35/36 Baldoyle Industrial Estate, Grange Road, Dublin 13, Irland

Mylan Hungary Kft, H-2900 Komárom, Mylan utca 1, Ungern


Denna bipacksedel ändrades senast

2021-06-01