Laxido Apelsin

Pulver till oral lösning Makrogol, kaliumklorid, natriumbikarbonat, natriumklorid 50 dospåsar

191:-

Ord. butikspris 319:-

Fri frakt
Finns i webblager
Finns varan på ditt apotek?
Hitta Kronans Apotek
Aktuella erbjudanden
Receptfritt läkemedel. Läs alltid bipacksedeln innan användning.

Receptfritt läkemedel. Används mot behandling av tillfällig förstoppning. Blandas i vätska och har smak av apelsin. Märbar effekt inom ca 1 dygn. Läs alltid bipacksedel innan användning.

EAN: 07319900338582

Källa: Fass.se

BIPACKSEDEL: INFORMATION TILL ANVÄNDAREN

Laxido Apelsin

pulver till oral lösning

Läs noga igenom denna bipacksedel innan du börjar ta detta läkemedel. Den innehåller information som är viktig för dig.

Detta läkemedel är receptfritt vid behandling av tillfällig förstoppning. Laxido Apelsin måste trots det användas med försiktighet för att uppnå det bästa resultatet.

- Spara denna information, du kan behöva läsa den igen.

- Vänd dig till apotekspersonalen om du behöver mer information eller råd.

- Om du får biverkningar, tala med läkare, apotekspersonal eller sjuksköterska. Detta gäller även eventuella biverkningar som inte nämns i denna information. Se avsnitt 4.

- Du måste kontakta läkare om symtomen vid behandling av tillfällig förstoppning försämras eller inte förbättras inom 14 dagar.

 

I denna bipacksedel finner du information om:
1. VAD LAXIDO APELSIN ÄR OCH VAD DET ANVÄNDS FÖR
2. VAD DU BEHÖVER VETA INNAN DU TAR LAXIDO APELSIN
3. HUR DU TAR LAXIDO APELSIN
4. EVENTUELLA BIVERKNINGAR
5. HUR LAXIDO APELSIN SKA FÖRVARAS
6. Förpackningens innehåll och övriga upplysningar

1. VAD LAXIDO APELSIN ÄR OCH VAD DET ANVÄNDS FÖR

Laxido Apelsin innehåller makrogol 3350 och elektrolyterna natriumklorid, natriumvätekarbonat och kaliumklorid.

Laxido Apelsin är ett laxermedel som används vid behandling av tillfällig förstoppning.

Laxido Apelsin kan även efter ordination av läkare användas för att behandla en ansamling av hård avföring i tarmen vilket kan vara ett resultat av långvarig förstoppning (detta kallas fekal impaktion).

Laxido Apelsin innehåller makrogol 3350 som gör att avföringen blir mjukare och lättare att få ut, vilket lindrar förstoppning. Innehållet av elektrolyter (salter) hjälper till att upprätthålla kroppens normala nivåer av natrium, kalium och vatten medan du behandlas för förstoppning.

2. VAD DU BEHÖVER VETA INNAN DU TAR LAXIDO APELSIN

Ta inte Laxido Apelsin

 • om du är allergisk (överkänslig) mot makrogol 3350, natriumklorid, natriumvätekarbonat, kaliumklorid eller något annat innehållsämne i detta läkemedel (anges i avsnitt 6)

 • om du har en perforation (sår) i tarmväggen

 • om du har en blockering i tarmen

 • om du har en tarmförlamning (dina tarmar kan t.ex. sluta fungera på grund av tarmoperation eller svår infektion)

 • om du har ulcerös kolit, Crohns sjukdom eller toxisk megakolon

Om något av detta stämmer in på dig, tala med läkare, apotekspersonal eller sjuksköterska för att få ytterligare råd.

Varningar och försiktighet

Tala med en läkare, apotekspersonal eller sjuksköterska innan du tar Laxido Apelsin för behandling av fekal impaktion, eftersom tillståndet måste bekräftas innan du tar läkemedlet.

När du tar Laxido Apelsin bör du fortsätta att dricka mycket vätska. Vätskeinnehållet i Laxido Apelsin ska inte ersätta ditt vanliga vätskeintag.

Andra läkemedel och Laxido Apelsin

Vissa mediciner, t.ex. mot epilepsi, kan vara mindre verksamma vid användning av Laxido Apelsin. Tala om för läkare eller apotekspersonal om du tar, nyligen har tagit eller kan tänkas ta andra läkemedel. Du bör inte ta några andra läkemedel via munnen under en timme före och en timme efter det att du tagit Laxido Apelsin.

Laxido Apelsin med mat och dryck

Mat och dryck påverkar inte effekten av Laxido Apelsin.

Graviditet och amning

Laxido Apelsin kan användas under graviditet och amning. Om du är gravid eller ammar, tror att du kan vara gravid eller planerar att skaffa barn, rådfråga läkare eller apotekspersonal innan du använder detta läkemedel.

Körförmåga och användning av maskiner

Laxido Apelsin påverkar inte din förmåga att köra bil eller använda maskiner.

Laxido Apelsin innehåller kalium och natrium

Laxido Apelsin innehåller 0,68 mmol (26 mg) kalium per dospåse. Du bör vara medveten om detta om du tar mer än en dospåse dagligen och har reducerad njurfunktion, eller om du står på en diet med begränsat kaliumintag.

Detta läkemedel innehåller 187 mg natrium (huvudingrediens i koksalt/bordssalt) per dospåse. Detta motsvarar ungefär 9 % av högsta rekommenderat dagligt intaget av natrium för vuxna.

Tala med läkare eller med apotekspersonal om du behöver tre eller flera doser dagligen under en längre period, särskilt om du har blivit rekommenderad en kost med låg salthalt (natrium).


3. HUR DU TAR LAXIDO APELSIN

Ta alltid detta läkemedel exakt enligt beskrivning i denna bipacksedel eller enligt anvisningar från läkare, apotekspersonal eller sjuksköterska. Rådfråga läkare, apotekspersonal eller sjuksköterska om du är osäker. Laxido Apelsin ska intas oralt (via munnen).

Laxido Apelsin är ett laxermedel för behandling av förstoppning och fekal impaktion hos vuxna, barn (12 år och äldre) och äldre.

Förstoppning

Vanlig dos vid förstoppning är 1 dospåse 1 till 3 gånger dagligen.

Fekal impaktion

Vanlig dos vid fekal impaktion är åtta dospåsar dagligen. Alla åtta dospåsarna måste tas inom sex timmar. Om du har en hjärtsjukdom ska du inte ta mer än två dospåsar (i 250 ml vatten) per timme.

Bruksanvisning

Innehållet i dospåsen löses upp i 1/2 glas vatten (125 ml). Rör om väl tills allt pulver är upplöst. Om du behandlas för fekal impaktion kan du lösa upp innehållet i alla åtta dospåsarna samtidigt i en stor behållare (i en liter vatten).

Behandlingens varaktighet

Förstoppning

Behandlingen för förstoppning pågår vanligtvis inte längre än två veckor. Din behandling kan pågå längre än två veckor om du har ständig förstoppning, eller en sjukdom som orsakar förstoppning (såsom Parkinsons sjukdom eller multipel skleros), eller om du regelbundet tar andra läkemedel som kan orsaka förstoppning. I dessa fall kan läkaren minska din dos till en dospåse en eller två gånger dagligen.

Fekal impaktion

Behandlingen för fekal impaktion pågår vanligtvis inte längre än tre dagar.

Om du har tagit för stor mängd av Laxido Apelsin

Du kan uppleva svåra smärtor och svullnad i buken eller kräkningar eller diarré, vilket kan leda till dehydrering. Om detta inträffar ska du sluta ta Laxido Apelsin och dricka rikligt med vätska. Kontakta din läkare eller apotekare om du är orolig.

Om du fått i dig för stor mängd läkemedel eller om t ex ett barn fått i sig läkemedlet av misstag kontakta läkare, sjukhus eller Giftinformationscentralen (tel. 112) för bedömning av risken samt rådgivning.

Om du har glömt att ta Laxido Apelsin

Om du glömmer att ta en dos, ta den så snart du kommer ihåg det och fortsätt sedan som förut. Ta inte dubbel dos för att kompensera för glömd dos.

Om du slutar att ta Laxido Apelsin

För att få största möjliga nytta av Laxido Apelsin bör du alltid slutföra behandlingskuren som rekommenderats av läkare eller apotekspersonal. Då kan du vara säker på att din förstoppning gått över, i annat fall kan symtomen du lider av fortsätta.

Du måste kontakta läkare om symtomen försämras eller inte förbättras efter 14 dagar om du har kronisk förstoppning, eller efter 3 dagar om du har fekal impaktion.

Om du har ytterligare frågor om detta läkemedel, kontakta läkare, apotekspersonal eller sjuksköterska.

4. EVENTUELLA BIVERKNINGAR

Liksom alla läkemedel kan detta läkemedel orsaka biverkningar, men alla användare behöver inte få dem.

Om du får någon av följande biverkningar, sluta att ta Laxido Apelsin och kontakta läkare omedelbart:

 • tecken på en allvarlig allergisk reaktion, t.ex. andningssvårigheter, eller svullnad av ansikte, läppar, tunga eller svalg

 • tecken på allergi, t.ex. utslag, hudrodnad, nässelutslag, klåda eller andnöd

 • tecken på en förändring i kroppens vätske- eller elektrolytnivåer, t.ex. svullnad (huvudsakligen i vristerna), trötthetskänsla, uttorkning eller ökad törst med huvudvärk. Dessa symtom kan tyda på att kaliumnivåerna i blodet är högre eller lägre än normalt.

Du kan även få följande biverkningar:

 • buksmärta

 • uppsvälldhetskänsla

 • gaser

 • matsmältningsbesvär

 • ömhet i anus (ändtarmen)

 • lindrig diarré

 • illamående

 • kräkning

 • svullen buk

 • magkurr

Rapportering av biverkningar

Om du får biverkningar, tala med läkare eller, apotekspersonal eller sjuksköterska. Detta gäller även biverkningar som inte nämns i denna information. Du kan också rapportera biverkningar direkt (se detaljer nedan). Genom att rapportera biverkningar kan du bidra till att öka informationen om läkemedels säkerhet.

Läkemedelsverket
Box 26
751 03 Uppsala
www.lakemedelsverket.se

Rapportering av biverkningar

Om du får biverkningar, tala med läkare, apotekspersonal eller sjuksköterska. Detta gäller även eventuella biverkningar som inte nämns i denna information. Du kan också rapportera eventuella biverkningar direkt till Läkemedelsverket, www.lakemedelsverket.se. Genom att rapportera biverkningar kan du bidra till att öka informationen om läkemedels säkerhet.

Postadress: Läkemedelsverket Box 26 751 03 Uppsala

5. HUR LAXIDO APELSIN SKA FÖRVARAS

Förvara detta läkemedel utom syn- och räckhåll för barn.

Används före utgångsdatum som anges på kartongen och dospåsen. Utgångsdatumet är den sista dagen i angiven månad.

Förvara oöppnade dospåsar vid högst 25ºC.

Använd inte detta läkemedel om du märker att någon av dospåsarna är skadad.

Färdigblandad Laxido Apelsin-lösning kan täckas över och förvaras i kyl (2°C till 8°C), och bör användas inom sex timmar. Efter sex timmar ska oanvänd lösning kastas.

Läkemedel ska inte kastas i avloppet eller bland hushållsavfall. Fråga apotekspersonalen hur man kastar läkemedel som inte längre används. Dessa åtgärder är till för att skydda miljön.

6. Förpackningens innehåll och övriga upplysningar

Innehållsdeklaration

De aktiva substanserna är makrogol 3350 (13,125 g), natriumklorid (350,7 mg), natriumvätekarbonat (178,5 mg) och kaliumklorid (46,6 mg). Övriga innehållsämnen är acesulfamkalium (E950) och apelsinsmakämne (innehållande maltodextrin och propylenglykol (E1520)).

Läkemedlets utseende och förpackningsstorlekar

Laxido Apelsin är ett vitt pulver som är förpackat i dospåsar. Det smakar och doftar apelsin.

Varje dospåse innehåller 13,8 g pulver och är förpackat i kartonger innehållande 2, 8, 10, 20, 30, 50 och 100 dospåsar. Eventuellt kommer inte alla förpackningsstorlekar att marknadsföras.

Innehavare av godkännande för försäljning

InterGal Pharma Ireland Limited

Finnabair Industrial Estate

Dundalk

Co Louth

A91 P9KD

Irland

Lokal företrädare

POA Pharma Scandinavia AB

Box 24026

Ebbe Lieberathsgatan 21

400 22 Göteborg

Sverige

Tillverkare

Almac Pharma Services Limited

20 Seagoe Industrial Estate

Craigavon

BT63 5QD

Storbritannien

Almac Pharma Services (Ireland) Limited

Finnabair Industrial Estate

Dundalk

Co Louth

A91 P9KD

Irland

Detta läkemedel är godkänt inom Europeiska ekonomiska samarbetsområdet under namnen:

Danmark, Belgien, Tyskland, Spanien, Irland, Island, Luxemburg och Storbritannien - Laxido Orange

Finland - Laxido Appelsiini

Portugal - Laxido Laranja

Sverige - Laxido Apelsin

Italien - Laxido


Denna bipacksedel godkändes senast den

2020-05-06

Upptäck flera produkter inom

Laddar

Laddar

Laddar

Laddar

Laddar

Laddar

Laddar

Laddar

Laddar

Laddar