Linezolid Accord

Infusionsvätska, lösning 2 mg/ml Linezolid 10 x 300 milliliter

Detta är ett receptbelagt läkemedel som endast kan köpas om du har recept.

Pris med recept (Ingår ej i förmån)

4115:03

Köp via recept

EAN: 5055565751596

Källa: Fass.se

Bipacksedel: Information till användaren

Linezolid Accord

2 mg/ml infusionsvätska, lösning
linezolid

Läs noga igenom denna bipacksedel innan du börjar använda detta läkemedel. Den innehåller information som är viktig för dig.

- Spara denna information, du kan behöva läsa den igen.

- Om du har ytterligare frågor vänd dig till läkare, apotekspersonal eller sjuksköterska.

- Om du får biverkningar, tala med läkare, apotekspersonal eller sjuksköterska. Detta gäller även eventuella biverkningar som inte nämns i denna information. Se avsnitt 4.

I denna bipacksedel finner du information om:
1. Vad Linezolid Accord är och vad det används för
2. Vad du behöver veta innan du använder Linezolid Accord
3. Hur du använder Linezolid Accord
4. Eventuella biverkningar
5. Hur Linezolid Accord ska förvaras
6. Förpackningens innehåll och övriga upplysningar

1. Vad Linezolid Accord är och vad det används för

Linezolid Accord är ett antibiotikum ur oxazolidinonklassen som förhindrar tillväxten av vissa bakterier (patogener) som orsakar infektioner. Det används för behandling av lunginflammation och vissa hud- och mjukdelsinfektioner. Din läkare beslutar om Linezolid Accord är en passande behandling för din infektion.

Linezolid som finns i Linezolid Accord kan också vara godkänd för att behandla andra sjukdomar som inte nämns i denna produktinformation. Fråga läkare, apoteks- eller annan hälso- och sjukvårdspersonal om du har ytterligare frågor och följ alltid deras instruktion.

2. Vad du behöver veta innan du använder Linezolid Accord

Använd inte Linezolid Accord

 • om du är allergisk mot linezolid eller mot något annat innehållsämne i detta läkemedel (anges i avsnitt 6).

 • om du tar eller om du under de senaste 2 veckorna har tagit någon monoaminoxidashämmare (MAO‑hämmare, exempelvis fenelzin, isokarboxazid, selegilin, moklobemid). Dessa läkemedel kan bland annat användas för att behandla depression eller Parkinsons sjukdom.

 • om du ammar, eftersom Linezolid Accord passerar över i bröstmjölken och kan påverka barnet.

Varningar och försiktighet

Tala med läkare, apotekspersonal eller sjuksköterska innan du tar Linezolid Accord.

Linezolid Accord ska eventuellt inte användas om du svarar ja på någon av nedanstående frågor. Om så är fallet, informera din läkare som kan behöva se över ditt allmänna hälsotillstånd inklusive ditt blodtryck före samt under behandlingen, och eventuellt besluta om att en annan behandling är mer lämplig för dig.

Diskutera med din läkare om du är tveksam om någon av nedanstående frågor gäller dig.

 • Har du högt blodtryck, oavsett om du tar något läkemedel för det?

 • Har du diagnostiserats med en överaktiv sköldkörtel?

 • Har du en tumör på binjuren (feokromocytom) eller karcinoidsyndrom (orsakat av tumörer i hormonsystemet med symtom som diarré, hudrodnad, problem med väsande ljud vid andning)?

 • Lider du av maniska depressioner, schizofreni med växlande sinnesstämning, förvirringstillstånd eller andra psykiska problem?

Var särskilt försiktig med Linezolid Accord

Tala om för din läkare innan du påbörjar behandling med detta läkemedel om du

 • lätt får blåmärken och börjar blöda

 • har blodbrist (lågt antal röda blodkroppar)

 • är känslig för infektioner

 • tidigare har fått anfall

 • har lever- eller njurproblem och framför allt om du står på dialys

 • har diarré.

Tala omedelbart om för din läkare om du under pågående behandling råkar ut för

 • problem med synen, såsom dimsyn, förändrat färgseende, försämrad synskärpa eller begränsningar av synfältet.

 • nedsatt känslighet i armar eller ben eller stickningar och krypningar i armar eller ben.

 • du kan utveckla diarré under tiden du tar eller efter du tagit antibiotika, inklusive Linezolid Accord. Om diarrén blir allvarlig eller kvarstående eller om du upptäcker att din avföring innehåller blod eller slem, ska du omedelbart avbryta din behandling med Linezolid Accord och kontakta din läkare. I denna situation ska du inte ta något läkemedel som kan stanna upp eller förlångsamma tarmrörelse.

 • återkommande illamående eller kräkningar, buksmärta eller snabbare andning.

Andra läkemedel och Linezolid Accord

Det finns en risk att Linezolid Accord ibland samverkar med vissa andra läkemedel och orsakar biverkningar såsom förändringar i blodtrycket, kroppstemperaturen eller hjärtfrekvensen.

Tala om för läkare eller apotekspersonal om du tar, nyligen har tagit eller kan tänkas ta andra läkemedel.

Tala om för din läkare om du tar eller under de senaste två veckorna har tagit något av följande läkemedel eftersom Linezolid Accord inte får användas om du redan tar eller nyligen har tagit dem (se också avsnitt 2 ”Ta inte Linezolid Accord”).

 • monoaminoxidashämmare (exempelvis fenelzin, isokarboxazid, selegilin, moklobemid); dessa läkemedel kan användas för att behandla depression eller Parkinsons sjukdom.

Tala också om för din läkare om du tar något av följande läkemedel. Din läkare kan fortfarande besluta att ge dig Linezolid Accord men behöver kontrollera ditt allmänna hälsotillstånd och blodtryck innan du påbörjar behandlingen samt fortlöpande under behandlingen. Din läkare kan också besluta att ge dig en annan lämpligare behandling.

 • avsvällande förkylningsmedel som innehåller pseudoefedrin eller fenylpropanolamin

 • vissa läkemedel som används för att behandla astma såsom salbutamol, terbutalin, fenoterol

 • vissa antidepressiva läkemedel kända som tricykliska eller SSRI (selektiva serotoninåterupptagshämmare); det finns många sådana läkemedel såsom amitriptylin, citalopram, klomipramin, dosulepin, doxepin, fluoxetin, fluvoxamin, imipramin, lofepramin, paroxetin, sertralin

 • läkemedel som används för att behandla migrän, såsom sumatriptan och zolmitriptan.

 • läkemedel som används för att behandla plötsliga, allvarliga allergiska reaktioner, såsom adrenalin

 • läkemedel som höjer ditt blodtryck, såsom noradrenalin dopamin och dobutamin.

 • läkemedel som används för att behandla måttliga till kraftiga smärttillstånd såsom petidin

 • läkemedel som används för att behandla ångestsyndrom såsom buspiron

 • läkemedel som förhindrar uppkomsten av blodproppar, såsom warfarin

 • ett antibiotikum som kallas rifampicin.

Linezolid Accord med mat, dryck och alkohol

 • Du kan ta Linezolid Accord antingen innan, under eller efter måltid.

 • Undvik stora mängder av lagrad ost, jästextrakt, eller extrakt av sojabönor (såsom sojasås) och undvik att dricka alkohol (framförallt fatöl och vin). Detta eftersom Linezolid Accord kan reagera med en substans, tyramin, som finns naturligt i viss mat och kan öka blodtrycket.

 • Informera läkare, apotekspersonal eller sjuksköterska omedelbart om du upplever dunkande huvudvärk efter att du har ätit eller druckit.

Graviditet, amning och fertilitet

Effekten av Linezolid Accord hos gravida är okänd. Därför bör Linezolid Accord inte användas under graviditet annat än efter särskild ordination av läkare.

Om du är gravid eller ammar, tror att du kan vara gravid eller planerar att skaffa barn, rådfråga läkare eller apotekspersonal innan du använder detta läkemedel. 

Du ska inte amma när du använder Linezolid Accord eftersom läkemedlet passerar över i bröstmjölken och kan påverka barnet.

Körförmåga och användning av maskiner

Linezolid Accord kan göra att du känner dig yr eller upplever problem med din syn. Om detta inträffar, ska du inte köra bil eller använda maskiner. Kom ihåg att om du inte mår bra kan din förmåga att köra bil och använda maskiner påverkas.

Du är själv ansvarig för att bedöma om du är i kondition att framföra motorfordon eller utföra arbeten som kräver skärpt uppmärksamhet. En av faktorerna som kan påverka din förmåga i dessa avseenden är användning av läkemedel på grund av deras effekter och/eller biverkningar. Beskrivning av dessa effekter och biverkningar finns i andra avsnitt. Läs därför all information i denna bipacksedel för vägledning. Diskutera med din läkare eller apotekspersonal om du är osäker.

Linezolid Accord innehåller glukos och natrium

Glukos

Detta läkemedel innehåller 13,7 mg glukos per dos. Detta bör beaktas av patienter med diabetes mellitus.

Natrium

Detta läkemedel innehåller 114 mg natrium (huvudingrediensen i koksalt/bordssalt) per påse. Detta motsvarar 5,7 % av högsta rekommenderat dagligt intag av natrium för vuxna.


3. Hur du använder Linezolid Accord

Ta alltid detta läkemedel enligt läkarens, apotekspersonalens eller sjuksköterskans anvisningar. Rådfråga läkare, apotekspersonal eller sjuksköterska om du är osäker.

Vuxna:

Detta läkemedel ges till dig via ett dropp (genom infusion in i en ven) av en läkare eller annan sjukvårdspersonal. Vanlig dos för vuxna (från 18 år) är 300 ml (600 mg linezolid) två gånger per dygn vilket ges direkt in i blodet (intravenöst) via dropp under en period på 30‑120 minuter.

Om du genomgår njurdialys ska Linezolid Accord ges efter dialysbehandling.

Vanlig behandlingslängd är 10 till 14 dagar, men kan vara upp till 28 dagar. Säkerheten och effekten av detta läkemedel har inte fastställts vid behandling över 28 dagar. Din läkare kommer att avgöra hur länge du ska behandlas.

Under tiden du tar Linezolid Accord ska din läkare genomföra regelbundna blodtester för att kontrollera din blodbild.

Din läkare ska kontrollera din syn om du får Linezolid Accord under mer än 28 dagar.

Användning för barn och ungdomar

Linezolid Accord används normalt inte för behandling hos barn och ungdomar (under 18 år).

Om du använt för stor mängd av Linezolid Accord

Om du fått i dig för stor mängd läkemedel eller om t.ex. ett barn fått i sig läkemedlet av misstag kontakta läkare, sjukhus eller Giftinformationscentralen (tel. 112) för bedömning av risken samt rådgivning. Det är dock osannolikt att du kommer få för stor mängd av detta läkemedel då det endast ges av en läkare eller sjuksköterska.

Om du har glömt att använda Linezolid Accord

Då du kommer att få detta läkemedel under noggrann övervakning, är det inte troligt att du kommer att missa en dos. Om du tror att du har missat en dos, kontakta din läkare eller sjuksköterska omedelbart. Ta inte dubbel dos för att kompensera för glömd dos.

4. Eventuella biverkningar

Liksom alla läkemedel kan detta läkemedel orsaka biverkningar, men alla användare behöver inte få dem.

Tala omedelbart om för din läkare, sjuksköterska eller apotekspersonal om du upplever några av dessa biverkningar under behandlingen med Linezolid Accord:

De allvarligaste biverkningarna (med frekvens inom parentes) av Linezolid Accord är:

 • Allvarliga hudreaktioner (har rapporterats) svullnad framförallt i ansiktet och på halsen (har rapporterats), pipande andning och/eller svårigheter att andas (har rapporterats). Detta kan vara tecken på en allergisk reaktion och det kan vara nödvändigt för dig att avsluta behandlingen med Linezolid Accord. Hudreaktioner såsom öm, rodnad och fjällande hud (dermatit) (mindre vanliga), utslag (vanliga), klåda (vanliga).

 • Problem med din syn såsom dimsyn (mindre vanliga), förändrat färgseende (har rapporterats), svårigheter att se detaljer (har rapporterats) eller om du upplever att ditt synfält blir begränsat (sällsynta).

 • Allvarlig diarré innehållande blod och/eller slem (antibiotikaassocierad kolit inkluderande pseudomembranös kolit), vilket i sällsynta fall kan utvecklas till livshotande komplikationer (sällsynta).

 • Återkommande illamående eller kräkningar, magsmärta eller snabbare andning (har rapporterats).

 • Krampanfall (mindre vanliga) har rapporterats med Linezolid Accord. Du ska omedelbart kontakta din läkare om du upplever oro, konfusion, sinnesförvirring, stelhet, skakningar, svårigheter att koordinera dina rörelser eller får krampanfall om du samtidigt också tar antidepressiva läkemedel kända som SSRI (se avsnitt 2) (har rapporterats).

 • Oförklarliga blödningar eller blåmärken som kan bero på förändringar i antalet av vissa blodkroppar vilket kan påverka blodets förmåga att levras (koagulera) eller leda till blodbrist (anemi) (vanliga)

 • Förändringar i antalet av vissa blodkroppar vilket kan påverka din förmåga att bekämpa infektioner (vanliga). Tecken på infektion inkluderar: feber (vanliga), halsont (mindre vanliga), munsår (mindre vanliga) och trötthet (mindre vanliga)

 • Inflammation i bukspottkörteln (mindre vanliga)

 • Kramper (mindre vanliga)

 • Transitoriska ischemiska attacker (tillfälliga rubbningar i blodflödet genom hjärnan vilket orsakar korta, övergående symtom såsom synförlust, svaghet i ben och armar, sluddrigt tal samt medvetslöshet (mindre vanliga)

 • Öronsusning (tinnitus) (mindre vanliga)

Domningar, stickningar eller dimsyn har rapporterats av patienter som behandlats med Linezolid Accord i mer än 28 dagar. Ta omedelbart kontakt med din läkare om du upplever synproblem.

Andra biverkningar innefattar:

Vanliga biverkningar (kan förekomma hos upp till 1 av 10 användare):

 • svampinfektioner framförallt i slidan eller munhåla

 • huvudvärk

 • metallsmak i munnen

 • diarré, illamående eller kräkningar

 • förändringar av vissa blodprovsresultat, inklusive dem som visar din njur- eller leverfunktion eller blodsockernivåer

 • sömnsvårigheter

 • ökat blodtryck

 • anemi (litet antal röda blodkroppar)

 • yrsel

 • lokaliserad eller generaliserad buksmärta

 • förstoppning

 • matsmältningsbesvär

 • lokaliserad smärta.

Mindre vanliga biverkningar (kan förekomma hos upp till 1 av 100 användare):

 • inflammation i slidan eller underlivet hos kvinnor

 • känselförnimmelser såsom domningar och myrkrypningar

 • svullen, öm eller missfärgad tunga

 • smärta vid och runt den plats där infusionen (droppet) ges

 • inflammation i venerna (inklusive där infusionen (droppet) ges)

 • ökad urineringsfrekvens

 • frossa

 • törst

 • ökade svettningar

 • Förändringar av proteiner, salter eller enzymer i blodet som används som ett mått på njur- eller leverfunktionen

 • hyponatremi (låga halter av natrium i blodet)

 • njursvikt

 • minskat antal blodplättar

 • gaser i magen

 • smärta vid injektionsstället

 • förhöjt kreatinin

 • magont

 • påverkan på hjärtrytmen (snabbare hjärtrytm).

Sällsynta biverkningar (kan förekomma hos upp till 1 av 1 000 användare):

 • ytlig tandmissfärgning, vilket går att avlägsna med professionell tandrengöring (manuell borttagning)

Följande biverkningar har också rapporterats (förekommer hos ett okänt antal användare):

 • håravfall

 • minskat antal blodkroppar

 • svaghet och/eller sensoriska förändringar.

Rapportering av biverkningar

Om du får biverkningar, tala med läkare, apotekspersonal eller sjuksköterska. Detta gäller även eventuella biverkningar som inte nämns i denna information. Du kan också rapportera eventuella biverkningar direkt till Läkemedelsverket, www.lakemedelsverket.se. Genom att rapportera biverkningar kan du bidra till att öka informationen om läkemedels säkerhet.

Postadress: Läkemedelsverket Box 26 751 03 Uppsala

5. Hur Linezolid Accord ska förvaras

Förvara detta läkemedel utom syn- och räckhåll för barn.

Används före utgångsdatum som anges på kartongen, påsarna och ytterpåsen efter ”EXP.” Utgångsdatumet är den sista dagen i angiven månad.

Förvaras i originalförpackningen tills det ska användas. Ljuskänsligt.

Sjukvårdspersonal kommer att försäkra sig om att Linezolid Accord infusionsvätska inte används efter utgångdatumet tryckt på påsen och att läkemedlet ges till dig så fort förpackningen har öppnats. De kommer också att visuellt syna lösningen innan användning och endast en klar lösning utan partiklar kommer att användas. De kommer också att att försäkra sig om att lösningen förvaras korrekt i sin förpackning så att den skyddas mot ljus.

Läkemedel ska inte kastas i avloppet eller bland hushållsavfall. Fråga apotekspersonalen hur man kastar läkemedel som inte längre används. Dessa åtgärder är till för att skydda miljön.

6. Förpackningens innehåll och övriga upplysningar

Innehållsdeklaration

 • Den aktiva substansen är linezolid. 1 ml av lösningen innehåller 2 mg linezolid. Varje infusionspåse med 300 ml innehåller 600 mg linezolid.

 • Övriga innehållsämnen är glukosmonohydrat (en sockerart), natriumcitratdihydrat (E331), citronsyramonohydrat (E330), saltsyra (E507) (för pH‑justering) eller natriumhydroxid (E524) (för pH‑justering) och vatten för injektionsvätskor.

Läkemedlets utseende och förpackningsstorlekar

Linezolid Accord förekommer som klar lösning i en infusionspåse som innehåller 300 ml lösning (600 mg linezolid).

Infusionspåsarna levereras i kartonger om 10 påsar.

Innehavare av godkännande för försäljning och tillverkare

Innehavare av godkännande för försäljning

Accord Healthcare B.V.

Winthontlaan 200

3526 KV Utrecht

Nederländerna

Tillverkare

Accord Healthcare Limited

Sage House, 319, Pinner Road

North Harrow, Middlesex

HA1 4HF

Storbritannien

Demo S.A. Pharmaceutical Industry

21st km National Road Athens-Lamia

Krioneri Attiki, 145 68

Grekland


Denna bipacksedel ändrades senast

2018-11-30


Följande uppgifter är endast avsedda för hälso- och sjukvårdspersonal:

Linezolid Accord 2 mg/ml infusionvätska, lösning

linezolid

Viktigt: Se produktresumén före förskrivning.

Dosering och administreringssätt

Linezolidbehandling ska endast inledas i samband med sjukhusvård och efter konsultation med relevant specialist, såsom klinisk mikrobiolog eller infektionsläkare.

Patienter som inleder behandlingen parenteralt kan övergå till oral behandling när detta är kliniskt indicerat. Vid sådan övergång krävs ingen dosjustering eftersom linezolid har en oral biotillgänglighet på nära 100 %.

Infusionsvätskan bör administreras under 30 till 120 minuter.

Den rekommenderade dosen av linezolid bör administreras intravenöst eller oralt två gånger dagligen.

Rekommenderad dosering och behandlingstid för vuxna:

Behandlingstiden är beroende av den aktuella patogena organismen, infektionens lokalisation och svårighetsgrad, samt av patientens kliniska svar på behandlingen.

Följande rekommenderade behandlingstider avspeglar de tider som använts vid kliniska prövningar. Kortare behandlingstider kan vara lämpliga för vissa infektionstyper, men har ej utvärderats vid kliniska prövningar.

Den längsta behandlingstiden är 28 dagar. Säkerhet och effekt vid användning av linezolid under längre tid än 28 dagar har ej fastställts.

Vid infektioner som är förknippade med samtidig bakteriemi krävs ingen ökning av den rekommenderade dosen eller behandlingstiden.

Doseringsrekommendationerna för infusionsvätskan är enligt följande:

Infektioner

Dosering och administreringsväg för administrering två gånger dagligen

Behandlingstid

Nosokomial pneumoni

600 mg två gånger dagligen

10‑14 dagar i följd

Samhällsförvärvad pneumoni

Komplicerade hud- och mjukdelsinfektioner

600 mg två gånger dagligen

Pediatrisk population: Säkerhet och effekt för linezolid för barn i åldern < 18 år har inte fastställts. Tillgänglig information finns i avsnitt 4.8, 5.1 och 5.2 men ingen doseringsrekommendation kan fastställas.

Äldre: Ingen dosjustering behövs.

Nedsatt njurfunktion: Ingen dosjustering behövs.

Gravt nedsatt njurfunktion (dvs. kreatininclearance < 30 ml/min): Ingen dosjustering behövs. Eftersom den kliniska signifikansen av högre exponeringsnivåer (upp till 10 gånger) för de två huvudmetaboliterna hos patienter med svår njurinsufficiens ej är känd, bör dock linezolid användas med särskild försiktighet till dessa patienter, och endast när den förväntade nyttan av behandlingen bedöms väga upp den teoretiska risken.

Då ungefär 30 % av en dos linezolid elimineras under 3 timmars hemodialys bör Linezolid Accord administreras efter dialysbehandlingen hos sådana patienter. De huvudsakliga metaboliterna av linezolid elimineras i viss utsträckning vid hemodialys, men koncentrationerna av dessa metaboliter är fortfarande avsevärt högre efter dialys än hos patienter med normal njurfunktion eller mild till måttlig njurinsufficiens. Linezolid bör därför användas med särskild försiktighet vid behandling av patienter med svår njurinsufficiens som behandlas med dialys, och endast när den förväntade nyttan av behandlingen bedöms väga upp den teoretiska risken.

Erfarenheter saknas rörande linezolidbehandling av patienter som genomgår kontinuerlig ambulerande peritonealdialysis (CAPD) eller alternativa behandlingsformer för njursvikt (annat än hemodialys).

Nedsatt leverfunktion: Patienter med lätt till måttligt nedsatt leverfunktion (Child‑Pugh klass A eller B): Ingen dosjustering behövs.

Gravt nedsatt leverfunktion (Child‑Pugh klass C): Eftersom linezolid metaboliseras via en icke‑enzymatisk process förväntas nedsatt leverfunktion inte signifikant förändra dess metabolism och därför rekommenderas ingen dosjustering. Det finns dock begränsade kliniska data och linezolid bör bara användas hos sådana patienter om den förväntade nyttan av behandlingen bedöms väga upp den teoretiska risken (se avsnitt 4.4 och 5.2).

Anvisningar användning och hantering

Endast för engångsbruk. Avlägsna ytterpåsen först vid användning och kontrollera därefter förekomst av läckage genom att klämma ordentligt på påsen. Om påsen läcker bör den ej användas, eftersom steriliteten ej kan garanteras. Lösningen ska undersökas visuellt före användning och endast klara lösningar utan partiklar ska användas. Infusionspåsarna ska ej kopplas i serie. All lösning som ej använts ska kasseras.

Linezolid Accord infusionsvätska, lösning är blandbar med följande lösningar: glukoslösning 50 mg/ml för intravenös infusion, natriumkloridlösning 9 mg/ml (0,9 %) för intravenös infusion, Ringer‑laktatlösning för injektion (Hartmanns lösning för injektion).

Inkompatibiliteter

Inga tillsatser bör göras till infusionsvätskan. Om linezolid ska ges samtidigt med andra läkemedel ska varje läkemedel ges separat enligt de anvisningar som gäller för respektive läkemedel. Om samma venösa infart ska användas för sekventiell infusion av flera läkemedel, bör denna sköljas med en kompatibel infusionslösning före och efter administrering av linezolid.

Linezolid Accord infusionsvätska, lösning är fysikaliskt inkompatibel med följande substanser: amfotericin B, klorpromazinhydroklorid, diazepam, pentamidinisetionat, erytromycinlaktobionat, fenytoinnatrium och sulfametoxazol/trimetoprim. Lösningen är även kemiskt inkompatibel med ceftriaxonnatrium.

Hållbarhet

Öppnad förpackning: Av mikrobiologiska skäl bör produkten användas omedelbart efter det att förpackningen öppnats, såvida inte öppningsmetoden utesluter risken för mikrobiell kontamination. Om produkten ej används omedelbart efter öppnandet, ansvarar användaren för att produkten förvaras under lämpliga förhållanden och att denna används inom lämplig tid.