Lokelma

Pulver till oral suspension 10 g 30 styck

Detta är ett receptbelagt läkemedel som endast kan köpas om du har recept.

Pris med recept (Ingår i förmån)

3646:77

Köp via recept
Läs alltid bipacksedeln innan användning.

EAN: 5000456000000

Källa: Fass.se

Detta läkemedel är föremål för utökad övervakning. Detta kommer att göra det möjligt att snabbt identifiera ny säkerhetsinformation. Du kan hjälpa till genom att rapportera de biverkningar du eventuellt får. Information om hur du rapporterar biverkningar finns i slutet av avsnitt Biverkningar.


Bipacksedel: Information till användaren

Lokelma

5 g, 10 g pulver för oralsuspension
natrium-zirkonium-cyklosilikat

Läs noga igenom denna bipacksedel innan du börjar ta detta läkemedel. Den innehåller information som är viktig för dig.

 • Spara denna information, du kan behöva läsa den igen.

 • Om du har ytterligare frågor vänd dig till läkare, apotekspersonal eller sjuksköterska.

 • Detta läkemedel har ordinerats enbart åt dig. Ge det inte till andra. Det kan skada dem, även om de uppvisar symptom som liknar dina.

 • Om du får biverkningar, tala med läkare, apotekspersonal eller sjuksköterska. Detta gäller även eventuella biverkningar som inte nämns i denna information. Se avsnitt 4.

I denna bipacksedel finner du information om:
1. Vad Lokelma är och vad det används för
2. Vad du behöver veta innan du tar Lokelma
3. Hur du tar Lokelma
4. Eventuella biverkningar
5. Hur Lokelma ska förvaras
6. Förpackningens innehåll och övriga upplysningar

1. Vad Lokelma är och vad det används för

Lokelma innehåller den aktiva substansen natrium‑zirkonium‑cyklosilikat.

Lokelma används för att behandla hyperkalemi hos vuxna. Hyperkalemi innebär att det är hög halt av kalium i blodet.

Lokelma sänker höga halter av kalium i kroppen och hjälper till att hålla det på en normal nivå. När Lokelma passerar genom magen och tarmen binds kalium till läkemedlet och lämnar kroppen via avföringen, och det sänker mängden kalium i kroppen.

2. Vad du behöver veta innan du tar Lokelma

Ta inte Lokelma

 • Om du är allergisk mot den aktiva substansen.

Varningar och försiktighet

Övervakning

Din läkare eller sjuksköterska kommer att kontrollera halten kalium i blodet när du börjar ta detta läkemedel:

 • Det görs för att säkerställa att du får rätt dos. Dosen kan höjas eller sänkas beroende på kaliumhalten i blodet.

 • Behandlingen kan avbrytas om halten kalium i blodet blir för låg.

Medan du tar Lokelma ska du tala om för läkaren eller sjuksköterskan om

 • du ska genomgå en röntgenundersökning, då Lokelma kan inverka på tolkningen av resultaten.

 • du får plötslig eller svår smärta i buken eftersom detta kan vara ett tecken på ett problem som observerats med andra läkemedel som verkar i mag-tarmkanalen.

Rådgör med läkare eller apotekspersonal om du behöver Lokelma 5 gram eller mer dagligen under en längre period, särskilt om du har ordinerats saltfattig (natriumfattig) kost.

Barn och ungdomar

Ge inte detta läkemedel till barn och ungdomar under 18 år. Orsaken är att effekterna av Lokelma hos barn och ungdomar inte är kända.

Andra läkemedel och Lokelma

Tala om för läkare eller sjuksköterska om du tar, nyligen har tagit eller kan tänkas ta andra läkemedel.

Informera särskilt om läkemedel som kan ändra dina kaliumvärden i blodet, eftersom din dos Lokelma kan behöva ändras. Det gäller följande läkemedel:

 • diuretika (läkemedel som ökar urinproduktionen)

 • hämmare av angiotensinkonverterande enzym (ACE) såsom enalapril, och angiotensinreceptorblockerare vars namn slutar på sartan (läkemedel mot högt blodtryck och hjärtproblem)

 • reninhämmare såsom aliskiren (mot högt blodtryck).

Tala även om för läkare eller sjuksköterska om du tar något av följande läkemedel:

 • ketokonazol, itrakonazol och posakonazol (används för att behandla svampinfektioner)

 • atazanavir, nelfinavir, indinavir, ritonavir, saquinavir, raltegravir, ledipasvir och rilpivirin (används för att behandla hiv‑infektion)

 • tyrosinkinashämmare som erlotinib, dasatinib och nilotinib (används för att behandla cancer).

Om något av ovanstående stämmer in på dig (eller om du är osäker), ska du tala med läkare, apotekspersonal eller sjuksköterska innan du tar detta läkemedel.

Graviditet och amning

Graviditet

Använd inte detta läkemedel under graviditet eftersom det inte finns någon information om dess användning under graviditet.

Amning

Inga effekter förväntas på ammade nyfödda/spädbarn eftersom upptaget av Lokelma i blodet hos den ammande kvinnan är försumbart.

Lokelma kan användas under amning.

Körförmåga och användning av maskiner

Detta läkemedel har ingen eller försumbar effekt på förmågan att köra bil eller använda maskiner.


3. Hur du tar Lokelma

Ta alltid detta läkemedel enligt läkarens anvisningar. Rådfråga läkare eller apotekspersonal om du är osäker.

Hur mycket du ska ta

Startdos – för att sänka höga kaliumnivåer till det normala:

 • Rekommenderad dos är 10 g ‑ tre gånger dagligen.

 • Det dröjer en till två dagar innan läkemedlet har effekt.

 • Ta inte denna startdos i mer än tre dagar.


Underhållsdos – för att hålla din kaliumnivå inom det normala intervallet när den har sänkts:

 • Rekommenderad dos är 5 g – en gång dagligen.

 • Din läkare kan besluta att dosen ska höjas eller sänkas.

 • Ta inte en högre underhållsdos än 10 g en gång dagligen.

Om du får behandling med hemodialys:

 • Ta Lokelma endast på dagar när du inte får hemodialys.

 • Den rekommenderade startdosen är 5 g en gång dagligen.

 • Din läkare kan bestämma att du behöver mer (upp till 15 g en gång dagligen).

 • Ta inte mer än 15 g en gång dagligen.

Ta Lokelma så här:

 • Försök att ta Lokelma vid samma tid varje dag.

 • Du kan ta detta läkemedel med eller utan mat.


Så här tar du läkemedlet:

 • Öppna dospåsen och häll pulvret i ett dricksglas med ca 45 ml vatten, ej kolsyrat.

 • Rör om ordentligt och drick den smakfria vätskan genast.

 • Pulvret löses inte och vätskan ser grumlig ut. Det vita pulvret sjunker snabbt i glaset. Om det händer, rör om vätskan igen och drick upp allt.

 • Skölj glaset med mer vatten och drick upp allt så att du får i dig allt läkemedel.

Om du har tagit för stor mängd av Lokelma

Tala genast med din läkare om du har tagit för stor mängd av detta läkemedel. Ta inte mer förrän du har talat med en läkare.

Om du har glömt att ta Lokelma

 • Om du har glömt att ta en dos av detta läkemedel ska du hoppa över den missade dosen.

 • Ta sedan nästa dos som vanligt vid den vanliga tiden.

 • Ta inte dubbel dos för att kompensera för glömd dos.

Om du slutar att ta Lokelma

Du ska inte minska dosen av detta läkemedel eller sluta ta det utan att tala med läkaren som ordinerade det, du kan då få höga kaliumhalter i blodet igen.

Om du har ytterligare frågor om detta läkemedel, kontakta läkare, apotekspersonal eller sjuksköterska.

4. Eventuella biverkningar

Liksom alla läkemedel kan detta läkemedel orsaka biverkningar, men alla användare behöver inte få dem.

Tala om för din läkare eller sjuksköterska omedelbart om något av följande inträffar:

Vanliga biverkningar (kan förekomma hos upp till 1 av 10 användare).

 • du börjar känna dig trött eller har muskelsvaghet eller kramper ‑ det kan vara ett tecken på att halten kalium i blodet har blivit för låg. Tala omedelbart med läkaren om dessa symtom blir svåra.

 • du börjar få ansamling av vätska i vävnaderna, som leder till svullnad någonstans i kroppen (oftast i fötter och vrister).

Ingen känd frekvens (kan inte beräknas från tillgängliga data).

 • du börjar få buksmärtor eller obehag, illamående, kräkningar, diarré eller förstoppning.

 • du börjar få klåda i huden eller ser rodnad eller fjällning av huden.

Rapportering av biverkningar

Om du får biverkningar, tala med läkare, apotekspersonal eller sjuksköterska. Detta gäller även eventuella biverkningar som inte nämns i denna information. Du kan också rapportera eventuella biverkningar direkt till Läkemedelsverket, www.lakemedelsverket.se. Genom att rapportera biverkningar kan du bidra till att öka informationen om läkemedels säkerhet.

Postadress: Läkemedelsverket Box 26 751 03 Uppsala

5. Hur Lokelma ska förvaras

Förvara detta läkemedel utom syn‑ och räckhåll för barn.

Används före utgångsdatum som anges på kartongen eller påsen efter ”EXP”. Utgångsdatumet är den sista dagen i angiven månad.

Detta läkemedel kräver inga särskilda förvaringsanvisningar.

Läkemedel ska inte kastas i avloppet eller bland hushållsavfall. Fråga apotekspersonalen hur man kastar läkemedel som inte längre används. Dessa åtgärder är till för att skydda miljön.

6. Förpackningens innehåll och övriga upplysningar

Innehållsdeklaration

Den aktiva substansen är natrium‑zirkonium‑cyklosilikat.

Lokelma 5 g pulver för oralsuspension

1 dospåse innehåller 5 g natrium‑zirkonium‑cyklosilikat.

Lokelma 10 g pulver för oralsuspension

1 dospåse innehåller 10 g natrium‑zirkonium‑cyklosilikat.

Det finns inga andra ingredienser i detta läkemedel.

Läkemedlets utseende och förpackningsstorlekar

Pulvret för oral suspension är ett vitt, friflytande pulver, väsentligen fritt från stoft och partiklar. Det levereras i en dospåse.

Lokelma 5 g pulver för oralsuspension

1 dospåse innehåller 5 g pulver.

Lokelma 10 g pulver för oralsuspension

1 dospåse innehåller 10 g pulver.

Dospåsarna levereras i en kartong som innehåller 3, 28 eller 30 dospåsar.

Innehavare av godkännande för försäljning

AstraZeneca AB

SE-151 85 Södertälje

Sverige

Tillverkare

AstraZeneca AB

Gärtunavägen

SE-151 85 Södertälje

Sverige

Kontakta ombudet för innehavaren av godkännandet för försäljning om du vill veta mer om detta läkemedel:

België/Belgique/Belgien

AstraZeneca S.A./N.V.

Tel: +32 2 370 48 11

Lietuva

UAB AstraZeneca Lietuva

Tel: +370 5 2660550

България

АстраЗенека България ЕООД

Тел.: +359 24455000

Luxembourg/Luxemburg

AstraZeneca S.A./N.V.

Tél/Tel: +32 2 370 48 11

Česká republika

AstraZeneca Czech Republic s.r.o.

Tel: +420 222 807 111

Magyarország

AstraZeneca Kft.

Tel.: +36 1 883 6500

Danmark

AstraZeneca A/S

Tlf: +45 43 66 64 62

Malta

Associated Drug Co. Ltd

Tel: +356 2277 8000

Deutschland

AstraZeneca GmbH

Tel: +49 41 03 7080

Nederland

AstraZeneca BV

Tel: +31 79 363 2222

Eesti

AstraZeneca

Tel: +372 6549 600

Norge

AstraZeneca AS

Tlf: +47 21 00 64 00

Ελλάδα

AstraZeneca A.E.

Τηλ: +30 210 6871500

Österreich

AstraZeneca Österreich GmbH

Tel: +43 1 711 31 0

España

AstraZeneca Farmacéutica Spain, S.A.

Tel: +34 91 301 91 00

Polska

AstraZeneca Pharma Poland Sp. z o.o.

Tel.: +48 22 245 73 00

France

AstraZeneca

Tél: +33 1 41 29 40 00

Portugal

AstraZeneca Produtos Farmacêuticos, Lda.

Tel: +351 21 434 61 00

Hrvatska

AstraZeneca d.o.o.

Tel: +385 1 4628 000

România

AstraZeneca Pharma SRL

Tel: +40 21 317 60 41

Ireland

AstraZeneca Pharmaceuticals (Ireland) Ltd

Tel: +353 1609 7100

Slovenija

AstraZeneca UK Limited

Tel: +386 1 51 35 600

Ísland

Vistor hf.

Sími: +354 535 7000

Slovenská republika

AstraZeneca AB, o.z.

Tel: +421 2 5737 7777

Italia

AstraZeneca S.p.A.

Tel: +39 02 9801 1

Suomi/Finland

AstraZeneca Oy

Puh/Tel: +358 10 23 010

Κύπρος

Αλέκτωρ Φαρµακευτική Λτδ

Τηλ: +357 22490305

Sverige

AstraZeneca AB

Tel: +46 8 553 26 000

Latvija

SIA AstraZeneca Latvija

Tel: +371 67377100

United Kingdom

AstraZeneca UK Ltd

Tel: +44 1582 836 836


Denna bipacksedel ändrades senast

2020-04-28


Övriga informationskällor

Ytterligare information om detta läkemedel finns på Europeiska läkemedelsmyndighetens webbplats: http://www.ema.europa.eu.