Lerkanidipin Actavis

Filmdragerad tablett 20 mg Lerkanidipin 98 styck

Detta är ett receptbelagt läkemedel som endast kan köpas om du har recept.

Pris med recept (Ingår i förmån)

225:88

Köp via recept

EAN: 07046260659568

Källa: Fass.se

Bipacksedel: Information till användaren

Lerkanidipin Actavis

10 och 20 mg filmdragerade tabletter
Lerkanidipinhydroklorid
laktos

Läs noga igenom denna bipacksedel innan du börjar använda detta läkemedel. Den innehåller information som är viktig för dig.

- Spara denna bipacksedel, du kan behöva läsa den igen.

- Om du har ytterligare frågor vänd dig till din läkare eller apotekspersonal.

- Detta läkemedel har ordinerats enbart åt dig. Du det inte till andra. Det kan skada dem, även om de uppvisar sjukdomstecken som liknar dina.

- Om du får biverkningar, tala med läkare eller apotekspersonal. Detta gäller även eventuella biverkningar som inte nämns i denna information. Se avsnitt 4.

I denna bipacksedel finner du information om:
1. Vad Lerkanidipin Actavis är och vad det används för
2. Vad du behöver veta innan du använder Lerkanidipin Actavis
3. Hur du använder Lerkanidipin Actavis
4. Eventuella biverkningar
5. Hur Lerkanidipin Actavis ska förvaras
6. Förpackningens innehåll och övriga upplysningar

1. Vad Lerkanidipin Actavis är och vad det används för

Lerkanidipin Actavis tillhör en grupp läkemedel som kallas kalciumkanalblockerare. Dessa läkemedel hindrar inflödet av kalcium till cellerna i hjärtat och i de blodkärl som för bort blodet från hjärtat (artärerna). Det är inflödet av kalcium i dessa celler som får hjärtat att dra ihop sig (kontrahera) och artärerna att smalna. Genom att kalciumkanalblockerare hindrar inflödet av kalcium minskar hjärtats kontraktion och artärerna vidgar sig, vilket i sin tur leder till ett lägre blodtryck.

Lerkanidipin Actavis används för att behandla högt blodtryck, också känt som hypertoni.

Lerkanidipinhydroklorid som finns i Lerkanidipin Actavis kan också vara godkänd för att behandla andra sjukdomar som inte nämns i denna produktinformation. Fråga läkare, apotek eller annan hälsovårdspersonal om du har ytterligare frågor och följ alltid deras instruktion.

2. Vad du behöver veta innan du använder Lerkanidipin Actavis

Ta inte Lerkanidipin Actavis

 • om du är allergisk mot lerkanidipin eller något annat innehållsämne i detta läkemedel (anges i avsnitt 6).

 • om du tidigare fått allergiska reaktioner av läkemedel som liknar Lerkanidipin Actavis (t ex amlodipin, nikardipin, felodipin, isradipin, nifedipin eller lakidipine).

 • om du lider av vissa hjärtsjukdomar:

  • obehandlad hjärtsvikt

  • förträngning av blodflödet från hjärtat

  • instabil angina (kärlkramp som uppträder i vila eller som gradvis förvärras)

  • inom en månad efter hjärtinfarkt.

 • om du har svåra lever- eller njurproblem.

 • om du äter grapefrukt eller dricker grapefruktjuice

 • om du använder läkemedel som hämmar CYP3A4 isoenzym:

  • läkemedel mot svamp (t ex ketokonazol eller itrakonazol)

  • makrolidantibiotika (t ex erytromycin eller troleandomycin)

  • läkemedel mot virus (t ex ritonavir)

  • läkemedel som innehåller ciklosporin

 • om du är gravid eller vill bli gravid eller är kvinna i fertil ålder och inte använder något preventivmedel

 • om du ammar.

Varningar och försiktighet

Tala med läkare innan du tar Lerkanidipin Actavis

 • om du har ett hjärtproblem som kallas sjuka sinus-syndromet och om du inte har pacemaker

 • om du har bröstsmärtor (angina pectoris). Lerkanidipin kan i mycket sällsynta fall orsaka mer frekventa attacker som kan bli mer långvariga och allvarligare. Några fall av hjärtinfarkt har rapporterats.

 • om du har problem med din lever eller dina njurar eller om du går på dialys.

Andra läkemedel och Lerkanidipin Actavis

Tala om för läkare eller apotekspersonal om du tar, nyligen har tagit eller kan tänkas ta andra läkemedel, även receptfria sådana. Lerkanidipin Actavis kan påverka eller påverkas av vissa läkemedel som innehåller följande verksamma ämnen (se nedan). Det är särskilt viktigt att din läkare får veta om du redan behandlas med något av läkemedlen nedan:

 • fenytoin eller karbamazepin (läkemedel för behandling av epilepsi)

 • rifampicin (läkemedel för behandling av tuberkulos)

 • midazolam (läkemedel som hjälper dig att sova)

 • cimetidin, mer än 800 mg (läkemedel för behandling av magsår, sura uppstötningar eller halsbränna)

 • digoxin (läkemedel för behandling av hjärtproblem)

 • terfenadin eller astemizol (läkemedel mot allergier)

 • amiodaron eller kinidin (läkemedel för behandling av hjärtklappning)

 • metoprolol, (läkemedel för behandling av högt blodtryck)

 • simvastatin (läkemedel mot förhöjda kolesterolvärden).

Lerkanidipin Actavis med mat, dryck och alkohol

Du ska inte äta grapefrukt eller dricka grapefruktjuice, eftersom detta kan öka effekten av Lerkanidipin Actavis.

Intar du alkohol under behandling med Lerkanidipin Actavis kan du känna dig yr, svimma, känna dig trött eller svag. Det är för att läkemedlet tillsammans med alkohol kan sänka ditt blodtryck betydligt.

Graviditet och amning

Rådfråga läkare eller apotekspersonal innan du tar något läkemedel. Om du är gravid eller ammar, tror du kan vara gravid eller planerar att skaffa barn, rådfråga läkare eller apotekspersonal innan du använder detta läkemedel.

Använd inte Lerkanidipin Actavis om du är gravid, eller om du planerar att bli gravid eller om du är kvinna i fertil ålder och inte använder något preventivmedel.

Lerkanidipin Actavis ska inte användas vid amning.

Körförmåga och användning av maskiner

Lerkanidipin Actavis har försumbar påverkan på förmågan att köra bil eller hantera maskiner. Biverkningar så som yrsel, svaghet, trötthet och i sällsynta fall sömnighet kan inträffa. Du bör vara försiktig tills du vet hur du reagerar på Lerkanidipin Actavis.

Du är själv ansvarig för att bedöma om du är i kondition att framföra motorfordon eller utföra arbete som kräver skärpt uppmärksamhet. En av faktorerna som kan påverka din förmåga i dessa avseenden är användning av läkemedel på grund av deras effekter och/eller biverkningar. Beskrivning av dessa effekter och biverkningar finns i andra avsnitt. Läs därför all information i denna bipacksedel för vägledning. Diskutera med läkare eller apotekspersonal om du är osäker.

Lerkanidipin Actavis innehåller laktos och natrium

Kontakta din läkare innan du tar detta läkemedel, om din läkare har talat om för dig att du inte tål vissa sockerarter.

Detta läkemedel innehåller mindre än 1 mmol natrium (23 mg) per filmdragerad tablett, dvs är nästintill ”natriumfritt”. 


3. Hur du använder Lerkanidipin Actavis

Ta alltid detta läkemedel enligt läkarens anvisningar. Rådfråga läkare eller apotekspersonal om du är osäker.

Rekommenderad dos är en Lerkanidipin Actavis 10 mg filmdragerad tablett en gång dagligen, vid samma tidpunkt varje dag, lämpligen på morgonen minst 15 minuter före frukost, eftersom måltider med högt fettinnnehåll ökar halten av läkemedlet i blodet avsevärt. Om det behövs kan din läkare råda dig att öka dosen till en Lerkanidipin Actavis 20 mg filmdragerad tablett dagligen.

Tabletterna ska helst sväljas hela med 1/2 glas vatten. Skåran är endast till för att du ska kunna dela tabletten om du har svårt att svälja den hel.

Användning för barn och ungdomar

Lerkanidipin Actavis rekommenderas inte till barn och ungdomar under 18 år.

Om du har tagit för stor mängd av Lerkanidipin Actavis

Om du fått i dig för stor mängd läkemedel eller om t.ex. ett barn fått i sig läkemedlet av misstag kontakta omedelbart läkare, sjukhus eller Giftinformationscentralen (tel. 112) för bedömning av risken samt rådgivning. Om möjligt, ta med dig dina tabletter och/eller förpackningen.

Om du tar större dos än ordinerat kan det leda till att blodtrycket blir alltför lågt och att hjärtat slår oregelbundet eller snabbare. Det kan också leda till medvetslöshet.

Om du har glömt att använda Lerkanidipin Actavis

Om du har glömt att ta din tablett, ta den så snart du kommer ihåg den, om det inte snart är dags för nästa dos. Fortsätt sedan som vanligt. Ta inte dubbel dos för att kompensera för glömd tablett.

Om du slutar att ta Lerkanidipin Actavis

Om du slutar att ta Lerkanidipin Actavis kan ditt blodtryck öka igen. Rådfråga din läkare innan du slutar med behandlingen.

Om du har ytterligare frågor om detta läkemedel kontakta läkare eller apotekspersonal.

4. Eventuella biverkningar

Liksom alla läkemedel kan detta läkemedel orsaka biverkningar men alla användare behöver inte få dem.

Biverkningar har indelats i följande frekvenser:

Mycket vanliga (kan förekomma hos fler än 1 av 10 användare):

Vanliga (kan förekomma hos upp till 1 av 10 användare):

Mindre vanliga (kan förekomma hos upp till 1 av 100 användare):

Sällsynta (kan förekomma hos upp till 1 av 1000 användare):

Mycket sällsynta (kan förekomma hos upp till 1 av 10 000 användare):

Har rapporterats (förekommer hos ett okänt antal användare)

Mindre vanliga: Huvudvärk, yrsel, snabbare hjärtslag, hjärtklappning (hjärtat bultar eller rusar), plötslig rodnad av ansikte och hals, svullnad av fotleder.

Sällsynta: Sömnighet, svaghet, trötthet, illamående, kräkningar, diarré, magsmärtor, matsmältningsbesvär, hudutslag, muskelsmärtor, ökad urinmängd, kärlkramp.

Mycket sällsynta, har rapporterats: Sänkt blodtyck som kan leda till svimning, allergiska reaktioner (symtom inkluderar klåda, hudutslag, nässelfeber), svullet tandkött, förändringar i leverfunktionen (upptäcks vid blodprov), blodtrycksfall som kan orsaka yrsel, förvirring eller svimning, ökning av det normala antalet gånger man urinerar, bröstsmärta och hjärtinfarkt.

Rapportering av biverkningar

Om du får biverkningar, tala med läkare, apotekspersonal eller sjuksköterska. Detta gäller även eventuella biverkningar som inte nämns i denna information. Du kan också rapportera eventuella biverkningar direkt till Läkemedelsverket, www.lakemedelsverket.se. Genom att rapportera biverkningar kan du bidra till att öka informationen om läkemedels säkerhet.

Postadress: Läkemedelsverket Box 26 751 03 Uppsala

5. Hur Lerkanidipin Actavis ska förvaras

Förvara detta läkemedel utom syn- och räckhåll för barn.

Används före utgångsdatum som anges på kartongen eller burken efter EXP. Utgångsdatumet är den sista dagen i angiven månad.

Förvaringsanvisningar:

Blisterförpackning: Förvaras vid högst 30°C. Förvaras i originalförpackningen. Fuktkänsligt.

Burk: Förvaras i originalförpackningen. Tillslut burken väl. Fuktkänsligt.

Läkemedel ska inte kastas i avloppet eller bland hushållsavfall. Fråga apotekspersonalen hur man kastar läkemedel som inte längre används. Dessa åtgärder är till för att skydda miljön.

6. Förpackningens innehåll och övriga upplysningar

Innehållsdeklaration

- Den aktiva substansen är lerkanidipinhydroklorid.

Varje 10 mg tablett innehåller 10 mg lerkanidipinhydroklorid motsvarande 9,4 mg lerkanidipin.

Varje 20 mg tablett innehåller 20 mg lerkanidipinhydroklorid motsvarande 18,8 mg lerkanidipin.

- Övriga innehållsämnen är:

Tablettkärna: Magnesiumstearat, povidon, natriumstärkelseglykolat (typ A), laktosmonohydrat, mikrokristallin cellulosa.

Filmdragering 10 mg filmdragerade tabletter: Makrogol, polyvinylalkohol (delvis hydrolyserad), talk, titandioxid (E 171), gul järnoxid (E 172).

Filmdragering 20 mg filmdragerade tabletter: Makrogol, polyvinylalkohol (delvis hydrolyserad), talk, titandioxid (E 171), gul järnoxid (E 172), röd järnoxid (E 172).

Läkemedlets utseende och förpackningsstorlekar

Lerkanidipin Actavis 10 mg, filmdragerade tabletter: Gul, rund, bikonvex 6,5 mm filmdragerad tablett, brytskåra på ena sidan, märkt med 'L' på den andra sidan.

Lerkanidipin Actavis 20 mg, filmdragerade tabletter: Rosa, rund, bikonvex, 8,5 mm filmdragerad tablett, brytskåra på ena sidan, märkt med 'L' på den andra sidan.

Brytskåran är inte till för att dela tabletten i två lika stora doser, utan den är enbart till för att underlätta delning om man har svårt att svälja hela tabletten på en gång.

Förpackningsstorlekar:

Blister (AL/PVC/PVDC):

Lerkanidipin Actavis 10 mg filmdragerade tabletter: 14, 20, 28, 30, 50, 56, 60, 90, 98, 100 tabletter.

Lerkanidipin Actavis 20 mg filmdragerade tabletter: 14, 20, 28, 30, 50, 56, 60, 90, 98, 100 tabletter.

Burk:

Lerkanidipin Actavis 10 mg filmdragerade tabletter: 100 tabletter.

Lerkanidipin Actavis 20 mg filmdragerade tabletter: 100 tabletter.

Eventuellt kommer inte alla förpackningsstorlekar att marknadsföras.

Innehavare av godkännande för försäljning och tillverkare

Actavis Group PTC ehf.

Reykjavíkurvegur 76-78

220 Hafnarfjörður

Island


Denna bipacksedel ändrades senast

2020-11-20