Kestine

Filmdragerad tablett 20 mg Ebastin 100 tablett(er)

Detta är ett receptbelagt läkemedel som endast kan köpas om du har recept.

Pris med recept (Ingår i förmån)

518:35

Köp via recept

EAN: 07046260141575

Källa: Fass.se

Bipacksedel: Information till användaren

Kestine

10 mg, 20 mg filmdragerad tablett
Ebastin

Läs noga igenom denna bipacksedel innan du börjar använda detta läkemedel. Den innehåller information som är viktig för dig.

 • Spara denna bipacksedel, du kan behöva läsa den igen.

 • Om du har ytterligare frågor vänd dig till läkare, apotekspersonal eller sjuksköterska.

 • Detta läkemedel har ordinerats enbart åt dig. Ge det inte till andra. Det kan skada dem, även om de uppvisar sjukdomstecken som liknar dina.

 • Om du får biverkningar, tala med läkare eller apotekspersonal. Detta gäller även eventuella biverkningar som inte nämns i denna information. Se avsnitt 4.

I denna bipacksedel finner du information om:
1. Vad Kestine är och vad det används för
2. Vad du behöver veta innan du använder Kestine
3. Hur du använder Kestine
4. Eventuella biverkningar
5. Hur Kestine ska förvaras
6. Förpackningens innehåll och övriga upplysningar

1. Vad Kestine är och vad det används för

Kestine tillhör läkemedelsgruppen antihistaminer och motverkar effekten av histamin. Histamin är ett ämne i kroppens vävnader som utlöses när man utsätts för allergiframkallande ämnen och som bland annat utlöser rinnsnuva, nästäppa, nysningar, nässelutslag samt ögonbesvär såsom röda, rinnande och kliande ögon.

Effekten kommer inom 1 timme och varar i 24 timmar efter intagen dos.

Hos känsliga personer kan histamin även orsaka besvärande klåda och hudutslag efter myggbett. Störst effekt får personer som är extra känsliga för myggbett. Effekten på klåda varar mindre än 2 timmar, och påverkar därför inte den senare fasen av klåda efter myggbett.

Kestine används för att behandla allergiska besvär som hösnuva, ögoninflammation, klåda (t. ex. efter myggbett) och nässelutslag.

Ebastin som finns i Kestine kan också vara godkänd för att behandla andra sjukdomar som inte nämns i denna bipacksedel. Fråga läkare, apotekspersonal eller annan hälso- och sjukvårdspersonal om du har ytterligare frågor och följ alltid deras instruktion.

2. Vad du behöver veta innan du använder Kestine

Använd inte Kestine

 • Om du är allergisk mot ebastin eller något annat innehållsämne i detta läkemedel (anges i avsnitt 6).

Varningar och försiktighet

Kestine kan förorsaka muntorrhet. Vid långtidsbehandling är det därför viktigt med god munhygien (tänderna bör rengöras med fluortandkräm två gånger dagligen) för att förebygga risken för karies.

Berätta för din läkare om du har kraftigt nedsatt leverfunktion.

Andra läkemedel och Kestine

Tala om för läkare eller apotekspersonal om du tar, nyligen har tagit eller kan tänkas ta andra läkemedel.

Kestine kan påverka eller påverkas av vissa läkemedel som innehåller något av följande verksamma ämnen:

 • ketokonazol, itrakonazol (läkemedel mot svamp),

 • erytromycin (antibiotika)

 • rifampicin (läkemedel mot tuberkulos)

Graviditet och amning

Om du är gravid eller ammar, tror att du kan vara gravid eller planerar att skaffa barn, rådfråga läkare eller apotekspersonal innan du använder detta läkemedel.

Graviditet

Det finns begränsad erfarenhet av användning av Kestine under graviditet. Rådgör därför med läkare innan du tar något läkemedel under graviditet.

Amning

Det är okänt om Kestine går över i modersmjölk. Rådgör därför med läkare innan du tar något läkemedel under amning.

Körförmåga och användning av maskiner

Vissa personer kan reagera med dåsighet och yrsel på denna typ av läkemedel.

Du är själv ansvarig för att bedöma om du är i kondition att framföra motorfordon eller utföra arbete som kräver skärpt vaksamhet. En av faktorerna som kan påverka din förmåga i dessa avseenden är användning av läkemedel på grund av deras effekter och/eller biverkningar. Beskrivning av dessa effekter och biverkningar finns i andra avsnitt. Läs därför all information i denna bipacksedel för vägledning. Diskutera med din läkare eller apotekspersonal om du är osäker.

Kestine innehåller laktos

Om du inte tål vissa sockerarter, kontakta din läkare innan du tar denna medicin.

Kestine innehåller natrium

Detta läkemedel innehåller mindre än 1 mmol (23 mg) natrium per tablett, d.v.s. är näst intill “natriumfritt”.


3. Hur du använder Kestine

Använd alltid detta läkemedel enligt läkarens eller apotekspersonalens anvisningar. Rådfråga läkare eller apotekspersonal om du är osäker.

Rekommenderad dos för vuxna och barn över 12 år är 1 tablett á 10 mg en gång om dagen på morgonen i samband med frukost.

Vid svårare allergiska symtom kan dosen ökas till 2 tabletter á 10 mg dagligen eller 1 tablett á 20 mg dagligen.

Patienter med kraftigt nedsatt leverfunktion bör inte ta mer än 1 tablett á 10 mg per dag.

Om du använt för stor mängd av Kestine

Om du fått i dig för stor mängd läkemedel eller om t.ex ett barn fått i sig läkemedlet av misstag kontakta läkare, sjukhus eller Giftinformationscentralen (tel 112) för bedömning av risken samt rådgivning.

Om du har glömt att använda Kestine

Ta inte dubbel dos för att kompensera för glömd tablett.

4. Eventuella biverkningar

Liksom alla läkemedel kan detta läkemedel orsaka biverkningar men alla användare behöver inte få dem.

Sluta att ta Kestine och sök omedelbart akut läkarvård om du får symtom såsom:

klåda, kliande utslag, svårigheter att svälja, andnöd, lågt blodtryck och svullnad av ansikte, tunga och svalg. Detta kan vara tecken på en allvarlig allergisk reaktion, som rapporterats i sällsynta fall.

Även följande biverkningar har rapporterats:

Mycket vanliga (kan förekomma hos fler än 1 av 10 användare):

 • huvudvärk

Vanliga (kan förekomma hos upp till 1 av 10 användare):

 • dåsighet

 • muntorrhet

Sällsynta (kan förekomma hos upp till 1 av 1000 användare):

 • nervositet,

 • sömnlöshet

 • yrsel,

 • nedsatt känsel,

 • smakförändringar

 • hjärtklappning,

 • onormal hjärtrytm

 • buksmärtor,

 • kräkningar,

 • illamående,

 • matsmältningsproblem

 • leverpåverkan,

 • onormala leverfunktionstester

 • nässelutslag,

 • hudutslag,

 • hudinflammation

 • menstruationsrubbningar

 • vätskeansamling (ödem),

 • trötthet

Har rapporterats (förekommer hos ett okänt antal användare):

 • viktökning

 • ökad aptit

Rapportering av biverkningar

Om du får biverkningar, tala med läkare, apotekspersonal eller sjuksköterska. Detta gäller även eventuella biverkningar som inte nämns i denna information. Du kan också rapportera eventuella biverkningar direkt till Läkemedelsverket, www.lakemedelsverket.se. Genom att rapportera biverkningar kan du bidra till att öka informationen om läkemedels säkerhet.

Postadress: Läkemedelsverket Box 26 751 03 Uppsala

5. Hur Kestine ska förvaras

Förvara detta läkemedel utom syn- och räckhåll för barn.

Förvaras vid högst 30°C i ytterkartongen. Ljuskänsligt.

Använd inte detta läkemedel efter utgångsdatumet som anges på förpackningen.

Tomma läkemedelsförpackningar källsorteras enligt lokala bestämmelser.

Medicinen ska inte kastas i avloppet eller bland hushållsavfall. Fråga apotekspersonalen hur man gör med mediciner som inte längre används. Dessa åtgärder är till för att skydda miljön.

6. Förpackningens innehåll och övriga upplysningar

Innehållsdeklaration

 • Den aktiva substans är ebastin. 1 tablett innehåller 10 mg respektive 20 mg ebastin.

 • Övriga innehållsämnen (hjälpämnen) är mikrokristallin cellulosa, laktosmonohydrat, pregelatiniserad majsstärkelse, kroskaramellosnatrium, magnesiumstearat, hydroxipropylmetylcellulosa, polyetylenglykol 6000 och titandioxid (färgämne E171).

Läkemedlets utseende och förpackningsstorlekar

10 mg tabletten är rund, vit med brytskåra och märkt med "E10".

20 mg tabletten är rund, vit och märkt med "E20".

Kestine 10 mg finns i förpackningsstorlekarna 10, 30, 50 och 100 tabletter.

Kestine 20 mg finns i förpackningsstorlekarna 10, 30 och 100 tabletter.

Eventuellt kommer inte alla förpackningsstorlekar att marknadsföras.

Innehavare av försäljningstillstånd

Almirall S A, Rda General Mitre, 151

08022 Barcelona

Spanien

Tillverkare

Industrias Farmacéuticas Almirall, S.A., Barcelona, Spanien


Denna bipacksedel ändrades senast

2020-03-18