Lansoprazol Mylan

Munsönderfallande tablett 30 mg Lansoprazol 56 tablett(er)

Detta är ett receptbelagt läkemedel som endast kan köpas om du har recept.

Pris med recept (Ingår i förmån)

230:43

Köp via recept
Läs alltid bipacksedeln innan användning.

EAN: 07046264423424

Källa: Fass.se

Bipacksedel: Information till användaren

Lansoprazol Mylan

15 mg munsönderfallande tabletter. 30 mg munsönderfallande tabletter.
lansoprazol

Läs noga igenom denna bipacksedel innan du börjar ta detta läkemedel. Den innehåller information som är viktig för dig.

 • Spara denna information, du kan behöva läsa den igen

 • Om du har ytterligare frågor vänd dig till läkare eller apotekspersonal

 • Detta läkemedel har ordinerats enbart åt dig. Ge det inte till andra. Det kan skada dem, även om de uppvisar sjukdomstecken som liknar dina

 • Om du får biverkningar, tala med läkare eller apotekspersonal. Detta gäller även eventuella biverkningar som inte nämns i denna information. Se avsnitt 4.

I denna bipacksedel finner du information om:
1.  Vad Lansoprazol Mylan är och vad det används för
2.  Vad du behöver veta innan du tar Lansoprazol Mylan
3. Hur du tar Lansoprazol Mylan
4. Eventuella biverkningar
5. Hur Lansoprazol Mylan ska förvaras
6. Förpackningens innehåll och övriga upplysningar

1.  Vad Lansoprazol Mylan är och vad det används för

Det aktiva innehållsämnet i Lansoprazol Mylan är lansoprazol, som är en protonpumpshämmare. Protonpumpshämmare minskar mängden syra som produceras i magsäcken.

Läkaren kan ordinera Lansoprazol Mylan för följande:

 • behandling av sår i tolvfingertarm och magsäck

 • behandling av inflammation i matstrupen (refluxesofagit)

 • förebyggande av refluxesofagit

 • behandling av halsbränna och sura uppstötningar

 • behandling av infektioner orsakade av bakterien Helicobacter pylori när det ges tillsammans med antibiotika

 • behandling eller förebyggande av sår i tolvfingertarm eller magsäck hos patienter som behöver fortsatt NSAID-behandling (NSAID-behandling används mot smärta eller inflammation)

 • behandling av Zollinger-Ellisons syndrom

Lansoprazol som finns i Lansoprazol Mylan kan också vara godkänd för att behandla andra sjukdomar som inte nämns i denna produktinformation. Fråga läkare, apoteks- eller annan hälso- och sjukvårdspersonal om du har ytterligare frågor och följ alltid deras instruktion.

2.  Vad du behöver veta innan du tar Lansoprazol Mylan

Ta inte Lansoprazol Mylan:

 • om du är allergisk mot lansoprazol eller något annat innehållsämne i detta läkemedel (anges i avsnitt 6).

Varningar och försiktighet

Tala med läkare eller apotekspersonal innan du tar Lansoprazol Mylan om:

 • du har problem med levern. Läkaren kan behöva justera din dos.

 • du någonsin har fått en hudreaktion efter behandling med ett läkemedel liknande lansoprazol som minskar magsyran. 

 • du ska genomgå en specifik blodprovstagning (kromogranin A)

 • du har låga nivåer av vitamin B12 eller riskfaktorer för låga vitamin B12-nivåer och står på långtidsbehandling med detta läkemedel. Som för alla syrahämmande läkemedel kan medicinering med Lansoprazol Mylan leda till minskat upptag av vitamin B12.

Om du får hudutslag, särskilt i områden som utsätts för sol, ska du tala om det för din läkare så snart som möjligt eftersom du kan behöva avbryta behandlingen med lansoprazol. Kom även ihåg att nämna eventuella andra biverkningar, såsom ledsmärta.

Om läkaren har ordinerat dig Lansoprazol Mylan utöver andra läkemedel avsedda för behandling av en infektion orsakad av bakterien  Helicobacter pylori  (antibiotika) eller tillsammans med antiinflammatoriska läkemedel för behandling av smärta eller reumatisk sjukdom, läs även bipacksedlarna till dessa läkemedel noga.

Läkaren kan göra eller ha gjort ytterligare en undersökning som kallas endoskopi för att diagnostisera din sjukdom och/eller utesluta malign sjukdom.

Om du tar Lansoprazol Mylan i mer än tre månader kan magnesiumnivåerna i ditt blod bli mycket låga. Om du blir mycket trött, förvirrad, yr eller får muskelryckningar, kramper eller ökad hjärtrytm, kontakta genast din läkare eftersom magnesiumnivåerna i ditt blod kan vara låga (se avsnitt 4 ”Eventuella biverkningar”). Läkaren kan komma att mäta magnesiumnivån i ditt blod regelbundet. 

Användning av protonpumpshämmare som Lansoprazol Mylan, och särskilt vid användning i mer än ett år, kan öka risken något för att få höft-, handleds- eller kotfraktur (benbrott). Berätta för läkaren om du har benskörhet (osteoporos) eller om du använder läkemedel som kallas kortikosteroider (kortison) eftersom de kan öka risken för benskörhet. 

Om du tar Lansoprazol Mylan under lång tid (längre än 1 år) kommer läkaren troligen att kontrollera dig regelbundet. Du ska rapportera alla nya och ovanliga symtom och detaljer när du träffar din läkare.

Under behandling

Om diarré uppkommer under behandling med Lansoprazol Mylan, ska du omedelbart kontakta läkaren, eftersom lansoprazol har förknippats med något ökad förekomst av smittsam diarré.

Andra läkemedel och Lansoprazol Mylan

Tala om för läkare eller apotekspersonal om du tar, nyligen har tagit eller kan tänkas ta andra läkemedel, även receptfria sådana.

Tala i synnerhet om för läkaren om du tar läkemedel som innehåller någon av följande:

 • hiv-proteashämmare som atazanavir eller nelfinavir (används för behandling av hiv)

 • metotrexat (används för behandling av autoimmuna sjukdomar och cancer)

 • ketokonazol (används för behandling av Cushings syndrom – när kroppen producerar ett överskott av kortisol) 

 • itrakonazol (används för behandling av svampinfektioner)

 • rifampicin (används för behandling av tuberkulos)

 • digoxin (används för behandling av hjärtproblem)

 • warfarin (används för behandling av blodproppar)

 • teofyllin (används för behandling av astma)

 • takrolimus (används för att förhindra avstötning av transplantat)

 • fluvoxamin (används för att behandla depression och andra psykiatriska tillstånd)

 • antacida (används för att behandla halsbränna eller sura uppstötningar, t.ex. aluminiumhydroxid eller magnesiumkarbonat)

 • sukralfat (används för att läka magsår)

 • johannesört (Hypericum perforatum) (används för att behandla lindrig depression).

Graviditet och amning 

Användning av Lansoprazol Mylan under graviditet rekommenderas inte, eftersom information saknas.

Det är okänt om lansoprazol utsöndras i bröstmjölk. Diskutera med läkare om du ska fortsätta att ta detta läkemedel eller om du ska amma ditt barn.

Om du är gravid eller ammar, tror att du kan vara gravid eller planerar att skaffa barn, rådfråga läkare eller apotekspersonal innan du använder detta läkemedel.

Körförmåga och användning av maskiner

Biverkningar såsom yrsel, svindel (en känsla av att allt snurrar när man sitter eller står still), sömnighet och synproblem förekommer ibland hos patienter som tar Lansoprazol Mylan. Om du får sådana biverkningar ska du vara försiktig, eftersom din reaktionsförmåga kan vara nedsatt.

 

Du är själv ansvarig för att bedöma om du är i kondition att framföra motorfordon eller utföra arbeten som kräver skärpt uppmärksamhet. En av faktorerna som kan påverka din förmåga i dessa avseenden är användning av läkemedel på grund av deras effekter och/eller biverkningar. 

Beskrivning av dessa effekter och biverkningar finns i andra avsnitt. Läs därför all information i denna bipacksedel för vägledning. Diskutera med din läkare eller apotekspersonal om du är osäker.

Lansoprazol Mylan innehåller sakaros, aspartam och natrium

Varje 15 mg munsönderfallande tablett innehåller 5,97 mg aspartam per tablett.

Varje 30 mg munsönderfallande tablett innehåller 11,93 mg aspartam per tablett.

Aspartam är en fenylalaninkälla. Det kan vara skadligt om du har fenylketonuri (PKU), en sällsynt, ärftlig sjukdom som leder till ansamling av höga halter av fenylalanin i kroppen.

Detta läkemedel innehåller sakaros. Om du inte tål vissa sockerarter, bör du kontakta din läkare innan du tar denna medicin.


Detta läkemedel innehåller mindre än 1 mmol natrium (23 mg) per tablett, d.v.s. är näst intill ”natriumfritt”.


3. Hur du tar Lansoprazol Mylan

Ta alltid detta läkemedel enligt läkarens anvisningar. Rådfråga läkare eller apotekspersonal om du är osäker.

Dosen av Lansoprazol Mylan beror på ditt tillstånd. Rekommenderade doser av Lansoprazol Mylan för vuxna anges nedan. Läkaren ordinerar ibland en annan dos och kommer att tala om för dig hur länge din behandling ska pågå.

Behandling av halsbränna och sura uppstötningar: en 15 mg eller 30 mg munsönderfallande tablett varje dag i 4 veckor. Om symtomen kvarstår ska du informera läkaren. Om symtomen inte lindras inom 4 veckor, kontakta läkaren.

Behandling av sår i tolvfingertarmen: en 30 mg munsönderfallande tablett varje dag i 2 veckor.

Behandling av sår i magsäcken: en 30 mg munsönderfallande tablett varje dag i 4 veckor.

Behandling av inflammation i matstrupen (refluxesofagit): en 30 mg munsönderfallande tablett varje dag i 4 veckor.

Förebyggande långtidsbehandling av refluxesofagit: en 15 mg munsönderfallande tablett varje dag, läkaren kan justera dosen till en 30 mg tablett varje dag.

Behandling av infektion orsakad av Helicobacter pylori: Rekommenderad dos är en 30 mg munsönderfallande tablett i kombination med två olika antibiotika på morgonen och en 30 mg munsönderfallande tablett i kombination med två olika antibiotika på kvällen. Behandlingen pågår vanligen varje dag i 7 dagar.

Rekommenderade kombinationer av antibiotika är:

30 mg Lansoprazol Mylan tillsammans med 250–500 mg klaritromycin och 1 000 mg amoxicillin.

30 mg Lansoprazol Mylan tablett tillsammans med 250 mg klaritromycin och 400–500 mg metronidazol.

Om du behandlas för infektion för att du har magsår, är det inte troligt att magsåret återkommer om behandlingen av infektionen lyckas. För att läkemedlet ska ha bästa möjlighet att verka, ska du ta det vid rätt tidpunkt och inte missa någon dos.

Behandling av sår i tolvfingertarmen eller magsäcken hos patienter som behöver fortsatt NSAID-behandling: en 30 mg munsönderfallande tablett varje dag i 4 veckor.

F örebyggande av sår i tolvfingertarmen eller magsäcken hos patienter som behöver fortsatt NSAID-behandling: en 15 mg munsönderfallande tablett varje dag, läkaren kan justera dosen till en 30 mg munsönderfallande tablett varje dag.

Zollinger-Ellisons syndrom: Rekommenderad dos är två 30 mg munsönderfallande tabletter varje dag till att börja med, därefter beroende på hur du svarar på Lansoprazol Mylan, bestämmer läkaren vilken dos som är bäst för dig.

Användning för patienter med leverproblem

Om du har måttliga eller svåra leverproblem kan din läkare ge dig hälften av den rekommenderade dosen.

Användning för äldre

Om du är äldre kan din läkare ge dig en dos som är lägre än den rekommenderade dosen. Den högsta rekommenderade dosen för äldre patienter är 30 mg per dag.

Användning för barn

Lansoprazol Mylan ska inte ges till barn.

Hur läkemedlet ska tas

För att uppnå bästa resultat med läkemedlet bör du ta Lansoprazol Mylan minst 30 minuter före intag av föda.

Om du tar Lansoprazol Mylan en gång per dag, ska du försöka ta läkemedlet vid samma tidpunkt varje dag. Du kan få bästa resultat om du tar Lansoprazol Mylan genast på morgonen.

Om du tar Lansoprazol Mylan två gånger per dag, bör du ta den första dosen på morgonen och den andra dosen på kvällen.

Lansoprazol Mylan går lätt sönder, du bör därför hantera tabletterna försiktigt. Hantera inte tabletterna med blöta händer eftersom tabletterna då kan lösas upp.

1. För perforerade blister, håll blisterkartan i kanterna och separera en blisterenhet från resten av kartan genom att försiktigt riva längs perforeringen.

2. Dra försiktigt bort undersidan. För icke-perforerade blister, se till att inte dra loss undersidan på närliggande tabletter.

3. Tryck försiktigt ut tabletten.

4. Lägg tabletten i munnen. Den kommer lösas upp direkt i munnen, så att den lättare kan sväljas. Du kan även svälja tabletten hel med ett glas vatten.

Lansoprazol användaranvisning

Läkaren kan instruera dig att ta tabletten med en spruta om du har stora svårigheter att svälja.

Om du använder dig av en spruta:

 • Dra ut kolven ur sprutan (använd en spruta på minst 5 ml för en 15 mg tablett och minst 10 ml för en 30 mg tablett)

 • Placera tabletten i sprutcylindern

 • Sätt tillbaka kolven i sprutan

 • För 15 mg tabletten: Dra upp 4 ml kranvatten i sprutan

 • För 30 mg tabletten: Dra upp 10 ml kranvatten i sprutan

 • Vänd sprutan upp och ned och dra även in 1 ml luft i den

 • Skaka sprutan försiktigt i 10–20 sekunder tills tabletten är upplöst

 • Innehållet kan tömmas direkt i munnen

 • Fyll sprutan på nytt med 2–5 ml kranvatten för att spola ut resterna ur sprutan i munnen.

 • Upprepa föregående steg om det behövs.

Om du använder dig av en nasogastrisk sond:

Det är viktigt att man noga har testat sprutans och sondens lämplighet. Den rekommenderade diametern på den nasogastriska sonden är 3,3 mm (10 French Units) eller större.

 • Dra ut kolven ur sprutan (använd en spruta på minst 25 ml för en 15 mg tablett och minst 50 ml för en 30 mg tablett)

 • Placera tabletten i sprutcylindern

 • Sätt tillbaka kolven i sprutan

 • För 15 mg tabletten: Dra upp 10 ml kranvatten i sprutan

 • För 30 mg tabletten: Dra upp 25 ml kranvatten i sprutan

 • Vänd sprutan upp och ned och dra även in 5 ml luft i den

 • Skaka sprutan försiktigt i 10–20 sekunder tills tabletten är upplöst

 • Koppla sprutan till sonden och töm sprutans innehåll i den nasogastriska sonden.

 • För 15 mg tabletten: Fyll sprutan på nytt med 10 ml kranvatten och töm sprutans innehåll i sonden

 • För 30 mg tabletten: Fyll sprutan på nytt med 25 ml kranvatten och töm sprutans innehåll i sonden.

Om du har tagit för stor mängd av Lansoprazol Mylan 

Om du fått i dig för stor mängd läkemedel eller om t.ex. ett barn fått i sig läkemedlet av misstag kontakta läkare, sjukhus eller Giftinformationscentralen (tel. 112) för bedömning av risken samt rådgivning.

Om du har glömt att ta Lansoprazol Mylan

Om du glömmer att ta en dos, ta den så snart du kommer ihåg det, såvida det inte strax är tid att ta nästa dos. Om så är fallet, hoppa över den missade dosen och fortsätt att ta Lansoprazol Mylan som vanligt. Ta inte dubbel dos för att kompensera för glömd tablett.

Om du slutar att ta Lansoprazol Mylan

Avbryt inte behandlingen i förtid om dina symtom har förbättrats. Du är kanske inte helt återställd och sjukdomen kan återkomma om du inte avslutar behandlingskuren.

Om du har ytterligare frågor om detta läkemedel, kontakta läkare eller apotekspersonal.

4. Eventuella biverkningar

Liksom alla läkemedel kan detta läkemedel orsaka biverkningar, men alla användare behöver inte få dem.

Om  du tror att du har någon av följande biverkningar, sluta ta detta läkemedel och kontakta din läkare eller sök upp närmaste sjukhus akutmottagning omedelbart.

 • En ökad förekomst av infektioner som orsakar feber, svår köldfrossa, halsont och luftvägsinfektioner. Dessa kan vara tecken på ett lågt antal vita blodkroppar (leukopeni – mindre vanliga, kan förekomma hos upp till 1 av 100 användare)

 • Du kan också uppleva trötthet, kalla händer och fötter samt blek hud med oförklarliga blåmärken eller onormalt långvariga blödningar. Dessa kan vara tecken på en kraftig minskning av alla typer av blodkroppar (pancytopeni – mycket sällsynt, kan förekomma hos upp till 1 av 10 000 användare)

 • En plötsligt insättande smärta i övre delen av magen. Smärtan kan förflyttas mot ryggen och kan förvärras efter det att du har ätit. Detta kan vara tecken på en inflammation i bukspottkörteln (sällsynt, kan förekomma hos upp till 1 av 1000 användare)

 • Gulfärgning av huden eller ögonvitorna, aptitlöshet, illamående, ljus avföring eller mörk urin. Dessa kan vara tecken på allvarliga leverproblem (sällsynt, kan förekomma hos upp till 1 av 1000 användare)

 • Svullnad i ansikte, läppar, tunga eller svalg, vilket orsakar svälj- eller andningssvårigheter, feber, hudutslag allmänt kända som nässelutslag, svullnad och ibland ett snabbt blodtrycksfall. Dessa kan vara tecken på allvarliga allergiska reaktioner inklusive anafylaktisk chock (sällsynt, kan förekomma hos upp till 1 av 1000 användare)

 • Liten eller utebliven urinproduktion, grumlig urin eller blod i urinen, smärta vid urinering eller smärta i nedre ryggen. Dessa kan vara tecken på allvarliga njurproblem (sällsynt, kan förekomma hos upp till 1 av 1000 användare)

 • Hudrodnad, blåsbildning, svår inflammation eller fjällande hud och hudavfall. Dessa kan vara tecken på allvarliga hudreaktioner såsom Stevens-Johnsons syndrom eller toxisk epidermal nekrolys (mycket sällsynt, kan förekomma hos upp till 1 av 10 000 användare)

 • Svår eller ihållande diarré. Informera läkaren om den här biverkningen eftersom detta läkemedel har förknippats med en liten ökning av smittsam diarré (mycket sällsynt, kan förekomma hos upp till 1 av 10 000 användare)

 • Hudutslag, eventuellt med smärta i lederna (ingen känd frekvens, kan inte beräknas från tillgängliga data).

Andra möjliga biverkningar:

Vanliga (kan förekomma hos upp till 1 av 10 användare):

 • huvudvärk, yrsel

 • diarré, förstoppning, magsmärtor, illamående eller kräkningar, gaser, torr mun eller hals

 • hudutslag, klåda

 • ökade nivåer av leverenzym i blodet, vilket kan konstateras med blodprov

 • trötthet

 • godartade polyper i magsäcken.

Mindre vanliga (kan förekomma hos upp till 1 av 100 användare):

 • depression

 • led- eller muskelsmärta

 • höft-, handleds- eller kotfraktur (benbrott)

 • vätskeansamling eller svullnad

 • förändrat antal blodkroppar.

Sällsynta (kan förekomma hos upp till 1 av 1000 användare):

 • feber

 • Smärta när man sväljer eller sväljsvårigheter med vita prickar i bakre delen av svalget. Dessa kan vara tecken på en svampinfektion i matstrupen

 • rastlöshet, dåsighet

 • förvirring, upplevelser av att höra, se eller känna saker som inte är verkliga (hallucinationer), sömnproblem (sömnlöshet)

 • synproblem

 • en känsla av att allt snurrar när man står stilla (svindel)

 • smakförändringar, aptitförlust, svullnad i tungan (glossit)

 • hudreaktioner såsom brännande eller stickande känsla under huden, blåmärken, rodnad och överdriven svettning

 • ljuskänslighet i huden

 • håravfall

 • myrkrypningar (parestesi), darrning

 • anemi (blekhet)

 • bröstsvullnad hos män, impotens

Mycket sällsynta (kan förekomma hos upp till 1 av 10 000 användare):

 • inflammation i munnen (stomatit)

 • minskade natriumnivåer i blodet, förhöjda nivåer av kolesterol och andra fetter i blodet, vilket kan konstateras med blodprov.

Ingen känd frekvens (kan inte beräknas från tillgängliga data):

 • visuella hallucinationer

 • om du använder Lansoprazol Mylan i mer än tre månader kan magnesiumnivåerna i blodet sjunka. Låga nivåer av magnesium kan visa sig som trötthet, ofrivilliga muskelrörelser, förvirring, kramper, yrsel och snabb hjärtrytm. Om du får något av dessa symtom, kontakta läkare omedelbart. Låga nivåer av magnesium kan också leda till minskade nivåer av kalium eller kalcium i blodet. Läkaren kan komma att mäta magnesiumnivån i blodet med hjälp av regelbundna blodprov.

Rapportering av biverkningar

Om du får biverkningar, tala med läkare, apotekspersonal eller sjuksköterska. Detta gäller även eventuella biverkningar som inte nämns i denna information. Du kan också rapportera eventuella biverkningar direkt till Läkemedelsverket, www.lakemedelsverket.se. Genom att rapportera biverkningar kan du bidra till att öka informationen om läkemedels säkerhet.

Postadress: Läkemedelsverket Box 26 751 03 Uppsala

5. Hur Lansoprazol Mylan ska förvaras

Förvara detta läkemedel utom syn- och räckhåll för barn.

Förvaras i originalförpackningen. Fuktkänsligt.

Burk: Används inom 100 dagar efter öppnandet. Tillslut burken väl. Fuktkänsligt.

Används före utgångsdatum som anges efter EXP. Utgångsdatumet är den sista dagen i angiven månad.

Läkemedel ska inte kastas i avloppet eller bland hushållsavfall. Fråga apotekspersonalen hur man kastar läkemedel som inte längre används. Dessa åtgärder är till för att skydda miljön.

6. Förpackningens innehåll och övriga upplysningar

Innehållsdeklaration

 • Den aktiva substansen är lansoprazol

 • Övriga innehållsämnen är: sockersfärer, lätt magnesiumsubkarbonat (E504),krospovidon (E1202), hydroxipropylcellulosa (E463), metakrylsyra- etylakrylatsampolymer (1:1), trietylcitrat (E1505), natriumhydroxid (E524), talk (E553b), polysorbat (E433), makrogol, järnoxid röd (E172), järnoxid gul (E172), mannitol (E421), mikrokristallin cellulosa (E460), natriumstärkelseglykolat, aspartam (E951), natriumlaurilsulfat, natriumvätekarbonat (E500), citronsyramonohydrat (E330), jordgubbsarom och magnesiumstearat. (Se avsnitt 2 ”Lansoprazol Mylan innehåller sackaros, aspartam och natrium”).

Läkemedlets utseende och förpackningsstorlekar

Läkemedlet är i form av munsönderfallande tabletter (i fast form att tas via munnen) som löses upp och frigör magsaftsresistenta mikrogranulat.

Lansoprazol Mylan 15 mg munsönderfallande tabletter är vita till gulvita med orange till mörkbruna prickar. Tabletterna är runda, släta med avfasade kanter och märkta med "LP1" på ena sidan och"M" på andra sidan.

Lansoprazol Mylan 30 mg munsönderfallande tabletter är vita till gulvita med orange till mörkbruna prickar. Tabletterna är runda, släta med avfasade kanter och märkta med "LP2" på ena sidan och"M" på andra sidan.

Lansoprazol Mylan 15 mg och 30 mg munsönderfallande tabletter finns tillgängligt i:

 • Blisterförpackningar om 7, 14, 28, 30, 56, 90 respektive 98 tabletter

 • Endosblisterförpackningar om 28x1 tabletter

 • Plastburkar med absorberande bomull och skruvlock om 30, 100 respektive 500 tabletter.

Eventuellt kommer inte alla föpackningar att marknadsföras.

Innehavare av godkännande för försäljning 

Mylan AB

Box 23033

104 35 Stockholm

Tillverkare

McDermott Laboratories Ltd t/a Gerard Laboratories, 35/36 Baldoyle Industrial Estate, Grange Road, Dublin 13, Irland.

Generics [UK] Ltd, Station Close, Potters Bar, Hertfordshire, EN6 1TL, Storbritannien.

Mylan Hungary Kft, H-2900, Komárom Mylan utca 1, Ungern.

Mylan UK Healthcare Limited, Building 20, Station Close, Potters Bar, EN6 1TL, Storbritannien.


Denna bipacksedel ändrades senast

2021-01-21