Kargluminsyra Waymade

Dispergerbar tablett 200 mg 60 tablett(er)

Detta är ett receptbelagt läkemedel som endast kan köpas om du har recept.

Pris med recept (Ingår i förmån)

25353:75

Köp via recept

EAN: 7046265699293

Källa: Fass.se

Kargluminsyra Waymade

200 mg dispergerbara tabletter

Läs noga igenom denna bipacksedel innan du börjar använda detta läkemedel.

- Spara denna bipacksedel Du kan behöva läsa den igen.

- Om du har ytterligare frågor vänd dig till din läkare eller apotekspersonal.

- Detta läkemedel har ordinerats enbart åt dig. Ge det inte till andra. Det kan skada dem, även om de uppvisar sjukdomstecken som liknar dina.

- Om du får biverkningar, tala med läkare eller apotekspersonal. Detta gäller även eventuella biverkningar som inte nämns i denna information. Se avsnitt 4.

I denna bipacksedel finner du information om:
1. VAD ÄR KARGLUMINSYRA WAYMADE OCH VAD ANVÄNDS DET FÖR?
2. INNAN DU ANVÄNDER KARGLUMINSYRA WAYMADE
3. HUR DU ANVÄNDER KARGLUMINSYRA WAYMADE
4. EVENTUELLA BIVERKNINGAR
5. FÖRVARING AV KARGLUMINSYRA WAYMADE

ÖVRIGA UPPLYSNINGAR

1. VAD ÄR KARGLUMINSYRA WAYMADE OCH VAD ANVÄNDS DET FÖR?

Vad används dåKargluminsyra Waymade för?

Läkemedlet heter Kargluminsyra Waymade 200 mg dispergerbara tabletter. I denna bipacksedel kommer det att kallas Kargluminsyra.

Kargluminsyra kan bidra till att minska högt ammoniakvärde i blodet. Ammoniak är särskilt skadligt för hjärnan och kan, i allvarliga fall, leda till nedsatt medvetandenivå och koma. Höga ammoniakvärden (hyperammonemi) kan bero på

  • brist på ett specifikt leverenzym (N-acetylglutamatsyntas). Patienter med denna sällsynta sjukdom är inte i stånd att bryta ned restprodukter av kväve som bildas efter intag av protein. Sjukdomen kvarstår under hela livet och behovet av behandlingen är därför livslång.

Kargluminsyra som finns i Kargluminsyra Waymade kan också vara godkänd för att behandla andra sjukdomar som inte nämns i denna produktinformation. Fråga läkare, apoteks- eller annan hälso- och sjukvårdspersonal om du har ytterligare frågor och följ alltid deras instruktion.

2. INNAN DU ANVÄNDER KARGLUMINSYRA WAYMADE

Använd inte Kargluminsyra Waymade :

  • om du är överkänslig (allergisk) mot kargluminsyra eller något annat innehållsämne i

  • detta läkemedel (anges i avsnitt 6).

  • om du ammar.

Var särskilt försiktig med Kargluminsyra Waymade :

Behandling med Kargluminsyra bör inledas under överinseende av en läkare med erfarenhet av behandling av metaboliska sjukdomar.

Din läkare kommer att utvärdera hur behandlingen med kargluminsyra fungerar innan någon långtidsbehandling påbörjas.

Dosen bör justeras individuellt för att upprätthålla normala ammoniakvärden i blodet.

Din läkare kommer eventuellt att ordinera tillägg av arginin (aminosyra) eller att begränsa ditt intag av protein.

Din läkare kan behöva undersöka dig regelbundet med avseende på lever, njurar, hjärta och blod för att följa upp ditt tillstånd och din behandling.

Intag av Kargluminsyra Waymade med mat och dryck:

Kargluminsyra ska intas via munnen före måltid eller matning.

Tabletterna ska lösas upp i minst 5 till 10 ml vatten och intas omedelbart. Suspensionen har en lätt syrlig smak.

Graviditet

Om du är gravid eller ammar, tror att du kan vara gravid eller planerar att skaffa barn, rådfråga läkare innan du använder detta läkemedel.

Effekterna av Kargluminsyra på graviditet och foster är ej kända. Rådfråga din läkare om du är gravid eller planerar att bli gravid.

Amning

Du ska inte amma ditt barn om du tar Kargluminsyra. Utsöndrandet av kargluminsyra till bröstmjölk har ej studerats hos kvinnor. Däremot har man visat förekomst av kargluminsyra i mjölken hos digivande råttor, med risk för skadliga effekter hos de diande ungarna.

Körförmåga och användning av maskiner:

Effekter på förmågan att framföra motorfordon och använda maskiner är inte kända.

Du är själv ansvarig för att bedöma om du är i kondition att framföra motorfordon eller utföra arbeten som kräver skärpt uppmärksamhet. En av faktorerna som kan påverka din förmåga i dessa avseenden är användning av läkemedel på grund av deras effekter och/eller biverkningar. Beskrivning av dessa effekter och biverkningar finns i andra avsnitt. Läs därför all information i denna bipacksedel för vägledning. Diskutera med din läkare eller apotekspersonal om du är osäker.

Viktig information om något(ra) av hjälpämne(na) i Kargluminsyra Waymade :

Kargluminsyra innehåller natrium

Detta läkemedel innehåller upp till 3 mg natrium per dos. Detta bör beaktas av patienter på en kontrollerad natriumdiet.

Användning av andra läkemedel:

Tala om för läkare eller apotekspersonal om du tar, nyligen har tagit eller kan tänkas ta andra läkemedel.

3. HUR DU ANVÄNDER KARGLUMINSYRA WAYMADE

Doseringsanvisning

Ta alltid Kargluminsyra precis som din läkare har informerat dig. Rådfråga din läkare eller farmaceut om du är osäker.

Vanlig dos:

Den inledande dagliga dosen är vanligtvis 100 mg per kilo kroppsvikt, upp till maximalt av 250 mg per kilo kroppsvikt (om du exempelvis väger 10 kg ska du ta 5 tabletter (1 gram) per dag).

På lång sikt varierar den dagliga dosen vanligtvis mellan 10 mg och 100 mg per kilo kroppsvikt för patienter som har brist på N-acetylglutamatsyntas.

Din läkare fastställer lämplig dos för dig för att bibehålla normala ammoniakvärden i blodet.

Administrering

Kargluminsyra ska ENDAST ges via munnen eller med en spruta via ventrikelsond (tunn slang ner till magsäcken) om det behövs.

Om patienten är i koma orsakat av för höga ammoniakvärden ges Kargluminsyra genom att snabbt ge dosen genom en spruta via den ventrikelsond som lagts in för näringstillförsel.

Om du använder mera Kargluminsyra Waymade än du borde:

Om du fått i dig för stor mängd läkemedel eller om t.ex. ett barn fått i sig läkemedlet av misstag kontakta läkare, sjukhus eller Giftinformationscentralen (tel. 112) för bedömning av risken samt rådgivning. Ta din medicin och denna bipacksedel med dig.

Om du glömt att ta Kargluminsyra Waymade :

Om du glömmer att ta en dos ska du bara fortsätta att ta nästa dos som vanligt. Ta inte dubbla doser för att kompensera de doser du glömt.

Effekter som kan uppträda när behandling med Kargluminsyra Waymade avslutas:

Sluta inte att ta Kargluminsyra utan att informera din läkare.

Om du har ytterligare frågor om detta läkemedel kontakta läkare och apotekspersonal.

4. EVENTUELLA BIVERKNINGAR

Liksom alla läkemedel kan Kargluminsyra orsaka biverkningar men alla användare behöver inte få dem.

Nedanstående biverkningar har rapporterats enligt följande:

  • Vanliga (kan förekomma hos upp till 1 av 10 användare): ökad svettning

  • Mindre vanliga (kan förekomma hos upp till 1 av 100 användare): minskad hjärtfrekvens, diarré, feber, kräkning, ökade transaminaser (enzymer som kan påvisa leverskador)

  • Har rapporterats (förekommer hos ett okänt antal användare): utslag

Rapportering av biverkningar

Om du får biverkningar, tala med läkare eller apotekspersonal. Detta gäller även biverkningar som inte nämns i denna information. Du kan också rapportera biverkningar direkt via Läkemedelsverket, Box 26, SE-751 03 Uppsala. Webbplats: www.lakemedelsverket.se

Genom att rapportera biverkningar kan du bidra till att öka informationen om läkemedlets säkerhet.

5. FÖRVARING AV KARGLUMINSYRA WAYMADE

Förvara detta läkemedel utom syn- och räckhåll för barn.

Används före utgångsdatum som anges på tablettburken. Utgångsdatumet är den sista dagen i angiven månad.

Obruten tablettburk: Inga särskilda förvaringsanvisningar.

Bruten/öppnad tablettburk: Förvaras i skydd mot kyla och får ej frysas. Kasseras en månad efter att förpackningen öppnats.

Tillslut förpackningen väl. Fuktkänsligt

Läkemedel ska inte kastas i avloppet eller bland hushållsavfall. Fråga apotekspersonalen hur man kastar läkemedel som inte längre används. Dessa åtgärder är till för att skydda miljön.

6. Förpackningens innehåll och övriga upplysningar

Innehållsdeklaration

  • Den aktiva substansen är kargluminsyra. Varje tablett innehåller 200 mg kargluminsyra.

  • Övriga innehållsämnen är mikrokristallin cellulosa, kroskarmellosnatrium, natriumlaurilsulfat, vattenfri kolloidal kiseldioxid, natriumstearylfumarat.

Läkemedlets utseende och förpackningsstorlekar

Kargluminsyra Waymade 200 mg dispergerbara tabletter är vita till benvita och avlånga, 18 mm x 6 mm, med tre skåror på båda sidorna och graverade 'N: s på ena sidan.

Tabletten kan delas i två lika stora delar.

Kargluminsyra finns i plastburk med 5, 15 och 60 tabletter.

Eventuellt kommer inte alla förpackningsstorlekar att marknadsföras.

Innehavare av godkännande för försäljning

Waymade Plc

Sovereign House

Miles Gray Road

Basildon

Essex SS14 3FR

Storbritannien

Tillverkare

Waymade Plc

Sovereign House

Miles Gray Road

Basildon

Essex SS14 3FR

Storbritannien

Kontakta ombudet för innehavaren av godkännandet för försäljning om du vill veta mer om detta läkemedel:

Pharmanovia A/S

Jægersborg Alle 164

DK-2820 Gentofte,

Danmark

Tfn: + 45 33 33 76 33

info@pharmanovia.com

Denna bipacksedel ändrades senast 2018-05-15