Kaliumklorid Orifarm

Depottablett 750 mg Kaliumklorid 250 styck

Detta är ett receptbelagt läkemedel som endast kan köpas om du har recept.

Pris med recept (Ingår i förmån)

236:10

Köp via recept
Läs alltid bipacksedeln innan användning.

EAN: 07046261425933

Källa: Fass.se

Bipacksedel: Information till användaren

Kaliumklorid Orifarm

750 mg depottablett
kaliumklorid

Läs noga igenom denna bipacksedel innan du börjar ta detta läkemedel. Den innehåller information som är viktig för dig.

 • Spara denna information, du kan behöva läsa den igen.

 • Om du har ytterligare frågor vänd dig till läkare, apotekspersonal eller sjuksköterska.

 • Detta läkemedel har ordinerats enbart åt dig. Ge det inte till andra. Det kan skada dem, även om de uppvisar sjukdomstecken som liknar dina.

 • Om du får biverkningar, tala med läkare, apotekspersonal eller sjuksköterska. Detta gäller även eventuella biverkningar som inte nämns i denna information. Se avsnitt 4.

I denna bipacksedel finner du information om:
1. Vad Kaliumklorid Orifarm är och vad det används för
2. Vad du behöver veta innan du tar Kaliumklorid Orifarm
3. Hur du tar Kaliumklorid Orifarm
4. Eventuella biverkningar
5. Hur Kaliumklorid Orifarm ska förvaras
6. Förpackningens innehåll och övriga upplysningar

1. Vad Kaliumklorid Orifarm är och vad det används för

Kalium är en viktig beståndsdel i kroppens celler och har betydelse för muskel- och nervfunktionen och för kroppens syra-basbalans. Kaliumbrist kan uppstå i samband med vissa sjukdomar och vid behandling med olika urindrivande medel. Du kan använda Kaliumklorid Orifarm för att förebygga eller behandla låga halter av kalium i blodet.

Kaliumklorid Orifarm är tillverkad så att upplösningen av tabletten blir fördröjd. Kalium finns i tablettens kärna, i ett mjukt skelett (matris), som ger en långsam och gradvis utsöndring av kalium genom hela tarmpassagen. Den mjuka matrisen kan ses i avföringen.

Kaliumklorid som finns i Kaliumklorid Orifarm kan också vara godkänd för att behandla andra sjukdomar som inte nämns i denna bipacksedel. Fråga läkare, apotekspersonal eller annan hälso- och sjukvårdspersonal om du har ytterligare frågor och följ alltid deras instruktion.

2. Vad du behöver veta innan du tar Kaliumklorid Orifarm

Ta inte Kaliumklorid Orifarm

 • om du är allergisk mot kaliumklorid eller något annat innehållsämne i detta läkemedel (anges i avsnitt 6).

 • om du har kraftigt rubbad salt- och/eller vätskebalans, som höga kaliumvärden i blodet (hyperkalemi) eller något annat tillstånd som kan orsaka hyperkalemi.

 • om du har svårt nedsatt njurfunktion.

 • om du har sår eller förträngningar i matstrupen och/eller tarmen.

 • om du har Addisons sjukdom (ej fungerande binjurebark) men inte tar medicin mot den.

Varningar och försiktighet

Tala med läkare, apotekspersonal eller sjuksköterska innan du tar Kaliumklorid Orifarm:

 • om du har hjärt- eller njursjukdom. Serumkalium (blodprovsvärde) bör kontrolleras i sådana fall.

 • om du är äldre och är i riskzonen for hjärt- och njursjukdomar.

 • om du är i riskzonen för förhöjda kaliumnivåer på grund av njursvikt eller försämrad funktion i binjurebarken, akut uttorkning (dehydrering) eller allvarliga vävnadsskador (som svåra brännskador).

 • om passagen genom mag-tarmkanalen är fördröjd.


Hindrad passage, skador, sår, blödning och bristning av både övre och nedre delen av mag-tarmkanalen kan uppkomma, speciellt om Kaliumklorid Orifarm tas med för liten mängd vatten eller om dina tarmrörelser är långsamma. Var särskilt försiktig om du är sängliggande eller gravid (se avsnitt Graviditet).

Sluta att ta Kaliumklorid Orifarm om du upplever svårt illamående, kräkningar eller buksmärtor.

Barn och ungdomar

Kaliumklorid Orifarm ska inte tas av barn och ungdomar under 18 år.

Andra läkemedel och Kaliumklorid Orifarm

Tala om för läkare eller apotekspersonal om du tar, nyligen har tagit eller kan tänkas ta andra läkemedel.

Du löper ökad risk för förhöjda nivåer av kalium i blodet om du tar Kaliumklorid Orifarm tillsammans med:

 • läkemedel mot högt blodtryck såsom ACE-hämmare (t ex kaptopril, enalapril, lisinopril, perindopril, quinapril, ramipril, zofenopril), angiotensin-II receptorblockerare (t ex azilsartan, candesartan, eprosartan, irbesartan, losartan, tasosartan, telmisartan, valsartan) och reninhämmere (t ex aliskiren)

 • kaliumsparande diuretika (urindrivande medel)

 • läkemedel som används efter organtransplantation (takrolimus, ciklosporin)

 • antibiotika (trimetoprim)

 • andra läkemedel som innehåller kalium (t ex kaliumsalter i penicillin).


Kaliumklorid Orifarm med mat och dryck

Svälj Kaliumklorid Orifarm hela med ett glas vatten.

Graviditet och amning

Om du är gravid eller ammar, tror att du kan vara gravid eller planerar att skaffa barn, rådfråga läkare eller apotekspersonal innan du använder detta läkemedel.

Kaliumklorid Orifarm kan användas under graviditet, om din läkare fastslår att det är nödvändigt. Din tarmfunktion kan vara långsam under graviditeten och du ska därför vara speciellt försiktig när du tar Kaliumklorid Orifarm och dricka tillräckligt mycket vatten när du tar tabletten.

Du kan använda Kaliumklorid Orifarm vid amning.

Körförmåga och användning av maskiner

Kaliumklorid Orifarm har ingen eller försumbar effekt på förmågan att framföra fordon och använda maskiner.

Du är själv ansvarig för att bedöma om du är i kondition att framföra motorfordon eller utföra arbete som kräver skärpt vaksamhet. En av faktorerna som kan påverka din förmåga i dessa avseenden är användning av läkemedel på grund av deras effekter och/eller biverkningar. Beskrivning av dessa effekter och biverkningar finns i andra avsnitt. Läs därför all information i denna bipacksedel för vägledning. Diskutera med läkare eller apotekspersonal om du är osäker.


3. Hur du tar Kaliumklorid Orifarm

Ta alltid detta läkemedel enligt läkarens eller apotekspersonalens anvisningar. Rådfråga läkare, eller apotekspersonal om du är osäker.

Tabletterna måste sväljas hela med ett glas vatten. Ta läkemedlet i stående eller sittande ställning, inte liggande.

Rekommenderad dos är:

Vuxna:
Förebyggande: 1-2 tabletter 2-3 gånger dagligen.

Om du behandlas med Kaliumklorid Orifarm för låga kaliumvärden avgörs dosen efter ditt kaliumvärde. Vanlig dos är 2 tabletter 2-3 gånger dagligen, tills kaliumvärdet har förbättrats. Därefter är 1-2 tabletter 2 gånger dagligen en tilräcklig dos.

Nedsatt njurfunktion:

Dosen behöver sänkas. Följ läkarens ordination.

Kaliumklorid Orifarm innehåller en vit kärna som lämnar kroppen med avföringen.

Om du har tagit för stor mängd av Kaliumklorid Orifarm

Om du får i dig för stor mängd av Kaliumklorid Orifarm blir kaliumhalten i blodet för hög. Detta kan ge upphov till svaghet, domningar i händer eller fötter, muskelsvaghet och förvirring.

Det kan även påverka hjärtat och orsaka hjärtklappning, yrsel, trötthet och medvetslöshet.

Om du fått i dig för stor mängd läkemedel eller om t.ex. ett barn fått i sig läkemedlet av misstag kontakta läkare, sjukhus eller Giftinformationscentralen (tel. 112) för bedömning av risken samt rådgivning.

Om du har glömt att ta Kaliumklorid Orifarm

Ta inte dubbel dos för att kompensera för glömd dos.

Om du har ytterligare frågor om detta läkemedel, kontakta läkare, apotekspersonal eller sjuksköterska.

4. Eventuella biverkningar

Liksom alla läkemedel kan detta läkemedel orsaka biverkningar men alla användare behöver inte få dem.

Förhöjda kaliumvärden i blodet, bristning, blödning, sårbildning och förträngning, hinder eller stopp i magtarmkanalen, diarré, kräkningar, buksmärtor, illamående och olika typer av hudutslag.

Rapportering av biverkningar

Om du får biverkningar, tala med läkare, apotekspersonal eller sjuksköterska. Detta gäller även eventuella biverkningar som inte nämns i denna information. Du kan också rapportera eventuella biverkningar direkt till Läkemedelsverket, www.lakemedelsverket.se. Genom att rapportera biverkningar kan du bidra till att öka informationen om läkemedels säkerhet.

Postadress: Läkemedelsverket Box 26 751 03 Uppsala

5. Hur Kaliumklorid Orifarm ska förvaras

Förvara detta läkemedel utom syn- och räckhåll för barn.

Inga särskilda förvaringsanvisningar.

Används före utgångsdatumet som anges på förpackningen efter EXP. Utgångsdatumet är den sista dagen i angiven månad.

Läkemedel ska inte kastas i avloppet eller bland hushållsavfall. Fråga apotekspersonalen hur man kastar läkemedel som inte längre används. Dessa åtgärder är till för att skydda miljön.

6. Förpackningens innehåll och övriga upplysningar

Innehållsdeklaration

 • Den aktiva substansen är kaliumklorid.

 • Övriga innehållsämnen är stearylalkohol, etylcellulosa 100, glycerol 85 %, magnesiumstearat, talk, hypromellos E5, titandioxid (E171), sackarinnatrium.

Läkemedlets utseende och förpackningsstorlekar

Vit, oval, bikonvex depottablett.

Burk av högdensitetspolyeten (HDPE) med skruvlock av polypropen med 100 eller 250 tabletter.

Eventuellt kommer inte alla förpackningsstorlekar att marknadsföras.

Innehavare av godkännande för försäljning och tillverkare

Orifarm Generics A/S

Energivej 15

5260 Odense S

Danmark

Lokal företrädare:

Orifarm Generics AB,

Box 56048

102 17 Stockholm

info@orifarm.com

Detta läkemedel är godkänt inom Europeiska ekonomiska samarbetsområdet under namnet

Danmark, Sverige, Norge, Finland, Island; Kaliumklorid Orifarm


Denna bipacksedel ändrades senast

2019-08-30