Lunixen

Valeriana officinalis, filmdragerad tablett, 28 st

184:-

Ord. butikspris 199:-

Fri frakt
Finns i webblager
Finns varan på ditt apotek?
Hitta Kronans Apotek
Aktuella erbjudanden
Receptfritt läkemedel. Läs alltid bipacksedeln innan användning.

Lunixen är ett receptfritt läkemedel  som används vid lindrig oro och sömnrubbningar.  Lunixen förbättrar sömnkvalitet, motverkar sömnavbrott och  förlänger sömntiden.

Jämförpris 7:11/ST

EAN: 7090036440065

Vänderot

För optimal behandlingseffekt bör läkemedlet tas dagligen under 2-4 veckor

Källa: Fass.se

Lunixen

500 mg filmdragerade tabletter

Läs noga igenom denna bipacksedel innan du börjar ta detta läkemedel.

Ta alltid detta läkemedel exakt enligt beskrivning i denna bipacksedel eller enligt anvisningar från din läkare.

- Spara denna information, du kan behöva läsa den igen.

- Vänd dig till apotekspersonalen om du behöver mer information eller råd.

- Om du får biverkningar, tala med läkare eller apotekspersonal. Detta gäller även eventuella biverkningar som inte nämns i denna information. Se avsnitt 4.

- Du bör tala med läkare om du inte mår bättre eller om du mår sämre efter 14 dagar.

I denna bipacksedel finner du information om:
1. VAD ÄR LUNIXEN OCH VAD ANVÄNDS DET FÖR?
2. INNAN DU ANVÄNDER LUNIXEN
3. HUR DU ANVÄNDER LUNIXEN
4. EVENTUELLA BIVERKNINGAR
5. FÖRVARING AV LUNIXEN
6. ÖVRIGA UPPLYSNINGAR

Vad innehåller Lunixen ?

Den aktiva substansen är torrt extrakt av rot från vänderot (Valeriana officinalis L.). 1 tablett innehåller 500 mg torrt extrakt av rot från vänderot (mostvarande 2 g - 3 g vänderot).

Extraktionsmedel: Etanol 60% (v/v).

Övriga innehållsämnen är:

Tablettkärna: mikrokristallin cellulosa, vattenfritt kalciumvätefosfat, pregelatiniserad stärkelse, vattenfri kolloidal kiseldioxid, magnesiumstearat.

Filmdragering: polyvinylalkohol, titandioxid (E171), makrogol, talk, indigokarmin (E132), röd järnoxid (E172), svart järnoxid (E172).

1. VAD ÄR LUNIXEN OCH VAD ANVÄNDS DET FÖR?

Läkemedlets utseende:

Lunixen filmdragerade tabletter är ljusblå och avlånga.

Läkemedelsgrupp

Övriga sömnmedel och lugnande medel.

Vad används dåLunixen för?

Lunixen är ett växtbaserat läkemedel för användning vid lindrig oro och sömnrubbningar.


2. INNAN DU ANVÄNDER LUNIXEN

Använd inte Lunixen:

- om du är allergisk mot vänderot eller något annat innehållsämne i detta läkemedel (anges i avsnitt 6).

Intag av Lunixen med mat och dryck:

Tabletten ska sväljas med lite vätska. Tugga inte.

Barn

Detta läkemedel rekommenderas inte till barn under 12 år på grund av brist på data.

Graviditet

Om du är gravid eller ammar, tror att du kan vara gravid eller planerar att skaffa barn, rådfråga läkare eller apotekspersonal innan du använder detta läkemedel.

I brist på tillräcklig erfarenhet rekommenderas inte Lunixen under graviditet eller amning.

Amning

Om du är gravid eller ammar, tror att du kan vara gravid eller planerar att skaffa barn, rådfråga läkare eller apotekspersonal innan du använder detta läkemedel.

I brist på tillräcklig erfarenhet rekommenderas inte Lunixen under graviditet eller amning.

Körförmåga och användning av maskiner:

Detta läkemedel kan försämra förmågan att framföra fordon eller använda maskiner. Om du känner dig påverkad, ska du inte framföra fordon eller använda maskiner.

Du är själv ansvarig för att bedöma om du är i kondition att framföra motorfordon eller utföra arbete som kräver skärpt uppmärksamhet. En av faktorerna som kan påverka din förmåga i dessa avseenden är användning av läkemedel på grund av deras effekter och/eller biverkningar. Beskrivning av dessa effekter och biverkningar finns i andra avsnitt. Läs därför all information i denna bipacksedel för vägledning. Diskutera med läkare eller annan sjukvårdspersonal om du är osäker.

Användning av andra läkemedel:

Vid kontakt med läkare eller annan sjukvårdspersonal, kom ihåg att tala om att du tar eller nyligen har tagit detta receptfria läkemedel.

Användningen av Lunixen rekommenderas inte om du tar syntetiska sedativa.


3. HUR DU ANVÄNDER LUNIXEN

Doseringsanvisning

Ta alltid detta läkemedel exakt enligt beskrivning i denna bipacksedel eller enligt anvisningar från läkare. Rådfråga läkare eller apotekspersonal om du är osäker.

Rekommenderad dos för vuxna, äldre och ungdomar över 12 år är:

Vid lindrig oro: 1 tablett högst 3 gånger dagligen.

Vid sömnrubbningar: 1 tablett ½-1 timme före sänggående. Vid behov tas 1 tablett tidigare under kvällen.

Maximal daglig dos är 4 tabletter per dygn.

Detta läkemedel bör tas regelbundet i 2-4 veckor för att uppnå bästa effekt. Rådgör med läkare eller annan sjukvårdspersonal om symtomen kvarstår eller förvärras efter 2 veckors regelbunden användning.

Administrering

Tabletten ska sväljas med lite vätska. Tugga inte.

Om du använder mera Lunixen än du borde:

Om du fått i dig för stor mängd läkemedel eller om t.ex. ett barn fått i sig läkemedlet av misstag, kontakta läkare, sjukhus eller Giftinformationscentralen (tel. 112) för bedömning av risken samt rådgivning.

Överdosering av detta läkemedel kan orsaka symtom som trötthet, magkramper, tryck över bröstet, yrsel, handskakningar och vidgade pupiller. Tala med din läkare om dessa symtom uppstår.

Om du glömt att ta Lunixen:

Ta inte dubbel dos för att kompensera för glömd dos.

Effekter som kan uppträda när behandling med Lunixen avslutas:

Du kan när som helst sluta ta detta läkemedel. Inga oönskade effekter förväntas om du slutar ta detta läkemedel. Däremot så kan symtomen som gjorde att du tog detta läkemedel komma tillbaka.

Om du har ytterligare frågor om detta läkemedel, kontakta läkare eller apotekspersonal.

4. EVENTUELLA BIVERKNINGAR

Liksom alla läkemedel kan detta läkemedel orsaka biverkningar, men alla användare behöver inte få dem.

Preparat som innehåller vänderot kan orsaka mag-och tarmbesvär som exempelvis illamående eller magkramper. Förekommer hos ett okänt antal användare.

Rapportering av biverkningar

Om du får biverkningar, tala med läkare eller apotekspersonal. Detta gäller även biverkningar som inte nämns i denna information. Du kan också rapportera biverkningar direkt (se adress nedan). Genom att rapportera biverkningar kan du bidra till att öka informationen om läkemedels säkerhet.

Läkemedelsverket

Box 26

751 03 Uppsala

www.lakemedelsverket.se

5. FÖRVARING AV LUNIXEN

Förvara detta läkemedel utom syn- och räckhåll för barn.

Används före utgångsdatum som anges på förpackningen efter "EXP". Utgångsdatumet är den sista dagen i angiven månad.

Förvaras i originalförpackningen. Fuktkänsligt.

Inga särskilda temperaturanvisningar.

Läkemedel ska inte kastas i avloppet eller bland hushållsavfall. Fråga apotekspersonalen hur man kastar läkemedel som inte längre används. Dessa åtgärder är till för att skydda miljön.

6. ÖVRIGA UPPLYSNINGAR

Innehållsdeklaration

Den aktiva substansen är torrt extrakt av rot från vänderot (Valeriana officinalis L.). 1 tablett innehåller 500 mg torrt extrakt från vänderot (mostvarande 2 g - 3 g vänderot).

Extraktionsmedel: Etanol 60% (v/v).

Övriga innehållsämnen är:

Tablettkärna: mikrokristallin cellulosa, vattenfritt kalciumvätefosfat, pregelatiniserad stärkelse, vattenfri kolloidal kiseldioxid, magnesiumstearat. Filmdragering: polyvinylalkohol, titandioxid (E171), makrogol, talk, indigokarmin aluminiumlack (E132), röd järnoxid (E172), svart järnoxid (E172).

Läkemedlets utseende och förpackningsstorlekar

Ljusblå, avlånga, bikonvexa filmdragerade tebletter på 18 x 7 mm. PV/PE/PVDC/aluminium blister i förpackningar om 28 eller 56 tabletter eller PVC/PE/PVDC/aluminium perforerat endosblister i förpackningar med 100 x 1 tabletter.

Eventuellt kommer inte alla förpackningsstorlekar att marknadsföras.

Innehavare av godkännande för försäljning och tillverkare

Tilman s.a., Z.I. Sud 15, 5377 Baillonville, Belgien

Lokal företrädare:

Sana Pharma Medical AS, Enebakkveien 117A, 0680 Oslo, Norge

Detta läkemedel är godkänt inom Europeiska ekonomiska samarbetsområdet under namnen:

Belgien, Cypern, Luxemburg: Sedistress Sleep

Finland, Norge, Sverige: Lunixen


Denna bipacksedel godkändes senast den

2019-06-27

Upptäck flera produkter inom

Laddar

Laddar

Laddar

Laddar

Laddar

Laddar

Laddar

Laddar

Laddar

Laddar