Kaliumklorid EQL Pharma

Depottablett 750 mg Kaliumklorid 100 tablett(er)

Detta är ett receptbelagt läkemedel som endast kan köpas om du har recept.

Pris med recept (Ingår i förmån)

128:50

Köp via recept
Läs alltid bipacksedeln innan användning.

EAN: 7046265347484

Källa: Fass.se

Bipacksedel: Information till användaren

Kaliumklorid EQL Pharma

750 mg depottabletter
kaliumklorid

Läs noga igenom denna bipacksedel innan du börjar använda detta läkemedel. Den innehåller information som är viktig för dig.

- Spara denna information, du kan behöva läsa den igen.

- Om du har ytterligare frågor vänd dig till läkare eller apotekspersonal.

- Detta läkemedel har ordinerats enbart åt dig. Ge det inte till andra. Det kan skada dem, även om de uppvisar symptom som liknar dina.

- Om du får biverkningar, tala med läkare eller apotekspersonal. Detta gäller även eventuella biverkningar som inte nämns i denna information.

I denna bipacksedel finner du information om:
1. Vad Kaliumklorid EQL Pharma är och vad det används för
2. Vad du behöver veta innan du använder Kaliumklorid EQL Pharma
3. Hur du använder Kaliumklorid EQL Pharma
4. Eventuella biverkningar
5. Hur Kaliumklorid EQL Pharma ska förvaras
6. Förpackningens innehåll och övriga upplysningar

1. Vad Kaliumklorid EQL Pharma är och vad det används för

Kaliumklorid EQL Pharma innehåller kalium som är en viktig substans i ämnesomsättningen. Det används som behandling när halten kalium i blodet är för låg (kaliumbrist). Det kan även ges som förebyggande behandling tillsammans med urindrivande läkemedel (diuretika).

Kaliumklorid EQL Pharma är tillverkad på ett sätt så att upplösningen av tabletten blir fördröjd. Kalium ligger inbakat i ett mjukt skelett (matris) som ger en långsam och gradvis utsöndring under passagen genom tunntarmen. Den mjuka matrisen avgår oförändrat med faeces och kan ses i avföringen.

Kaliumklorid som finns i Kaliumklorid EQL Pharma kan också var godkänd för att behandla andra sjukdomar som inte nämns i denna bipacksedel. Fråga läkare, apotekspersonal eller annan hälso- och sjukvårdspersonal om du har ytterligare frågor och följ alltid deras instruktion.

2. Vad du behöver veta innan du använder Kaliumklorid EQL Pharma

Använd inte Kaliumklorid EQL Pharma

- om du är allergisk mot något innehållsämne i detta läkemedel (anges i avsnitt 6)

- om din vätske- och saltbalans (elektrolytbalans) är kraftigt rubbad, som höga kaliumvärden i blodet (hyperkalemi) eller något annat tillstånd som kan orsaka hyperkalemi

- om du har allvarligt nedsatt njurfunktion

- om du har förträngningar i matstrupen och/eller tarmen

- om du har Addisons sjukdom (ej fungerande binjurebark) men inte tar medicin mot den.

Varningar och försiktighet

Tala med läkare eller apotekspersonal innan du tar Kaliumklorid EQL Pharma

Var särskilt försiktig med Kaliumklorid EQL Pharma:

- om du har hjärt- eller njursjukdom, då måste kaliumvärdena i blodet kontrolleras regelbundet.

- om du är äldre och är i riskzonen för hjärt- och njursjukdomar.

- om du är i riskzonen för förhöjda kaliumnivåer på grund av njursvikt eller försämrad funktion i binjurebarken, akut uttorkning (dehydrering) eller allvarliga vävnadsskador (som svåra brännskador)

- om du samtidigt använder läkemedel som minskar rörligheten i tarmarna.

Hindrad passage, skador, sår, blödning och bristning av både övre och nedre delen av magtarmkanalen kan uppkomma, speciellt om Kaliumklorid EQL Pharma tas med för liten mängd vatten eller om dina tarmrörelser är långsamma. Var särskilt försiktig om du är sängliggande eller gravid (se avsnitt Graviditet).

Avbryt behandlingen om du blir illamående, kräks eller känner obehag i magen.

Barn och ungdomar

Kaliumklorid EQL Pharma ska inte tas av barn och ungdomar under 18 år. Säkerheten och effekten har inte fastställts hos barn.

Andra läkemedel och Kaliumklorid EQL Pharma

Tala om för läkare eller apotekspersonal om du använder, nyligen har använt eller kan tänkas använda några andra läkemedel.

Om Kaliumklorid EQL Pharma tas samtidigt med andra läkemedel som ökar kaliumnivåerna, finns risk för risk för för höga nivåer av kalium i blodet, detta gäller då du samtidigt tar:

  • läkemedel som kallas kaliumsparande diuretika (t ex spironolakton, eplerenon, triameteren och amilorid)

  • läkemedel för behandling av högt blodtryck, som ACE hämmare (t ex kaptopril, enalapril, lisinopril, perindopril, quinapril, ramipril, zofenopril), Angiotensin-II receptorblockerare (azilsartan, candesartan, eprosartan, irbesartan, losartan, tasosartan, telmisartan, valsartan) och reninhämmare (t ex aliskiren),

  • läkemedel som används efter transplantation, som ciklosporin och takrolimus

  • trimetoprim (som är ett antibiotikum)

  • andra läkemedel som innehåller kalium (t ex kaliumsalter i penicillin)

Kaliumklorid EQL Pharma med mat, dryck och alkohol

Tabletterna skall tas hela med mycket vatten, minst ett helt glas vatten per dos (se avsnitt 3).

Graviditet, amning och fertilitet

Om du är gravid eller ammar, eller tror att du kan vara gravid eller planerar att få barn, rådfråga läkare eller apotekspersonal innan du använder detta läkemedel.

Läkemedlet kan användas under graviditet och amning, om din läkare fastslår att det är nödvändigt. Din tarmfunktion kan vara långsam under graviditeten och du ska därför vara speciellt försiktig när du tar Kaliumklorid EQL Pharma och vara noga med att dricka tillräckligt mycket vatten när du tar tabletten.

Körförmåga och användning av maskiner

Kaliumklorid EQL Pharma har ingen eller försumbar effekt på förmågan att framföra fordon och använda maskiner.

Du är själv ansvarig för att bedöma om du är i kondition att framföra motorfordon eller utföra arbete som kräver skärpt uppmärksamhet. En av faktorerna som kan påverka din förmåga i dessa avseenden är användning av läkemedel på grund av deras effekter och/eller biverkningar. Beskrivning av dessa effekter och biverkningar finns i andra avsnitt. Läs därför all information i denna bipacksedel för vägledning. Diskutera med läkare eller apotekspersonal om du är osäker.


3. Hur du använder Kaliumklorid EQL Pharma

Ta alltid detta läkemedel enligt läkarens eller apotekspersonalens anvisningar. Rådfråga läkare eller apotekspersonal om du är osäker.

När Kaliumklorid EQL Pharma tas som förebyggande behandling är den vanliga dosen 1-2 tabletter, 2-3 gånger dagligen.

Vid behandling för låga kaliumvärden avgörs dosen efter ditt värde för kalium i blodet. Vanlig dos är 2 tabletter 2-3 gånger dagligen, tills kaliumvärdet har förbättrats. Därefter är 1-2 tabletter 2 gånger dagligen en tillräcklig dos.

Tabletterna skall sväljas hela tillsammans med minst ett glas vatten.

Ta inte tabletterna liggande och inte direkt innan sänggående.

Du kan ta tabletten tillsammans med mat.

Kaliumklorid EQL Pharma innehåller ett mjukt skelett (matris) som kan ses i avföringen.

Om du använt för stor mängd av Kaliumklorid EQL Pharma

Om du fått i dig för stor mängd läkemedel eller om t ex ett barn fått i sig läkemedlet av misstag kontakta läkare, sjukhus eller Giftinformationscentralen (tel.112) för bedömning av risken samt rådgivning.

För stort intag av Kaliumklorid EQL Pharma kan ge för hög mängd kalium i blodet, speciellt om du har en njursjukdom. Symptom på för höga kaliumnivåer är förvirring, stickningar, muskelsvaghet, förlamning, lågt blodtryck, hjärtrytmrubbningar och vid allvarliga fall hjärtstopp.

Om du har glömt att använda Kaliumklorid EQL Pharma

Ta inte dubbel dos för att kompensera för glömd dos.

4. Eventuella biverkningar

Liksom alla läkemedel kan detta läkemedel orsaka biverkningar, men alla användare behöver inte få dem.

Följande biverkningar har rapporterats:

Förhöjda kaliumvärden i blodet, bristning, blödning, sårbildning och förträngning, hinder eller stopp i magtarmkanalen. Diarré, kräkningar, magsmärtor, illamående och olika typer av utslag.

Avsluta behandlingen om du är illamående, kräks eller känner obehag i magen

Rapportering av biverkningar

Om du får biverkningar, tala med läkare apotekspersonal eller sjuksköterska. Detta gäller även biverkningar som inte nämns i denna information. Du kan också rapportera biverkningar direkt via Läkemedelsverket, Box 26, SE-751 03 Uppsala. Webbplats: www.lakemedelsverket.se

Genom att rapportera biverkningar kan du bidra till att öka informationen om läkemedels säkerhet

5. Hur Kaliumklorid EQL Pharma ska förvaras

Förvara detta läkemedel utom syn- och räckhåll för barn.

Används före utgångsdatum som anges på etiketten efter EXP. Utgångsdatument är den sista dagen i angiven månad.

Läkemedel ska inte kastas i avloppet eller bland hushållsavfall. Fråga apotekspersonalen hur man kastar läkemedel som inte längre används. Dessa åtgärder är till för att skydda miljön.

6. Förpackningens innehåll och övriga upplysningar

Innehållsdeklaration

  • Den aktiva substansen är kaliumklorid

  • Övriga innehållsämnen är: kolloidal vattenfri kiseldioxid, etylcellulosa, stearylalkohol, hypromellos, talk, medellångkedjiga triglycerider, oljesyra

Läkemedlets utseende och förpackningsstorlekar

Kaliumklorid EQL Pharma är en pärlvit oval 16x8 mm tablett.

Förpackningsstorlek:

100 eller 250 tabletter

Innehavare av godkännande för försäljning och tillverkare

EQL Pharma AB

Stortorget 1

222 23 Lund

Detta läkemedel är godkänt inom Europeiska ekonomiska samarbetsområdet under namnen:
Danmark: Kaliumklorid Sandoz

Finland: Kaliumklorid Sandoz

Norge: Kaliumklorid Sandoz

Sverige: Kaliumklorid EQL Pharma


Denna bipacksedel ändrades senast

2019-04-26


Övriga informationskällor

Ytterligare information om detta läkemedel finns på Läkemedelsverkets webbplats www.lakemedelsverket.se