Locoid

Kräm 0,1 % 100 gram

Detta är ett receptbelagt läkemedel som endast kan köpas om du har recept.

Pris med recept (Ingår i förmån)

122:33

Köp via recept

EAN: 05702191019100

Källa: Fass.se

Bipacksedel: Information till användaren

®Locoid®

0,1% kräm, salva och kutan lösning
hydrokortisonbutyrat

Läs noga igenom denna bipacksedel innan du börjar använda detta läkemedel. Den innehåller information som är viktig för dig.

 • Spara denna information, du kan behöva läsa den igen.

 • Om du har ytterligare frågor vänd dig till läkare eller apotekspersonal.

 • Detta läkemedel har ordinerats enbart åt dig. Ge det inte till andra. Det kan skada dem, även om de uppvisar sjukdomstecken som liknar dina.

 • Om du får biverkningar, tala med läkare, apotekspersonal eller sjuksköterska. Detta gäller även eventuella biverkningar som inte nämns i denna information. Se avsnitt 4.

I denna bipacksedel finner du information om:
1. Vad Locoid är och vad det används för
2. Vad du behöver veta innan du använder Locoid
3. Hur du använder Locoid
4. Eventuella biverkningar
5. Hur Locoid ska förvaras
6. Förpackningens innehåll och övriga upplysningar

1. Vad Locoid är och vad det används för

Locoid är ett medelstarkt kortisonläkemedel (glukokortikoid), som motverkar inflammation och har en klådstillande effekt.

Locoid används för behandling av akuta och kroniska eksem och psoriasis.

Det används för behandling av vuxna, barn och spädbarn över 6 månader.

Locoid kutan lösning används också vid inflammation i hörselgången (extern otit).

2. Vad du behöver veta innan du använder Locoid

Använd inte Locoid:

 • om du är överkänslig (allergisk) mot hydrokortisonbutyrat eller något av övriga innehållsämnen i Locoid

 • vid acne

 • rosacea (en hudsjukdom som ger rodnad, knottror och varblåsor i ansiktet)

 • vid utslag kring munnen (peroral dermatit)

 • vid hudinfektion som inte behandlas samtidigt

 • vid sår på huden

 • Locoid kutan lösning skall inte användas om det gått hål på trumhinnan.

Varningar och försiktighet

Tala med läkare, apotekspersonal eller sjuksköterska innan du använder Locoid.

 • Undvik att få Locoid i ögonen.

 • Täckförband bör undvikas vid infekterade eksem.

 • Det finns en ökad risk för biverkningar vid behandling av områden där hud ligger mot hud, t.ex. armhålor, ljumskar, stora hudytor, eller under täckförband, men även vid frekvent dosering eller vid långvarig behandling.

 • Var försiktig vid användning på hud i ansikte och i underlivet, eftersom dessa områden är mer känsliga för kortison än andra hudområden.

 • Händerna ska tvättas efter varje användning, såvida inte Locoid används för att behandla händerna.

 • Vid avslutad behandling, kan hudbesvären återkomma i förstärkt form (s.k rebound-effekt).

 • Kontakta läkare om du upplever dimsyn eller andra synrubbningar.

Barn

Ska inte användas på barn under 6 månader.

Barn behöver vanligtvis kortare behandlingstid än vuxna.

Långtidsbehandling hos barn under 12 år ska undvikas om möjligt.

Barn har en ökad risk för biverkningar vid användning av kortisonläkemedel på huden.

Blöja kan fungera som ett täckförband vilket kan öka Locoid upptaget i huden och därmed öka risken för biverkningar.

Graviditet och amning

Om du är gravid eller ammar, tror att du kan vara gravid eller planerar att skaffa barn, rådfråga läkare eller apotekspersonal innan du använder detta läkemedel.

Graviditet

Det finns risk att Locoid påverkar fostret och bör därför endast användas om nyttan för modern överväger riskerna för barnet. Läkaren kommer att bedöma detta.

Amning

Locoid kan användas vid amning men för att undvika att barnet av misstag får läkemedlet i munnen ska det inte användas direkt på brösten.

Körförmåga och användning av maskiner

Locoid påverkar inte förmågan att framföra fordon eller använda maskiner.

Locoid kräm innehåller cetostearylalkohol, propylparahydroxibensoat (E216) och butylparahydroxibensoat

Locoid kräm innehåller cetostearylalkohol som kan ge lokala hudreaktioner (t ex kontakteksem) samt propylparahydroxibensoat (E216) och butylparahydroxibensoat som kan ge allergisk reaktion (eventuellt fördröjd).


3. Hur du använder Locoid

Använd alltid detta läkemedel enligt läkarens anvisningar. Rådfråga läkare eller apotekspersonal om du är osäker.

Vuxna och barn

Ett tunt och jämnt lager påstrykes 1-2 gånger dagligen på berörda hudområden. Behandlingen trappas ner stegvis.

Vid inflammation i hörselgången droppas Locoid kutan lösning i örat enligt läkarens föreskrift.

Händerna ska tvättas efter varje användning, såvida inte Locoid används för att behandla händerna.

Barn

Regelbunden daglig användning under längre tid än fyra veckor rekommenderas inte till barn. Behandlingstiden bör inte överstiga 7 dagar hos spädbarn. När hudbesvären blivit bättre, ska antalet påstrykningar minskas och behandla kortast möjliga tid.

Användning av olika läkemedelsformer

Locoid kräm: vätskande hudsjukdomar

Locoid salva: torra, fjällande hudsjukdomar

Locoid kutan lösning: hudsjukdomar i hårbevuxna regioner

4. Eventuella biverkningar

Liksom alla läkemedel kan detta läkemedel orsaka biverkningar men alla användare behöver inte få dem.

Mindre vanliga (kan förekomma hos upp till 1 av 100 användare):

 • Ny infektion som uppkommer innan den första infektionen läkt ut

 • Knottror

 • Rodnad och varblåsor i ansiktet.

Sällsynta (kan förekomma hos upp till 1 av 1000 användare):

 • Påverkan på binjurebarken (kan yttra sig som t.ex. trötthet, yrsel och illamående)

 • Allergiska reaktioner

 • Hudförtunning

 • Utvidgning av små blodkärl i huden 

 • Vita strimmor i huden 

 • Akne

 • Utslag runt munnen

 • Rebound-effekt (sjukdomssymtomen förvärras när behandlingen avslutas)

 • Pigmentförändringar

 • Ökad behåring 

 • Hudinflammationer

 • Eksem (inklusive kontakteksem).

Har rapporterats (förekommer hos ett okänt antal användare):

 • Hudinfektioner

 • Dimsyn

 • Klåda

 • Hudrodnad

 • Utslag

 • Smärta vid applikationsstället.

Rapportering av biverkningar

Om du får biverkningar, tala med läkare, apotekspersonal eller sjuksköterska. Detta gäller även eventuella biverkningar som inte nämns i denna information. Du kan också rapportera eventuella biverkningar direkt till Läkemedelsverket, www.lakemedelsverket.se. Genom att rapportera biverkningar kan du bidra till att öka informationen om läkemedels säkerhet.

Postadress: Läkemedelsverket Box 26 751 03 Uppsala

5. Hur Locoid ska förvaras

Förvara detta läkemedel utom syn- och räckhåll för barn.

Förvaras vid högst 25 °C.

Locoid kräm skall förvaras i skydd mot kyla och får ej frysas.

Använd inte detta läkemedel efter utgångsdatumet på kartongen.

Locoid kräm och salva: Öppnad tub ska användas inom 6 månader.

Locoid kutan lösning: Öppnad flaska ska användas inom 8 veckor.

Det kan vara bra att anteckna datumet när tuben/flaskan öppnas på kartongen.

Läkemedel ska inte kastas i avloppet eller bland hushållsavfall. Fråga apotekspersonalen hur man kastar läkemedel som inte längre används. Dessa åtgärder är till för att skydda miljön.

6. Förpackningens innehåll och övriga upplysningar

Innehållsdeklaration

 • Den aktiva substansen är hydrokortisonbutyrat. 1 gram kräm, salva eller kutan lösning innehåller 1 mg hydrokortison (som butyrat).

 • Övriga innehållsämnen i:

  • Locoid kräm är cetostearylalkohol, makrogolcetostearyleter, flytande paraffin, vitt vaselin, vattenfri citronsyra, vattenfritt natriumcitrat och renat vatten. Konserveringsmedel: propylparahydroxibensoat E 216 och butylparahydroxibensoat.

 • Locoid salva är polyetylen och flytande paraffin.

 • Locoid kutan lösning är glycerol, povidon, vattenfri citronsyra, vattenfritt natriumcitrat, isopropylalkohol och renat vatten.

Läkemedlets utseende och förpackningsstorlekar

Locoid kräm: 30 g, 50 g och 100 g tub.

Locoid salva: 30 g och 100 g tub.

Locoid kutan lösning: 30 ml, 100 ml och 250 ml plastflaska.

Eventuellt kommer inte alla förpackningsstorlekar att marknadsföras.

Innehavare av godkännande för försäljning och tillverkare

Innehavare av godkännande för försäljning

CHEPLAPHARM Arzneimittel GmbH

Ziegelhof 24

17489 Greifswald

Tyskland

Tillverkare

Temmler Italia S.R.L.,
Via delle Industrie 2,
20061, Carugate (MI),
Italien 


Denna bipacksedel ändrades senast

2021-06-01