Magnesium EQL Pharma

Tablett 250 mg Magnesiumhydroxid 105 tablett(er)

Detta är ett receptbelagt läkemedel som endast kan köpas om du har recept.

Pris med recept (Ingår i förmån)

94:86

Köp via recept
Läs alltid bipacksedeln innan användning.

EAN: 07350099990328

Källa: Fass.se

Bipacksedel: Information till användaren

Magnesium EQL Pharma

250 mg tabletter
magnesiumhydroxid

Läs noga igenom denna bipacksedel innan du börjar använda detta läkemedel. Den innehåller information som är viktig för dig.

- Spara denna information, du kan behöva läsa den igen.

- Om du har ytterligare frågor vänd dig till läkare eller apotekspersonal.

- Detta läkemedel har ordinerats enbart åt dig. Ge det inte till andra. Det kan skada dem, även om de uppvisar symptom som liknar dina.

- Om du får biverkningar, tala med läkare eller apotekspersonal. Detta gäller även eventuella biverkningar som inte nämns i denna information. Se avsnitt 4.

I denna bipacksedel finner du information om:
1. Vad Magnesium EQL Pharma är och vad det används för
2. Vad du behöver veta innan du använder Magnesium EQL Pharma
3. Hur du använder Magnesium EQL Pharma
4. Eventuella biverkningar
5. Hur Magnesium EQL Pharma ska förvaras
6. Förpackningens innehåll och övriga upplysningar

1. Vad Magnesium EQL Pharma är och vad det används för

Förebyggande medel vid ständig återkommande njursten av okänt ursprung.

Medel vid behandling av magnesiumbrist.

Magnesiumhydroxid som finns i Magnesium EQL Pharma kan också vara godkänd för att behandla andra sjukdomar som inte nämns i denna produktinformation. Fråga läkare, apotek eller annan hälsovårdspersonal om du har ytterligare frågor och följa alltid deras instruktion.

2. Vad du behöver veta innan du använder Magnesium EQL Pharma

Använd inte Magnesium EQL Pharma

* om du är allergisk mot magnesiumhydroxid eller något annat innehållsämne i detta läkemedel (anges i avsnitt 6).

* om du har kronisk urinvägsinfektion

* om du har infekterade njurstenar

* om du har kraftigt nedsatt njurfunktion

Varningar och försiktighet

Tala med läkare innan du använder Magnesium EQL Pharma om du har nedsatt njurfunktion.

Andra läkemedel och Magnesium EQL Pharma

Tala om för läkare eller apotekspersonal om du tar, nyligen har tagit eller kan tänkas ta andra läkemedel.

Graviditet, amning och fertilitet

Kan användas under graviditet. Det finns inga kända risker vid användning under graviditet.

Magnesiumhydroxid går över i modersmjölk, men påverkar troligen inte barn som ammas. Rådgör dock med läkare vid mer än tillfälligt bruk av Magnesium EQL Pharma under amning.

Körförmåga och användning av maskiner

Magnesium EQL Pharma har ingen känd påverkan på förmågan att framföra fordon.


3. Hur du använder Magnesium EQL Pharma

Använd alltid detta läkemedel enligt läkarens eller apotekspersonalens anvisningar. Rådfråga läkare eller apotekspersonalen om du är osäker.

Dosen bestäms av läkaren, som anpassar den individuellt för dig.

Vanlig dos är 1 tablett 2 gånger om dagen.

Brytskåran i tabletten är endast till för att du ska kunna dela tabletten om du har svårt att svälja den hel.

Läkaren kan behöva följa upp behandlingen med provtagning.

Om du använt för stor mängd av Magnesium EQL Pharma

Om du fått i dig för stor mängd läkemedel eller om t ex ett barn fått i sig läkemedlet av misstag kontakta läkare, sjukhus eller Giftinformationscentralen (tel 112) för bedömning av risken samt rådgivning.

4. Eventuella biverkningar

Liksom alla läkemedel kan detta läkemedel orsaka biverkningar, men alla användare behöver inte få dem.

Cirka 1 - 2% av patienterna får diarré. Den går vanligen tillbaka om dosen av Magnesium EQL Pharma halveras under en vecka. Prata med din läkare innan du halverar dosen.

Vanlig (kan förekomma hos upp till 1 av 10 användare):

* Diarré

Mycket sällsynta (kan förekomma hos upp till 1 av 10 000 användare):

* För höga nivåer magnesium i blodet (hypermagnesemi). Detta sågs efter långvarig användning hos patienter med nedsatt njurfunktion.

Har rapporterats (förekommer hos ett okänt antal användare):

* Buksmärta

Rapportering av biverkningar

Om du får biverkningar, tala med läkare, apotekspersonal eller sjuksköterska. Detta gäller även eventuella biverkningar som inte nämns i denna information. Du kan också rapportera eventuella biverkningar direkt till Läkemedelsverket, www.lakemedelsverket.se. Genom att rapportera biverkningar kan du bidra till att öka informationen om läkemedels säkerhet.

Postadress: Läkemedelsverket Box 26 751 03 Uppsala

5. Hur Magnesium EQL Pharma ska förvaras

Förvara detta läkemedel utom syn- och räckhåll för barn.

Används före utgångsdatum som anges på kartongen eller etiketten efter EXP.

Utgångsdatum är den sista dagen i angiven månad.

Läkemedel ska inte kastas i avloppet eller bland hushållsavfall. Fråga apotekspersonalen hur man kastar läkemedel som inte längre används. Dessa åtgärder är till för att skydda miljön.

6. Förpackningens innehåll och övriga upplysningar

Innehållsdeklaration

- Den aktiva substansen är magnesiumhydroxid som motsvarar 250 mg magnesium.

- Övriga innehållsämnen är krospovidon, kiseldioxid, magnesiumstearat, povidon.

Läkemedlets utseende och förpackningsstorlekar

Vit, rund kupad tablett med brytskåra, diameter 12 mm.

Förpackningsstorlek: 90, 100 och 105 tabletter (plastburk).

Eventuellt kommer inte alla förpackningsstorlekar att marknadsföras.

Innehavare av godkännande för försäljning och tillverkare

EQL Pharma AB

Stortorget 1

222 23 Lund

Sverige


Denna bipacksedel ändrades senast

2018-08-24


Övriga informationskällor

Ytterligare information om detta läkemedel finns på Läkemedelsverkets webbplats www.lakemedelsverket.se