Metadon 2care4

Tablett 20 mg Metadon 25 tablett(er)

Detta är ett receptbelagt läkemedel som endast kan köpas om du har recept.

Pris med recept (Ingår i förmån)

213:75

Köp via recept
Läs alltid bipacksedeln innan användning.

EAN: 5713272000306

Källa: Fass.se

Bipacksedel: Information till användaren

Metadon 2care4

20 mg och 40 mg Tabletter
Metadonhydroklorid
Laktos

Läs noga igenom denna bipacksedel innan du börjar ta detta läkemedel. Den innehåller information som är viktig för dig.

- Spara denna information, du kan behöva läsa den igen.

- Om du har ytterligare frågor vänd dig till läkare eller apotekspersonal.

- Detta läkemedel har ordinerats enbart åt dig. Ge det inte till andra. Det kan skada dem, även om de uppvisar symptom som liknar dina.

- Om du får biverkningar, tala med läkare eller apotekspersonal. Detta gäller även eventuella biverkningar som inte nämns i denna information.

I denna bipacksedel finner du information om:
1. Vad Metadon 2care4 är och vad det används för
2. Vad du behöver veta innan du använder Metadon 2care4
3. Hur du använder Metadon 2care4
4. Eventuella biverkningar
5. Hur Metadon 2care4 ska förvaras
6. Förpackningens innehåll och övriga upplysningar

1. Vad Metadon 2care4 är och vad det används för

Metadon 2care4 är ett morfinliknande läkemedel som används till vuxna för behandling av svår kronisk smärta, där endast opioider ger tillräcklig smärtstillande effekt.

Metadonhydroklorid som finns i Metadon 2care4 kan också vara godkänd för att behandla andra sjukdomar som inte nämns i denna produktinformation. Fråga läkare, apoteks- eller annan hälso- och sjukvårdspersonal om du har ytterligare frågor och följ alltid deras instruktion.

2. Vad du behöver veta innan du använder Metadon 2care4

Använd inte Metadon 2care4

 • om du är allergisk mot metadon eller något annat innehållsämne i detta läkemedel (anges i avsnitt 6)

 • om du använder eller har använt monoaminoxidashämmare (MAO-hämmare) under de senaste två veckorna (läkemedel som används för behandling av depression och Parkinsons sjukdom)

 • om du har nedsatt andningsförmåga med långsam och ytlig andning eller andra akuta andningssvårigheter (akut sjukdom som orsakar förträngning av luftvägarna).

Varningar och försiktighet

Tala med läkare eller apotekspersonal innan du tar Metadon 2care4 om du:

 • får akuta astmaanfall

 • lider av lungsjukdom eller andningssvårigheter

 • har hjärtproblem eller ischemisk hjärtsjukdom

 • har leversjukdom eller nedsatt leverfunktion (inklusive gallsten)

 • har nedsatt njurfunktion (inklusive njursten)

 • har underaktiv sköldkörtel

 • har hud- och vävnadssjukdomar

 • har förstorad prostata eller förträngning av urinröret

 • har drabbats av en huvudskada och trycket i hjärnan är högre än det bör vara (kontrollera detta med din läkare). Du kan drabbas av svår huvudvärk.

 • behandlas för drogberoende eller överdosering av opioider

 • har svårt att kissa

 • har magsmärtor, diarré eller förstoppning, har låg syrehalt eller hög koldioxidhalt i blodet

 • tar andra läkemedel av opioidtyp (smärtstillande medel), som morfin och pentazocin

 • tar andra läkemedel som får dig att slappna av och hjälper dig att sova (barbiturater och bensodiazepiner)

 • har låga halter av kalium eller magnesium i blodet

Tala med läkare eller apotekspersonal om du får något av följande symtom medan du tar Metadon 2care4:

 • Svaghet, trötthet, aptitlöshet, illamående, kräkningar eller lågt blodtryck. Detta kan vara symtom på att binjurarna producerar för lite av hormonet kortisol, och du kan behöva ta hormontillskott.

Metadon 2care4 kan påverka de elektriska signaler som styr hjärtats sammandragningar, speciellt vid höga doser. Tala om för din läkare om du tidigare har haft hjärtproblem.

Risk för beroende/missbruk

Tala med din läkare om du eller någon annan misstänker att du håller på att bli beroende av detta läkemedel eller om du märker att du regelbundet tar för mycket av detta läkemedel.

Långvarig användning kan leda till minskade nivåer av könshormoner och ökade nivåer av hormonet prolaktin. Kontakta läkare om du får symtom som minskad sexlust, impotens eller utebliven menstruation.

Äldre

Äldre patienter har förhöjd risk för lågt blodtryck och svimning.

Barn och ungdomar

Metadon 2care4 får INTE ges till barn. Barn är känsligare för metadon än vuxna. Därför kan förgiftning uppkomma vid mycket låga doser. För att undvika att barn av misstag får i sig metadon när du använder det i hemmet ska du förvara det på en säker plats, utom räckhåll för barn.

Andra läkemedel och Metadon 2care4

Tala om för läkare eller apotekspersonal om du tar eller nyligen har tagit eller kan tänkas ta andra läkemedel. Var särskilt uppmärksam på:

 • läkemedel som påverkar ditt psykiska tillstånd (t ex tioridazin, perfenazin, risperidon, haloperidol och sertindol)

 • läkemedel för behandling av ADHD (atomoxetin)

 • den typ av läkemedel mot depression som kallas monoaminoxidashämmare (MAO-hämmare), speciellt om du har tagit dem under de senaste två veckorna. Tala också om för din läkare om du använder andra läkemedel mot depression (t ex nefazodon, fluoxetin, fluvoxamin, paroxetin och sertralin).

 • andra läkemedel mot depression som kallas tricykliska antidepressiva (t ex klomipramin, nortriptylin, desipramin)

 • läkemedel mot hjärtsjukdomar (verapamil, kinidin)

 • antiarytmimedel (t ex propafenon och flekainid) och betareceptorblockerare (metoprolol)

 • läkemedel mot bröstcancer (tamoxifen)

 • antiinflammatoriska och immunsuppressiva medel (t ex dexametason och ciklosporin)

 • antivirala läkemedel, inklusive vissa läkemedel mot HIV, t ex nevirapin, zidovudin, efavirenz, nelfinavir, amprenavir, delavirdin, ritonavir, kombination av lopinavir/ritonavir, kombination av ritonavir/sakvinavir, didanosin och stavudin

 • antibiotika av makrolidtyp (läkemedel mot bakterieinfektioner) som klaritromycin, telitromycin och erytromycin

 • rifampicin (läkemedel mot tuberkulos, TBC)

 • antimykotika (läkemedel mot svampinfektioner) som ketokonazol, itrakonazol och flukonazol

 • cimetidin (läkemedel mot magsår)

 • naloxon (läkemedel mot andningssvårigheter)

 • läkemedel mot drogberoende, t ex naltrexon och buprenorfin

 • läkemedel mot epilepsi (t ex fenytoin, fenobarbital och karbamazepin)

 • vitamintabletter (som innehåller C-vitamin)

 • läkemedel mot diarré (loperamid, difenoxylat)

 • läkemedel som gör urinen surare, t ex ammoniumklorid (salmiak)

 • urindrivande läkemedel (spironolakton)

 • läkemedel som gör dig sömnig eller dåsig

 • traditionella växtbaserade läkemedel som innehåller johannesört

Andra läkemedel som du tar kan eventuellt också påverka hjärtat (t.ex. sotalol och amiodaron).

Du måste berätta för din läkare om alla andra läkemedel som du tar eftersom de eventuellt kan vara farliga om du tar dem tillsammans med metadon. I sådana situationer kan det hända att din läkare bestämmer att man måste övervaka ditt hjärta med hjälp av EKG i början av behandlingen för att kontrollera att det inte uppstår några sådana effekter. Metadon kan också påverka vissa blod- och urinprover. Tala om för läkaren att du tar metadon innan du lämnar några prover.

Risken för biverkningar ökar om du använder metadon samtidigt med antidepressiva läkemedel (t.ex. citalopram, duloxetin, escitalopram, fluoxetin, fluvoxamin, paroxetin, sertralin, venlafaxin, amitriptylin, klomipramin, imipramin och nortriptylin). Kontakta läkare om du får symtom som:

 • påverkan på psykisk hälsa (t.ex. oro (agitation), hallucinationer eller koma)

 • snabb hjärtrytm, instabilt blodtryck eller feber

 • överdrivna reflexer, nedsatt koordination, muskelstelhet

 • symtom från magtarmkanalen (t.ex. illamående, kräkningar eller diarré)

Metadon 2care4 med mat, dryck och alkohol

Du får inte dricka alkohol medan du tar Metadon 2care4 eftersom det kan ge allvarliga biverkningar. Drick inte grapefruktjuice när du behandlas med Metadon 2care4 eftersom det kan förändra effekten av läkemedlet.

Graviditet, amning och fertilitet

Om du är gravid eller ammar, tror att du kan vara gravid eller planerar att skaffa barn, rådfråga läkare eller apotekspersonal innan du tar detta läkemedel.

Metadon 2care4 rekommenderas ej under förlossning. Metadon ska inte användas under graviditet och amning annat än på rekommendation av din läkare. Amning kan vara möjlig vid doser upp till 20 mg dagligen.

Körförmåga och användning av maskiner

Metadon påverkar koordinationen mellan hjärna och kroppsrörelser, så förmågan att köra bil eller använda maskiner kan vara allvarligt påverkad till dess att din medicinering har stabiliserats på en bestämd dosnivå. Du ska därför inte köra eller använda maskiner under den inledande perioden av behandlingen. Hur lång tid det dröjer innan man kan köra bil eller använda maskiner är mycket individuellt, så det bör du bestämma tillsammans med din läkare.

Du är själv ansvarig för att bedöma om du är i kondition att framföra motorfordon eller utföra arbeten som kräver skärpt uppmärksamhet. En av faktorerna som kan påverka din förmåga i dessa avseenden är användning av läkemedel på grund av deras effekter och/eller biverkningar. Beskrivning av dessa effekter och biverkningar finns i andra avsnitt. Läs därför all information i denna bipacksedel för vägledning. Diskutera med din läkare eller apotekspersonal om du är osäker.

Metadon 2care4 innehåller Laktos

Om du inte tål vissa sockerarter, bör du kontakta din läkare innan du tar denna medicin.


3. Hur du använder Metadon 2care4

Ta alltid detta läkemedel enligt läkarens anvisningar. Rådfråga läkare eller apotekspersonal om du är osäker.

Läkaren talar om hur mycket Metadon 2care4 du ska ta och hur ofta du ska ta läkemedlet. Det är viktigt att du inte tar mer än den dos som du och din läkare kommit överens om. Det individuella behovet kan vara olika. Ändring eller avbrytande av behandling ska endast ske i samråd med läkare.

Denna produkt är endast avsedd för oral användning och får inte injiceras.

Tabletten kan delas i två lika stora doser.

Svår smärta

Vuxna: Den vanliga startdosen är 5 mg 1–3 gånger dagligen. Därefter kan dosen ökas långsamt. Patienter som redan tidigare tagit opioider kan påbörja behandlingen med högre doser, 5–20 mg 2–3 gånger dagligen, med hänsyn till deras tidigare erfarenhet av opioidbehandling.

Fortsatt bestämning av den dagliga dosen, uppdelningen av doserna och alla dosjusteringar under behandlingens gång genomförs av behandlande läkare och beror på den tidigare dosen.

Äldre:

Det kan vara nödvändigt att minska startdosen och du kan behöva noggrannare uppföljning när du tar Metadon 2care4. Följ läkarens anvisningar.

Nedsatt lever- eller njurfunktion:

Det kan vara nödvändigt att minska dosen eller förlänga dosintervallet. Följ läkarens anvisningar.

Om du använt för stor mängd av Metadon 2care4

Om du fått i dig för stor mängd läkemedel eller om t.ex. ett barn fått i sig läkemedlet av misstag kontakta läkare, sjukhus eller Giftinformationscentralen (tel. 112) för bedömning av risken samt rådgivning.

Symtom på överdosering av Metadon 2care4 kan vara:

 • svårighet att andas eller kortvarigt andningsstillestånd

 • extrem trötthetskänsla, svimning eller koma

 • små pupiller (knappnålspupiller)

 • muskelsvaghet

 • sval, fuktig och blek hud

 • långsam puls, lågt blodtryck, hjärtattack eller chock

 • Låg blodsockernivå

 • i svåra fall kan överdoseringen leda till döden.

Kontakta läkare om ovanstående symtom uppkommer.

Barn och äldre är mer känsliga för effekten av detta läkemedel.

Om du har glömt att använda Metadon 2care4

Ta inte dubbel dos för att kompensera för glömd tablett.

Om du slutar att använda Metadon 2care4

Du ska endast avbryta eller avsluta behandlingen efter att du talat med din läkare. Du ska inte plötsligt sluta ta Metadon 2care4, eftersom du kan få abstinenssymtom som t ex sömnlöshet, rinnande näsa, tårögdhet, aptitlöshet, diarré och smärtor.

Om du har ytterligare frågor om detta läkemedel, kontakta läkare eller apotekspersonal.

4. Eventuella biverkningar

Liksom alla läkemedel kan detta läkemedel orsaka biverkningar, men alla användare behöver inte få dem.

Mycket vanliga biverkningar (kan förekomma hos fler än 1 av 10 användare)

 • illamående eller kräkningar

Vanliga biverkningar (kan förekomma hos upp till 1 av 10 användare)

 • viktökning

 • ansamling av vatten i kroppen

 • förstoppning

 • upprymdhet (eufori), att se eller höra saker som inte är verkliga (hallucinationer)

 • en känsla av yrsel eller att man snurrar

 • dimsyn, små pupiller (knappnålspupiller)

 • dåsighet

 • hudutslag, svettning

 • trötthet.

Mindre vanliga biverkningar (kan förekomma hos upp till 1 av 100 användare)

 • aptitlöshet

 • andningssvårigheter (med hosta)

 • muntorrhet, inflammation i tungan

 • nedstämdhet (dysfori), oro, sömnsvårigheter, förvirring, minskad sexlust

 • huvudvärk, svimning

 • klåda, nässelutslag, hudutslag

 • svullna ben, svaghet, ansamling av vatten i kroppen

 • kramp i gallvägarna (ger magont)

 • ansiktsrodnad, lågt blodtryck

 • svårigheter att kissa

 • svårigheter att få eller bibehålla erektion, menstruationsstörningar

Sällsynta biverkningar (kan förekomma hos upp till 1 av 1 000 användare)

 • hjärtproblem, långsammare puls, hjärtklappning

Har rapporterats (förekommer hos okänt antal användare) 

 • för låg halt av kalium eller magnesium i blodet, låg blodsockernivå

 • minskat antal blodplättar i blodet

 • metadonberoende, humörsvängningar

 • hjärtattack, rytmrubbning i hjärtat

 • plötsligt blodtrycksfall vid stående som kan orsaka yrsel eller svimning

 • plötslig död, farligt låg kroppstemperatur (hypotermi).

Rapportering av biverkningar

Om du får biverkningar, tala med läkare eller apotekspersonal. Detta gäller även eventuella biverkningar som inte nämns i denna information. Du kan också rapportera biverkningar direkt (se detaljer nedan). Genom att rapportera biverkningar kan du bidra till att öka informationen om läkemedels säkerhet.

Läkemedelsverket

Box 26

751 03 Uppsala

www.lakemedelsverket.se

Rapportering av biverkningar

Om du får biverkningar, tala med läkare, apotekspersonal eller sjuksköterska. Detta gäller även eventuella biverkningar som inte nämns i denna information. Du kan också rapportera eventuella biverkningar direkt till Läkemedelsverket, www.lakemedelsverket.se. Genom att rapportera biverkningar kan du bidra till att öka informationen om läkemedels säkerhet.

Postadress: Läkemedelsverket Box 26 751 03 Uppsala

5. Hur Metadon 2care4 ska förvaras

Förvara detta läkemedel utom syn- och räckhåll för barn

Förvaras vid högst 30 °C.

Används före utgångsdatum som anges på kartongen efter EXP. Utgångsdatumet är den sista dagen i angiven månad.

Läkemedel ska inte kastas i avloppet eller bland hushållsavfall. Fråga apotekspersonalen hur man kastar läkemedel som inte längre används. Dessa åtgärder är till för att skydda miljön.

6. Förpackningens innehåll och övriga upplysningar

Innehållsdeklaration

 • Den aktiva substansen är metadonhydroklorid.

 • Övriga innehållsämnen är laktosmonohydrat, pregelatiniserad majsstärkelse och magnesiumstearat.

Läkemedlets utseende och förpackningsstorlekar

Metadon 2care4 20 mg tabletter: vita till benvita, runda och platta tabletter, märkta med ”20” på ena sidan och med en brytskåra på andra sidan (se avsnitt 3 Hur du tar Metadon 2care4).

Metadon 2care4 40 mg tabletter: vita till benvita, runda och platta tabletter, märkta med ”40” på ena sidan och med en brytskåra på andra sidan (se avsnitt 3 Hur du tar Metadon 2care4).

Metadon 2care4 finns i Al/PVC/PVDC-blister eller vita HDPE-burkar med barnskyddande lock.

Förpackningsstorlekar för Metadon 2care4 20 mg:

10, 15, 20, 25, 30, 35, 40, 45, 50, 55, 60, 65, 70, 75, 80, 85, 90, 95 och 100 tabletter i blister.

25, 100 och 200 tabletter i burk.

Förpackningsstorlekar för Metadon 2care4 40 mg:

25 tabletter i burk.

Eventuellt kommer inte alla förpackningsstorlekar att marknadsföras.

Innehavare av godkännande för försäljning och tillverkare

Innehavare av godkännande för försäljning

2care4 Generics ApS

Stenhuggervej 12-14

DK-6710 Esbjerg V

Danmark

Tillverkare

S.C. SANTA S.A.

Str. Carpatilor No. 60, obiective Nr. 47, 48, 58, 133, 156

Brasov, Jud. Brasov, cod 500269

Rumänien


Denna bipacksedel ändrades senast

2020-08-21