Loratadin Actavis

Tablett 10 mg Loratadin 30 styck

Detta är ett receptbelagt läkemedel som endast kan köpas om du har recept.

Pris med recept (Ingår i förmån)

83:57

Köp via recept
Läs alltid bipacksedeln innan användning.

EAN: 07046670120290

Källa: Fass.se

Bipacksedel: Information till användaren

Loratadin Actavis

10 mg tabletter
loratadin
laktos

Läs noga igenom denna bipacksedel innan du börjar använda detta läkemedel. Den innehåller information som är viktig för dig.

- Spara denna information, du kan behöva läsa den igen.

- Om du har ytterligare frågor vänd dig till läkare eller apotekspersonal.

- Detta läkemedel har ordinerats åt dig. Ge det inte till andra. Det kan skada dem, även om de uppvisar sjukdomstecken som liknar dina.

- Om du får biverkningar, tala med läkare eller apotekspersonal. Detta gäller även eventuella biverkningar som inte nämns i denna information. Se avsnitt 4.

I denna bipacksedel finner du information om:
1. Vad Loratadin Actavis är och vad det används för
2. Vad du behöver veta innan du använder Loratadin Actavis
3. Hur du använder Loratadin Actavis
4. Eventuella biverkningar
5. Hur Loratadin Actavis ska förvaras
6. Förpackningens innehåll och övriga upplysningar

1. Vad Loratadin Actavis är och vad det används för

Loratadin Actavis tabletter tillhör gruppen läkemedel som kallas antihistaminer.

Loratadin Actavis tabletter används för att behandla:

 • Allergiska besvär såsom rinnande eller täppt näsa, nysningar, rinnande ögon (t.ex. vid hösnuva)

 • Särskilda hudproblem med blek hud eller röda, ojämna utslag och svår klåda (nässelfeber).

Loratadin som finns i Loratadin Actavis kan också vara godkänd för att behandla andra sjukdomar som inte nämns i denna produktinformation. Fråga läkare, apoteks- eller annan hälso- och sjukvårdspersonal om du har ytterligare frågor och följ alltid deras instruktion.

2. Vad du behöver veta innan du använder Loratadin Actavis

Använd inte Loratadin Actavis

 • Om du är allergisk (överkänslig) mot loratadin eller något annat innehållsämne i detta läkemedel (anges i avsnitt 6).

 • Om patienten är ett barn under 2 års ålder.

Varningar och försiktighet

Tala med läkare eller apotekspersonal innan du använder Loratadin Actavis om:

 • du har leverproblem

 • patienten är ett barn och har en njursjukdom

 • du ska genomgå pricktest (allergitest) bör behandlingen avbrytas minst 48 timmar före testet.

Andra läkemedel och Loratadin Actavis

Tala om för läkare eller apotekspersonal om du använder, nyligen har använt eller kan tänkas använda andra läkemedel. Biverkningar av Loratadin Actavis kan öka vid samtidig användning av andra läkemedel som påverkar funktionen hos vissa leverenzymer som ansvarar för nedbrytning av läkemedel i levern. Däremot, har det i kliniska studier inte setts någon ökning av biverkningar av loratadin med läkemedel som påverkar funktionen av dessa enzymer.

Graviditet, amning och fertilitet

Om du är gravid, eller ammar, tror du kan vara gravid eller planerar att skaffa barn, rådfråga läkare eller apotekspersonal innan du använder detta läkemedel. Användning av Loratadin Actavis rekommenderas inte om du är gravid eller ammar.

Körförmåga och användning av maskiner

Loratadin Actavis orsakar normalt inte dåsighet. Man bör emellertid ta hänsyn till att dåsighet kan förekomma i sällsynta fall och att detta då kan påverka förmågan att utföra precisionsarbete (såsom att köra bil). Du är själv ansvarig för att bedöma om du är i kondition att framföra motorfordon eller utföra arbeten som kräver skärpt uppmärksamhet. En av faktorerna som kan påverka din förmåga i dessa avseenden är användning av läkemedel på grund av deras effekter och/eller biverkningar. Beskrivning av dessa effekter och biverkningar finns i andra avsnitt. Läs därför all information i denna bipacksedel för vägledning. Diskutera med din läkare eller apotekspersonal om du är osäker.

Loratadin Actavis innehåller laktos

Om du inte tål vissa sockerarter, bör du kontakta din läkare innan du tar denna medicin eftersom den innehåller en typ av socker som kallas laktos.


3. Hur du använder Loratadin Actavis

Använd alltid detta läkemedel enligt läkarens anvisningar. Rådfråga läkare eller apotekspersonal om du är osäker

Svälj tabletterna hela med vatten och med eller utan mat.

Dosering:

 • Vuxna (även äldre) och barn över 12 år: 1 tablett 1 gång dagligen.

 • Barn 2-12 år:

  • Med en kroppsvikt över 30 kg: 1 tablett 1 gång dagligen.

  • Med en kroppsvikt under 30 kg: Loratadin Actavis rekommenderas inte.

   - Barn under 2 år: Loratadin Actavis rekommenderas inte.

 • Patienter med allvarliga leverproblem:

  • Vuxna och barn med en kroppsvikt över 30 kg: 1 tablett varannan dag.

  • Barn med en kroppsvikt upp till 30 kg: Lämpligare läkemedelsformer finns för denna åldersgrupp, t.ex. oral lösning.

Om du använt för stor mängd av Loratadin Actavis

Om du fått i dig för stor mängd läkemedel eller om t.ex. ett barn fått i sig läkemedlet av misstag kontakta läkare, sjukhus eller Giftinformationscentralen (tel. 112) för bedömning av risken samt rådgivning. Ta med dig förpackningen och kvarvarande tabletter till sjukhuset eller läkaren. Symtom på överdos är trötthet, snabb hjärtrytm och huvudvärk.

Om du har glömt att använda Loratadin Actavis

Ta inte dubbla doser för att kompensera för glömt dos. Om du glömd en dos, ta den så snart du kommer ihåg och fortsätt sedan ta tabletterna som vanligt.

Om du har ytterligare frågor om detta läkemedel, kontakta läkare eller apotekspersonal.

4. Eventuella biverkningar

Liksom alla läkemedel kan detta läkemedel orsaka biverkningar men alla användare behöver inte få dem.

Avbryt behandlingen med Loratadin Actavis och kontakt läkare med en gång om du märker tecken på:

 • en allergisk reaktion: uppsvullnad av ansikte, läppar, tunga eller hals, förträngning av luftvägarna som orsakar andningssvårigheter, chock, kollaps, utslag, klåda.

Tala om för din läkare om du märker någon av följande biverkningar, eller märker andra biverkningar som inte nämns här:

 • De vanligaste rapporterade biverkningarna hos vuxna och barn över 12 år är:

  • dåsighet

  • huvudvärk

  • ökad aptit

  • sömnproblem.

  De vanligaste rapporterade biverkningarna hos barn i åldern 2 till 12 år är:

  • huvudvärk

  • nervositet

  • trötthet.

  Följande mycket sällsynta biverkningar (kan förekomma hos upp till 1 av
  10 000 personer) har också setts efter marknadsföringen av loratadin:

  • yrsel

  • kramper

  • snabb eller oregelbunden hjärtrytm

  • illamående

  • muntorrhet

  • orolig mage

  • leverproblem

  • håravfall

  • trötthet.

  Frekvensen av följande biverkning är inte känd

  • viktökning


Rapportering av biverkningar
Om du får biverkningar, tala med läkare ellerapotekspersonal. Detta gäller även eventuella biverkningar som inte nämns i denna information. Du kan också rapportera biverkningar direkt (se detaljer nedan). Genom att rapportera biverkningar kan du bidra till att öka informationen om läkemedels säkerhet.

Läkemedelsverket

Box 26

751 03 Uppsala

www.lakemedelsverket.se

Rapportering av biverkningar

Om du får biverkningar, tala med läkare, apotekspersonal eller sjuksköterska. Detta gäller även eventuella biverkningar som inte nämns i denna information. Du kan också rapportera eventuella biverkningar direkt till Läkemedelsverket, www.lakemedelsverket.se. Genom att rapportera biverkningar kan du bidra till att öka informationen om läkemedels säkerhet.

Postadress: Läkemedelsverket Box 26 751 03 Uppsala

5. Hur Loratadin Actavis ska förvaras

Förvara detta läkemedel utom syn- och räckhåll för barn.

Används före utgångsdatum som anges på kartongen efter Utg.dat./EXP. Utgångsdatumet är den sista dagen i angiven månad.

Läkemedel ska inte kastas i avloppet eller bland hushållsavfall. Fråga apotekspersonalen hur man kastar läkemedel som inte längre används. Dessa åtgärder är till för att skydda miljön.

6. Förpackningens innehåll och övriga upplysningar

Innehållsdeklaration

 • Den aktiva substansen är loratadin. Varje tablett innehåller 10 mg loratadin.

 • Övriga innehållsämnen är laktosmonohydrat, mikrokristallincellulosa (E460), majsstärkelse och magnesiumstearat.

Läkemedlets utseende och förpackningsstorlekar

Loratadin Actavis tabletter är vita, eller nästan vita, 8 mm i diameter, runda, platta tabletter märkta med bokstaven "L" på ena sidan och med en skåra på andra sidan.

Förpackningsstorlek: 7, 10, 14, 15, 20, 28, 30, 50, 56, 60, 100 tabletter.

Innehavare av godkännande för försäljning och tillverkare

Rivopharm Ltd.

17 Corrig Road

Sandyford, Dublin 18

Irland

Ombud:

SanoSwiss UAB

Lvovo 25-701

LT-09320 Vilnius

Litauen

info@sanoswiss.com


Denna bipacksedel ändrades senast

2021-06-01