Metolazon Abcur

Tablett 5 mg 100 tablett(er)

Detta är ett receptbelagt läkemedel som endast kan köpas om du har recept.

Pris med recept (Ingår i förmån)

1994:45

Köp via recept
Läs alltid bipacksedeln innan användning.

EAN: 07046260937253

Källa: Fass.se

Bipacksedel: Information till användaren

Metolazon Abcur

5 mg tabletter
metolazon
laktosmonohydrat

Läs noga igenom denna bipacksedel innan du börjar ta detta läkemedel. Den innehåller information som är viktig för dig.

 • Spara denna information, du kan behöva läsa den igen.

 • Om du har ytterligare frågor vänd dig till läkare eller apotekspersonal.

 • Detta läkemedel har ordinerats enbart åt dig. Ge det inte till andra. Det kan skada dem, även om de uppvisar sjukdomstecken som liknar dina.

 • Om du får biverkningar, tala med läkare eller apotekspersonal. Detta gäller även eventuella biverkningar som inte nämns i denna information. Se avsnitt 4.

I denna bipacksedel finner du information om:
1. Vad Metolazon Abcur är och vad det används för
2. Vad du behöver veta innan du tar Metolazon Abcur
3. Hur du tar Metolazon Abcur
4. Eventuella biverkningar
5. Hur Metolazon Abcur ska förvaras
6. Förpackningens innehåll och övriga upplysningar

1. Vad Metolazon Abcur är och vad det används för

Metalozan Abcur är ett diuretikum som innehåller den aktiva substansen metolazon. Metolazon Abcur används vid behandling av ödem (vätskeansamling) vid njursjukdom då andra behandlingar inte fungerar.

Metolazon som finns i Metolazon Abcur kan också vara godkänd för att behandla andra sjukdomar som inte nämns i denna produktinformation. Fråga läkare, apotekspersonal eller annan hälsovårdspersonal om du har ytterligare frågor och följ alltid deras instruktion.

2. Vad du behöver veta innan du tar Metolazon Abcur

Ta inte Metolazon Abcur

 • om du är allergisk mot metolazon eller något annat innehållsämne i detta läkemedel (anges i avsnitt 6)

 • om du haft en allergisk reaktion när du använt diuretika som hör till en grupp som kallas sulfonamider eller tiazider

 • om du inte kan kissa

 • vid koma eller komaliknande tillstånd som orsakas av levercirros

 • om du har en allvarlig störning av elektrolytbalansen i blodet

Varningar och försiktighet

Tala med läkare eller apotekspersonal innan du tar Metolazon Abcur.

 • om du har någon annan sjukdom, särskilt njursjukdom, diabetes eller reumatism. Informera då din läkare om sjukdomen.

 • om du får en infektion med symtom såsom feber med kraftigt försämrat allmäntillstånd eller feber med lokala infektionssymtom såsom exempelvis ont i halsen/svalget/munnen eller svårt att kissa. Du ska då snarast uppsöka läkare. Metolazon Abcur kan i sällsynta fall påverka de vita blodkropparna så att infektionsförsvaret försämras. Ett blodprov tas för att utesluta en brist på vita blodkroppar (agranulocytos). Det är viktigt att du informerar din läkare om din medicinering.

 • om du ska opereras måste din dos Metolazon Abcur justeras noggrant. Tala om för din läkare att du ska opereras.

 • om du får nedsatt syn eller ögonsmärta. Detta kan vara symtom på vätskeansamling i ögat (mellan åderhinnan och senhinnan) eller en ökning av trycket i ögat och kan ske inom några timmar till veckor efter att du tagit Metolazon Abcur. Detta kan leda till permanent synförlust om det inte behandlas. Om du tidigare har haft allergi mot penicillin eller sulfonamid kan du löpa högre risk att utveckla detta tillstånd.

Andra läkemedel och Metolazon Abcur

Tala om för läkare eller apotekspersonal om du tar, nyligen har tagit eller kan tänkas ta andra läkemedel. Du bör tala om för din läkare om andra läkemedel som du använder (även naturläkemedel). Detta är speciellt viktigt för följande läkemedel:

 • litium (används för behandling vid en särskild typ av depression)

 • digoxin (används för behandling av hjärtproblem)

 • icke-steroida antiinflammatoriska läkemedel (används för behandling av smärta, feber och inflammation)

 • ciclosporin (ett läkemedel som påverkar immunsystemet)

 • diuretika (andra diuretika än Metolazon Abcur; används för behandling av njursjukdomar, högt blodtryck, hjärtsvikt och levercirros)

 • ACE-hämmare (används för behandling av högt blodtryck och hjärtsvikt)

 • warfarin (används för att förhindra att blodet levrar sig)

 • insulin eller orala antidiabetika

 • kortikosteroider

 • ACTH (hormon som bildas i hypofysen)

 • sotalol (används för behandling av hjärtsjukdomar och högt blodtryck)

 • barbiturater (används vid behandling av sömnproblem, oro och epilepsi)

 • angiotensin-II-antagonister (används vid behandling av högt blodtryck, hjärtsvikt och njurskador på grund av diabetes)

Metolazon Abcur med mat, dryck och alkohol

Om du tar Metolazon Abcur tillsammans med alkohol kan blodtrycket minska och du kan känna yrsel, kraftlöshet och trötthet.

Du ska ta tabletten vid samma måltid varje dag, t ex frukost.

Graviditet och amning

Om du är gravid eller ammar, tror att du kan vara gravid eller planerar att skaffa barn, rådfråga läkare eller apotekspersonal innan du använder detta läkemedel.

Du bör inte använda Metolazon Abcur under graviditet eller amning.

Körförmåga och användning av maskiner

Det finns inga studier på förmågan att framföra motorfordon eller använda maskiner vid användning av Metolazon Abcur. Behandling med Metolazon Abcur kan ge upphov till effekter som kan påverka din förmåga att framföra motorfordon eller använda maskiner, som t ex trötthet och yrsel. Om du känner dig trött eller dåsig ska du inte framföra motorfordon eller använda maskiner.

Du är själv ansvarig för att bedöma om du är i kondition att framföra motorfordon eller utföra arbete som kräver skärpt uppmärksamhet. En av faktorerna som kan påverka din förmåga i dessa avseenden är användning av läkemedel på grund av deras effekter och/eller biverkningar. Beskrivning av dessa effekter och biverkningar finns i andra avsnitt. Läs därför all information i denna bipacksedel för vägledning. Diskutera med läkare eller apotekspersonal om du är osäker.

Metolazon Abcur innehåller laktosmonohydrat och natrium

Om du inte tål vissa sockerarter, bör du kontakta din läkare innan du tar detta läkemedel.

Detta läkemedel innehåller mindre än 1 mmol (23 mg) natrium per tablett, d v s är näst intill “natriumfritt”.


3. Hur du tar Metolazon Abcur

Ta alltid detta läkemedel enligt läkarens anvisningar. Rådfråga läkare eller apotekspersonal om du är osäker.

Initial dos är 2,5 mg dagligen. Tabletterna har en brytskåra på ena sidan och kan delas i två lika stora doser. Din läkare kan justera dosen beroende på din individuella reaktion på läkemedlet och öka dosen vid behov.

Du ska ta tabletten vid samma måltid varje dag, t ex frukost.

Du ska inte ändra dosen. Kontakta läkare eller apotekspersonal om du misstänker att du inte tar korrekt dos.

Om du har tagit för stor mängd av Metolazon Abcur

Om du fått i dig för stor mängd läkemedel eller om t ex ett barn fått i sig läkemedlet av misstag kontakta läkare, sjukhus eller Giftinformationscentralen (tel. 112) för bedömning av risken samt rådgivning.

Vid en överdos av Metolazon Abcur kan du uppleva törst, illamående, kräkningar, desorientering, sömnighet, muskelkramper och lågt blodtryck. I svåra fall kan en överdos medföra oregelbundna hjärtslag.

Om du har glömt att ta Metolazon Abcur

Ta inte dubbel dos för att kompensera för glömd tablett.

Om du har ytterligare frågor om detta läkemedel kontakta läkare eller apotekspersonal.

4. Eventuella biverkningar

Liksom alla läkemedel kan detta läkemedel orsaka biverkingar, men alla användare behöver inte få dem.

Sluta ta Metolazon Abcur och kontakta omedelbart läkare eller uppsök närmsta akutmottaging om du upplever något av följande symtom:

Sällsynta (kan förekomma hos upp till 1 av 1000 användare

 • Influensaliknande symtom, ont i halsen/svalget/munnen eller vattenkastningsbesvär. Detta kan orsakas av en minskning av vita blodkroppar (agranulocytos).

 • Allvarlig hudreaktion, som börjar med smärtsam hudrodnad som sedan utvecklas till stora blåsor och hudavlossning (toxisk epidermal nekrolys).


Har rapporterats (förekommer hos ett okänt antal användare)

 • Nedsatt syn eller smärta i ögonen på grund av högt tryck (möjligt tecken på vätskeansamling i ögat (mellan åderhinnan och senhinnan) eller akut trångvinkelglaukom


Övriga biverkningar som kan uppkomma vid användning av Metolazon Abcur:

Vanliga (kan förekomma hos upp till 1 av 10 användare) 

 • illamående, kräkningar, förstoppning och diarré

 • muskelkramper

 • huvudvärk, yrsel och trötthet

 • låga värden av kalium, natrium och klorid blodet

 • höga värden av urinsyra, urea och kreatinin och socker i blodet

 • glukos i urinen

  Mindre vanliga (kan förekomma hos upp till 1 av 100 användare) 

 • minskat antal vita blodkroppar (leukopeni)

 • hudutslag

 • inflammation i blodkärlen

 • gikt

  Sällsynta (kan förekomma hos upp till 1 av 1000 användare) 

 • minskat antal röda blodkroppar

 • minskat antal blodplättar

 • höga värden av kalcium i blodet

 • låga värden av magnesium i blodet

 • hepatit eller intrahepatisk kolestas

 • njursvikt

Rapportering av biverkningar

Om du får biverkningar, tala med läkare, apotekspersonal eller sjuksköterska. Detta gäller även eventuella biverkningar som inte nämns i denna information. Du kan också rapportera eventuella biverkningar direkt till Läkemedelsverket, www.lakemedelsverket.se. Genom att rapportera biverkningar kan du bidra till att öka informationen om läkemedels säkerhet.

Postadress: Läkemedelsverket Box 26 751 03 Uppsala

5. Hur Metolazon Abcur ska förvaras

Förvara detta läkemedel utom syn- och räckhåll för barn.

Förvaras i originalförpackningen. Ljuskänsligt.

Används före utgångsdatum som anges på kartongen efter EXP. Utgångsdatumet är den sista dagen i angiven månad.

Läkemedel ska inte kastas i avloppet eller bland hushållsavfall. Fråga apotekspersonalen hur man kastar läkemedel som inte längre används. Dessa åtgärder är till för att skydda miljön.

6. Förpackningens innehåll och övriga upplysningar

Innehållsdeklaration

 • Den aktiva substansen är metolazon 5 mg.

 • Övriga innehållsämnen är kroskarmellosnatrium, mikrokristallin cellulosa, laktosmonohydrat och natriumstearylfumarat.

Läkemedlets utseende och förpackningsstorlekar

Metolazon Abcur tabletter är runda, plana och vita till off white med fasade kanter och en brytskåra på ena sidan. Tabletten kan delas i två lika stora doser.

Metolazon Abcur finns i blisterförpackning med 20, 28, 30, 50, 56, 60, 98 eller 100 tabletter. Eventuellt kommer inte alla förpackningsstorlekar att marknadsföras.

Innehavare av godkännande för försäljning

Abcur AB

Box 1452

251 14 Helsingborg

Tillverkare

Formula Pharmazeutische und chemische Entwicklungs GmbH

Goerzallee 305 b

DE-14167 Berlin

Tyskland


Denna bipacksedel ändrades senast

2021-02-04