Karbamid Evolan 50 mg/g

Karbamid, kräm, 500 g

Välvald

195:71

Fri frakt
Finns i webblager
Finns varan på ditt apotek?
Hitta Kronans Apotek
Aktuella erbjudanden
Receptfritt läkemedel. Läs alltid bipacksedeln innan användning.

Används för fuktighetsbevarande behandling av torr hud av olika uppkomst och för att förebygga återfall av atopiskt eksem. Lätt att applicera. Använd ej om du är överkänslig mot den aktiva substansen eller mot något hjälpämne.

EAN: 07046264947104

<p style="margin:0in;font-family:Calibri;font-size:11.0pt">Medell&aring;ngkedjiga triglycerider, Polysorbat 60, Cetostearylalkohol, Hydrerad rapsolja, Propylenglykol, Karbomer, Dimetikon, Fast paraffin, Glycerol &ndash; glycerolpolymetakrylat, Etylparahydroxibensoat (E214), Metylparahydroxibensoat (E218), Natriumlaktatl&ouml;sning, Citronsyra, Renat vatten.</p>

Källa: Fass.se

Bipacksedel: Information till användaren

Karbamid Evolan

50 mg/g kräm
karbamid (urea)
Etyl- och metylparahydroxibensoat, cetostearylalkohol och propylenglykol

Läs noga igenom denna bipacksedel innan du börjar använda detta läkemedel. Den innehåller information som är viktig för dig.

Använd alltid detta läkemedel exakt enligt beskrivning i denna bipacksedel eller enligt anvisningar från din läkare, apotekspersonal eller sjuksköterska.

- Spara denna information, du kan behöva läsa den igen.

- Vänd dig till apotekspersonalen om du behöver mer information eller råd.

- Om du får biverkningar, tala med läkare, apotekspersonal eller sjuksköterska. Detta gäller även eventuella biverkningar som inte nämns i denna information. Se avsnitt 4.

- Du måste kontakta läkare om symtomen försämras eller inte förbättras.

I denna bipacksedel finner du information om:
1. Vad Karbamid Evolan är och vad det används för
2. Vad du behöver veta innan du använder Karbamid Evolan
3. Hur du använder Karbamid Evolan
4. Eventuella biverkningar
5. Hur Karbamid Evolan ska förvaras
6. Förpackningens innehåll och övriga upplysningar

1. Vad Karbamid Evolan är och vad det används för

Karbamid Evolan är en vit mjukgörande kräm som innehåller 5 % karbamid. Karbamid har vattenbindande egenskaper, vilket bidrar till normalisering av torr hud.

Karbamid Evolan används för fuktighetsbevarande behandling av torr hud av olika uppkomst och för att förebygga återfall av atopiskt eksem.

2. Vad du behöver veta innan du använder Karbamid Evolan

Använd inte Karbamid Evolan

- om du är allergisk mot karbamid eller något annat innehållsämne i detta läkemedel (anges i avsnitt 6).

Varningar och försiktighet

- Undvik att smörja kräm i ögon, näsa, öron, öppna sår eller på slemhinnor.

Graviditet, amning och fertilitet

Karbamid Evolan kan användas under graviditet och amning.

Körförmåga och användning av maskiner

Karbamid Evolan påverkar inte förmågan att köra bil eller använda maskiner.

Karbamid Evolan innehåller Etyl- och metylparahydroxibensoat, cetostearylalkohol och propylenglykol

Etyl- och metylparahydroxibensoat kan ge allergiska reaktioner (eventuellt fördröjda).

Cetostearylalkohol kan ge lokala hudreaktioner (t ex kontakteksem).

Propylenglykol kan ge hudirritation. Använd inte läkemedlet till nyfödda (yngre än 4 veckor) med öppna sår eller stora ytor med skadad hud (så som brännskador), utan att rådfråga läkare eller apotekspersonal.


3. Hur du använder Karbamid Evolan

Använd alltid detta läkemedel exakt enligt beskrivning i denna bipacksedel eller enligt anvisningar från läkare, apotekspersonal eller sjuksköterska. Rådfråga läkare, apotekspersonal eller sjuksköterska om du är osäker.

Fuktighetsbevarande behandling av torr hud av olika uppkomst:

Krämen smörjes in vid behov, gärna flera gånger dagligen samt alltid efter kontakt med vatten. Smörj in så mycket som huden kan ta upp utan att den känns kladdig.

Förebyggande av återfall av atopiskt eksem:

Krämen smörjes in minst två gånger dagligen samt helst efter kontakt med vatten.

4. Eventuella biverkningar

Liksom alla läkemedel kan detta läkemedel orsaka biverkningar, men alla användare behöver inte få dem.

Vanliga (förekommer hos fler än 1 av 100 användare):

Krämen kan ge lokal övergående sveda och värmekänsla. Ansiktet är särskilt känsligt.

Rapportering av biverkningar

Om du får biverkningar, tala med läkare, apotekspersonal eller sjuksköterska. Detta gäller även eventuella biverkningar som inte nämns i denna information. Du kan också rapportera eventuella biverkningar direkt till Läkemedelsverket, www.lakemedelsverket.se. Genom att rapportera biverkningar kan du bidra till att öka informationen om läkemedels säkerhet.

Postadress: Läkemedelsverket Box 26 751 03 Uppsala

5. Hur Karbamid Evolan ska förvaras

Förvara detta läkemedel utom syn- och räckhåll för barn.

Förvaras vid högst 25°C.

Används före utgångsdatum som anges på förpackningen. Utgångsdatumet är den sista dagen i angiven månad.

Läkemedel ska inte kastas i avloppet eller bland hushållsavfall. Fråga apotekspersonalen hur man kastar läkemedel som inte längre används. Dessa åtgärder är till för att skydda miljön.

6. Förpackningens innehåll och övriga upplysningar

Innehållsdeklaration

- Den aktiva substansen är karbamid (urea) 50 mg/g.

- Övriga innehållsämnen är medellångkedjiga triglycerider, polysorbat 60, cetostearylalkohol, hydrerad rapsolja, propylenglykol (E 1520), karbomer, dimetikon, fast paraffin, glycerol - glycerolpolymetakrylat, etylparahydroxibensoat (E 214), metylparahydroxibensoat (E 218), natriumlaktatlösning, citronsyra, stearoylmakrogolglycerider, vatten.

Läkemedlets utseende och förpackningsstorlekar

Läkemedlets utseende: Vit kräm

Förpackningsstorlekar:

Plastburk (polypropen) med pump, 500 g.

Innehavare av godkännande för försäljning och tillverkare

Evolan Pharma AB, Box 120, 182 12 Danderyd

Tillverkare:

Purna Pharmaceuticals NV, Rijksweg 17, 2870 Puurs, Belgien


Denna bipacksedel ändrades senast

2018-10-09


Välvald

Läkemedelsföretaget som tillverkar varan uppfyller apotekens krav på ett mer transparent hållbarhetsarbete.

Mer om guiden Välvald

Upptäck flera produkter inom

Laddar

Laddar

Laddar

Laddar

Laddar

Laddar

Laddar

Laddar

Laddar

Laddar