Klindamycin Evolan

Vagitorium 100 mg Klindamycin 1 x 3 styck

Detta är ett receptbelagt läkemedel som endast kan köpas om du har recept.

Pris med recept (Ingår i förmån)

172:18

Köp via recept

EAN: 7350041582458

Källa: Fass.se

Bipacksedel: Information till användaren

Klindamycin Evolan

100 mg vagitorier
klindamycinfosfat, motsvarande 100 mg klindamycin

Läs noga igenom denna bipacksedel innan du börjar använda detta läkemedel. Den innehåller information som är viktig för dig.

- Spara denna information, du kan behöva läsa den igen.

- Om du har ytterligare frågor vänd dig till läkare eller apotekspersonal.

- Detta läkemedel har ordinerats enbart åt dig. Ge det inte till andra. Det kan skada dem, även om de uppvisar symptom som liknar dina.

- Om du får biverkningar, tala med läkare elle apotekspersonal. Detta gäller även eventuella biverkningar som inte nämns i denna information. Se avsnitt 4.

I denna bipacksedel finner du information om:
1. Vad Klindamycin Evolan är och vad det används för
2. Vad du behöver veta innan du använder Klindamycin Evolan
3. Hur du använder Klindamycin Evolan
4. Eventuella biverkningar
5. Hur Klindamycin Evolan ska förvaras
6. Förpackningens innehåll och övriga upplysningar

1. Vad Klindamycin Evolan är och vad det används för

Klindamycin Evolan är ett semisolitt vagitorium, det är ett vaginalt suppositorium. Efter insättning i slidan frigörs den aktiva substansen klindamycinfosfat, vilken tillhör en grupp läkemedel som kallas antibiotika.

Klindamycin Evolan används för att behandla en bakterieinfektion i slidan som kallas bakteriell vaginos.

Klindamycin som finns i Klindamycin Evolan kan också vara godkänd för att behandla andra sjukdomar som inte nämns i denna bipacksedel. Fråga läkare, apotekspersonal eller annan hälso- och sjukvårdspersonal om du har ytterligare frågor och följ alltid deras instruktion.

2. Vad du behöver veta innan du använder Klindamycin Evolan

Använd inte Klindamycin Evolan

 • om du är allergisk mot klindamycin, ett annat antibiotikum som heter linkomycin eller något annat innehållsämne i detta läkemedel (anges i avsnitt 6).

 • om du tidigare haft en tarminflammation (kolit) vid antibiotikabehandling.

Varningar och försiktighet

Tala med läkare eller apotekspersonal innan du använder Klindamycin Evolan

 • om du har diarré eller brukar få diarré när du tar antibiotika

 • om du har haft någon inflammatorisk tarmsjukdom såsom Crohns sjukdom eller ulcerös kolit.

Om du får svår eller blodig eller långvarig diarré under eller efter att du har tagit Klindamycin Evolan ska du omedelbart rådfråga din läkare eftersom behandlingen kan behöva avbrytas. Detta kan vara ett tecken på tarminflammation (pseudomembranous colitis) som kan uppträda efter behandling med antibiotika.

Rådgör med din läkare om du kan använda det här läkemedlet om något av följande stämmer in på dig:

 • om du lider av problem med njurar, lever eller immunsystem

 • om du är under 16 år eller över 65 år

Liksom vid alla vaginala infektioner bör du avstå från samlag under behandlingen med Klindamycin Evolan. Klindamycin Evolan kan försvaga kondomer och pessar. Förlita dig inte på kondomer eller pessar när du tar det här läkemedlet och upp till 72 timmar efter behandlingen.

Du bör inte använda andra vaginala produkter som tamponger eller sliddusch under behandlingen med Klindamycin Evolan.

Barn och ungdomar

Klindamycin Evolan ska inte användas till barn under 16 år.

Andra läkemedel och Klindamycin Evolan

Tala om för läkare eller apotekspersonal om du tar, nyligen har tagit eller kan tänkas ta andra läkemedel.

Var noga med att informera din läkare ifall du tar:

 • muskelavslappande läkemedel eftersom Klindamycin Evolan kan förstärka effekten av dessa läkemedel.

Graviditet, amning och fertilitet

Om du är gravid eller ammar, tror att du kan vara gravid eller planerar att skaffa barn, rådfråga läkare eller apotekspersonal innan du använder detta läkemedel.

Klindamycin Evolan bör inte användas under de tre första månaderna av graviditeten eftersom det inte finns tillräcklig information om säkerheten.

Om du är gravid bör du bara använda Klindamycin Evolan efter ingående diskussion med din läkare som kommer att avgöra om denna behandling är lämplig för dig.

Om du ammar kommer din läkare att avgöra om Klindamycin Evolan är lämpligt för dig, eftersom det aktiva innehållsämnet kan passera över i bröstmjölken.

Det är inte troligt att ett ammade spädbarn får i sig särskilt mycket av det aktiva innehållsämnet via bröstmjölken, men om ditt barn får blodig diarré eller uppvisar några tecken på sjukdom måste du genast kontakta läkare. Om detta händer bör du sluta amma.

Körförmåga och användning av maskiner

Det är inte troligt att detta läkemedel har någon effekt på din förmåga att framföra fordon och använda maskiner.


3. Hur du använder Klindamycin Evolan

Använd alltid detta läkemedel enligt läkarens anvisningar. Rådfråga läkare eller apotekspersonal om du är osäker.

Använd inte denna produkt om stripen är skadad, öppnad eller ofullständigt förseglad. Se till att vagitorierna inte blir uppvärmda eftersom de då kan mjukna och bli missformade.

Rekommenderad dos av detta läkemedel är ett vagitorium som placeras långt in i slidan tre kvällar efter varandra vid sänggåendet. När vagitoriet har satts in, smälter det och försvinner.

Insättning:

 • Ta ur vagitoriet från stripen.

 • Lägg dig på rygg med knäna uppdragna mot bröstet.

 • För in vagitoriet i slidan med långfingrets fingertopp så långt som möjligt utan att det känns obehagligt.

Tvätta alltid händerna före och efter att du har satt in ett vagitorium.

Om du använt för stor mängd av Klindamycin Evolan

Tala om detta för din läkare. Använd inte fler vagitorier förrän din läkare säger att du ska göra det.

Om du använt för stor mängd läkemedel eller om t.ex. ett barn fått i sig läkemedlet av misstag, kontakta läkare, sjukhus eller Giftinformationscentralen (tel. 112) för bedömning av risken samt rådgivning.

Om du har glömt att använda Klindamycin Evolan

Om det bara är ett par timmar efter att du skulle ha tagit dosen, ta den glömda dosen på en gång.

Om det nästan är dags för nästa vagitorium ska du hoppa över den glömda dosen. Ta nästa vagitorium vid normal tid.

Fortsätt att använda vagitorierna vid de vanliga tiderna.

Ta inte dubbel dos för att kompensera för glömd dos.

Om du råkar svälja Klindamycin Evolan

Om någon råkat äta eller svälja vagitoriet ska läkare kontaktas. Vagitoriet kommer troligen inte att orsaka någon skada, men din läkare kan ge dig råd om vad du bör göra.

Om du har ytterligare frågor om detta läkemedel, kontakta läkare eller apotekspersonal.

4. Eventuella biverkningar

Liksom alla läkemedel kan detta läkemedel orsaka biverkningar, även om alla inte får dem. Kontakta läkare omedelbart om du:

 • utvecklar svår, ihållande eller blodig diarré (som kan åtföljas av magsmärtor eller feber). Detta är en ovanlig biverkning som kan uppträda efter behandling med antibiotika och som kan vara ett tecken på allvarlig tarminflammation eller inflammation i tjocktarmens slemhinnor (pseudomembranös kolit).

 • får en mycket svår allergisk reaktion eller hudreaktion. Dessa är mycket sällsynta biverkningar.

Vanliga (kan förekomma hos upp till 1 av 10 användare):

 • svampinfektion, jästinfektion

 • huvudvärk

 • buksmärta, diarré, illamående

 • klåda (ej på appliceringsstället)

 • svampinfektion i slidan, irritation i slidan, problem med slidan

Mindre vanliga (kan förekomma hos upp till 1 av 100 användare):

 • kräkningar

 • utslag

 • mag- eller ryggvärk

 • feber eller frossa, allmän sjukdomskänsla

 • smärta vid vattenkastning, blod i urinen, grumlig eller illaluktande urin, täta trängningar och frekventa toalettbesök

 • infektion i slidan, flytningar från slidan, menstruationsstörningar

 • smärta (på appliceringsstället), klåda, lokal svullnad

5. Hur Klindamycin Evolan ska förvaras

 • Förvara detta läkemedel utom syn- och räckhåll för barn.

 • Används före utgångsdatum som anges på kartongen och på stripen efter EXP. Utgångsdatumet är den sista dagen i angiven månad.

 • Förvaras under 30 °C.

 • Läkemedlet ska inte kastas i avloppet eller bland hushållsavfall. 

  Fråga apotekspersonalen hur man kastar läkemedel som inte längre används. Dessa åtgärder är till för att skydda miljön.

6. Förpackningens innehåll och övriga upplysningar

Innehållsdeklaration

 • Det aktiva innehållsämnet är klindamycinfosfat. Varje vagitorium innehåller

  klindamycinfosfat motsvarande 100 mg klindamycin.

 • Det andra innehållsämnet är hårdfett.

Läkemedlets utseende och förpackningsstorlekar

Klindamycin Evolan vagitorier är benvita till gulaktiga. De levereras i PVC-PE strips med 3 vagitorier som förpackas i en kartong.

Innehavare av godkännande för försäljning och tillverkare

Innehavare av godkännande för försäljning

Evolan Pharma AB

Box 120

182 12 Danderyd

Tillverkare

Help S.A., Pedini Ioanninon, Ioannina, 45500, Grekland

Lavipharm S.A., Agias Marinas str. Paiania, Attiki, PO 59, 19002, Grekland

Qualimetrix S.A., 579 Mesogeion Avenue Agia Paraskevi, Athens, 15343, Grekland


Denna bipacksedel ändrades senast

2021-02-09