Meropenem Bradex

Pulver till injektions-/infusionsvätska, lösning 500 mg Meropenem 10 styck

Detta är ett receptbelagt läkemedel som endast kan köpas om du har recept.

Pris med recept (Ingår ej i förmån)

500:-

Köp via recept
Läs alltid bipacksedeln innan användning.

EAN: 05208051000566

Källa: Fass.se

Bipacksedel: Information till användaren

Meropenem Bradex 

500 mg Pulver till injektionsvätska-/ infusionsvätska, lösning
Meropenem

Läs noga igenom denna bipacksedel innan du börjar använda detta läkemedel. Den innehåller information som är viktig för dig.

- Spara denna information, du kan behöva läsa den igen.

- Om du har ytterligare frågor vänd dig till läkare, apotekspersonal eller sjuksköterska>.

- Detta läkemedel har ordinerats enbart åt dig. Ge det inte till andra. Det kan skada dem, även om de uppvisar symptom som liknar dina.

- Om du får biverkningar, tala med läkare, apotekspersonal eller sjuksköterska. Detta gäller även eventuella biverkningar som inte nämns i denna information. Se avsnitt 4.

I denna bipacksedel finner du information om:
1. Vad Meropenem Bradex  är och vad det används för
2. Vad du behöver veta innan du använder Meropenem Bradex 
3. Hur du använder Meropenem Bradex 
4. Eventuella biverkningar
5. Hur Meropenem Bradex  ska förvaras
6. Förpackningens innehåll och övriga upplysningar

1. Vad Meropenem Bradex  är och vad det används för

Meropenem Bradex hör till en läkemedelsgrupp kallad karbapenem-antibiotika. Den verkar genom att döda bakterier som kan orsaka allvarliga infektioner.

Meropenem Bradex används för att behandla följande tillstånd hos vuxna och barn i åldern tre månader och äldre:

 • Infektion i lungorna (pneumoni).

 • Infektioner i lungor och bronker hos patienter med cystisk fibros.

 • Komplicerade urinvägsinfektioner.

 • Komplicerade bukinfektioner.

 • Infektioner som kan inträffa under eller efter förlossning. Komplicerade infektioner i hud eller mjukdelar.

 • Akuta bakterieinfektioner i hjärnan (meningit)

Meropenem Bradex kan användas för behandling av neutropena patienter med feber som misstänks vara orsakad av bakterieinfektion.

Meropenem Bradex kan användas för behandling av infektion i blodetsom uppstår i samband med, eller misstänks ha ett samband med, någon av de ovanstående infektionerna.

Meropenem som finns i Meropenem Bradex kan också vara godkänd för att behandla andra sjukdomar som inte nämns i denna bipacksedel. Fråga läkare, apotekspersonal eller annan hälso- och sjukvårdspersonal om du har ytterligare frågor och följ alltid deras instruktion.

2. Vad du behöver veta innan du använder Meropenem Bradex 

Använd inte Meropenem Bradex 

 • Om du är allergisk (överkänslig) mot meropenem eller mot något av övriga innehållsämnen i denna medicin (se avsnitt 6).

 • Om du är allergisk (överkänslig) mot andra antibiotika, till exempel penicilliner, cefalosporiner eller karbapenemer eftersom du då också kan vara allergisk mot meropenem.

Varningar och försiktighet

Tala med läkare, apotekspersonal eller sjuksköterska innan du använder Meropenem Bradex:

- Om du har problem med hälsan, till exempel lever- eller njursjukdom.

- Om du har fått kraftig diarré efter att ha tagit andra antibiotika.

Du kan få ett positivt resultat på ett blodprov (Coombs test) som anger förekomst av antikroppar som kan förstöra dina röda blodkroppar. Din läkare kommer att tala med dig om det.

Om du är osäker på om något av ovanstående gäller för dig, tala med din läkare eller sjuksköterska innan du får Meropenem Bradex.

Andra läkemedel och Meropenem Bradex 

Tala om för läkare, apotekspersonal eller sjuksköterska om du tar, nyligen har tagit, eller kan tänkas ta andra läkemedel. Det beror på att vissa läkemedel kan påverka eller påverkas av behandlingen med Meropenem Bradex.

Tala särskilt om för din läkare eller sjuksköterska om du använder följande läkemedel:

 • Probenecid (läkemedel mot gikt)

 • Valproinsyra/natriumvalproat/valpromid (läkemedel mot epilepsi). Meropenem Bradex ska inte användas därför att det kan försämra effekten av natriumvalproat.

 • Blodförtunnande läkemedel som som tas via munnen (används för att behandla eller förebygga blodproppar).

Graviditet, amning och fertilitet

Om du är gravid eller ammar, tror att du kan vara gravid eller planerar att skaffa barn, rådfråga läkare eller apotekspersonal innan du använder detta läkemedel. Det är önskvärt att undvika meropenem under graviditet. Din läkare beslutar om du bör få meropenem.

Det är viktigt att du berättar för din läkare om du ammar eller tänker börja amma innan du får meropenem. Små mängder av detta läkemedel kan gå över i modersmjölken. Därför beslutar din läkare om du bör ges meropenem medan du ammar.

Körförmåga och användning av maskiner

Inga studier på påverkan av förmågan att framföra fordon eller använda maskiner har utförts. Meropenem Bradex har förknippats med huvudvärk och stickningar eller krypningar i huden (parestesier). Någon av dessa biverkningar kan påverka din förmåga att köra bil eller använda maskiner. Meropenem Bradex kan orsaka ofrivilliga muskelrörelser som kan leda till att kroppen skakar snabbt och okontrollerbart (kramper). Detta åtföljs vanligtvis av medvetandeförlust. Kör inte fordon eller använd maskiner om du får denna typ av biverkan.

Du är själv ansvarig för att bedöma om du är i kondition att framföra motorfordon eller utföra arbeten som kräver skärpt uppmärksamhet. En av faktorerna som kan påverka din förmåga i dessa avseenden är användning av läkemedel på grund av deras effekter och/eller biverkningar. Beskrivning av dessa effekter och biverkningar finns i andra avsnitt. Läs därför all information i denna bipacksedel för vägledning. Diskutera med din läkare eller apotekspersonal om du är osäker.

Meropenem Bradex  innehåller hjälpämnen

Detta läkemedel innehåller cirka 2,0 mekv av natrium per 500 mg dos vilket ska tas i beaktande av patienter som ordinerats saltfattig kost.

Om du har ett hälsoproblem som gör att du behöver kontrollera ditt intag av natrium, tala om det för din läkare, sjuksköterska eller apotekspersonal.


3. Hur du använder Meropenem Bradex 

 • Meropenem Bradex kommer att ges till dig som en injektion eller infusion i en stor ven.

 • Din läkare eller sjuksköterska kommer normalt att ge Meropenem Bradex till dig.

 • Vissa patienter, föräldrar eller vårdpersonal är ibland utbildade på att ge Meropenem Bradex i hemmet. Instruktioner för att göra detta finns i denna bipacksedel (i avsnittet: Instruktioner för att ge Meropenem Bradex till dig själv eller någon annan i hemmet). Använd alltid Meropenem Bradex enligt läkarens anvisningar. Rådfråga din läkare om du är osäker.

 • Din injektion ska inte blandas med eller tillsättas lösningar som innehåller andra läkemedel.

 • Injektionen kan ta ungefär 5 minuter eller mellan 15 och 30 minuter. Din läkare talar om hur Meropenem Bradex ska ges.

 • Du ska normalt få dina injektioner vid samma tid varje dag.


Använd alltid detta läkemedel exakt enligt anvisningar från läkare, apotekspersonal eller sjuksköterska. Rådfråga läkare, apotekspersonal eller sjuksköterska om du är osäker.

 • Dosen beror på vilken typ av infektion du har, var i kroppen infektionen sitter och hur allvarlig den är. Din läkare bestämmer dosen som du behöver.

 • Dosen för vuxna är vanligen mellan 500 mg (milligram) och 2 g (gram). Vanligen får du en dos var 8:e timme. Men du får dosen mera sällan om dina njurar inte fungerar riktigt bra.


Användning för barn och ungdomar

Dosen för barn över 3 månader och upp till 12 år beror på barnets ålder och vikt. Vanlig dos är mellan 10 mg och 40 mg av Meropenem Bradex för varje kilogram (kg) som barnet väger. En dos ges vanligen var 8:e timme. Barn som väger över 50 kg kommer få vuxendos.

Om du använt för stor mängd av Meropenem Bradex 

Om du fått i dig för stor mängd läkemedel eller om t.ex. ett barn fått i sig läkemedlet av misstag kontakta läkare, sjukhus eller Giftinformationscentralen tel. 112 för bedömning av risken samt rådgivning.

Om du har glömt att använda Meropenem Bradex 

Missar du att ta en injektion, bör du ta den så fort som möjligt. Ska du dock snart ta nästa injektion, så ta inte den missade injektionen. Ta inte en dubbel dos (två injektioner samtidigt) för att kompensera för en injektion du missat.

Om du slutar att använda Meropenem Bradex 

Sluta inte med Meropenem Bradex innan din läkare har bestämt det.

Har du ytterligare frågor om detta läkemedel, kontakta läkare, apotekspersonal eller sjuksköterska.

4. Eventuella biverkningar

Liksom alla läkemedel kan detta läkemedel orsaka biverkningar, men alla användare behöver inte få dem.

Allvarliga allergiska reaktioner

Om du får en allvarlig allergisk reaktion, sluta använda Meropenem Bradex och kontakta omedelbart en läkare. Du kan behöva brådskande medicinsk behandling. Symtomen kan uppträda plötsligt:

 • allvarliga utslag, klåda eller nässelutslag på huden

 • svullnad i ansiktet, läppar, tunga eller andra delar av kroppen, andnöd, väsande andning eller svårt att andas.

Skada på röda blodkroppar (ingen känd frekvens)

Symtom som kan uppträda:

 • andfåddhet när man inte förväntar sig det, röd eller brun urin.

Om du märker något av ovan nämnda symtom, kontakta omedelbart en läkare.

Andra möjliga biverkningar:

Vanliga (kan förekomma hos upp till 1 av 10 användare)

 • magont

 • illamående

 • kräkningar

 • diarré

 • huvudvärk

 • hudutslag, klåda

 • smärta och inflammation

 • ökat antal blodplättar i blodet (mäts i ett blodprov)

 • förändringar i blodprover, bland annat test som visar hur bra din lever fungerar.

Mindre vanliga (kan förekomma hos upp till 1 av 100 användare)

 • förändringar i blodet. Dessa inkluderar minskat antal blodplättar (som gör att du får blåmärken lättare), ökat antal av vissa vita blodkroppar, minskad antal av andra vita blodkroppar och ökade mängder av en substans som kallas ’bilirubin’. Din läkare kan behöva ta blodprover då och då

 • förändringar av värden från blodprover, inklusive test som visar hur väl dina njurar fungerar

 • stickningar och pirrningar

 • svampinfektioner i munnen eller underlivet.

 • inflammation i tarmen med diarré

 • ömhet i venen där Meropenem Bradex injiceras

 • andra förändringar i blodet. Symtomen kan vara täta infektioner, hög feber och halsont. Din läkare kan ta blodprover då och då

 • plötsliga allvarliga hudutslag och blåsor eller flagnande hud. Detta kan vara förenat med hög feber och ledvärk.

Sällsynta (kan förekomma hos upp till 1 av 1000 användare)

 • kramper

 • Har rapporterats (förekommer hos ett okänt antal användare): Allvarliga överkänslighetsreaktioner med feber, hudutslag och förändringar i blodtester för kontroll av leverfunktionen (höjda nivåer av leverenzymer) och en ökning av en typ av vita blodkroppar (eosinofili) och förstorade lymfkörtlar. Dessa kan vara tecken på en överkänslighetsreaktion i flera organ som kallas DRESS-syndrom.

Rapportering av biverkningar

Om du får biverkningar, tala med läkare, apotekspersonal eller sjuksköterska. Detta gäller även eventuella biverkningar som inte nämns i denna information. Du kan också rapportera eventuella biverkningar direkt till Läkemedelsverket, www.lakemedelsverket.se. Genom att rapportera biverkningar kan du bidra till att öka informationen om läkemedels säkerhet.

Postadress: Läkemedelsverket Box 26 751 03 Uppsala

5. Hur Meropenem Bradex  ska förvaras

Förvara detta läkemedel utom syn- och räckhåll för barn.

Används före utgångsdatum som anges på kartongen och flaskan efter EXP. Utgångsdatumet är den sista dagen i angiven månad. Inga särskilda förvaringsanvisningar

Injektion

Efter beredning:

Kemisk och fysikalisk stabilitet för en beredd lösning har visats under 1 timme vid 25°C eller 2°C - 8°C.

Om produkten inte används omedelbart så är lagringstid och användningsbetingelser användarens ansvar.

Ur mikrobiologisk synvinkel ska (om inte metoden för öppning/rekonstitution/spädning utesluter risken för mikrobiologisk förorening) produkten användas omedelbart.

Infusion

Efter beredning:

En infusionslösning bereds genom att läkemedlet löses i antingen 0,9% natriumkloridlösning för infusion, eller 5% glukoslösning för infusion, till en slutlig koncentration av 1 till 20 mg / ml. Kemisk och fysikalisk stabilitet för en beredd lösning med antingen 0,9% natriumklorid eller 5% dextros, har visats under 1 timme vid 25°C eller 2°C - 8°C.

Ur mikrobiologisk synvinkel ska (om inte metoden för öppning / rekonstitution / spädning utesluter risken för mikrobiologisk förorening) produkten användas omedelbart.

Om produkten inte används omedelbart så är lagringstid och användningsbetingelser användarens ansvar.

Beredd lösning får ej frysas.

Läkemedel ska inte kastas i avloppet eller bland hushållsavfall. Fråga apotekspersonalen hur man kastar läkemedel som inte längre används. Dessa åtgärder är till för att skydda miljön.

6. Förpackningens innehåll och övriga upplysningar

Innehållsdeklaration

 • Den aktiva substansen är meropenem. Varje glasflaska innehåller meropenemtrihydrat motsvarande 500 mg vattenfritt meropenem.

 • Övrigt innehållsämne är vattenfritt natriumkarbonat.

Läkemedlets utseende och förpackningsstorlekar

Meropenem Bradex 1 g är ett vitt till ljust gult pulver till injektionsvätska /infusionsvätska, lösning i injektionsflaska.

Det är 10 eller 50 injektionsflaskor i varje förpackning.

Innehavare av godkännande för försäljning och tillverkare

Innehavare av godkännande

BRADEX S.A., 27 Asklipiou str., 145 68 Kryoneri, Grekland, Tel.: +30 2106221801, +30 2106220323, Fax: +30 2106221802.

Tillverkare

DEMO S.A. Pharmaceutical Industry, 21st km National Road Athens-Lamia, 145 68 Krioneri, Grekland ,Τel.: 210 8161802, Fax: 210 8161587.

Information lämnas av

FrostPharma AB

Berga Backe 2

182 53 Danderyd


Denna bipacksedel ändrades senast

2019-08-05


Övriga informationskällor

Råd/medicinsk instruktion

Antibiotika används för att behandla infektioner orsakade av bakterier. De har ingen effekt mot infektioner orsakade av virus.

Ibland svarar en bakterieinfektion inte på en antibiotikakur. En av de vanligaste orsakerna till detta är att bakterierna har blivit resistenta (moståndskraftiga) mot det antibiotikum som förskrivits. Det innebär att de kan överleva och även växa till trots antibiotika-behandling.

Bakterier kan bli resistenta mot antibiotika av flera orsaker. Varsam användning av antibiotika kan hjälpa till att minska risken för att bakterier blir resistenta mot dem.

När din läkare har förskrivit en behandling med antibiotika är avsikten att behandla endast din nuvarande sjukdom. Genom att följa råden nedan hjälper du till att förhindra utvecklingen av resistenta bakterier som kan få antibiotika att sluta verka.

1. Det är mycket viktigt att du tar ditt antibiotikum i rätt dos, vid rätt tidpunkt och i rätt antal dagar. Läs instruktionerna på etiketten och om det är något du inte förstår, be läkare eller apotekspersonal förklara.

2. Ta inte antibiotika om det inte har skrivits ut speciellt för dig och du ska bara ta det för den infektion som det förskrivits mot.

3. Ta inte antibiotika som skrivits ut till andra även om de har haft en infektion som liknar din.

4. Ge aldrig antibiotika som förskrivits till dig till någon annan.

5. Om du har antibiotika kvar efter att ha avslutat en kur enligt din läkares ordination, lämna tillbaka överbliven läkemedel till apoteket så att den förstörs på rätt sättller venkateter

Följande uppgifter är endast avsedda för hälso- och sjukvårdspersonal:

Instruktioner för att ge Meropenem Bradex till dig själv eller någon annan i hemmet

Vissa patienter, föräldrar och vårdpersonal är utbildade för att ge Meropenem Bradex i hemmet.

Varning – Du får bara ge detta läkemedel till dig själv eller någon annan i hemmet efter att en läkare eller sjuksköterska har utbildat dig.

Hur bereder man detta läkemedel?

Läkemedlet ska blandas med en vätska (spädningsvätska). Din läkare kommer att berätta för dig hur mycket av spädningsvätskan som ska användas.

Den beredda lösningen ska användas omedelbart. Den ska inte frysas.

1. Tvätta händerna och torka dem väl. Förbered en ren arbetsyta.

2. Ta ut Meropenem Bradex-flaskan (injektionsflaskan) från förpackningen. Kontrollera injektionsflaskan och utgångsdatumet. Kontrollera att injektionsflaskan är hel och oskadad.

3. Ta bort det färgade locket och rengör den grå gummiproppen med en alkoholtork. Låt gummiproppen torka.

4. Anslut en ny steril nål (kanyl) till en ny steril spruta, utan att vidröra nålen.

5. Dra upp den rekommenderade mängden av sterilt ”vatten för injektionsvätskor” i sprutan. Den mängd vätska som du behöver visas i tabellen nedan:

Dos av Meropenem Bradex

Mängd av ”vatten för injektionsvätskor” som behövs för spädning

500 mg (milligram)

10 ml (milliliter)

1 g (gram)

20 ml

1,5 g

30 ml

2 g

40 ml

Observera: Om din ordinerade dos av Meropenem Bradex är mer än 1 g, kommer du behöva använda mer än en injektionsflaska av Meropenem Bradex. Du kan sedan dra upp vätskan från båda injektionsflaskorna in i en spruta.

6. Tryck nålen på sprutan genom mitten av den gråa gummiproppen och injicera den rekommenderade mängden ”vatten för injektionsvätskor” i injektionsflaskan eller injektionsflaskorna av Meropenem Bradex.

7.Ta bort nålen från injektionsflaskan och skaka flaskan väl i ungefär 5 sekunder eller tills allt pulver har lösts. Rengör den grå gummiproppen på nytt med en ny alkoholtork och låt gummiproppen torka.

8. Med kolven till sprutan helt i botten, sätt tillbaka nålen genom den grå gummiproppen. Du måste sedan hålla i både sprutan och injektionsflaskan och vända injektionsflaskan med sprutan upp och ned.

9. Dra tillbaka kolven med nålspetsen kvar i vätskan och dra all vätska i injektionsflaskan in i sprutan.

10. Ta bort nål och spruta från injektionsflaskan och kasta den tomma injektionsflaskan på ett säkert ställe.

11. Håll sprutan upprätt med nålen pekande uppåt. Knacka lätt på sprutan så att eventuella bubblor i vätskan stiger till toppen av sprutan.

12. Ta bort eventuell luft i sprutan genom att försiktigt trycka kolven tills all luft är borta.

13. Om du använder Meropenem Bradex hemma, kassera alla använda nålar och infusionsslangar som du har använt på ett lämpligt sätt. Om din läkare beslutar att avsluta behandlingen kassera oanvänd Meropenem Bradex på ett lämplig sätt.

Hur du ger injektionen

Du kan antingen ge detta läkemedel genom en kort kanyl eller venkateter, eller genom en venport eller centralkateter.

Hur du ger Meropenem Bradex genom en kort kanyl eller venkateter:

1. Ta bort nålen från sprutan och kasta försiktigt bort nålen i din nål-behållare.

2. Torka i änden av den korta kanylen eller venkatetern med en alkoholtork och låt den torka. Öppnalocket på kanylen och koppla sprutan.

3. Tryck sakta in sprutans kolv och ge antibiotikan jämnt under ungefär 5 minuter.

4. När du injicerat dosen av antibiotika och sprutan är tom, ta bort den och spola med lämplig vätskasom rekommenderats av din läkare eller sjuksköterska.

5. Stäng locket på kanylen och kasta försiktigt sprutan i din behållare.

Hur du ger Meropenem Bradex genom en venport eller en centralkateter:

1. Ta av locket från venporten eller katetern, rengör änden på katetern med en alkoholtork och låt den torka.

2. Anslut sprutan och tryck långsamt in sprutans kolv för att ge antibiotika jämnt under ungefär 5 minuter.

3. När du injicerat dosen av antibiotika, ta bort sprutan och spola med lämplig vätska som rekommenderats av din läkare eller sjuksköterska.

4. Placera ett nytt rent lock på centralkatetern och kasta försiktigt sprutan i din behållare.