Metojectpen

Injektionsvätska, lösning i förfylld injektionspenna 25 mg Metotrexat 6 x 1 styck

Detta är ett receptbelagt läkemedel som endast kan köpas om du har recept.

Pris med recept (Ingår i förmån)

1027:31

Köp via recept
Läs alltid bipacksedeln innan användning.

EAN: 07046261142755

Källa: Fass.se

Bipacksedel: Information till användaren

Metojectpen

7,5 mg, 10 mg, 12,5 mg, 15 mg, 17,5 mg, 20 mg, 22,5 mg, 25 mg, 27,5 mg, 30 mg injektionsvätska, lösning, i förfylld injektionspenna
metotrexat
natrium

Läs noga igenom denna bipacksedel innan du börjar använda detta läkemedel. Den innehåller information som är viktig för dig.

 • Spara denna information, du kan behöva läsa den igen.

 • Om du har ytterligare frågor vänd dig till läkare eller apotekspersonal.

 • Detta läkemedel har ordinerats enbart åt dig. Ge det inte till andra. Det kan skada dem, även om de uppvisar sjukdomstecken som liknar dina.

 • Om du får biverkningar, tala med läkare eller apotekspersonal. Detta gäller även eventuella biverkningar som inte nämns i denna information. Se avsnitt 4.

I denna bipacksedel finner du information om:
1. Vad Metojectpen är och vad det används för
2. Vad du behöver veta innan du använder Metojectpen
3. Hur du använder Metojectpen
4. Eventuella biverkningar
5. Hur Metojectpen ska förvaras
6. Förpackningens innehåll och övriga upplysningar

1. Vad Metojectpen är och vad det används för

Metojectpen är avsett för behandling av

 • aktiv reumatoid artrit hos vuxna patienter

 • polyartritiska former av svår, aktiv juvenil idiopatisk artrit, när behandling med icke-steroida antiinflammatoriska läkemedel (NSAID) har gett otillräckligt svar

 • svår behandlingsresistent handikappande psoriasis som inte förbättras tillräckligt med andra terapiformer såsom ljusterapi, PUVA och retinoider; samt svår psoriasisartrit hos vuxna patienter.

 • lindrig till måttlig Crohns sjukdom hos vuxna patienter när det saknas lämplig behandling med andra läkemedel.

Reumatoid artrit(RA) är en kronisk kollagensjukdom, som kännetecknas av inflammation i synovialhinnorna (ledhinnorna). Dessa hinnor producerar en vätska som fungerar som ett smörjmedel för många leder. Inflammationen gör att hinnan förtjockas och leden svullnar.

Juvenilartrit förekommer hos barn och ungdomar under 16 år. Polyartritiska former är de som drabbar fem eller fler leder under sjukdomens första 6 månader.

Psoriasis är en vanlig, kronisk hudsjukdom som kännetecknas av röda fläckar täckta av tjocka, torra, silvriga fastsittande fjäll.

Psoriasisartrit är ett slags artrit (inflammatorisk ledsjukdom)med psoriasissår i huden och naglarna, särskilt vid lederna i fingrar och tår.

Metojectpen lindrar och bromsar sjukdomens förlopp.

Metotrexat som finns i Metojectpen kan också vara godkänd för att behandla andra sjukdomar som inte nämns i denna produktinformation. Fråga läkare, apotek eller annan hälsovårdspersonal om du har ytterligare frågor och följ alltid deras instruktion.

Crohns sjukdom är en typ av inflammatorisk tarmsjukdom som kan påverka alla delar av mag-tarmkanalen och leda till symtom som buksmärta, diarré, kräkningar eller viktminskning.

2. Vad du behöver veta innan du använder Metojectpen

Använd inte Metojectpen

 • om du är allergisk mot metotrexat eller något annat innehållsämne i detta läkemedel (anges i avsnitt 6).

 • om du har leversjukdom eller allvarlig njursjukdom eller blodsjukdom

 • om du regelbundet dricker stora mängder alkohol

 • om du har en allvarlig infektion, såsom tuberkulos, HIV eller andra immunbristsyndrom

 • om du har sår i munnen, magsår eller sår i tarmarna

 • om du är gravid eller ammar

 • om du samtidigt vaccineras med levande vacciner.

Varningar och försiktighet

Tala med läkare eller apotekspersonal innan du använder Metojectpen om du:

 • är äldre eller om du känner dig allmänt sjuk och svag

 • har problem med leverfunktionen

 • är uttorkad (vätskebrist).

Rekommenderade uppföljande undersökningar och säkerhetsåtgärder:

Även när Metojectpen ges i låga doser kan allvarliga biverkningar uppkomma. För att de ska upptäckas i tid, måste din läkare göra kontroller och laboratorietester.

Före behandling:

Innan behandlingen påbörjas får du lämna blodprover så att läkaren kan kontrollera att du har tillräckligt med blodkroppar och testa din leverfunktion, nivån av serumalbumin (ett protein i blodet) och njurfunktionen. Din läkare kommer även att kontrollera om du har tuberkulos (smittsam sjukdom med små knölar i den drabbade vävnaden) och låta dig genomgå en lungröntgen.

Under behandling:

Du kommer att få genomgå följande tester minst en gång i månaden under de första sex månaderna och därefter minst var tredje månad:

 • undersökning av mun och svalg för att se om det har uppstått några förändringar i slemhinnan

 • blodtester

 • kontroll av leverns funktion

 • kontroll av njurarnas funktion

 • kontroll av andningssystemet och vid behov lungfunktionstest.

Metotrexat kan påverka ditt immunsystem och dina vaccinationsresultat. Det kan även påverka resultatet av immunologiska tester. Inaktiva, kroniska infektioner (såsom herpes zoster [bältros], tuberkulos, hepatit B eller C) kan blossa upp. Du får inte vaccineras med levande vacciner medan du behandlas med Metojectpen.

Strålningsinducerad dermatit och ökad solkänslighet med risk för brännskador i huden kan uppkomma igen under behandling med metotrexat (”recall”-reaktion). Psoriasislesioner kan förvärras av UV-strålning och samtidig administrering av metotrexat.

Förstorade lymfkörtlar (lymfom) kan uppstå och om det händer måste behandlingen stoppas.

Diarré kan vara en möjlig biverkning av Metojectpen och kräver att behandlingen avbryts. Om du har diarré bör du tala med din läkare.

Vissa hjärnsjukdomar (encefalopati/leukoencefalopati) har rapporterats hos cancerpatienter som fått metotrexatbehandling. Sådana biverkningar kan inte uteslutas när metotrexat används för att behandla andra sjukdomar.

Andra läkemedel och Metojectpen

Tala om för läkare eller apotekspersonal om du tar, nyligen har tagit eller kan tänkas ta andra läkemedel. Observera att detta även gäller läkemedel som du kommer att ta

i framtiden.

Effekten av behandlingen kan påverkas om Metojectpen ges samtidigt som vissa andra läkemedel:

 • antibiotika såsom: tetracykliner, kloramfenikol och icke-absorberbara bredspektrumantibiotika, penicilliner, glykopeptider, sulfonamider, ciprofloxacin och cefalotin (läkemedel som förhindrar/bekämpar vissa infektioner)

 • icke-steroida antiinflammatoriska läkemedel eller salicylater (läkemedel mot smärta och/eller inflammation) såsom acetylsalicylsyra, diklofenak och ibuprofen eller pyrazol)

 • probenecid (läkemedel mot gikt)

 • svaga organiska syror såsom loopdiuretika (“vattendrivande tabletter”).

 • läkemedel som kan ha oönskade effekter på benmärgen, såsom trimetoprim-sulfametoxazol (ett antibiotikum) och pyrimetamin

 • andra läkemedel som används för att behandla reumatoid artritsåsom leflunomid, sulfasalazin och azatioprin

 • merkaptopurin (ett cellgift)

 • retinoider (läkemedel mot psoriasis och andra hudsjukdomar)

 • teofyllin (läkemedel mot bronkialastma och andra lungsjukdomar)

 • vissa läkemedel mot magbesvär såsom omeprazol och pantoprazol

 • hypoglykemiska medel (läkemedel som används för att sänka blodsockret).


Vitaminer som innehåller folsyra kan försämra effekten av behandlingen och bör endast tas om läkaren ordinerar det.

Vaccination med levande vaccin måste undvikas.

Metojectpen med mat, dryck och alkohol

Alkohol liksom stora mängder kaffe, läskedrycker som innehåller koffein och svart te ska undvikas under behandling med Metojectpen.

Graviditet, amning och fertilitet

Om du är gravid eller ammar, tror att du kan vara gravid eller planerar att skaffa barn, rådfråga läkare eller apotekspersonal innan du använder detta läkemedel.

Använd inte Metojectpen under graviditet. Det finns risk för fosterskada och missfall. Män och kvinnor bör använda en effektiv preventivmetod under behandling och under ytterligare sex månader efter att behandling med Metojectpen har upphört.

Hos fertila kvinnor måste eventuell graviditet med säkerhet uteslutas genom att vidta lämpliga åtgärder, såsom graviditetstest, innan behandling påbörjas.

Eftersom metotrexat kan vara genotoxiskt (skada arvsmassan), bör alla kvinnor som vill bli gravida konsultera ett genetiskt rådgivningscenter, om möjligt redan före behandling. Män bör söka rådgivning om möjligheten att bevara sperma innan behandlingen påbörjas.

Avbryt amning före och under behandling med Metojectpen.

Körförmåga och användning av maskiner

Behandling med Metojectpen kan orsaka biverkningar som påverkar det centrala nervsystemet, såsom trötthet och yrsel. Därför kan förmågan att framföra fordon och/eller använda maskiner i vissa fall vara nedsatt. Om du känner dig trött eller dåsig ska du inte köra bil eller använda maskiner.

Du är själv ansvarig för att bedöma om du är i kondition att framföra motorfordon eller utföra arbeten som kräver skärpt uppmärksamhet. En av faktorerna som kan påverka din förmåga i dessa avseenden är användning av läkemedel på grund av deras effekter och/eller biverkningar. Beskrivning av dessa effekter och biverkningar finns i andra avsnitt. Läs därför all information i denna bipacksedel för vägledning. Diskutera med din läkare eller apotekspersonal om du är osäker.

Metojectpen innehåller natrium

Detta läkemedel innehåller mindre än 1 mmol natrium (23 mg) per dos, d.v.s. är näst intill ”natriumfritt”.


3. Hur du använder Metojectpen

Använd alltid detta läkemedel enligt läkarens anvisningar. Rådfråga läkare eller apotekspersonal om du är osäker.

Din läkare bestämmer dosen, som anpassas individuellt för dig. Vanligtvis tar det 4 8 veckor innan behandlingen har någon effekt.

Metojectpen ges subkutant (under huden) av eller under övervakning av läkare eller hälso- och sjukvårdspersonal som en injektion endast en gång per vecka. Tillsammans med läkaren bestämmer du en passande dag varje vecka då du får din injektion.

Användning för barn och ungdomar

Läkaren bestämmer lämplig dos för barn och ungdomar med polyartritiska former av juvenil idiopatisk artrit.

Metojectpen rekommenderas inte till barn under 3 år på grund av otillräcklig erfarenhet av behandling av denna åldersgrupp.

Administreringssätt och varaktighet

Metojectpen injiceras en gång i veckan!

Behandlingens varaktighet bestäms av den behandlande läkaren. Behandling av reumatoid artrit, juvenil idiopatisk artrit, psoriasis vulgaris, psoriasisartrit och Crohns sjukdom med Metojectpen är en långtidsbehandling.

I början av din behandling kommer Metojectpen att injiceras av medicinsk personal. Din läkare kan dock bestämma att du kan lära dig att själv injicera Metojectpen under huden. Du får då lämplig träning.

Du ska under inga omständigheter försöka att själv injicera Metojectpen innan du har fått sådan träning.

Du kan också hitta vägledning för hur du använder Metojectpen i avsnittet ”Bruksanvisning” i slutet av denna bipacksedel.

Observera att allt innehåll måste användas.

Hantering och kassering av läkemedlet och den förfyllda injektionspennan måste ske i enlighet med lokala föreskrifter. Gravid hälso- och sjukvårdspersonal ska inte hantera och/eller administrera Metojectpen.

Metotrexat bör inte komma i kontakt med huden eller slemhinnorna. Om det händer måste det berörda området omedelbart sköljas med rikliga mängder vatten.

Om du använt för stor mängd av Metojectpen

Om du fått i dig för stor mängd läkemedel eller om t.ex. ett barn fått i sig läkemedlet av misstag kontakta läkare, sjukhus eller Giftinformationscentralen (tel. 112) för bedömning av risken samt rådgivning.

Om du har glömt att använda Metojectpen

Ta inte dubbel dos för att kompensera för glömd dos.

Om du slutar att använda Metojectpen

Om du slutar att använda Metojectpen ska du omedelbart tala med din läkare.

Om du tycker att effekten av Metojectpen är för kraftig eller för svag ska du tala med läkare eller apotekspersonal.

4. Eventuella biverkningar

Liksom alla läkemedel kan detta läkemedel orsaka biverkningar, men alla användare behöver inte få dem.

Biverkningarnas frekvens liksom deras allvarlighetsgrad beror på dosnivån och hur ofta läkemedlet ges. Eftersom allvarliga biverkningar kan förekomma även vid låga doser är det viktigt att din läkare regelbundet kontrollerar dig. Din läkare kommer att utföra tester för att kontrollera om det utvecklas avvikelser i blodet (såsom lågt antal vita blodkroppar, lågt antal blodplättar, lymfom) och förändringar i njurarna och levern.

Tala omedelbart om för din läkare om du får något av följande symtom, eftersom dessa kan tyda på en allvarlig, eventuellt livshotande biverkning, som kräver brådskande specifik behandling:

 • ihållande, torr, improduktiv hosta, andfåddhet och feber; detta kan vara tecken på en lunginflammation [vanliga]

 • symtom på leverskada, såsom gulfärgning av hud och ögonvitor; metotrexat kan orsaka kronisk leverskada (levercirros), bildning av ärrvävnad i levern (leverfibros), fettlever [alla mindre vanliga], leverinflammation (akut hepatit) [sällsynta] och leversvikt [mycket sällsynta]

 • allergiska reaktioner såsom hudutslag inklusive röd, kliande hud, svullna händer, fötter, vrister, ansikte, läppar, mun eller hals (vilket kan göra det svårt att svälja eller andas) och svimningskänsla; detta kan vara tecken på allvarliga allergiska reaktioner eller en anafylaktisk chock [sällsynta]

 • symtom på njurskador såsom svullna händer, vrister eller fötter, förändrad urineringsfrekvens, minskad urinmängd (oliguri) eller avsaknad av urin (anuri); detta kan vara tecken på njursvikt [sällsynta]

 • symtom på infektioner, t.ex. feber, frossbrytningar, diffus värk, halsont; metotrexat kan göra dig mer mottaglig för infektioner. Svåra infektioner såsom en viss typ av lunginflammation (Pneumocystis carinii-pneumoni) och blodförgiftning (sepsis) kan förekomma [sällsynta]

 • symtom såsom svaghet i ena sidan av kroppen (stroke) eller smärta, svullnad, rodnad och ovanlig värme i det ena benet (djup ventrombos), detta kan hända när en lösgjord blodpropp täpper till ett blodkärl (tromboembolisk händelse) [sällsynta]

 • feber och allvarlig försämring av ditt allmäntillstånd eller plötslig feber tillsammans med ont i halsen eller munnen, eller urineringsproblem; metotrexat kan orsaka en kraftig minskning av antalet vissa vita blodkroppar (agranulocytos) och svår benmärgshämning [mycket sällsynta]

 • oväntad blödning, t.ex. blödande tandkött, blod i urinen, blodiga kräkningar eller blåmärken; detta kan vara tecken på kraftigt minskat antal blodplättar orsakad av svår benmärgshämning [mycket sällsynta]

 • symtom såsom mycket svår huvudvärk ofta i kombination med feber, nackstelhet, illamående, kräkningar , disorientering och känslighet för ljus kan tyda på en inflammation i hjärnhinnorna (akut aseptisk meningit) [mycket sällsynta]

 • vissa hjärnsjukdomar (encefalopati/leukoencefalopati) har rapporterats hos cancerpatienter som fått metotrexat. Sådana biverkningar kan inte uteslutas när metotrexat används för att behandla andra sjukdomar. Tecken på denna typ av hjärnsjukdomar kan vara förändrat psykiskt tillstånd, rörelsestörningar (ataxi), synstörningar eller minnesstörningar [ingen känd frekvens]

 • svåra hudutslag eller blåsor på huden (detta kan också drabba mun, ögon och könsorgan); detta kan vara tecken på tillstånd som kallas Stevens-Johnsons syndrom och ett brännskadeliknande tillstånd (toxisk epidermal nekrolys/Lyells syndrom) [mycket sällsynta]


Nedan anges övriga biverkningar som kan förekomma:

Mycket vanliga: kan förekomma hos fler än 1 av 10 personer

 • Inflammation i munslemhinnan, matsmältningsbesvär, illamående, aptitförlust, buksmärta

 • Avvikande leverfunktionsvärden (ASAT, ALAT, bilirubin, alkaliskt fosfatas)

Vanliga: kan förekomma hos upp till 1 av 10 personer

 • Sår i munnen, diarré

 • Utslag, hudrodnad, klåda

 • Huvudvärk, trötthet, dåsighet

 • Minskad blodkroppsbildning med minskat antal vita och/eller röda blodkroppar och/eller blodplättar

Mindre vanliga: kan förekomma hos upp till 1 av 100 personer

 • Halsinflammation

 • Tarminflammation, kräkningar, bukspottkörtelinflammation, svart eller tjärliknande avföring, sår och blödning i mag-tarmkanalen

 • Ökad ljuskänslighet, håravfall, ökat antal reumatiska knölar, hudsår, bältros, inflammation i blodkärl, herpesliknande hudutslag, nässelfeber

 • Debut av diabetes mellitus

 • Yrsel, förvirring, depression

 • Sänkt nivå av serumalbumin

 • Minskat antal av alla blodkroppar och blodplättar

 • Inflammation och sår i urinblåsa eller slida, nedsatt njurfunktion, störd urinering

 • Ledsmärta, muskelsmärta, minskad benmassa

Sällsynta: kan förekomma hos upp till 1 av 1 000 personer

 • Inflammation i tandköttet

 • Ökad hudpigmentering, akne, blåmärken på huden på grund av kärlblödningar (ekkymos, petekier), allergisk inflammation i blodkärl

 • Minskat antal antikroppar i blodet

 • Infektion (inkl. reaktivering av inaktiv kronisk infektion), röda ögon (konjunktivit)

 • Humörsvängningar (stämningssvängningar)

 • Synstörningar

 • Inflammation i hjärtsäcken, ansamling av vätska runt hjärtat, hinder för hjärtats blodfyllnad på grund av vätska runt hjärtat

 • Lågt blodtryck

 • Bildning av ärrvävnad i lungan (lungfibros), andfåddhet och bronkialastma, ansamling av vätska i lungsäcken

 • Stressfraktur

 • Elektrolytstörningar

 • Feber, försämrad sårläkning

Mycket sällsynta: kan förekomma hos upp till 1 av 10 000 personer

 • Akut toxisk utvidgning av tarmen (toxisk megakolon)

 • Ökad pigmentering av naglarna, inflammation i nagelbanden (akut paronyki), djup infektion i hårsäckarna (furunkulos), synlig förstoring av små blodkärl

 • Smärta, förlust av styrka eller domningskänsla eller stickningar i armar och ben, smakförändringar (metallsmak), krampanfall, förlamning, meningism

 • Nedsatt syn, icke-inflammatorisk ögonsjukdom (retinopati)

 • Förlust av sexualdrift, impotens, bröstförstoring hos män, bristfällig spermiebildning (oligospermi), menstruationsrubbningar, flytning från slidan

 • Förstorade lymfkörtlar (lymfom)

Ingen känd frekvens: kan inte beräknas från tillgängliga data

 • Ökat antal av vissa vita blodkroppar

 • Näsblod

 • Protein i urinen

 • Svaghetskänsla

Subkutan applicering av metotrexat tolereras väl lokalt. Endast lindriga lokala hudreaktioner (såsom brännande känsla, hudrodnad, svullnad, missfärgning, svår klåda, smärta) observerades, vilka avtar under behandlingen.

Rapportering av biverkningar

Om du får biverkningar, tala med läkare, apotekspersonal eller sjuksköterska. Detta gäller även eventuella biverkningar som inte nämns i denna information. Du kan också rapportera eventuella biverkningar direkt till Läkemedelsverket, www.lakemedelsverket.se. Genom att rapportera biverkningar kan du bidra till att öka informationen om läkemedels säkerhet.

Postadress: Läkemedelsverket Box 26 751 03 Uppsala

5. Hur Metojectpen ska förvaras

Förvara detta läkemedel utom syn- och räckhåll för barn.

Förvaras vid högst 25 °C.

Förvara de förfyllda injektionspennorna i ytterkartongen. Ljuskänsligt.

Används före utgångsdatum som anges på kartongen och den förfyllda injektionspennan efter Utg.dat/EXP. Utgångsdatumet är den sista dagen i angiven månad.

Läkemedel ska inte kastas i avloppet eller bland hushållsavfall. Fråga apotekspersonalen hur man kastar läkemedel som inte längre används. Dessa åtgärder är till för att skydda miljön.

6. Förpackningens innehåll och övriga upplysningar

Innehållsdeklaration

 • Den aktiva substansen är metotrexat.
  En förfylld injektionspenna med 0,15 ml lösning innehåller 7,5 mg metotrexat.

  En förfylld injektionspenna med 0,2 ml lösning innehåller 10 mg metotrexat.

  En förfylld injektionspenna med 0,25 ml lösning innehåller 12,5 mg metotrexat.

  En förfylld injektionspenna med 0,3 ml lösning innehåller 15 mg metotrexat.

  En förfylld injektionspenna med 0,35 ml lösning innehåller 17,5 mg metotrexat.

  En förfylld injektionspenna med 0,4 ml lösning innehåller 20 mg metotrexat.

  En förfylld injektionspenna med 0,45 ml lösning innehåller 22,5 mg metotrexat.

  En förfylld injektionspenna med 0,5 ml lösning innehåller 25 mg metotrexat.

  En förfylld injektionspenna med 0,55 ml lösning innehåller 27,5 mg metotrexat.

  En förfylld injektionspenna med 0,6 ml lösning innehåller 30 mg metotrexat.

 • Övriga innehållsämnen är natriumklorid, natriumhydroxid och saltsyra för pH-justering och vatten för injektionsvätskor.

Läkemedlets utseende och förpackningsstorlekar

Detta läkemedel levereras som en injektionsvätska, lösning, i en förfylld injektionspenna.

Lösningen är klar, gulbrun.

Följande förpackningsstorlekar finns:

Metojectpen finns i förpackningar med 1, 2, 4, 5, 6, 10, 11, 12, 14, 15 och 24 förfyllda injektionspennor. Spritsuddar ingår i förpackningen.

Eventuellt kommer inte alla förpackningsstorlekar att marknadsföras.

Innehavare av godkännande för försäljning och tillverkare

medac Gesellschaft für klinische Spezialpräparate mbH

Theaterstr. 6

22880 Wedel

Tyskland

Telefon: +49 4103 8006-0

Fax: +49 4103 8006-100

Detta läkemedel är godkänt inom Europeiska ekonomiska samarbetsområdet under namnen:

Bulgarien, Finland, Grekland, Nederländerna, Rumänien, Slovakien, Slovenien, Spanien, Storbritannien, Tjeckien, Ungern, Österrike:

Metoject PEN

Island, Sverige:

Metojectpen

Tyskland:

metex PEN

Estland, Lettland, Litauen, Norge:

Metex

Polen, Portugal:

Metex PEN

Danmark:

Metex Pen

Belgien:

Metoject


Denna bipacksedel ändrades senast

2017-01-31


Bruksanvisning

Rekommendationer

 • Läs nedanstående instruktioner noga innan du börjar injektionen.

 • Använd alltid den injektionsteknik som läkare, apotekspersonal eller sjuksköterska rekommenderat.

Övriga upplysningar

Hantering och kassering av läkemedlet och den förfyllda injektionspennan måste ske i enlighet med lokala föreskrifter. Gravid hälso- och sjukvårdspersonal ska inte hantera och/eller administrera Metojectpen.

Metotrexat bör inte komma i kontakt med hud eller slemhinnor. Om det händer måste det berörda området omedelbart sköljas med rikliga mängder vatten.

Vad du behöver för att ge injektionen med Metojectpen förfylld injektionspenna

Du behöver:

 • 1 Metojectpen förfylld injektionspenna

 • 1 spritsudd

Beståndsdelar i Metojectpen förfylld injektionspenna:

Figur 1 och 2

Vad du behöver göra innan du ger injektionen

1. Tvätta dina händer mycket noga.

2. Ta ut systemet ur förpackningen.

3. Kontrollera Metojectpen förfylld injektionspenna innan du använder den:

Figur 3

Om Metojectpen förfylld injektionspenna verkar vara skadad ska du inte använda den. Använd en annan injektionspenna och kontakta läkare, apotekspersonal eller sjuksköterska.


Om en liten luftbubbla syns genom den genomskinliga kontrollzonen, kommer det inte att påverka dosen och inte heller kommer det att skada dig.


Be någon i din omgivning om hjälp om du inte kan se eller kontrollera systemet på rätt sätt före injektion.

4. Lägg Metojectpen förfylld injektionspenna på en ren, plan yta (såsom ett bord).

Var du ska ge injektionen

Figur 4

De lämpligaste områdena för injektionen är:

 • övre delen av låren

 • buken, utom runt naveln.


 • Om någon i din omgivning ger dig injektionen, kan den personen även använda övre delen av armens baksida, precis under axeln.

 • Byt injektionsställe för varje injektion. Detta kommer att minimera eventuella reaktioner vid injektionsstället.

 • Injicera aldrig i områden där huden är öm, har blåmärken, är röd eller hård eller där du har ärr eller hudbristningar. Om du har psoriasis ska du inte försöka injicera direkt i upphöjda, tjocka, röda eller fjälliga hudfläckar eller sår.

Hur du förbereder injektionen

Figur 5

5. Rengör huden i valt injektionsområde med hjälp av den medföljande spritsudden.

6. Håll i Metojectpen förfylld injektionspenna med en hand i hanteringsområdet.

 • Ta inte av skyddshättan förrän du är redo att ge injektionen.

Figur 6

7. Använd den andra handen till att dra skyddshättan rakt ut. Det lilla nålskyddet avlägsnas automatiskt tillsammans med skyddshättan Om inte, använd en annan injektionspenna och kontakta läkare, apotekspersonal eller sjuksköterska.

 • Tryck inte på knappen förrän du är redo att injicera.

 • Om du inte kan ta av skyddshättan, be någon i din omgivning om hjälp.

Observera: När du har tagit av skyddshättan ska du ge injektionen utan dröjsmål.

Figur 7

8. Med din fria hand gör du ett hudveck genom att försiktigt klämma ihop det rengjorda hudområdet vid injektionsstället.

 • Vecket måste hållas hopklämt tills Metojectpen förfylld injektionspenna avlägsnats från huden efter injektionen.

Figur 8

9. Placera den genomskinliga änden av Metojectpen förfylld injektionspenna utan skyddshätta vinkelrätt mot hudvecket.

10. Utan att trycka på knappen trycker du Metojectpen förfylld injektionspenna hårt mot huden för att låsa upp knappen.

 • Be någon i din omgivning om hjälp om du inte kan trycka Metojectpen förfylld injektionspenna till stoppunkten.

Hur du ger injektionen:

Figur 9

11. Tryck nu på knappen med tummen medan du håller Metojectpen förfylld injektionspenna hårt tryckt mot huden.

12. Du kommer att höra ett klick som indikerar att injektionen börjat. Fortsätt att hålla injektionspennan mot det upphöjda hudvecket tills allt läkemedel är injicerat. Detta kan ta upp till 5 sekunder.

Observera:

Avlägsna inte Metojectpen förfylld injektionspenna från huden innan injektionen är avslutad för att undvika ofullständig injektion.

Om injektionen inte utlöses, släpp knappen, se till att Metojectpen förfylld injektionspenna trycks hårt mot huden och tryck hårt på knappen.

Om du har problem med hörseln, räkna 5 sekunder från det ögonblick då du har tryckt på knappen och lyft därefter upp Metojectpen förfylld injektionspenna från injektionsstället.

Figur 10

13. Avlägsna Metojectpen förfylld injektionspenna från injektionsstället, vinkelrätt mot huden (dra uppåt).

14. Skyddet skjuts automatiskt ut över nålen. Skyddet låses därefter och nålen är skyddad.

15. Använd ett plåster om det uppstår en liten blödning.


Kontrollera att det inte finns någon vätska kvar i injektionspennan, i undre delen av den genomskinliga kontrollzonen, innan du kastar Metojectpen förfylld injektionspenna. Om det finns vätska kvar i injektionspennan har inte allt läkemedel injicerats på rätt sätt och du bör kontakta din läkare.

Observera

För att undvika skada ska du aldrig sticka in fingrarna i öppningen av skyddsröret som täcker nålen. Förstör inte injektionspennan.


Vem du ska kontakta om det behövs

 • Om du har några problem eller frågor, kontakta läkare, apotekspersonal eller sjuksköterska.

 • Om du eller någon i din omgivning skadas av nålen, rådfråga omedelbart din läkare och kasta Metojectpen förfylld injektionspenna.