Lergigan comp.

Tablett 10 mg/50 mg/10 mg 30 styck

Detta är ett receptbelagt läkemedel som endast kan köpas om du har recept.

Pris med recept (Ingår ej i förmån)

173:-

Köp via recept

EAN: 05099151918543

Källa: Fass.se

Bipacksedel: Information till användaren

Lergigan comp

10 mg/50 mg/10 mg tablett
prometazinhydroklorid/koffein/efedrinsulfat

Läs noga igenom denna bipacksedel innan du börjar använda detta läkemedel. Den innehåller information som är viktig för dig.

- Spara denna information, du kan behöva läsa den igen.

- Om du har ytterligare frågor vänd dig till läkare eller apotekspersonal.

- Detta läkemedel har ordinerats enbart åt dig. Ge det inte till andra. Det kan skada dem, även om de uppvisar sjukdomstecken som liknar dina.

- Om du får biverkningar, tala med läkare eller apotekspersonal. Detta gäller även eventuella biverkningar som inte nämns i denna information. Se avsnitt 4.

I denna bipacksedel finner du information om:
1. Vad Lergigan comp är och vad det används för
2. Vad du behöver veta innan du använder Lergigan comp
3. Hur du använder Lergigan comp
4. Eventuella biverkningar
5. Hur Lergigan comp ska förvaras
6. Förpackningens innehåll och övriga upplysningar

1. Vad Lergigan comp är och vad det används för

Lergigan comp innehåller prometazin, koffein och efedrin och tillhör gruppen antihistaminer. Prometazin blockerar effekten av histamin, ett ämne som finns i kroppens vävnader och som bland annat utlöser klåda vid allergiska reaktioner. Prometazin gör att Lergigan comp även har en lugnande effekt. Efedrin och koffein förstärker effekten vid rörelsesjuka och graviditetsillamående.

Lergigan comp används mot:

 • Spänning och ångest vid nervösa besvär.

 • Alkoholmissbruk och beroende av narkotiska medel.

 • Sömnrubbningar.

 • Svår oro och som lugnande medel före operation och tandingrepp.

 • Rörelsesjuka, till exempel sjösjuka.

 • Hudklåda och allergier.

 • Illamående och yrsel

2. Vad du behöver veta innan du använder Lergigan comp

Använd inte Lergigan comp

 • om du är allergisk mot prometazin, koffein, efedrinsulfat eller något annat innehållsämne i detta läkemedel (anges i avsnitt 6).

Varningar och försiktighet

Tala med läkare eller apotekspersonal innan du använder Lergigan comp:

 • om du lider av förstorad prostata

 • om du lider av förträngning av urinröret

 • om du lider av förträngning av nedre magmunnen och tolvfingertarmen (pyloroduodenal obstruktion)

 • om du har gulsot (hepatit)

 • om du har myasthenia gravis (svår muskelsvaghet)

 • om du lider av hjärt- och kärlsjukdomar eller förändringar i hjärtrytmen

 • om du har risk för hjärnblödning (stroke)

 • om du har högt blodtryck

På grund av muntorrhet (som är en vanlig biverkan) föreligger risk för tand- och munslem-hinneskador, speciellt vid längre tids användning. Man ska därför borsta tänderna noggrant med fluortandkräm två gånger dagligen.

Behandling med Lergigan comp kan medföra problem för kontaktlinsbärare på grund av minskat tårflöde.

Andra läkemedel och Lergigan comp

Tala om för läkare eller apotekspersonal om du använder, nyligen har använteller kan tänkas använda andra läkemedel. Det gäller även receptfria läkemedel och naturläkemedel.

Lergigan comp kan påverka eller påverkas om det tas samtidigt med vissa andra läkemedelssubstanser mot:

 • hjärtläkemedel som ges direkt i blodet (t.ex. adenosin)

 • infektion (t.ex.ciprofloxacin, norfloxacin)

 • depression (tricykliska antidepressiva medel)

 • allergisk nästäppa (t.ex. fenylpropanolamin)

 • epilepsi (t.ex karbamazepin)

 • vissa psykiatriska tillstånd (t.ex. litium och neuroleptika som haloperidol, klozapin och risperidon)

 • ångest (t.ex. diazepam)

 • högt blodtryck (t.ex. betablockerare och alfablockerare)

 • rytmrubbningar i hjärtat (t.ex. flecainid och amiodaron)

 • vissa antibiotika (moxifloxacin och erytromycin)

 • smärttillstånd (t.ex. metadon)

 • malariamedel (meflokin)

 • tarmsjukdom (t.ex. cisaprid)

Undvik samtidig behandling med vissa vätskedrivande medel (tiaziddiuretika), eftersom dessa kan minska kaliumhalten i blod och därmed öka risken för rytmrubbningar i hjärtat.

Lergigan comp med mat, dryck och alkohol

Samtidigt bruk av alkohol eller centraldämpande medel bör undvikas på grund av risk för förstärkt läkemedelseffekt.

Graviditet, amning och fertilitet

Om du är gravid eller ammar, tror att du kan vara gravid eller planerar att skaffa barn, rådfråga läkare eller apotekspersonal innan du tar detta läkemedel.

Graviditet

Prometazin och efedrin

Inga kända risker vid användning.

Koffein

Gravida kvinnor rekommenderas att begränsa sitt intag av koffein då tillgängliga data antyder en möjlig risk för fostret.

Amning

Koffein går över i modersmjölk men påverkar troligen inte barn som ammas. Uppgift saknas om prometazin och efedrin passerar över i modersmjölk. Rådgör därför med läkare före regelbunden användning under amning.

Körförmåga och användning av maskiner

Vid behandling med Lergigan comp kan reaktionsförmågan nedsättas. Detta bör beaktas då skärpt uppmärksamhet krävs, t ex vid bilkörning.

Du är själv ansvarig för att bedöma om du är i kondition att framföra motorfordon eller utföra arbeten som kräver skärpt uppmärksamhet. En av faktorerna som kan påverka din förmåga i dessa avseenden är användning av läkemedel på grund av deras effekter och/eller biverkningar. Beskrivning av dessa effekter och biverkningar finns i andra avsnitt. Läs därför all information i denna bipacksedel för vägledning. Diskutera med läkare eller apotekspersonal om du är osäker.

Lergigan comp innehåller natrium

Detta läkemedel innehåller mindre än 1 mmol (23 mg) natrium per tablett, d.v.s. är näst intill “natriumfritt”.


3. Hur du använder Lergigan comp

Använd alltid detta läkemedel enligt läkarens eller apotekspersonalens anvisningar. Rådfråga läkare eller apotekspersonal om du är osäker.

Dosen bestäms av läkaren, som avpassar den individuellt för varje patient. Vanlig dos är:

1 tablett 1-2 gånger dagligen.

Illamående och kräkningar kan undvikas om tabletterna tas i samband med måltid.

Om du använt för stor mängd av Lergigan comp

Om du fått i dig för stor mängd läkemedel eller om t.ex. ett barn fått i sig läkemedlet av misstag kontakta omedelbart läkare, sjukhus eller Giftinformationscentralen (tel 112) för bedömning av risken samt rådgivning.

Om du har glömt att använda Lergigan comp

Ta inte dubbel dos för att kompensera för glömd tablett.

Om du har ytterligare frågor om detta läkemedel, kontakta läkare eller apotekspersonal.

4. Eventuella biverkningar

Liksom alla läkemedel kan Lergigan comp orsaka biverkningar men alla användare behöver inte få dem.

Vanliga (kan förekomma hos upp till 1 av 10 användare): Muntorrhet.

Mindre vanliga (kan förekomma hos upp till 1 av 100 användare): Yrsel, huvudvärk, svårigheter att kasta vatten. Förstoppning. Svårigheter för ögat att ställa om mellan när- och fjärrsyn. Minskat tårflöde. Illamående, kräkningar, svettning, törst, hjärtklappning, muskelsvaghet, darrningar, oro, ringningar i öronen och flimmer för ögonen kan uppträda vid hög dos.

Sällsynta (kan förekomma hos upp till 1 av 1000 användare): Gulsot utan tecken på leverskada, påverkan på hjärtrytmen, oregelbunden hjärtrytm och EKG-förändringar i samband med detta. Hjärtstillestånd.

Rapportering av biverkningar

Om du får biverkningar, tala med läkare, apotekspersonal eller sjuksköterska. Detta gäller även eventuella biverkningar som inte nämns i denna information. Du kan också rapportera eventuella biverkningar direkt till Läkemedelsverket, www.lakemedelsverket.se. Genom att rapportera biverkningar kan du bidra till att öka informationen om läkemedels säkerhet.

Postadress: Läkemedelsverket Box 26 751 03 Uppsala

5. Hur Lergigan comp ska förvaras

Förvara detta läkemedel utom syn- och räckhåll för barn.

Används före utgångsdatum som anges på förpackningen. Utgångsdatumet är den sista dagen i angiven månad.

Läkemedlet ska inte kastas i avloppet eller bland hushållsavfall. Fråga apotekspersonalen hur man kastar läkemedel som inte längre används. Dessa åtgärder är till för att skydda miljön.

6. Förpackningens innehåll och övriga upplysningar

Innehållsdeklaration

 • De aktiva substanserna är: prometazinhydroklorid 10 mg, koffein 50 mg och efedrin 10 mg.

 • Övriga innehållsämnen är: titandioxid (E171), glycerol, vaniljarom, magnesiumstearat, vattenfri kolloidal kiseldioxid, kalciumvätefosfatdihydrat, mikrokristallin cellulosa, etylcellulosa, hydroxipropylcellulosa, makrogol, natriumstärkelseglykolat, sorbitanoleat.

Läkemedlets utseende och förpackningsstorlekar

Lergigan comp filmdragerad tabletterna är 9 mm diameter, vita och runda, kupad med prägling LC inom bågar.

Plastburk med barnskyddat lock: 30 tabletter.

Innehavare av godkännande för försäljning:

Meda AB

Box 906

170 09 Solna

Telefon: 08-630 19 00

E-post: info@meda.se


Denna bipacksedel ändrades senast

2020-10-23