Lamotrigin Bluefish

Tablett 50 mg 56 tablett(er)

Detta är ett receptbelagt läkemedel som endast kan köpas om du har recept.

Pris med recept (Ingår i förmån)

130:80

Köp via recept
Läs alltid bipacksedeln innan användning.

EAN: 7311924585652

Källa: Fass.se

Bipacksedel: Information till användaren

Lamotrigin Bluefish

25 mg, 50 mg, 100 mg och 200 mg tabletter
lamotrigin

Läs noga igenom denna bipacksedel innan du börjar ta detta läkemedel. Den innehåller information som är viktig för dig.

 • Spara denna bipacksedel, du kan behöva läsa den igen.

 • Om du har ytterligare frågor vänd dig till läkare eller apotekspersonal.

 • Detta läkemedel har ordinerats enbart åt dig. Ge det inte till andra. Det kan skada dem, även om de uppvisar sjukdomstecken som liknar dina.

 • Om du får biverkningar, tala med läkare eller apotekspersonal. Detta gäller även eventuella biverkningar som inte nämns i denna information. Se avsnitt 4.

I denna bipacksedel finner du information om:
1. Vad Lamotrigin Bluefish är och vad det används för
2. Vad du behöver veta innan du tar Lamotrigin Bluefish
3. Hur du tar Lamotrigin Bluefish
4. Eventuella biverkningar
5. Hur Lamotrigin Bluefish ska förvaras
6. Förpackningens innehåll och övriga upplysningar

1. Vad Lamotrigin Bluefish är och vad det används för

Lamotrigin Bluefish hör till en läkemedelsgrupp som kallas antiepileptika. Det används för att behandla två tillstånd – epilepsi och bipolär sjukdom.

Lamotrigin Bluefish behandlar epilepsi genom att blockera de signaler i hjärnan som utlöser epileptiska anfall (attacker).

 • För vuxna och barn från 13 år och uppåt kan Lamotrigin Bluefish användas ensamt eller tillsammans med andra läkemedel för att behandla epilepsi. Lamotrigin Bluefish kan också användas med andra läkemedel för att behandla de anfall som förekommer vid ett tillstånd som kallas för Lennox-Gastaut syndrom.

 • För barn i åldrarna mellan 2 och 12 år kan Lamotrigin Bluefish användas tillsammans med andra läkemedel för att behandla dessa tillstånd. Det kan användas som ensam behandling för att behandla en typ av epilepsi som kallas för typiska absenser.

Lamotrigin Bluefish behandlar också bipolär sjukdom

Personer med bipolär sjukdom (kallas ibland för manisk depression) får mycket kraftiga humörsvängningar med perioder av mani (upphetsning eller lyckorus) omväxlande med depressionsperioder (djup sorgsenhet eller förtvivlan). För vuxna från 18 år och uppåt kan Lamotrigin Bluefish användas ensamt eller tillsammans med andra läkemedel för att förhindra de depressionsperioder som förekommer vid bipolär sjukdom. Det är ännu inte känt hur Lamotrigin Bluefish fungerar i hjärnan för att ha denna effekt.

2. Vad du behöver veta innan du tar Lamotrigin Bluefish

Ta inte Lamotrigin Bluefish

 • om du är allergisk mot lamotrigin eller något annat innehållsämne i detta läkemedel (anges i avsnitt 6).

Om detta gäller dig:

 • Tala om det för läkaren och ta inte Lamotrigin Bluefish.

Varningar och försiktighet

Tala med läkare, apotekspersonal eller sjuksköterska innan du tar Lamotrigin Bluefish

 • om du har lever- eller njurproblem.

 • om du någon gång har utvecklat hudutslag efter att du har tagit lamotrigin eller andra läkemedel mot bipolär sjukdom eller epilepsi, eller om du får hudutslag eller blir bränd när du tagit lamotrigin och har vistats i solen eller konstgjort ljus (t.ex. solarium). Läkaren kommer att kontrollera din behandling och rekommenderar dig kanske att undvika solljus eller att skydda huden mot solstrålarna (t.ex. med solskyddsmedel och/eller skyddande klädsel).

 • om du någon gång har utvecklat meningit (hjärnhinneinflammation) efter att du har tagit lamotrigin (läs beskrivningen av dess symtom under avsnitt 4 i denna bipacksedel: Sällsynta biverkningar)

 • om du redan tar läkemedel som innehåller lamotrigin.

Om något av detta gäller dig:

 • Tala om det för läkaren som kan bestämma att din dos behöver sänkas eller att Lamotrigin Bluefish inte är lämpligt för dig.

Viktig information om eventuellt livshotande reaktioner

Ett litet antal personer som tar Lamotrigin Bluefish får en allergisk reaktion eller hudreaktion som kan vara livshotande och utvecklas till allvarligare problem om de inte behandlas. Dessa kan inkludera Stevens-Johnsons syndrom (SJS), toxisk epidermal nekrolys (TEN) samt läkemedelsreaktion med eosinofili och systemiska symtom (DRESS). Du behöver känna till de symtom som du ska vara uppmärksam på under tiden du tar Lamotrigin Bluefish.

 • Läs beskrivningen av dessa symtom under avsnitt 4 i denna bipacksedel under ”Eventuellt livshotande reaktioner: kontakta omedelbart läkare”.

Tankar på att skada dig själv eller på självmord

Läkemedel mot epilepsi används för att behandla olika tillstånd, inklusive epilepsi och bipolär sjukdom. Personer med bipolär sjukdom kan ibland ha tankar på att skada sig själva eller att begå självmord. Om du har bipolär sjukdom är det mer troligt att du har sådana tankar:

 • när du påbörjar behandlingen

 • om du tidigare haft tankar på att skada dig själv eller på självmord

 • om du är under 25 år.

Om du har oroande tankar eller erfarenheter eller om du märker att du mår sämre eller utvecklar nya symtom medan du tar Lamotrigin Bluefish:

 • Kontakta läkare snarast eller uppsök närmaste sjukhus för hjälp.

  Det kan vara av hjälp att berätta för en familjemedlem, vårdgivare eller nära vän att du kan bli deprimerad eller få märkbara förändringar i ditt humör, och be dem att läsa denna bipacksedel. Du kan be dem att tala om för dig om de är oroade kring din depression eller andra förändringar i ditt beteende.

Ett litet antal personer som behandlas med läkemedel mot epilepsi som t ex lamotrigin har också haft tankar på att skada sig själva eller begå självmord. Om du någon gång får dessa tankar, kontakta omedelbart din läkare.

Om du tar Lamotrigin Bluefish mot epilepsi

Anfall vid vissa typer av epilepsier kan ibland bli värre eller inträffa oftare medan du tar Lamotrigin Bluefish. En del patienter kan uppleva svåra anfall som kan orsaka allvarliga hälsoproblem. Om dina anfall inträffar oftare eller om du upplever ett svårt anfall när du tar Lamotrigin Bluefish:

 • Kontakta läkare snarast.

Lamotrigin Bluefish ska inte ges till personer under 18 års ålder för behandling av bipolär sjukdom. 

Läkemedel för behandling av depression och andra mentala hälsoproblem ökar risken för självmordstankar och självmordsbeteende hos barn och ungdomar under 18 år.

Brugadas syndrom

Brugadas syndrom är en genetisk sjukdom som leder till onormal elektrisk aktivitet i hjärtat. EKG-avvikelser som kan leda till arytmier (onormal hjärtrytm) kan utlösas av lamotrigin. Tala med din läkare om du har denna sjukdom.

Hemofagocyterande syndrom (HLH)

Rapporter har inkommit om en sällsynt men mycket allvarlig reaktion i immunsystemet hos patienter som tar lamotrigin. Kontakta omedelbart läkare eller apotekspersonal om du får något av följande symptom: feber, utslag, neurologiska symptom (t.ex. skakningar eller tremor, förvirrat tillstånd, störningar i hjärnans funktion).

Andra läkemedel och Lamotrigin Bluefish

Tala om för din läkare om du tar eller nyligen har tagit andra läkemedel, även receptfria sådana samt naturläkemedel.

Din läkare behöver veta om du tar några andra läkemedel för att behandla epilepsi eller mentala hälsoproblem. Detta är för att säkerställa att du tar rätt dos Lamotrigin Bluefish. Dessa läkemedel omfattar:

 • oxkarbazepin, felbamat, gabapentin, levetiracetam, pregabalin, topiramat eller zonisamid som används för att behandla epilepsi

 • litium, olanzapin eller aripiprazole som används för att behandla mentala hälsoproblem

 • bupropion som används för att behandla mentala hälsoproblem eller för att sluta röka.

 • Berätta för din läkare om du tar något av dessa.

Vissa läkemedel påverkar Lamotrigin Bluefish eller gör det mer sannolikt att man får biverkningar. Dessa omfattar:

 • valproat som används för att behandla epilepsi och mentala hälsoproblem

 • karbamazepin som används för att behandla epilepsi och mentala hälsoproblem

 • fenytoin, primidon eller fenobarbital som används för att behandla epilepsi

 • risperidon som används för att behandla mentala hälsoproblem

 • rifampicin som är ett antibiotikum

 • läkemedel som används för att behandla HIV (en kombination av lopinavir och ritonavir eller atazanavir och ritonavir)

 • hormonella preventivmedel som t ex p-piller (se nedan).

 • Berätta för din läkare om du tar eller om du börjar eller slutar ta något av dessa.

Hormonella preventivmedel (t ex p-piller) kan påverka det sätt på vilket Lamotrigin Bluefish fungerar

Läkaren kan rekommendera att du använder en speciell typ av hormonellt preventivmedel eller en annan preventivmetod som t ex kondom, pessar eller spiral. Om du använder ett hormonellt preventivmedel som p-piller kan läkaren eventuellt ta blodprov för att kontrollera nivån av Lamotrigin Bluefish. Om du använder eller planerar att börja använda hormonellt preventivmedel:

 • Berätta det för din läkare som diskuterar lämpliga preventivmetoder med dig.

Lamotrigin Bluefish kan också påverka det sätt som hormonella preventivmedel fungerar på, även om det är osannolikt att de blir mindre effektiva. Om du använder ett hormonellt preventivmedel och märker någon förändring i din menscykel som t.ex. en mensliknande blödning eller småblödningar mellan menstruationerna:

Berätta det för din läkare. Det kan vara tecken på att Lamotrigin Bluefish påverkar det sätt som ditt preventivmedel fungerar på.

Graviditet och amning

 • Om du är gravid tror att du kan vara gravid eller om du planerar att skaffa barn, rådfråga läkare eller apotekspersonal innan du använder detta läkemedel.

 • Du ska inte avsluta din behandling utan att diskutera det med din läkare. Det är speciellt viktigt om du har epilepsi.

 • Graviditeten kan ändra effektiviteten av Lamotrigin Bluefish, du kan därför behöva ta blodprover och din dos av Lamotrigin Bluefish kan behöva ändras.

 • Det kan finnas en liten ökad risk för missbildning hos foster, inklusive läpp- eller gomspalt, om Lamotrigin Bluefish tas under de första tre månaderna av graviditeten.

 • Läkaren kan ge dig rådet att ta extra folsyra om du planerar att bli gravid och under tiden du är gravid.

 • Om du ammar eller planerar att amma, rådfråga läkare eller apotekspersonal innan du använder detta läkemedel. Den aktiva substansen i Lamotrigin Bluefish utsöndras i bröstmjölk och kan påverka barnet. Din läkare kommer att diskutera risker och fördelar med amning under behandling med lamotrigin. Om du väljer att amma kommer läkaren att kontrollera barnet då och då för att se om barnet uppvisar dåsighet, utslag eller dålig viktuppgång. Informera läkaren om du upptäcker något av dessa symtom hos ditt barn.

Körförmåga och användning av maskiner

Lamotrigin Bluefish kan orsaka yrsel och dubbelseende.

 • Kör inte något fordon och använd inte verktyg eller maskiner om du inte känner dig bra.

Om du har epilepsi ska du tala med din läkare om att köra fordon och använda maskiner.

Du är själv ansvarig för att bedöma om du är i kondition att framföra motorfordon eller utföra arbeten som kräver skärpt uppmärksamhet. En av faktorerna som kan påverka din förmåga i dessa avseenden är användning av läkemedel på grund av deras effekter och/eller biverkningar. Beskrivning av dessa effekter och biverkningar finns i andra avsnitt. Läs därför all information i denna bipacksedel för vägledning. Diskutera med din läkare eller apotekspersonal om du är osäker.

Lamotrigin Bluefish innehåller laktos och natrium

Lamotrigin Bluefish innehåller laktos. Om du inte tål vissa sockerarter, bör du kontakta din läkare innan du tar denna medicin.

Detta läkemedel innehåller mindre än 1 mmol (23 mg) natrium per tablett, d.v.s. är näst intill “natriumfritt”.


3. Hur du tar Lamotrigin Bluefish

Tabletterna ska sväljas med vatten.

Ta alltid detta läkemedel enligt läkarens anvisningar. Rådfråga läkare eller apotekspersonal om du är osäker.

Hur mycket Lamotrigin Bluefish du ska ta

Det kan ta ett tag att hitta den dos av Lamotrigin Bluefish som är bäst för dig. Dosen du tar beror på:

 • din ålder

 • om du tar Lamotrigin Bluefish tillsammans med andra läkemedel eller inte

 • om du har några problem med njurarna eller levern.

Din läkare börjar med att ge dig en låg dos och ökar dosen gradvis under några veckor tills du når en dos som fungerar för dig (kallas den effektiva dosen). Ta aldrig mer Lamotrigin Bluefish än din läkare har sagt. 

Den vanliga effektiva dosen Lamotrigin Bluefish för vuxna och barn från 13 års ålder är mellan 100 mg och 400 mg dagligen.

För barn mellan 2 och 12 års ålder beror den effektiva dosen på kroppsvikten – vanligtvis är den mellan 1 mg och 15 mg för varje kilo av barnets vikt upp till en underhållsdos på högst 200 mg dagligen.

Lamotrigin Bluefish rekommenderas inte för barn under 2 år.

Hur du tar din dos Lamotrigin Bluefish

Ta din dos Lamotrigin Bluefish en eller två gånger dagligen enligt läkarens anvisningar. Den kan tas med eller utan mat.

Din läkare kan också tala om för dig att du ska börja eller sluta ta andra läkemedel, beroende på vilket tillstånd du behandlas för och hur du reagerar på behandlingen.

 • Svälj tabletterna hela. Du får inte dela, tugga eller krossa dem.

 • Ta alltid hela den dos som läkaren har ordinerat. Ta aldrig bara en del av en tablett.

Skåran är endast till för att du ska kunna dela tabletten om du har svårt att svälja den hel.

Om du har tagit för stor mängd av Lamotrigin Bluefish

Om du fått i dig för stor mängd läkemedel eller om t.ex. ett barn fått i sig läkemedlet av misstag:

 • Kontakta läkare, sjukhus eller Giftinformationscentralen (tel. 112) för bedömning av risken samt rådgivning. Visa dem Lamotrigin Bluefish-förpackningen om möjligt.

Om du tar för mycket Lamotrigin Bluefish är risken större att du får allvarliga biverkningar vilka kan vara livshotande.

En person som tagit för mycket Lamotrigin Bluefish kan få något av dessa symtom:

 • snabba, okontrollerade ögonrörelser (nystagmus)

 • klumpighet och bristande koordinationsförmåga som påverkar balansen (ataxi)

 • förändringar i hjärtrytmen (upptäcks vanligen på EKG)

 • förlust av medvetandet, krampanfall (konvulsioner) eller koma.

Om du har glömt att ta Lamotrigin Bluefish

 • Ta inte extra tabletter för att kompensera för en glömd dos. Ta bara din nästa dos vid den vanliga tiden.

Om du har glömt att ta flera doser Lamotrigin Bluefish

 • Fråga din läkare hur du ska börja ta läkemedlet igen. Det är viktigt att du frågar om detta.

Sluta inte ta Lamotrigin Bluefish utan att ha rådgjort med läkare

Lamotrigin Bluefish måste tas så länge din läkare rekommenderar det. Sluta inte utan att läkaren talar om för dig att du ska göra det.

Om du tar Lamotrigin Bluefish för epilepsi

För att sluta ta Lamotrigin Bluefish är det viktigt att dosen minskas gradvis under omkring

2 veckor. Om du plötsligt slutar att ta Lamotrigin Bluefish kan din epilepsi komma tillbaka eller förvärras.

Om du tar Lamotrigin Bluefish mot bipolär sjukdom

Det kan ta tid innan Lamotrigin Bluefish verkar och därför kommer du troligtvis inte att må bättre på en gång. Om du slutar ta Lamotrigin Bluefish behöver dosen inte minskas gradvis. Men du bör ändå prata med din läkare först, om du vill sluta ta Lamotrigin Bluefish.

4. Eventuella biverkningar

Liksom alla läkemedel kan detta läkemedel orsaka biverkningar, men alla användare behöver inte få dem.

Eventuellt livshotande reaktioner: kontakta omedelbart läkare

Ett litet antal personer som tar Lamotrigin Bluefish får en allergisk reaktion eller hudreaktion som kan vara allvarlig och utvecklas till allvarligare livshotande problem om de inte behandlas.

Det är troligast att du får dessa symtom under de första månadernas behandling med Lamotrigin Bluefish, speciellt om du börjar på en för hög dos eller om dosen ökas för snabbt, eller om du tar Lamotrigin Bluefish tillsammans med ett annat läkemedel som heter valproat. Vissa symtom är vanligare hos barn, så föräldrar ska vara extra uppmärksamma.

Symtom på sådana reaktioner inkluderar:

 • hudutslag eller rodnad, vilket kan utvecklas till livshotande hudreaktioner som inkluderar utbrett hudutslag med blåsor och flagnande hud, framför allt runt munnen, näsan, ögonen och könsorganen (Stevens-Johnsons syndrom), omfattande flagning av huden (mer än 30 % av kroppsytan – toxisk epidermal nekrolys) eller omfattande hudutslag med påverkan på lever, blodet och andra kroppsorgan (läkemedelsreaktion med eosinofili och systemiska symtom, som också kallas för överkänslighetssyndrom [DRESS])

 • sår i munnen, halsen, näsan eller underlivet

 • ont i munnen eller röda svullna ögon (konjunktivit)

 • feber, influensaliknande symtom eller sömnighet

 • svullnad runt ansiktet eller svullna körtlar i hals, armhåla eller ljumske

 • oväntad blödning eller blåmärke eller att fingrarna blir blå

 • ont i halsen eller fler infektioner (till exempel förkylningar) än vanligt

 • förhöjda leverenzymvärden i blodtester

 • en ökning av en sorts vita blodkroppar (eosinofiler)

 • förstorade lymfkörtlar

 • påverkan på kroppsorgan, omfattande lever och njurar

I många fall är dessa symtom tecken på mindre allvarliga biverkningar. Men du måste vara medveten om att de kan vara potentiellt livshotande och leda till allvarligare problem, såsom organsvikt, om de inte behandlas. Så om du upptäcker något av dessa symtom:

 • Kontakta läkare omedelbart. Din läkare kan bestämma att prover ska tas på din lever, dina njurar eller ditt blod och kan säga att du ska sluta ta Lamotrigin Bluefish. Om du har utvecklat Stevens-Johnsons syndrom eller toxisk epidermal nekrolys kommer läkaren säga att du aldrig får använda lamotrigin igen.

Mycket vanliga biverkningar

 • Kan förekomma hos fler än 1 av 10 användare:

 • huvudvärk

 • hudutslag

Vanliga biverkningar

Kan förekomma hos upp till 1 av 10 användare

 • aggressivitet eller irritabilitet

 • sömnighet eller dåsighet

 • yrsel

 • skakningar eller tremor

 • sömnsvårigheter (insomnia)

 • upprördhetskänslor

 • diarré

 • torr mun

 • illamående, kräkning

 • trötthet

 • värk i rygg eller leder eller någon annanstans.

Mindre vanliga biverkningar

Kan förekomma hos upp till 1 av 100 användare

 • klumpighet och bristande koordinationsförmåga (ataxi)

 • dubbelseende eller dimsyn

 • onormalt håravfall eller förtunning (alopeci)

 • hudutslag eller solskador efter exponering för sol eller konstgjort ljus (fotosensitivitet)

Sällsynta biverkningar

Kan förekomma hos upp till 1 av 1000 användare

 • en livshotande hudreaktion (Stevens-Johnsons syndrom): (se även informationen i början av avsnitt 4)

 • en grupp av symtom som inkluderar: feber, illamående, kräkning, huvudvärk, nackstelhet och extrem känslighet för starkt ljus. Detta kan bero på en inflammation i membranen som skyddar hjärnan och ryggraden (meningit). Dessa symtom försvinner vanligen när behandlingen avbryts. Kontakta din läkare om symtomen fortsätter eller blir värre.

 • snabba, okontrollerade ögonrörelser (nystagmus)

 • klåda i ögonen med utsöndringar och skorpor på ögonlocken (konjunktivit).

Mycket sällsynta biverkningar

Kan förekomma hos upp till 1 av 10 000 användare

 • en livshotande hudreaktion (toxisk epidermal nekrolys): se även informationen i början av avsnitt 4

 • läkemedelsreaktion med eosinofili och systemiska symtom (DRESS): (se även informationen i början av avsnitt 4)

 • förhöjd temperatur (feber): (se även informationen i början av avsnitt 4)

 • svullnad runt ansiktet (ödem) eller svullna körtlar i hals, armhåla eller ljumske (lymfadenopati): (se även informationen i början av avsnitt 4)

 • förändringar i leverfunktionen, vilket visar sig i blodprover, eller leversvikt: (se även informationen i början av avsnitt 4)

 • en allvarlig störning i blodkoaguleringen som kan orsaka oväntad blödning eller blåmärke (disseminerad intravaskulär koagulation): (se även informationen i början av avsnitt 4)

 • förändringar som kan visa sig i blodprover – bland annat minskat antal röda blodkroppar (anemi), minskat antal vita blodkroppar (leukopeni, neutropeni, agranulocytos), minskat antal blodplättar (trombocytopeni), minskat antal av alla dessa blodkroppstyper (pancytopeni) och en sjukdom i benmärgen som kallas aplastisk anemi

 • hallucinationer (att ”se” eller ”höra” saker som egentligen inte finns)

 • förvirring

 • känsla av att ”vingla” eller vara ostadig när du rör dig

 • okontrollerbara kroppsrörelser (tics), okontrollerbara muskelspasmer som påverkar ögonen, huvudet och bålen (koreoatetos) eller andra ovanliga kroppsrörelser som ryckningar, skakningar eller stelhet

 • oftare förekommande anfall hos dem som redan har epilepsi

 • förvärrade symtom hos dem som redan har Parkinsons sjukdom

 • lupusliknande reaktion (symtomen kan inkludera: rygg- eller ledsmärta som ibland kan åtföljas av feber och/eller allmän ohälsa).

 • Hemofagocyterande syndrom (HLH) (se avsnitt 2 Vad du behöver veta innan du tar lamotrigin).

Ytterligare biverkningar

Ytterligare biverkningar har förekommit hos ett litet antal människor, men deras exakta frekvens är okänd:

 • det har förekommit rapporter om skelettpåverkan inklusive osteopeni och osteoporos (förtunning av skelettbenet) och benbrott. Kontrollera med läkare eller apotekspersonal om du står på antiepileptisk långtidsbehandling, har en historia av osteoporos eller tar steroider.

 • mardrömmar.

 • Sämre immunförsvar till följd av lägre nivåer av immunoglobuliner, en sorts blodkroppar som hjälper till att skydda mot infektioner.

Rapportering av biverkningar

Om du får biverkningar, tala med läkare, apotekspersonal eller sjuksköterska. Detta gäller även eventuella biverkningar som inte nämns i denna information. Du kan också rapportera eventuella biverkningar direkt till Läkemedelsverket, www.lakemedelsverket.se. Genom att rapportera biverkningar kan du bidra till att öka informationen om läkemedels säkerhet.

Postadress: Läkemedelsverket Box 26 751 03 Uppsala

5. Hur Lamotrigin Bluefish ska förvaras

Förvara detta läkemedel utom syn- och räckhåll för barn.

Används före utgångsdatum som anges på förpackningen efter EXP. Utgångsdatumet är den sista dagen i angiven månad.

Lamotrigin Bluefish har inga särskilda förvaringsanvisningar.

Läkemedel ska inte kastas i avlopp eller bland hushållsavfall. Fråga apotekspersonalen hur man kastar läkemedel som inte längre används. Dessa åtgärder är till för att skydda miljön.

6. Förpackningens innehåll och övriga upplysningar

Innehållsdeklaration

 • Den aktiva substansen är lamotrigin. Varje tablett innehåller 25 mg, 50 mg, 100 mg eller 200 mg lamotrigin.

 • Övriga innehållsämnen är laktosmonohydrat, mikrokristallin cellulosa, natriumstärkelseglykolat, gul järnoxid (E 172), magnesiumstearat och majsstärkelse.

Läkemedlets utseende och förpackningsstorlekar

Lamotrigin Bluefish 25 mg tabletter är gula runda tabletter märkta med ”25” på ena sidan och med en skåra på den andra sidan. Storlek: 6 mm.

Lamotrigin Bluefish 50 mg tabletter är gula runda tabletter märkta med ”50” på ena sidan och med en skåra på den andra sidan. Storlek: 8 mm.

Lamotrigin Bluefish 100 mg tabletter är gula runda tabletter märkta med ”100” på ena sidan och med en skåra på den andra sidan. Storlek: 10 mm.

Lamotrigin Bluefish 200 mg tabletter är gula kapselformade bikonvexa tabletter märkta med ”200” på ena sidan och blanka på den andra sidan. Storlek: 8x18 mm.

Förpackningsstorlekar för Lamotrigin Bluefish 25 mg, 50 mg, 100 mg och 200 mg:

10, 21, 28, 30, 42, 50, 56, 60, 98, 100 tabletter.

Eventuellt kommer inte alla förpackningsstorlekar att marknadsföras.

Innehavare av godkännande för försäljning och tillverkare

Innehavare av godkännande för försäljning

Bluefish Pharmaceuticals AB

P.O. Box 49013

100 28 Stockholm

Sverige

Tillverkare

Bluefish Pharmaceuticals AB

Gävlegatan 22

113 30 Stockholm

Sverige

Detta läkemedel är godkänt inom Europeiska ekonomiska samarbetsområdet under namnen:

Danmark:

Lamotrigin Bluefish

Sverige:

Lamotrigin Bluefish


Denna bipacksedel ändrades senast

2021-03-04