Levetiracetam Actavis Group

Oral lösning 100 mg/ml Levetiracetam 300 milliliter

Detta är ett receptbelagt läkemedel som endast kan köpas om du har recept.

Pris med recept (Ingår i förmån)

748:49

Köp via recept

EAN: 07046260971738

Källa: Fass.se

Bipacksedel: Information till användaren

Levetiracetam Actavis Group

100 mg/ml oral lösning
levetiracetam
metylparahydroxibensoat, propylparahydroxibensoat och maltitol

Läs noga igenom denna bipacksedel innan du eller ditt barn börjar ta detta läkemedel. Den innehåller information som är viktig för dig.

 • Spara denna information, du kan behöva läsa den igen.

 • Om du har ytterligare frågor vänd dig till läkare eller apotekspersonal.

 • Detta läkemedel har ordinerats åt dig. Ge det inte till andra. Det kan skada dem, även om de uppvisar sjukdomssymtom som liknar dina.

 • Om du får biverkningar, tala med läkare eller apotekspersonal. Detta gäller även eventuella biverkningar som inte nämns i denna information. Se avsnitt 4.

I denna bipacksedel finner du information om:
1. Vad Levetiracetam Actavis Group är och vad det används för
2.  Vad du behöver veta innan du tar Levetiracetam Actavis Group 
3.  Hur du tar Levetiracetam Actavis Group 
4. Eventuella biverkningar
5. Hur Levetiracetam Actavis Group ska förvaras
6. Förpackningens innehåll och övriga upplysningar

1. Vad Levetiracetam Actavis Group är och vad det används för

Levetiracetam är ett läkemedel mot epilepsi (ett läkemedel som används för att behandla epileptiska anfall).

Levetiracetam Actavis Group används:

 • som ensam behandling hos vuxna och ungdomar från 16 års ålder med nydiagnostiserad epilepsi för att behandla en viss typ av epilepsi. Epilepsi är ett tillstånd där patienterna har upprepade anfall (kramper). Levetiracetam används för den form av epilepsi där anfallen till en början endast påverkar den ena sidan av hjärnan, men kan därefter sprida sig till större områden på båda sidor av hjärnan (partiella anfall med eller utan sekundär generalisering). Din läkare har gett dig levetiracetam för att minska antalet anfall.

 • som tillägg till andra läkemedel mot epilepsi för att behandla:

  • partiella anfall med eller utan generalisering hos vuxna, ungdomar, barn och nyfödda från en månads ålder

  • myokloniska anfall (korta, plötsliga ryckningar i någon muskel eller muskelgrupp) hos vuxna och ungdomar från 12 års ålder med juvenil myoklonisk epilepsi

  • primärt generaliserade tonisk-kloniska anfall (större anfall, inklusive medvetandeförlust) hos vuxna och ungdomar från 12 års ålder med generaliserad epilepsi av okänt ursprung (den typ av epilepsi som anses vara ärftlig).

2.  Vad du behöver veta innan du tar Levetiracetam Actavis Group 

Ta inte Levetiracetam Actavis Group

 • Om du är allergisk mot levetiracetam, pyrrolidonderivat eller mot något av övriga innehållsämnen i detta läkemedel (anges i avsnitt 6).

Varningar och försiktighet

Tala med läkare innan du tar Levetiracetam Actavis Group.

 • Om du lider av njurproblem, följ läkarens instruktioner. Han/hon avgör om din dos behöver justeras.

 • Om du märker att tillväxten saktar ned eller att puberteten utvecklas på oväntat sätt hos ditt barn, kontakta din läkare.

 • Ett litet antal personer som behandlats med läkemedel mot epilepsi som t ex levetiracetam, har också haft tankar på att skada sig själv eller begå självmord. Om du har några symtom på depression och/eller självmordstankar, kontakta din läkare.

 • Om du eller någon i din familj har en tidigare sjukdomshistoria med oregelbunden hjärtrytm (syns på elektrokardiogram, EKG) eller om du har en sjukdom och/eller får behandling som ökar benägenheten för oregelbunden hjärtrytm eller rubbningar i saltbalansen.

Tala om för läkare eller apotekspersonal om någon av följande biverkningar blir allvarlig eller varar längre än ett par dagar:

 • Onormala tankar, lättretlighet eller ovanligt aggressiva reaktioner, eller om du eller din familj och vänner märker betydande förändringar i ditt humör eller beteende.

 • Förvärrad epilepsi

  Dina anfall kan i sällsynta fall förvärras eller ske oftare, främst under första månaden efter påbörjad behandling eller vid ökning av dosen. Uppsök en läkare så snart som möjligt om du upplever något av dessa nya symtom medan du tar Levetiracetam Actavis Group.

Barn och ungdomar

Levetiracetam Actavis Group ska inte användas till barn och ungdomar under 16 år som ensam behandling (monoterapi).

Andra läkemedel och Levetiracetam Actavis Group

Tala om för läkare eller apotekspersonal om du tar, nyligen har tagit eller kan tänkas ta andra läkemedel.

Ta inte makrogol (ett läkemedel som används som laxermedel) en timme före och en timme efter att du har tagit levetiracetam eftersom det kan resultera i en minskning av dess effekt.

Graviditet och amning

Om du är gravid eller ammar, tror att du kan vara gravid eller planerar att skaffa barn, rådfråga läkare innan du använder detta läkemedel. Levetiracetam kan användas under graviditet, men endast om läkaren efter noggrant övervägande anser det vara nödvändigt.

Du ska inte avbryta din behandling utan att först diskutera detta med din läkare. En risk för fosterskador hos ditt ofödda barn kan inte helt uteslutas.

Amning är inte rekommenderat under behandling.

Körförmåga och användning av maskiner

Levetiracetam Actavis Group kan försämra din förmåga att köra bil eller hantera verktyg eller maskiner eftersom Levetiracetam Actavis Group kan göra dig sömnig. Detta är mer troligt i början av behandlingen eller efter ökning av dosen. Du bör inte köra bil eller använda maskiner förrän det fastställts att din förmåga att utföra sådana aktiviteter inte påverkas.

Levetiracetam Actavis Group innehåller metylparahydroxibensoat, propylparahydroxibensoat, maltitol, propylenglykol och natrium

Levetiracetam Actavis Group oral lösning innehåller metylparahydroxibensoat (E218) och propylparahydroxibensoat (E216) som kan ge allergiska reaktioner (eventuellt fördröjda).

Levetiracetam Actavis Group oral lösning innehåller också maltitol. Om du har fått veta av din läkare att du inte tål vissa sockerarter, kontakta din läkare innan du tar detta läkemedel.

Levetiracetam Actavis Group oral lösning innehåller propylenglykol (E1520). Om ditt barn är yngre än 4 veckor, kontakta läkare eller apotekspersonal innan barnet använder läkemedlet, särskilt om barnet använder andra läkemedel som innehåller propylenglykol eller alkohol.

Detta läkemedel innehåller mindre än 1 mmol (23 mg) natrium per ml, d.v.s. är näst intill ”natriumfritt”.


3.  Hur du tar Levetiracetam Actavis Group 

Ta alltid detta läkemedel enligt läkarens eller apotekspersonalens anvisningar. Rådfråga läkare eller apotekspersonal om du är osäker.

Levetiracetam Actavis Group ska tas två gånger om dagen, en gång på morgonen och en gång på kvällen, vid ungefär samma tid varje dag.

Ta den orala lösningen enligt din läkares ordination.

Ensam behandling (från 16 års ålder)

Vuxna (≥18 år) och ungdomar från 16 år:

Mät upp rätt dos med hjälp av 10 ml-sprutan som medföljer i förpackningen för patienter som är 4 år och äldre.
Vanlig dos: Levetiracetam Actavis Group ska tas två gånger om dagen i två lika stora doser, där varje dos är mellan 5 ml (500 mg) och 15 ml (1 500 mg).

När du först börjar ta Levetiracetam Actavis Group kommer din läkare att förskriva en lägre dos under 2 veckor innan du får den lägsta vanliga dosen.

Tilläggsbehandling

Dos till vuxna och ungdomar (12 till 17 år):

Mät upp rätt dos med hjälp av 10 ml-sprutan som medföljer i förpackningen för patienter som är 4 år och äldre.
Vanlig dos: Levetiracetam Actavis Group ska tas två gånger om dagen i två lika stora doser, där varje dos är mellan 5 ml (500 mg) och 15 ml (1 500 mg).

Dos till barn som är 6 månader och äldre:
Läkaren ordinerar Levetiracetam Actavis Group i den läkemedelsform som är mest lämplig med tanke på ålder, vikt och dos.

För barn i åldern 6 månader till 4 år, mät upp rätt dos med hjälp av 3 ml-sprutan som medföljer i förpackningen.

För barn över 4 år, mät upp rätt dos med hjälp av 10 ml-sprutan som medföljer i förpackningen.

Vanlig dos: Levetiracetam Actavis Group ska tas två gånger om dagen i två lika stora doser, där varje dos är mellan 0,1 ml (10 mg) och 0,3 ml (30 mg) per kilo kroppsvikt hos barnet (se doseringsexempel i tabellen nedan).

Dos till barn som är 6 månader och äldre

Vikt

Startdos: 0,1 ml/kg två gånger om dagen

Maxdos: 0,3 ml/kg två gånger om dagen

6 kg

0,6 ml två gånger om dagen

1,8 ml två gånger om dagen

8 kg

0,8 ml två gånger om dagen

2,4 ml två gånger om dagen

10 kg

1 ml två gånger om dagen

3 ml två gånger om dagen

15 kg

1,5 ml två gånger om dagen

4,5 ml två gånger om dagen

20 kg

2 ml två gånger om dagen

6 ml två gånger om dagen

25 kg

2,5 ml två gånger om dagen

7,5 ml två gånger om dagen

Från 50 kg

5 ml två gånger om dagen

15 ml två gånger om dagen

Dos till spädbarn (1 månad till yngre än 6 månader)

För spädbarn i åldern 1 månad till yngre än 6 månader, mät upp rätt dos med 1 ml-sprutan som medföljer i förpackningen.

Vanlig dos: Levetiracetam Actavis Group ska tas två gånger om dagen i två lika stora doser, där varje dos är mellan 0,07 ml (7 mg) och 0,21 ml (21 mg) per kilo kroppsvikt hos spädbarnet (se doseringsexempel i tabellen nedan).


Dos till spädbarn (1 månad till yngre än 6 månader):

Vikt

Startdos: 0,07 ml/kg två gånger om dagen

Maxdos: 0,21 ml/kg två gånger om dagen

4 kg

0,3 ml två gånger om dagen

0,85 ml två gånger om dagen

5 kg

0,35 ml två gånger om dagen

1,05 ml två gånger om dagen

6 kg

0,45 ml två gånger om dagen

1,25 ml två gånger om dagen

7 kg

0,5 ml två gånger om dagen

1,5 ml två gånger om dagen

Administreringssätt:

Efter att korrekt dos mätts upp med lämplig spruta kan Levetiracetam Actavis Group oral lösning spädas i ett glas vatten eller nappflaska. Du kan ta Levetiracetam Actavis Group med eller utan mat. Levetiracetam kan ge en bitter smak i munnen.

Instruktion för användning:

Instruktion för användning till 10 ml doseringsspruta

För att mäta doseringsmängden, dra upp kolven tills du kommer till graderingen

Öppna flaskan. Innan du börjar mätningsförfarandet, se till att den genomskinliga doseringsenheten på doseringssprutan samt den vita kolven är i nedersta läget. För att mäta doseringsmängden, använd en hand till att hålla doseringssprutan och den andra handen för att dra upp kolven tills du kommer till graderingen som motsvarar den mängd i milliliter (ml) som din läkare ordinerat (Figur 1).

Drag sprutan med doseringsenheten ur flaskanDrag sprutan med doseringsenheten ur flaskan (Figur 2).

Töm innehållet i doseringssprutan i ett glas vatten genom att trycka ned kolven.Töm innehållet i doseringssprutan i ett glas vatten genom att trycka ned kolven. Var noga med att dricka hela innehållet i glaset. Innehållet i doseringssprutan kan också ges direkt från doseringssprutan i munnen eller tömmas på en sked (Figur 3).

Tvätta doseringssprutan med vatten efter användning och stäng flaska med plastskruvlocket

Tvätta doseringssprutan med vatten efter användning och stäng flaska med plastskruvlocket (Figur 4).

Instruktion för användning till 1 ml och 3 ml doseringssprutor med en adapter.

Öppna flaskan och tryck doseringssprutadaptern ordentligt ner i flaskhalsen

Öppna flaskan och tryck doseringssprutadaptern ordentligt ner i flaskhalsen (Figur 1).

Ta doseringssprutan och dra tillbaka kolven en bit

Ta doseringssprutan och dra tillbaka kolven en bit (Figur 2).

Tryck in doseringssprutans spets i adapterns öppning. Tryck sakta in kolven för att föra in luft i flaskan

Tryck in doseringssprutans spets i adapterns öppning. Tryck sakta in kolven för att föra in luft i flaskan (Figur 3).

Vänd flaskan upp och ned med doseringssprutan fortfarande på plats

Vänd flaskan upp och ned med doseringssprutan fortfarande på plats (Figur 4).

Dra ner kolven och fyll doseringssprutan med en mängd lösning något utanför den ordinerade dosen

Dra ner kolven och fyll doseringssprutan med en mängd lösning något utanför den ordinerade dosen (Figur 5).

Om några bubblor förekommer i doseringssprutan, håll flaskan upp och ned och tryck in kolven något och dra tillbaka den igen.

Om några bubblor förekommer i doseringssprutan, håll flaskan upp och ned och tryck in kolven något och dra tillbaka den igen. Upprepa tills det inte finns några bubblor i doseringssprutan (Figur 6).

Tryck in kolven långsamt till märket som motsvarar den mängd i milliliter (ml) som din läkare ordinerat

Tryck in kolven långsamt till märket som motsvarar den mängd i milliliter (ml) som din läkare ordinerat (Figur 7).

Vänd flaskan rätt upp och ta loss doseringssprutan

Vänd flaskan rätt upp och ta loss doseringssprutan (Figur 8).

Till små barn, sätt försiktigt sprutspetsen i barnets mun på insidan av kinden och tryck in kolven långsamt för att låta barnet svälja innehållet.

Till små barn, sätt försiktigt doseringssprutspetsen i barnets mun på insidan av kinden. Tryck in kolven långsamt och låt barnet svälja innehållet i doseringssprutan. Innehållet i doseringssprutan kan också tömmas i ett glas vatten eller nappflaskan. Var noga med att dricka hela innehållet i glaset (Figur 9).

Tvätta doseringssprutan med vatten efter användning och stäng flaska med plastskruvlocket

Tvätta doseringssprutan med vatten efter användning och stäng flaska med plastskruvlocket (Figur 10).

Behandlingstid:

 • Levetiracetam Actavis Group används som en långtidsbehandling. Du bör fortsätta behandlingen med Levetiracetam Actavis Group under så lång tid som din läkare har sagt.

 • Upphör inte med behandlingen utan att rådfråga din läkare, eftersom detta kan öka antalet anfall.

Om du använder mera Levetiracetam Actavis Group än vad du borde

Möjliga biverkningar vid överdosering av Levetiracetam Actavis Group är sömnighet, upprördhet, aggression, minskad vakenhet, hämning av andningen och koma.

Kontakta din läkare om du tagit mer Levetiracetam Actavis Group än vad du borde. Läkaren kommer att besluta om den bästa behandligen av överdos.

Om du har glömt att ta Levetiracetam Actavis Group 

Kontakta din läkare om du har missat en eller flera doser.

Ta inte dubbel dos för att kompensera för glömd dos.

Om du slutar att använda Levetiracetam Actavis Group

Om behandlingen med Levetiracetam Actavis Group ska avslutas bör detta ske gradvis för att undvika en ökning av anfallen. Om din läkare beslutar att avsluta din behandling med Levetiracetam Actavis Group kommer han/hon att instruera dig om hur behandlingen med Levetiracetam Actavis Group ska avslutas gradvis.

Om du har ytterligare frågor om detta läkemedel kontakta läkare eller apotekspersonal.

4. Eventuella biverkningar

Liksom alla läkemedel kan detta läkemedel orsaka biverkningar men alla användare behöver inte få dem. 

Tala omedelbart med din läkare eller uppsök närmaste akutmottagning om du upplever:

 • svaghet, svindelkänsla eller känner dig yr eller har svårigheter att andas eftersom detta kan vara tecken på en allvarlig allergisk (anafylaktisk) reaktion

 • svullnad i ansikte, läppar, tunga och svalg (Quinckes ödem)

 • influensaliknande symtom och utslag i ansiktet följt av ett utbrett utslag med feber, förhöjda nivåer av leverenzymer som ses i blodprover, och en ökning av en typ av vita blodkroppar (eosinofili) och förstorade lymfkörtlar (Drug Reaction with Eosinophilia and Systemic Symptoms [DRESS])

 • symtom såsom liten urinvolym, trötthet, illamående, kräkningar, förvirring och svullnad i ben, vrister eller fötter, eftersom detta kan vara ett tecken på plötsligt försämrad njurfunktion

 • hudutslag som kan bilda blåsor och ser ut som små måltavlor (centrala mörka fläckar omgivna av ett blekare område med en mörk ring runt kanten) (erythema multiforme)

 • ett omfattande hudutslag med blåsor och flagnande hud, särskilt runt munnen, näsan, ögonen och könsorganen (Stevens-Johnsons syndrom)

 • en svårare form av hudutslag som orsakar hudavlossning på mer än 30 % av kroppsytan (toxisk epidermal nekrolys)

 • tecken på allvarliga mentala förändringar eller om någon i din omgivning upptäcker tecken på förvirring, dåsighet (sömnighet), amnesi (minnesförlust), försämrat minne (glömska), onormalt beteende eller andra neurologiska tecken inklusive ofrivilliga eller okontrollerade rörelser. Dessa kan vara symtom på encefalopati.

De oftast rapporterade biverkningarna är inflammation i näsa och/eller svalg, somnolens (sömnighet), huvudvärk, trötthet och yrsel. I början av behandlingen eller vid dosökning kan biverkningar såsom sömnighet, trötthet och yrsel vara mer vanliga.

Dessa biverkningar borde emellertid minska med tiden.

Mycket vanliga: kan förekomma hos fler än 1 av 10 personer

 • inflammation i näsa och/eller svalg

 • somnolens (sömnighet), huvudvärk


Vanliga: kan förekomma hos upp till 1 av 10 personer

 • anorexi (förlorad aptit)

 • depression, fientlighet eller aggression, ångest, sömnlöshet, nervositet eller irritabilitet

 • kramper, balansstörningar, yrsel (känsla av instabilitet), dvala (brist på energi och entusiasm), tremor (ofrivilligt skakande)

 • vertigo (känsla av rotation)

 • hosta

 • buksmärta, diarré, dyspepsi (magbesvär), kräkningar, illamående

 • utslag

 • kraftlöshet/utmattning (trötthet)


Mindre vanliga: kan förekomma hos upp till 1 av 100 personer

 • nedsatt antal blodplättar, nedsatt antal vita blodkroppar

 • viktminskning, viktökning

 • självmordsförsök, självmordstankar, mentala störningar, onormalt beteende, hallucinationer, ilska, förvirring, panikattacker, känslomässig labilitet/humörsvängningar, upprördhet

 • amnesi (minnesförlust), försämring av minnet (glömska), onormal koordination/ataxi (försämrad koordination av rörelserna), parestesi (stickningar), störning i uppmärksamheten (nedsatt koncentrationsförmåga)

 • diplopi (dubbelseende), dimsyn

 • förhöjda/onormala värden på leverfunktionstest

 • håravfall, eksem, klåda

 • muskelsvaghet, myalgi (muskelsmärta)

 • skada


Sällsynta: kan förekomma hos upp till 1 av 1000 personer

 • infektion

 • nedsatt antal av alla typer av blodkroppar

 • allvarliga allergiska reaktioner (DRESS, anafylaktisk reaktion [svår och allvarlig allergisk reaktion], angioödem [svullnad i ansikte, läppar, tunga och svalg])

 • minskad koncentration av natrium i blodet

 • självmord, personlighetsstörningar (beteendeproblem), onormalt tänkande (långsamt tänkande, oförmåga till koncentration)

 • delirium

 • encefalopati (se delavsnittet ”Tala omedelbart med din läkare” för en detaljerad beskrivning av symtomen)

 • anfallen kan förvärras eller ske oftare

 • okontrollerbara muskelspasmer som påverkar huvud, bål, armar och ben, svårigheter att kontrollera rörelser, hyperkinesi (hyperaktivitet)

 • förändrad hjärtrytm (ekokardiogram)

 • pankreatit

 • leversvikt, hepatit

 • hastigt försämrad njurfunktion

 • utslag som kan bilda blåsor och ser ut som små fläckar, mörka punkter omgivna av ljusare ytor, med en svart linje runt kanten (erythema multiforme), utspridda utslag med blåsor och flagnande hud, särskilt runt munnen, näsan, ögonen och könsorganen (Stevens-Johnsons syndrom) och mer allvarliga former som orsakar hudavlossning på mer än 30 % av kroppsytan (toxisk epidermal nekrolys)

 • rabdomyolys (nedbrytning av muskelvävnad) förenat med förhöjt kreatinfosfokinas i blodet. Förekomsten är signifikant högre hos japanska patienter jämfört med hos icke-japanska patienter.

 • haltande gång eller svårigheter att gå.

Rapportering av biverkningar

Om du får biverkningar, tala med läkare, apotekspersonal eller sjuksköterska. Detta gäller även eventuella biverkningar som inte nämns i denna information. Du kan också rapportera eventuella biverkningar direkt till Läkemedelsverket, www.lakemedelsverket.se. Genom att rapportera biverkningar kan du bidra till att öka informationen om läkemedels säkerhet.

Postadress: Läkemedelsverket Box 26 751 03 Uppsala

5. Hur Levetiracetam Actavis Group ska förvaras

Förvaras utom syn- och räckhåll för barn.

Används före utgångsdatum som anges på kartongen och flaskan efter "EXP". Utgångsdatumet är den sista dagen i angiven månad.

Använd inte efter 7 månader från första öppnandet av flaskan.

Inga särskilda förvaringsanvisningar.

Medicinen ska inte kastas i avloppet eller bland hushållsavfall. Fråga apotekspersonalen hur man gör med mediciner som inte längre används. Dessa åtgärder är till för att skydda miljön.

6. Förpackningens innehåll och övriga upplysningar

Innehållsdeklaration

Den aktiva substansen är levetiracetam. Varje ml innehåller 100 mg levetiracetam.

Övriga innehållsämnen är: natriumcitrat, citronsyramonohydrat, metylparahydroxibensoat (E218), propylparahydroxibensoat (E216), ammonium glycyrrhizate, glycerin, glycerol (E422), flytande maltitol (E965), acesulfamkalium (E950), druvessens (innehåller propylenglykol), renat vatten.

Läkemedlets utseende och förpackningsstorlekar

Levetiracetam Actavis Group 100 mg/ml oral lösning är en klar, svagt gulbrun lösning.

Levetiracetam Actavis Group 300 ml glasflaska (till barn mellan 4 år och äldre, ungdomar och vuxna) är förpackad i en kartong innehållande en 10 ml oral doseringsspruta (graderad i steg om 0,25 ml).

Levetiracetam Actavis Group 300 ml glasflaska (till nyfödda och små barn i åldern 6 månader och upp till 4 år) är förpackad i en kartong innehållande en 3 ml oral doseringsspruta (graderad i steg om 0,1 ml) och en adapter till doseringssprutan.

Levetiracetam Actavis Group 300 ml glasflaska (till barn i åldern 1 månad och yngre än 6 månader) är förpackad i en kartong innehållande en 1 ml oral doseringsspruta (graderad i steg om 0,05 ml) och en adapter till doseringssprutan.

Eventuellt kommer inte alla förpackningsstorlekar att marknadsföras.

Innehavare av godkännande för försäljning och tillverkare

Innehavare av godkännande för försäljning

Actavis Group PTC ehf.

Reykjavikurvegur 76-78

220 Hafnarfjordur

Island

Tillverkare

Balkanpharma Troyan AD

1 Krayrechna Str,

Troyan 5600

Bulgarien

För ytterligare upplysningar om detta läkemedel, kontakta ombudet för innehavaren av godkännandet för försäljning:

België/Belgique/Belgien

Actavis Group PTC ehf.

IJsland / Islande / Island

Tél/Tel: +354 5503300

Lietuva

UAB Teva Baltics

Tel: +370 52660203

България

Тева ФармаЕАД

Teл.: +359 24899585

Luxembourg/Luxemburg

Actavis Group PTC ehf.

Islande / Island

Tél/Tel: +354 5503300

Česká republika

Teva Pharmaceuticals CR, s.r.o.

Tel: +420 251007111

Magyarország

Teva Gyógyszergyár Zrt.

Tel.: +36 12886400

Danmark

Teva Denmark A/S

Tlf: +45 44985511

Malta

Teva Pharmaceuticals Ireland

L-Irlanda

Tel: +44 2075407117

Deutschland

Actavis Group PTC ehf.

Island

Tel: +354 5503300

Nederland

Actavis Group PTC ehf.

IJsland

Tel: +354 5503300

Eesti

UAB Teva Baltics Eesti filiaal

Tel: +372 6610801

Norge

Teva Norway AS

Tlf: +47 66775590

Ελλάδα

Specifar A.B.E.E.

Τηλ: +30 2118805000

Österreich

ratiopharm Arzneimittel Vertriebs-GmbH

Tel: +43 1970070

España

Actavis Group PTC ehf.

Islandia

Tel: +354 5503300

Polska

Teva Pharmaceuticals Polska Sp. zo.o.

Tel: +48 223459300

France

Actavis Group PTC ehf.

Islande

Tél: +354 5503300

Portugal

Actavis Group PTC ehf.

Islândia

Tel: +354 5503300

Hrvatska

Pliva Hrvatska d.o.o.

Tel: +385 13720000

România

Teva Pharmaceuticals S.R.L.

Tel: +40 212306524

Ireland

Teva Pharmaceuticals Ireland

Tel: +44 2075407117

Slovenija

Pliva Ljubljana d.o.o.

Tel: +386 15890390

Ísland

Teva Pharma Iceland ehf.

Sími: +354 5503300

Slovenská republika

TEVA Pharmaceuticals Slovakia s.r.o.

Tel: +421 257267911

Italia

Actavis Group PTC ehf.

Islanda

Tel: +354 5503300

Suomi/Finland

Teva Finland Oy

Puh/Tel: +358 201805900

Κύπρος

A. Potamitis Medicare Ltd

Τηλ: +357 22583333

Sverige

Teva Sweden AB

Tel: +46 42121100

Latvija

UAB Teva Baltics filiāle Latvijā

Tel: +371 67323666

United Kingdom (Northern Ireland)

Teva Pharmaceuticals Ireland

Ireland

Tel: +44 2075407117

Information om detta läkemedel finns tillgänglig på Europeiska läkemedelsmyndighetens hemsida http://www.ema.europa.eu/.


Denna bipacksedel ändrades senast

05-2021