Locacorten-Vioform

Örondroppar, lösning 0,2mg/ml + 10mg/ml 7,5 milliliter

Detta är ett receptbelagt läkemedel som endast kan köpas om du har recept.

Ingår i förmån

Pris med recept

58:03

EAN: 05060064170397

Källa: Fass.se

Bipacksedel: Information till användaren

Locacorten-Vioform

0,2 mg/ml + 10 mg/ml örondroppar, lösning
Flumetasonpivalat/kliokinol

Läs noga igenom denna bipacksedel innan du börjar använda detta läkemedel. Den innehåller information som är viktig för dig.

 • Spara denna information, du kan behöva läsa den igen.

 • Om du har ytterligare frågor vänd dig till din läkare eller apotekspersonal.

 • Detta läkemedel har ordinerats enbart åt dig. Ge det inte till andra. Det kan skada dem, även om de uppvisar sjukdomstecken som liknar dina.

 • Om du får biverkningar, tala med läkare eller apotekspersonal. Detta gäller även eventuella biverkningar som inte nämns i denna information. Se avsnitt 4.

I denna bipacksedel finner du information om:
1. Vad är Locacorten-Vioform och vad används det för
2. Vad du behöver veta innan du använder Locacorten-Vioform
3. Hur du använder Locacorten-Vioform
4. Eventuella biverkningar
5. Hur Locacorten-Vioform ska förvaras
6. Förpackningens innehåll och övriga upplysningar

1. Vad är Locacorten-Vioform och vad används det för

Locacorten-Vioform innehåller de aktiva substanserna flumetasonpivalat och kliokinol.

Det är ett medelstarkt kortisonpreparat mot bakterie- och svampinfekterad inflammation, t ex eksem i hörselgången.

Flumetason som finns i Locacorten-Vioform är en medelstark glukokortikoid.

Kliokinol är ett antiseptiskt medel.

Flumetason lindrar klåda och hudrodnad i samband med inflammation och kliokinol förebygger tillväxt av flera olika bakterier och svampar.

2. Vad du behöver veta innan du använder Locacorten-Vioform

Använd inte Locacorten-Vioform

 • om du är allergisk mot flumetasonpivalat, kliokinol, hydroxikinoliner, andra kinolonderivat, jod eller något annat innehållsämne i detta läkemedel (anges i avsnitt 6)

 • om du har eller misstänks ha hål på trumhinnan

 • till barn under 2 år

 • öroninfektioner orsakade av virus, tuberkulos eller syfilis

Varningar och försiktighet

Tala med läkare eller apotekspersonal innan du använder Locacorten-Vioform.

Före behandling ska trumhinnan kontrolleras av läkare. Locacorten-Vioform bör inte användas om det finns risk för att trumhinnan spricker.

Locacorten-Vioform får ej komma i kontakt med ögon eller slemhinnor eftersom de verkar irriterande på dessa.

Kontakta läkare om du upplever dimsyn eller andra synrubbningar.

En viss gulfärgning av hud, hår och kläder kan uppstå.

Barn och ungdomar

Locacorten-Vioform ska inte ges till barn under 2 år.

Andra läkemedel och Locacorten-Vioform

Tala om för din läkare eller apotekspersonal om du tar, nyligen har tagit eller kan tänkas ta andra läkemedel.

Locacorten-Vioform bör inte användas samtidigt med andra preparat som innehåller tungmetaller t ex salvor innehållande zink, eftersom det då kan bildas färgade kemiska föreningar.

Vissa läkemedel kan öka effekterna av Locacorten-Vioform och din läkare kan vilja övervaka dig noga om du tar dessa läkemedel (t.ex. vissa läkemedel mot hiv: ritonavir, kobicistat).

Graviditet och amning

Om du är gravid eller ammar, tror att du kan vara gravid eller planerar att skaffa barn, rådfråga läkare eller apotekspersonal innan du använder detta läkemedel.

Graviditet

Fråga din läkare innan du använder Locacorten-Vioform. Det är inte känt om läkemedlet kan påverka fostret. Din läkare kommer att avgöra om du bör använda Locacorten-Vioform eller ej.

Amning

Fråga din läkare innan du använder Locacorten-Vioform om du ammar. Det är inte känt om läkemedlet går över i bröstmjölk, och din läkare kommer att avgöra om du bör använda Locacorten-Vioform eller ej.

Körförmåga och användning av maskiner

Ingen känd påverkan.


3. Hur du använder Locacorten-Vioform

Använd alltid detta läkemedel enligt läkarens anvisningar. Rådfråga din läkare eller apotekspersonal om du är osäker.

Rekommenderad dos är 2-3 droppar in i hörselgången, 2 gånger dagligen, vid behov oftare.

Under tiden som man applicerar örondropparna, samt ytterligare någon minut därefter, bör man sitta eller ligga med det behandlade örat uppåt. Med ett lätt tryck på plastflaskan droppas Locacorten-Vioform in i hörselgången.

Alternativt kan en kompress fuktas med lösningen och föras in i hörselgången. Håll kompressen fuktad genom att tillsätta ytterligare lösning. Den bör bytas ut minst en gång var 24:e timme.

Behandlingstidens längd bör inte överstiga 7-10 dagar. Om symtomen inte förbättras inom cirka 1 vecka, eller om de förvärras efter det att du har använt Locacorten-Vioform i en vecka ska du kontakta din läkare.

Lösningen kan värmas upp till kroppstemperatur före varje användning (t.ex. genom att hålla flaskan i handen). Undvik uppvärmning över kroppstemperatur. Undvik att nudda dropparen med örat, fingrarna eller annat material.

Om du upplever att effekten av Locacorten-Vioform är för stark eller för svag vänd dig till din läkare eller apotekspersonal.

Användning för barn och ungdomar

Locacorten-Vioform ska inte ges till barn under 2 år.

Om du har tagit för stor mängd Locacorten-Vioform

Om du fått i dig för stor mängd läkemedel eller om t.ex. ett barn fått i sig läkemedlet av misstag kontakta läkare, sjukhus eller Giftinformationscentralen (tel. 112) för bedömning av risken samt rådgivning.

Om du har glömt att ta Locacorten-Vioform

Om du har glömt att ta en dos, droppa i dropparna så snart du kommer ihåg, och fortsätt sedan som förut. Om det nästan är dags för nästa dos, ska du hoppa över den glömda dosen. Ta inte dubbel dos för att kompensera för en glömd dos.

4. Eventuella biverkningar

Liksom alla läkemedel kan detta läkemedel orsaka biverkningar, men alla användare behöver inte få dem.

Överkänslighet (t ex hudrodnad eller hudutslag) kan förekomma som en mindre vanlig biverkning. Vid misstanke om allergisk hudreaktion (överkänslighet) ska du avbryta behandlingen med Locacorten-Vioform och kontakta din läkare.

Övriga biverkningar:

Mindre vanliga (kan förekomma hos mindre än 1 av 100 användare):

 • lokal irritation i örat

Har rapporterats (förekommer hos ett okänt antal användare):

 • dimsyn

Rapportering av biverkningar

Om du får biverkningar, tala med läkare, apotekspersonal eller sjuksköterska. Detta gäller även eventuella biverkningar som inte nämns i denna information. Du kan också rapportera eventuella biverkningar direkt till Läkemedelsverket, www.lakemedelsverket.se. Genom att rapportera biverkningar kan du bidra till att öka informationen om läkemedels säkerhet.

Postadress: Läkemedelsverket Box 26 751 03 Uppsala

5. Hur Locacorten-Vioform ska förvaras

Förvara detta läkemedel utom syn- och räckhåll för barn.

Används före utgångsdatum som anges på kartongen. Utgångsdatumet är den sista dagen i angiven månad .

Läkemedel ska inte kastas i avloppet eller bland hushållsavfall. Fråga apotekspersonalen hur man kastar läkemedel som inte längre används. Dessa åtgärder är till för att skydda miljön.

6. Förpackningens innehåll och övriga upplysningar

Innehållsdeklaration

 • De aktiva substanserna är flumetasonpivalat och kliokinol.

 • Övriga innehållsämnen är makrogol 300.

Läkemedlets utseende och förpackningsstorlekar

Locacorten-Vioform tillhandahålls i plastflaskor om 7,5 ml.

Innehavare av godkännande för försäljning och tillverkare

Innehavare av godkännande för försäljning

Amdipharm Limited

Temple Chambers, 3 Burlington Road,

Dublin 4

Irland

Tillverkare

Famar SA

Alimos Industrial Site

63, Ag. Dimitriou Alimos

Athens

Grekland


Denna bipacksedel ändrades senast

2017-08-02