Karbasal

Kräm Karbamid + natriumklorid 400 gram

166:-

Ord. butikspris 169:-

Fri frakt
Finns i webblager
Finns varan på ditt apotek?
Hitta Kronans Apotek
Aktuella erbjudanden
Receptfritt läkemedel. Läs alltid bipacksedeln innan användning.

"Mjukgörande kräm med dokumenterad effekt. Karbasals vattenbindande och barriärstärkandeegenskaper bidrar till normalisering av torr hud. Karbamid (urea) finns naturligt i huden -hjälper huden på hudens vis"""

EAN: 07046265535454

Kategorier:

Hudbesvär

.

"Karbasal kräm stryks på minst två gånger per dag samt efter kontakt med vatten."

Källa: Fass.se

Bipacksedel: Information till användaren

Karbasal

kräm
karbamid (urea) och natriumklorid

Läs noga igenom denna bipacksedel innan du börjar använda detta läkemedel. Den innehåller information som är viktig för dig.

Använd alltid detta läkemedel exakt enligt beskrivning i denna bipacksedel eller enligt anvisningar från din läkare eller apotekspersonal.

  • Spara denna information, du kan behöva läsa den igen.

  • Vänd dig till apotekspersonalen om du behöver mera information eller råd.

  • Du måste kontakta läkare om symtomen försämras eller inte förbättras.

  • Om du får biverkningar, tala med läkare eller apotekspersonal. Detta gäller även eventuella biverkningar som inte nämns i denna information. Se avsnitt 4.

I denna bipacksedel finner du information om:
1. Vad Karbasal är och vad det används för
2. Vad du behöver veta innan du använder Karbasal
3. Hur du använder Karbasal
4. Eventuella biverkningar
5. Hur Karbasal ska förvaras
6. Förpackningens innehåll och övriga upplysningar

1. Vad Karbasal är och vad det används för

Karbasal är en kräm som ökar hudens vattenbindande förmåga vilket bidrar till en normali­sering av torr hud.

Karbasal används för behandling av torr hud.

2. Vad du behöver veta innan du använder Karbasal

Använd inte Karbasal

  • om du är allergisk mot karbamid eller något annat innehållsämne i detta läkemedel (anges i avsnitt 6).

Graviditet och amning

Kan användas under graviditet och amning.

Körförmåga och användning av maskiner

Inga effekter på förmåga att köra bil eller utföra precisionsbetonat arbete har observerats.


3. Hur du använder Karbasal

Använd alltid detta läkemedel exakt enligt beskrivning i denna bipacksedel eller enligt anvisning från läkare. Rådfråga läkare eller apotekspersonal om du är osäker.

Karbasal kräm stryks på minst två gånger per dag samt efter kontakt med vatten.

Vid första användningstillfället av burken med pump avlägsnas först transportskyddet genom att dra ur sprinten och ta bort kragen varefter pumpen trycks ner några gånger, för att fylla pumpen med kräm.

Om burken utsätts för kraftiga stötar (t.ex. tappas i golvet) kan pumpen sluta att fungera.

4. Eventuella biverkningar

Karbasal kan ge övergående lokal irritation av huden i form av sveda och värmekänsla, detta är vanligast i början av behandlingen.

Rapportering av biverkningar

Om du får biverkningar, tala med läkare, apotekspersonal eller sjuksköterska. Detta gäller även eventuella biverkningar som inte nämns i denna information. Du kan också rapportera eventuella biverkningar direkt till Läkemedelsverket, www.lakemedelsverket.se. Genom att rapportera biverkningar kan du bidra till att öka informationen om läkemedels säkerhet.

Postadress: Läkemedelsverket Box 26 751 03 Uppsala

5. Hur Karbasal ska förvaras

Förvara detta läkemedel utom syn- och räckhåll för barn.

Använd krämen före det utgångsdatum som finns på förpackningen.

Läkemedel ska inte kastas i avloppet eller bland hushållsavfall. Fråga apotekspersonalen hur man kastar läkemedel som inte längre används. Dessa åtgärder är till för att skydda miljön.

6. Förpackningens innehåll och övriga upplysningar

Innehållsdeklaration

De aktiva substanserna är natriumklorid och karbamid (urea). 1 gram kräm innehåller 40 mg natriumklorid och 40 mg karbamid (urea).

Övriga innehållsämnen är: flytande paraffin, PEG-5-glycerylstearat, cetostearyl­alkohol, stearinsyra, trometamol, metylparahydroxibensoat (konserveringsmedel E218), propyl­­parahydroxibensoat (konserveringsmedel E216), saltsyra och natriumhydroxid (pH-reglering) samt renat vatten.

Läkemedlets utseende och förpackningsstorlekar

Karbasal kräm finns i 100 gram tub, 400 gram burk med pump och 500 gram burk med pump.

Innehavare av godkännande för försäljning

Karo Pharma AB

Box 16184

103 24 Stockholm

Tillverkare

Farmaclair

440 avenue du Général de Gaulle

14200 Hérouville St Clair

Frankrike


Denna bipacksedel ändrades senast

2021-03-01.


Upptäck flera produkter inom

Laddar

Laddar

Laddar

Laddar

Laddar

Laddar

Laddar

Laddar

Laddar

Laddar