Methenamine hippurate EQL Pharma

Tablett 1 g Metenaminhippurat 1 x 105 tablett(er)

Detta är ett receptbelagt läkemedel som endast kan köpas om du har recept.

Pris med recept (Ingår i förmån)

239:02

Köp via recept

EAN: 7350099990625

Källa: Fass.se

Bipacksedel: Information till användaren

Methenamine hippurate EQL Pharma

1 g tablett
metenaminhippurat

Läs noga igenom denna bipacksedel innan du börjar använda detta läkemedel. Den innehåller information som är viktig för dig.

- Spara denna information, du kan behöva läsa den igen.

- Om du har ytterligare frågor vänd dig till läkare eller apotekspersonal.

- Detta läkemedel har ordinerats enbart åt dig. Ge det inte till andra. Det kan skada dem, även om de uppvisar symptom som liknar dina.

- Om du får biverkningar, tala med läkare, apotekspersonal eller sjuksköterska. Detta gäller även eventuella biverkningar som inte nämns i denna information.

I denna bipacksedel finner du information om:
1. Vad Methenamine hippurate EQL Pharma är och vad det används för
2. Vad du behöver veta innan du använder Methenamine hippurate EQL Pharma
3. Hur du använder Methenamine hippurate EQL Pharma
4. Eventuella biverkningar
5. Hur Methenamine hippurate EQL Pharma ska förvaras
6. Förpackningens innehåll och övriga upplysningar

1. Vad Methenamine hippurate EQL Pharma är och vad det används för

Methenamine hippurate EQL Pharma är ett urinvägsantiseptikum (mot bakterier) som används för att förhindra återkommande urinvägsinfektioner.

Methenamine hippurate EQL Pharma används också vid undersökningar och behandlingar av urinvägarna för att minska infektionsrisken.

Methenamine hippurate EQL Pharma ges också till personer som bär urinvägskateter under lång tid.

Den profylaktiska behandlingen enligt dessa instruktioner minskar risken för nya urinvägsinfektioner med återkommande smärtsamma vattenkastningar och illaluktande urin.

Metenaminhippurat som finns i Methenamine hippurate EQL Pharma kan också vara godkänd för att behandla andra sjukdomar som inte nämns i denna produktinformation. Fråga läkare, apotekspersonal eller annan hälso- och sjukvårdspersonal om du har ytterligare frågor och följa alltid deras instruktion.

2. Vad du behöver veta innan du använder Methenamine hippurate EQL Pharma

Använd inte Methenamine hippurate EQL Pharma

  • om du är allergisk mot metenaminhippurat eller något annat innehållsämne i detta läkemedel (anges i avsnitt 6)

  • Om du är överkänslig mot formalin

  • Om du har nedsatt njurfunktion, är svårt uttorkad eller har gikt

  • Om du har nedsatt leverfunktion

  • Om du har så kallad metabolisk acidos (hög mängd sura ämnen i kroppen som orsakar ökad hjärtrytm, huvudvärk och illamående)

  • Om du har njurinfektion

Andra läkemedel och Methenamine hippurate EQL Pharma

Tala om för läkare eller apotekspersonal om du tar, nyligen har tagit eller kan tänkas ta andra läkemedel.

Det är viktigt att tala om för läkare om du tar något av följande:

  • Läkemedel som används mot halsbränna, då dessa kan minska effekten av Methenamine hippurate EQL Pharma genom att göra din urin mindre sur

  • Läkemedel som kallas sulfonamider, även kallade ”sulfa”, då det kan öka risken för att få kristaller i urinen (så kallad kristalluri)


    Om du ska lämna urinprov, ska du berätta för läkaren eller sjuksköterskan att du använder Methenamine hippurate EQL Pharma, eftersom metenaminhippurat kan orsaka felaktiga resultat för vissa ämnen t ex steroider.

Methenamine hippurate EQL Pharma med mat, dryck och alkohol

Methenamine hippurate EQL Pharma kan tas med eller utan mat och dryck.

Graviditet, amning och fertilitet

Om du är gravid eller ammar, tror att du kan vara gravid eller planerar att skaffa barn, rådfråga läkare eller apotekspersonal innan du använder detta läkemedel.

Inga kända risker vid graviditet. Fråga din läkare om du kan använda Methenamine hippurate EQL Pharma under graviditeten.

Metenaminhippurat går över i modersmjölk men påverkar troligen inte barn som ammas. Rådgör med läkare vid mer än tillfälligt bruk av Methenamine hippurate EQL Pharma under amning.

Data saknas vad gäller fertilitet och Methenamine hippurate EQL Pharma hos människa.

Körförmåga och användning av maskiner

Ingen känd påverkan. Du är själv ansvarig för att bedöma om du är i kondition att framföra motorfordon eller utföra arbeten som kräver skärpt uppmärksamhet. En av faktorerna som kan påverka din förmåga i dessa avseenden är användning av läkemedel på grund av deras effekter och/eller biverkningar. Beskrivning av dessa effekter och biverkningar finns i andra avsnitt. Läs därför all information i denna bickpacksidel för vägledning. Diskutera med din läkare eller apotekspersonal om du är osäker.

Methenamine hippurate EQL Pharma innehåller natrium

Detta läkemedel innehåller mindre än 1 mmol (23 mg) natrium per tablett, d.v.s. är näst intill "natriumfritt".


3. Hur du använder Methenamine hippurate EQL Pharma

Använd alltid detta läkemedel enligt läkarens eller apotekspersonalens anvisningar. Rådfråga läkare eller apotekspersonal om du är osäker.

Rekommenderad dos för vuxna är 1 tablett 2 gånger dagligen. Hos patienter med kateter kan dosen ökas till 1 tablett 3 gånger dagligen.

Användning för barn och ungdomar

Rekommenderad dos för barn 6-12 år: ½ tablett 2 gånger dagligen.

Rekommenderad dos för barn äldre än 12 år: 1 tablett 2 gånger dagligen.

Tabletten kan delas i två lika stora doser.

Tabletterna kan halveras eller krossas och tas tillsammans med vatten om patienten inte kan svälja hela tabletter eller så kan andra beredningar med metenaminhippurat användas om det finns tillgängligt.

Om du använt för stor mängd av Methenamine hippurate EQL Pharma

De vanligaste symtomen på överdos är illamående, kräkningar och eventuellt blod i urinen, yrsel och tinnitus. Drick rikligt med vatten.

Om du fått i dig för stor mängd läkemedel eller om t.ex. ett barn fått i sig läkemedlet av misstag kontakta läkare, sjukhus eller Giftinformationscentralen (tel. 112) för bedömning av risken samt rådgivning.

Om du har glömt att använda Methenamine hippurate EQL Pharma

Fortsätt med behandlingen enligt läkarens ordination, ta din nästa dos som planerat.

Ta inte dubbel dos för att kompensera för glömd dos.

4. Eventuella biverkningar

Liksom alla läkemedel kan detta läkemedel orsaka biverkningar, men alla användare behöver inte få dem.

Vanliga (kan förekomma hos upp till 1 av 10 användare): illamående, kräkningar, hudutslag, irritation i urinblåsan.

Sällsynta (kan förekomma hos upp till 1 av 1000 användare): blod i urinen

Ingen känd frekvens (kan inte uppskattas från tillgängliga data): diarré, buksmärta, klåda

5. Hur Methenamine hippurate EQL Pharma ska förvaras

Förvara detta läkemedel utom syn- och räckhåll för barn.

Förvaras i originalförpackningen. Fuktkänsligt.

Används före utgångsdatum som anges på kartongen eller flaskan efter EXP. Utgångsdatumet är den sista dagen i angiven månad.

Läkemedel ska inte kastas i avloppet eller bland hushållsavfall. Fråga apotekspersonalen hur man kastar läkemedel som inte längre används. Dessa åtgärder är till för att skydda miljön.

6. Förpackningens innehåll och övriga upplysningar

Innehållsdeklaration

- Den aktiva substansen är metenaminhippurat, 1 g per tablett

- Övriga innehållsämnen är kolloidal kiseldioxid, povidon, magnesiumstearat och kroskarmellosnatrium.

Läkemedlets utseende och förpackningsstorlekar

Vita, kapselformade tabletter, brytskåra på båda sidorna.

Förpackningar: 20, 21, 60, 100 och 105 tabletter (glasburk)

Eventuellt kommer inte alla förpackningsstorlekar att marknadsföras.

Innehavare av godkännande för försäljning och tillverkare

EQL Pharma AB

Stortorget 1

222 23 Lund

Detta läkemedel är godkänt inom Europeiska ekonomiska samarbetsområdet under namnen:

Danmark: Methenamine hippurate EQL Pharma

Norge: Methenamine hippurate EQL Pharma

Sverige: Methenamine hippurate EQL Pharma

Storbritannien: Methenamine hippurate


Denna bipacksedel ändrades senast

2021-10-08


Övriga informationskällor

Ytterligare information om detta läkemedel finns på Läkemedelsverkets webbplats www.lakemedelsverket.se