Lacrofarm

Pulver till oral lösning i dospåse Makrogol, kaliumklorid, natriumbikarbonat, natriumklorid 100 dospåsar

Detta är ett receptbelagt läkemedel som endast kan köpas om du har recept.

Pris med recept (Ingår i förmån)

217:44

Köp via recept
Läs alltid bipacksedeln innan användning.

EAN: 7046261281102

Källa: Fass.se

Bipacksedel: Information till användaren

Lacrofarm

pulver till oral lösning, dospåse

Läs noga igenom denna bipacksedel innan du börjar använda detta läkemedel. Den innehåller information som är viktig för dig.

- Ta alltid detta läkemedel exakt enligt beskrivning i denna bipacksedel eller enligt anvisningar från din läkare, apotekspersonal eller sjuksköterska.

- Spara denna information, du kan behöva läsa den igen

- Om du har ytterligare frågor vänd dig till läkare, apotekspersonal eller sjuksköterska.

- Du måste tala med läkare om symtomen vid behandling av tillfällig förstoppning försämras eller inte förbättras inom 2 veckor

- Om du får biverkningar, tala med läkare, apotekspersonal eller sjuksköterska. Detta gäller även eventuella biverkningar som inte nämns i denna information. Se avsnitt 4.

I denna bipacksedel finner du information om:
1. Vad Lacrofarm är och vad det används för
2. Vad du behöver veta innan du tar Lacrofarm
3. Hur du tar Lacrofarm
4. Eventuella biverkningar
5. Hur Lacrofarm ska förvaras
6. Förpackningens innehåll och övriga upplysningar 

1. Vad Lacrofarm är och vad det används för

Detta läkemedel kallas Lacrofarm

 • Det är ett laxermedel för tillfällig behandling av förstoppning hos vuxna, barn (i åldrarna 12 år och uppåt) och äldre. Det hjälper dig att få en behaglig tarmfunktion även om du har varit förstoppad under en längre tid.
  Denna medicin kan även efter ordination av läkare användas för behandling av mycket svår förstoppning, så kallat fekalom.

Makrogol, natriumklorid, kaliumklorid, natriumvätekarbonat som finns i Lacrofarm kan också vara godkänd för att behandla andra sjukdomar som inte nämns i denna produktinformation. Fråga läkare, apoteks- eller annan hälso- och sjukvårdspersonal om du har ytterligare frågor och följ alltid deras instruktion.

Du måste tala med läkare om symtomen vid behandling av tillfällig förstoppning försämras eller inte förbättras inom 2 veckor.

2. Vad du behöver veta innan du tar Lacrofarm

Ta inte Lacrofarm:

 • om du är allergisk mot de aktiva substanser makrogol, natriumklorid, kaliumklorid, natriumvätekarbonat eller något annat innehållsämne i dette läkemedel (anges i avsnitt 6).

 • om du har sår i tarmväggen

 • om du har stopp i tarmen (tarmobstruktioner, ileus) till exempel förlamning i tarmarna.

 • svåra inflammatoriska tarmsjukdomar som t.ex. ulcerös colit, Crohn’s sjukdom, toxisk megacolon (utspänd tjocktarm).

Om något av detta gäller dig, tala med din läkare eller apotekspersonal för ytterligare råd.

Varningar och försiktighet

När du tar Lacrofarm ska du fortsätta att dricka mycket. Vätskan i Lacrofarm ska inte ersätta ditt normala vätskeintag.

Om du får symtom som svullnad, andnöd, trötthet, uttorkning (symtomen inkluderar ökad törst, muntorrhet och svaghet) eller hjärtproblem bör du sluta ta Lacrofarm och kontakta din läkare omedelbart.

Om du upplever plötslig buksmärta eller ändtarmsblödning medan du tar Lacrofarm för tarmrengöring ska du omedelbart kontakta läkare eller uppsöka sjukvård.

Andra läkemedel och Lacrofarm

Tala om för läkare eller apotekspersonal om du tar, nyligen har tagit eller kan tänkes ta andra läkemedel.

Vissa läkemedel, t.ex. mot epilepsi, kan vara mindre verksamma vid samtidig användning av Lacrofarm.

Lacrofarm med mat och dryck

Detta läkemedel kan tas när som helst med eller utan mat eller dryck.

Graviditet och amning

Lacrofarm kan användas under graviditet eller amning. Om du är gravid eller ammar, tror du kan vara gravid eller plannerar att skaffa barn, rådfråga läkare eller apotekspersonal innan du tar detta läkemedel.

Körförmåga och användning av maskiner

Läkemedlet inverkar inte på förmågan att framföra fordon eller använda maskiner.

Du är själv ansvarig för att bedöma om du är i kondition att framföra motorfordon eller utföra arbete som kräver skärpt vaksamhet. En av faktorerna som kan påverka din förmåga i dessa avseenden är användning av läkemedel på grund av deras effekter och/eller biverkningar. Beskrivning av dessa effekter och biverkningar finns i andra avsnitt. Läs därför all information i denna bipacksedel för vägledning. Diskutera med läkare eller apotekspersonal om du är osäker.

Lacrofarm innehåller natrium

Lacrofarm innehåller 187 mg natrium (huvudingrediens i koksalt/bordssalt) per dospåse. Detta motsvarar 9,3% av högsta rekommenderat dagligt intag av natrium för vuxna. Tala med din läkare eller apotekspersonal om du behöver 3 eller flera doser dagligen under en längre period, särskilt om du har ordinerats saltfattig (natriumfattig) kost. 


3. Hur du tar Lacrofarm

Receptfritt:

Ta alltid Lacrofarm exakt som det är beskrivet i denna bipacksedel eller som din läkare eller apotekspersonal har sagt. Rådfråga läkare eller apotekspersonal om du är osäker.

Receptbelagt:

Ta alltid detta läkemedel enligt läkarens eller apotekspersonalens anvisningar. Rådfråga läkare eller apotekspersonal om du är osäker.

Kronisk förstoppning (förstoppning under en lång tid)

Dosering - vuxna och barn över 12 år

En dospåse 1–3 gånger dagligen. En normal dos är för de flesta patienter 1-2 dospåsar dagligen. Beroende på det individuella behandlingsresultatet kan det behövas 3 dospåsar per dag. Dosen beror på hur svår förstoppning du har. Dosen kan minskas till den minsta effektiva dos efter några dagar. Tiden för behandling är normalt 2 veckor. Om symtomen försämras eller inte förbättras inom 2 veckor ska du kontakta läkare.

Fekalom (mycket svår förstoppning)

Innan du använder detta läkemedel för behandling av fekalom, se till att din läkare bekräftat att du har fekalom.

Dosering - vuxna och barn över 12 år

Den vanliga dosen för behandling av fekalom (mycket svår förstoppning) är 8 dospåsar dagligen. Samtliga dospåsar ska intas inom 6 timmar varje dag vid behov i högst 3 dagar.

Barn (under 12 år)

Detta läkemedel rekommenderas inte för barn under 12 år.

Patienter med njurinsufficiens

Ingen dosjustering är nödvändig.

Patienter med hjärtproblem

Ta inte mer än 2 dospåsar per timme.

Hur du använder Lacrofarm

Detta läkemedel kan intas när som helst med eller utan mat eller dryck.

Blanda innehållet i en påse med ½ glas vatten (ca 125 ml), rör och drick. Vid behandling av fekalom kan det vara lättare att lösa upp 8 påsar i en liter vatten.

Om du har tagit för stor mängd av Lacrofarm

Du kan få diarré. Sluta att ta Lacrofam tills din mage har lugnat ner sig, börja sedan om igen med en lägre dos. Om du är orolig kontakta din läkare eller apotekspersonal. Om du fått i dig för stor mängd läkemedel eller om t.ex. ett barn fått i sig läkemedlet av misstag kontakta läkare, sjukhus eller Giftinformationscentralen (tel. 112) för bedömning av risken samt rådgivning.

Om du har glömt att ta Lacrofarm

Ta dosen så fort du kommer ihåg och fortsätt sedan som förut. Ta inte dubbel dos för att kompensera för glömd dos.

Om du har ytterligare frågor om detta läkemedel, kontakta läkare, apotekspersonal eller sjuksköterska.

4. Eventuella biverkningar

Liksom alla läkemedel kan Lacrofarm orsaka biverkningar men alla användare behöver inte få dem.

Om du upplever någon av följande biverkningar, sluta att ta Lacrofarm och kontakta omedelbart din läkare:

 • en allvarlig allergisk reaktion som orsakar andningssvårigheter eller yrsel, svullnad av ansikte, läppar, tunga eller svalg.

 • tecken på allergi, såsom hudutslag, klåda eller andnöd.

Följande biverkningar har också rapporterats:

Vanliga (kan förekomma hos upp till 1 av 100 användare):

 • mullrande mage, svullen mage eller magsmärtor, gaser, kräkningar, illamående, matsmältningsbesvär eller irriterad ändtarm. Om du upplever lätt diarré när du börjar ta Lacrofarm brukar detta oftast bli bättre när dosen av Lacrofarm minskas.

Har rapporterats (förekommer hos ett okänt antal användare):

 • Nässelfeber, hudrodnad eller bildning av nässelutslag

 • Svullnad i händer, fötter eller anklar.

 • Huvudvärk

 • Hög och låg nivå av kalium i blodet.

Rapportering av biverkningar

Om du får biverkningar, tala med läkare, apotekspersonal eller sjuksköterska. Detta gäller även eventuella biverkningar som inte nämns i denna information. Du kan också rapportera eventuella biverkningar direkt till Läkemedelsverket, www.lakemedelsverket.se. Genom att rapportera biverkningar kan du bidra till att öka informationen om läkemedels säkerhet.

Postadress: Läkemedelsverket Box 26 751 03 Uppsala

5. Hur Lacrofarm ska förvaras

Förvaras utom syn- och räckhåll för barn.

Används före utgångsdatum som anges på dospåsen och kartongen efter EXP. Utgångsdatumet är den sista dagen i angiven månad.

Oöppnad dospåse: Inga särskilda förvaringsanvisningar.

Om du inte kan dricka den färdigblandade lösningen direkt, kan du förvara den under lock i kylskåp (2–8 °C). Lösning som inte används inom 24 timmar måste kastas bort.

Läkemedel ska inte kastas i avloppet eller bland hushållsavfall. Fråga apotekspersonalen hur man kastar läkemedel som inte längre används. Dessa åtgärder är till för att skydda miljön.

6. Förpackningens innehåll och övriga upplysningar 

Innehållsdeklaration

 • De aktiva substansenna är makrogol 3350 (13,125 g), natriumklorid (350,7 mg), natriumvätekarbonat (178,5 mg) och kaliumklorid (46,6 mg).

 • Övrigt innehållsämne är kaliumacesulfam (E950) som sötningsmedel.

Läkemedlets utseende och förpackningsstorlekar

Lacrofarm är ett vitt pulver förpackat i dospåsar.

Den finns i kartonger med 2, 6, 8, 10, 20, 30, 40, 50, 60 eller 100 dospåsar. 

Eventuellt kommer inte alla förpackningsstorlekar att marknadsföras.

Innehavare av godkännande för försäljning och tillverkare

Orifarm Generics A/S

Energivej 15

5260 Odense S

Danmark

Lokal företrädare:

Orifarm Generics AB

Box 56048

102 17 Stockholm

info@orifarm.com


Denna bipacksedel ändrades senast

2020-10-19