Kenacort-T

Injektionsvätska, suspension 40 mg/ml Triamcinolon 1 milliliter

Detta är ett receptbelagt läkemedel som endast kan köpas om du har recept.

Pris med recept (Ingår i förmån)

77:12

Köp via recept

EAN: 08027950502578

Källa: Fass.se

Bipacksedel: Information till användaren

Kenacort-T

40 mg/ml injektionsvätska, suspension
triamcinolonacetonid
bensylalkohol och natrium

Läs noga igenom denna bipacksedel innan du börjar använda detta läkemedel. Den innehåller information som är viktig för dig.

 • Spara denna information, du kan behöva läsa den igen.

 • Om du har ytterligare frågor vänd dig till läkare, apotekspersonal eller sjuksköterska.

 • Detta läkemedel har ordinerats enbart åt dig. Ge det inte till andra. Det kan skada dem, även om de uppvisar sjukdomstecken som liknar dina.

 • Om du får biverkningar, tala med läkare, apotekspersonal eller sjuksköterska. Detta gäller även eventuella biverkningar som inte nämns i denna information. Se avsnitt 4.

I denna bipacksedel finner du information om:
1. Vad Kenacort-T är och vad det används för
2. Vad du behöver veta innan du använder Kenacort-T
3. Hur du använder Kenacort-T
4. Eventuella biverkningar
5. Hur Kenacort-T ska förvaras
6. Förpackningens innehåll och övriga upplysningar

1. Vad Kenacort-T är och vad det används för

Kenacort-T innehåller den aktiva substansen triamcinolonacetonid, ett konstgjort binjurebarkhormon (en glukokortikoid), som dämpar immunförsvaret.

Kenacort-T används vid följande tillstånd för att dämpa immunförsvaret:

 • ledgångsreumatism

 • vissa hudsjukdomar

 • allergisk snuva

 • allergisk astma

Kenacort-T injiceras i sätesmuskeln (intramuskulärt) eller i en led (intraartikulärt). Effekten av Kenacort-T varar ofta i cirka 2-4 veckor.

Triamcinolonacetonid som finns i Kenacort-T kan också vara godkänd för att behandla andra sjukdomar som inte nämns i denna produktinformation. Fråga läkare, apotek eller annan hälsovårdspersonal om du har ytterligare frågor och följ alltid deras instruktion.

2. Vad du behöver veta innan du använder Kenacort-T

Använd inte Kenacort-T

 • om du är allergisk mot triamcinolonacetonid eller något annat innehållsämne i detta läkemedel (anges i avsnitt 6).

 • vid vissa infektioner (t ex tuberkulos eller gonorré).

Varningar och försiktighet

Tala med läkare innan du använder Kenacort-T

 • om du lider av benskörhet

 • om du nyligen har gjort en så kallad anastomos (operation med sammankoppling av kärl eller tarm)

 • om du har eller har haft en psykos

 • om du har magsår eller sår i tolvfingertarmen

 • om du har tuberkulos

 • om du har diabetes

 • om du har högt blodtryck

 • om du har hjärtsvikt

 • om du har en infektion

 • om du har för avsikt att vaccinera dig.

Barn och ungdomar

Kenacort-T bör ges med försiktighet till växande individer.

Kenacort-T bör inte ges till barn under 6 år eftersom de kan få kraftiga allergiliknande reaktioner. Detta läkemedel ska inte ges till för tidigt födda barn eller nyfödda.

Andra läkemedel och Kenacort-T

Om du ska vaccinera dig bör du berätta att du har fått Kenacort-T eftersom det kan påverka effekten av vaccinationen.

Kenacort-T kan påverka eller påverkas av vissa läkemedel som innehåller följande verksamma ämnen:

 • rifampicin (antibiotika)

 • fenytoin, fenobarbital och karbamazepin (medel mot bland annat epilepsi).

Tala om för läkare eller apotekspersonal om du tar, nyligen har tagit eller kan tänkas ta andra läkemedel, även receptfria sådana.

Graviditet, amning och fertilitet

Om du är gravid eller ammar, tror att du kan vara gravid eller planerar att skaffa barn, rådfråga läkare eller apotekspersonal innan du använder detta läkemedel.

Det finns en risk för fosterskadande effekter.

Körförmåga och användning av maskiner

Kenacort-T kan ge yrsel, vilket kan påverka din förmåga att köra bil eller använda maskiner.

Du är själv ansvarig för att bedöma om du är i kondition att framföra motorfordon eller utföra arbete som kräver skärpt uppmärksamhet. En av faktorerna som kan påverka din förmåga i dessa avseenden är användning av läkemedel på grund av deras effekter och/eller biverkningar. Beskrivning av dessa effekter och biverkningar finns i andra avsnitt. Läs därför all information i denna bipacksedel för vägledning. Diskutera med läkare eller apotekspersonal om du är osäker.

Kenacort-T innehåller bensylalkohol och natrium

Bensylalkohol

Kenacort-T innehåller bensylalkohol som konserveringsmedel. Bensylalkohol kan orsaka allergiska reaktioner.

Detta läkemedel innehåller 9,9 mg bensylalkohol per milliliter (ml). Bensylalkohol kan orsaka förgiftning eller allergiska reaktioner hos spädbarn och barn upp till 3 år. Bensylalkohol har ett samband med risk för allvarliga biverkningar så som andningssvårigheter hos små barn.

Om du är gravid eller ammar, rådfråga läkare eller apotekspersonal innan du använder detta läkemedel. Stora mängder bensylalkohol kan lagras i kroppen och orsaka biverkningar (metabolisk acidos).

Om du har nedsatt leverfunktion eller nedsatt njurfunktion, rådfråga läkare eller apotekspersonal innan du använder detta läkemedel. Stora mängder bensylalkohol kan lagras i kroppen och orsaka biverkningar (metabolisk acidos).

Natrium

Kenacort-T innehåller mindre än 1 mmol (23 mg) per dos, d.v.s. är näst intill "natriumfritt".


3. Hur du använder Kenacort-T

Använd alltid detta läkemedel enligt läkarens anvisningar. Rådfråga läkare eller apotekspersonal om du är osäker.

Kenacort-T ges av läkare eller sjuksköterska som en injektion antingen i sätesmuskeln eller i en led, beroende på vad du behandlas mot. Dosen bestäms av läkare, som anpassar den individuellt för dig.

Användning för barn

Kenacort-T bör inte ges till barn under 6 år eftersom de kan få kraftiga allergiliknande reaktioner. Detta läkemedel ska inte ges till för tidigt födda barn eller nyfödda.

Om du använt för stor mängd av Kenacort-T

Om du fått i dig för stor mängd läkemedel eller om t.ex. ett barn fått i sig läkemedlet av misstag, kontakta läkare, sjukhus eller Giftinformationscentralen (tel. 112) för bedömning av risken samt rådgivning.

Sannolikheten för en akut överdos är låg. Behandling krävs i regel inte.

Om du har ytterligare frågor om detta läkemedel, kontakta läkare, apotekspersonal eller sjuksköterska.

4. Eventuella biverkningar

Liksom alla läkemedel kan detta läkemedel orsaka biverkningar, men alla användare behöver inte få dem.

Följande biverkningar kan inträffa vid behandling med Kenacort-T:

Eventuella allvarliga biverkningar inkluderar allvarliga allergiska reaktioner som kan ge andnöd (anges även i listan nedan).

Vanliga (förekommer hos fler än 1 av 100 användare):

 • lokal förtvining av hud och mjukdelar (vid injektion under huden)

 • förtvining av underhud (vid injektion i en led)

 • lokal irritation och smärta (vid injektion i och runt en led).

Mindre vanliga (förekommer hos färre än 1 av 100 användare):

 • allergiska reaktioner, ibland allvarliga reaktioner som kan ge andnöd

 • yrsel

 • tillfällig ansiktsrodnad

Följande biverkningar kan inträffa vid långvarig behandling (upprepade injektioner) med Kenacort-T:

Vid lokal behandling är det mindre vanligt med biverkningar som påverkar hela kroppen, men de kan uppträda vid långvarig behandling med upprepade injektioner lokalt i hud eller leder.

Vanliga (förekommer hos fler än 1 av 100 användare):

 • grå starr

Mindre vanliga (förekommer hos färre än 1 av 100 användare):

 • blodpropp

 • högt blodtryck i huvudet

 • högt blodtryck

 • symtom som liknar Cushings syndrom (t ex viktuppgång med fettinlagring, muskelsvaghet, lätt att få blåmärken, finnar, benskörhet, humörpåverkan)

 • sänkt binjurefunktion

 • hög natriumnivå

 • låg kaliumnivå

 • ökat blodsocker

 • vätskeansamling (ödem)

 • vävnadsdöd i benvävnad

 • förtvining av muskler

 • psykiska problem (t ex känslomässiga störningar)

 • grön starr (glaukom)

 • benskörhet

 • muskelsvaghet

 • menstruationsstörningar

 • blödning efter att menstruationen upphört

 • försämrad sårläkning

 • kvävebrist

Har rapporterats (förekommer hos ett okänt antal användare):

 • aktivering av infektion som finns i kroppen sedan tidigare (t ex tuberkulos)

 • sänkt immunförsvar

 • aktivering av vilande diabetes

Ytterligare biverkningar hos barn

Vid långvarig behandling (som kan påverka hela kroppen), kan barnet växa långsammare.

Rapportering av biverkningar

Om du får biverkningar, tala med läkare, apotekspersonal eller sjuksköterska. Detta gäller även eventuella biverkningar som inte nämns i denna information. Du kan också rapportera eventuella biverkningar direkt till Läkemedelsverket, www.lakemedelsverket.se. Genom att rapportera biverkningar kan du bidra till att öka informationen om läkemedels säkerhet.

Postadress: Läkemedelsverket Box 26 751 03 Uppsala

5. Hur Kenacort-T ska förvaras

Förvara detta läkemedel utom syn- och räckhåll för barn.

Förvaras vid högst 25 °C. Förvaras i skydd mot kyla. Får ej frysas.
Förvaras i originalförpackningen. Ljuskänsligt. Förvaras i upprätt läge. Omskakas före användning.

Temperaturer under 12 °C kan ge fällning eller kornig konsistens, och suspensionen ska i sådana fall kasseras.

Används före utgångsdatum som anges på etiketten efter EXP. Utgångsdatumet är den sista dagen i angiven månad.

Läkemedel ska inte kastas i avloppet. Fråga apotekspersonalen hur man kastar läkemedel som inte längre används. Dessa åtgärder är till för att skydda miljön.

6. Förpackningens innehåll och övriga upplysningar

Innehållsdeklaration

 • Den aktiva substansen är triamcinolonacetonid.

 • Övriga innehållsämnen är karmellosnatrium, natriumklorid, polysorbat 80, bensylalkohol, vatten för injektionsvätskor.

Läkemedlets utseende och förpackningsstorlekar

Kenacort-T är en suspension.

Varje förpackning Kenacort-T innehåller en injektionsflaska med 1 ml suspension.

Innehavare av godkännande för försäljning

Bristol-Myers Squibb AB

Box 1172

171 23 Solna

Tillverkare

Swords Laboratories T/A Bristol-Myers Squibb Pharmaceutical Operations, External Manufacturing

Plaza 254

Blanchardstown Corporate Park 2

Dublin 15, D15 T867

Irland

CATALENT ANAGNI S.R.L.

Loc. Fontana del Ceraso snc

Strada Provinciale 12 Casilina, 41

03012 ANAGNI (FR)

Italien


Denna bipacksedel ändrades senast

2020-12-27