Laktulos Meda

Oral lösning 670 mg/ml Laktulos 1000 milliliter

68:-

Ord. butikspris 155:-

Fri frakt
Finns i webblager
Finns varan på ditt apotek?
Hitta Kronans Apotek
Aktuella erbjudanden
Receptfritt läkemedel. Läs alltid bipacksedeln innan användning.

Receptfritt läkemedel. Tarmreglerande medel som normaliserar tarmrörelserna och förstoppningen motverkas, därmed får avföringen normal konsistens. Behandling av barn bör endast ske efter förskrivning av läkare. Läs alltid bipacksedel innan användning.

Jämförpris 155:-/L

EAN: 07046261073004

Källa: Fass.se

BIPACKSEDEL: INFORMATION TILL ANVÄNDAREN

Laktulos Meda

670 mg/ml oral lösning
flytande laktulos

Läs noga igenom denna bipacksedel innan du börjar använda detta läkemedel. Den innehåller information som är viktig för dig.

Använd alltid detta läkemedel exakt enligt beskrivning i denna bipacksedel eller enligt anvisningar från din läkare eller apotekspersonal.

- Spara denna information, du kan behöva läsa den igen.

- Vänd dig till apotekspersonalen om du behöver mer information eller råd.

- Om du får biverkningar tala med läkare eller apotekspersonal. Detta gäller även eventuella biverkningar som inte nämns i denna information. Se avsnitt 4.

- Du måste tala med läkare om du inte mår bättre eller om du mår sämre efter 2 veckor.


 

I denna bipacksedel finner du information om:
1. VAD LAKTULOS MEDA ÄR OCH VAD DET ANVÄNDS FÖR
2. VAD DU BEHÖVER VETA INNAN DU ANVÄNDER LAKTULOS MEDA
3. HUR DU ANVÄNDER LAKTULOS MEDA
4. EVENTUELLA BIVERKNINGAR
5. HUR LAKTULOS MEDA SKA FÖRVARAS
6. Förpackningens innehåll och övriga upplysningar

1. VAD LAKTULOS MEDA ÄR OCH VAD DET ANVÄNDS FÖR

Laktulos Meda används vid

  • förstoppning och

  • svår leversjukdom (endast på sjukhus).

Förstoppning

Vid nedbrytning av laktulos i tarmen bildas syror. Syrorna binder vatten och ger en ökad volym i tarmen. På så sätt normaliseras tarmrörelserna och förstoppning motverkas. I normala doser påverkar inte laktulos blodsockret och kan därför användas av diabetiker.

Svår leversjukdom

Ammoniak anses vara en viktig utlösande faktor för förändringar i centrala nervsystemet vid leversjukdom. Den gynnsamma effekten av laktulos vid leversjukdom beror troligen på en ökning av sura ämnen i tjocktarmen, vilket medför att förhöjda ammoniaknivåer i blodet minskas.

2. VAD DU BEHÖVER VETA INNAN DU ANVÄNDER LAKTULOS MEDA

Använd inte Laktulos Meda

  • om du är allergisk mot laktulos eller något annat innehållsämne i detta läkemedel (anges i avsnitt 2 och 6).

  • om du lider av galaktosemi (en allvarlig genetisk sjukdom som innebär att du inte kan bryta ner galaktos).

  • om du har hinder i mag-tarmkanalen (gastrointestinal obstruktion).

    om du har sprickor eller risk för sprickbildning i mage-tarmkanalen


Varningar och försiktighet

Tala med läkare innan du använder Laktulos Meda:

- om du har ont i magen av okänd anledning

Barn

Behandling av barn bör endast ske efter förskrivning av läkare.

Andra läkemedel och Laktulos Meda

Tala om för läkare eller apotekspersonal om du tar, nyligen har tagit eller kan tänkas ta andra läkemedel.

Det är inte känt om Laktulos Meda påverkar eller påverkas av andra läkemedel.

Graviditet, amning och fertilitet

Laktulos Meda kan användas under graviditet och amning.

Laktulos Meda förväntas inte ha någon effekt på fertiliteten.

Körförmåga och användning av maskiner

Laktulos Meda har inga kända effekter på förmågan att framföra fordon och använda maskiner.

Du är själv ansvarig för att bedöma om du är i kondition att framföra motorfordon eller utföra arbete som kräver skärpt vaksamhet. En av faktorerna som kan påverka din förmåga i dessa avseenden är användning av läkemedel på grund av deras effekter och/eller biverkningar. Beskrivning av dessa effekter och biverkningar finns i andra avsnitt. Läs därför all information i denna bipacksedel för vägledning. Diskutera med din läkare eller apotekspersonal om du är osäker.

Laktulos Meda innehåller laktos, galaktos och små mängder fruktos

Om du inte tål vissa sockerarter, bör du kontakta din läkare innan du tar detta läkemedel.

Laktulos Meda innehåller upp till 80 mg laktos per ml från tillverkningen. Den högre laktulosdoseringen vid behandling av leversjukdom kan påverka blodsockret och bör beaktas av patienter med diabetes mellitus.

Detta läkemedel innehåller 7 mg fruktos per ml. Fruktos kan vara skadligt för tänderna.

Om du (eller ditt barn) inte tål vissa sockerarter, eller om du (eller ditt barn) har diagnostiserats med hereditär fruktosintolerans, en sällsynt, ärftlig sjukdom som gör att man inte kan bryta ner fruktos, kontakta läkare innan du använder detta läkemedel.


3. HUR DU ANVÄNDER LAKTULOS MEDA

Ta alltid detta läkemedel exakt enligt beskrivning i denna bipacksedel eller enligt anvisningar från läkare eller apotekspersonal. Rådfråga läkare eller apotekspersonal om du är osäker.

Förstoppning

Vuxna: 30 ml under 2-4 dagar varefter dosen gradvis kan minskas. 10-25 ml dagligen är en vanlig underhållsdos.

Hela dygnsdosen intas lämpligen på morgonen, med fördel blandad i t.ex. vatten, juice, choklad, filmjölk eller gröt.

Vid långvarig förstoppning samt vid återkommande besvär bör läkare kontaktas.

Du måste tala med läkare om du inte mår bättre eller om du mår sämre efter 2 veckor.

Barn: Behandlingen av barn bör endast ske efter förskrivning av läkare.

Svår leversjukdom

Dosen ska bestämmas av läkare som avpassar den individuellt.

Om du fått i dig för stor mängd läkemedel eller om t.ex. ett barn fått i sig läkemedlet av misstag kontakta läkare, sjukhus eller Giftinformationscentralen (tel. 112) för bedömning av risken samt rådgivning.

Symtom på överdosering kan vara magsmärta och diarré.

Om du har glömt att ta Laktulos Meda

Ta inte dubbel dos för att kompensera för glömd dos.

Om du har ytterligare frågor om detta läkemedel, kontakta läkare eller apotekspersonal.

4. EVENTUELLA BIVERKNINGAR

Liksom alla läkemedel kan detta läkemedel orsaka biverkningar men alla användare behöver inte få dem.

Vanliga (kan förekomma hos fler än 1 av 100 användare): Gasbildning, magsmärta, illamående och diarré. Besvären avtar normalt efter några dagars behandling. Förhöjda halter natrium i blodet (vid svår leversjukdom).

Mindre vanliga (kan förekomma hos upp till 1 av 100 användare): saltobalans orsakad av diarré.

Sällsynta (kan förekomma hos färre än 1 av 1 000 användare): Hudutslag (vid svår leversjukdom).

Rapportering av biverkningar

Om du får biverkningar, tala med läkare, apotekspersonal eller sjuksköterska. Detta gäller även eventuella biverkningar som inte nämns i denna information. Du kan också rapportera eventuella biverkningar direkt till Läkemedelsverket, www.lakemedelsverket.se. Genom att rapportera biverkningar kan du bidra till att öka informationen om läkemedels säkerhet.

Postadress: Läkemedelsverket Box 26 751 03 Uppsala

5. HUR LAKTULOS MEDA SKA FÖRVARAS

Förvaras utom syn- och räckhåll för barn.

Används före utgångsdatum som anges på etiketten efter EXP. Utgångsdatum är den sista dagen i angiven månad.

Läkemedel ska inte kastas i avloppet eller bland hushållsavfall. Fråga apotekspersonalen hur man kastar läkemedel som inte längre används. Dessa åtgärder är till för att skydda miljön.

6. Förpackningens innehåll och övriga upplysningar

Innehållsdeklaration

  • Den aktiva substansen är flytande laktulos. 1 ml oral lösning innehåller 670 mg flytande laktulos.

  • Övrigt innehållsämne är vatten.

1 ml lösning innehåller max 80 mg laktos (från tillverkningen).

Läkemedlets utseende och förpackningsstorlekar

Laktulos Meda är en klar till något opalskimrande, färglös lösning.

Plastflaska: 200, 500 och 1000 ml.

Plastdunk: 5000 ml (receptbelagd).

Eventuellt kommer inte alla förpackningsstorlekar att marknadsföras.

Innehavare av godkännande för försäljning och tillverkare

Meda AB

Box 906

170 09 Solna

Telefon 08-630 19 00


Denna bipacksedel godkändes senast den

2020-08-03

Upptäck flera produkter inom

Laddar

Laddar

Laddar

Laddar

Laddar

Laddar

Laddar

Laddar

Laddar

Laddar