Kalcipos-D

Tuggtablett 500 mg/400 IE Kalciumkarbonat + kolekalciferol 90 styck

Detta är ett receptbelagt läkemedel som endast kan köpas om du har recept.

Pris med recept (Ingår i förmån)

134:71

Köp via recept

EAN: 07046260153554

Källa: Fass.se

Bipacksedel: Information till användaren

Kalcipos-D

500 mg/400 IE tuggtablett
kalcium/ kolekalciferol (vitamin D3)  

Läs noga igenom denna bipacksedel innan du börjar använda detta läkemedel. Den innehåller information som är viktig för dig.

 • Spara denna bipacksedel, du kan behöva läsa den igen.

 • Om du har ytterligare frågor vänd dig till läkare eller apotekspersonal.

 • Detta läkemedel har ordinerats enbart åt dig. Ge det inte till andra. Det kan skada dem, även om de uppvisar sjukdomstecken som liknar dina.

 • Om du får biverkningar tala med läkare eller apotekspersonal.Detta gäller även eventuella biverkningar som inte nämns i denna information. Se avsnitt 4.

I denna bipacksedel finner du information om:
1. Vad Kalcipos-D är och vad det används för
2. Vad du behöver veta innan du använder Kalcipos-D
3. Hur du använder Kalcipos-D
4. Eventuella biverkningar
5. Hur Kalcipos-D ska förvaras
6. Förpackningens innehåll och övriga upplysningar

1. Vad Kalcipos-D är och vad det används för

Kalcipos-D används för att förebygga och behandla brist på kalcium och vitamin D3 hos äldre, samt som tilläggsbehandling vid benskörhet (osteoporos), då brist på kalcium och vitamin D3 föreligger eller misstänks.

Kalcipos-D innehåller kalcium och vitamin D3 som båda är viktiga ämnen för nybildning av ben. Vitamin D3 reglerar upptag och omsättning av kalcium samt inlagring av kalcium i skelettet.

Kalcium/vitamin D som finns i Kalcipos-D kan också vara godkänd för att behandla andra sjukdomar som inte nämns i denna produktinformation. Fråga läkare, apoteks- eller annan hälso- och sjukvårdspersonal om du har ytterligare frågor och följ alltid deras instruktion.

2. Vad du behöver veta innan du använder Kalcipos-D

Använd inte Kalcipos-D

 • om du är allergisk mot kalcium, kolekalciferol (vitamin D) eller något annat innehållsämne i detta läkemedel (anges i avsnitt 6).

 • om du har ökad mängd kalcium i blodet (hyperkalcemi) eller i urinen (hyperkalciuri) eller om du har ett tillstånd som kan leda till ökade nivåer av kalcium i blod eller urin (t.ex. överaktiva bisköldkörtlar, en sjukdom i benmärgen (myelom), maligna bentumörer (benmetastaser).

 • om du har ett överskott av vitamin D i blodet (hypervitaminos D).

 • om du har njursten (nefrolitiasis) eller förkalkning i njurarna (nefrokalcinos).

 • om du har kraftigt nedsatt njurfunktion eller njursvikt.

Varningar och försiktighet

Tala med läkare eller apotekspersonal innan du använder Kalcipos-D

 • om du lider av sarkoidos (en speciell typ av bindvävssjukdom som bl.a. drabbar lungor, hud och leder). Då bör du rådgöra med läkare innan behandling med Kalcipos-D börjar.

 • om du använder andra läkemedel som innehåller kalcium eller vitamin D.

 • om du har nedsatt njurfunktion. Då bör du rådgöra med läkare innan behandling med Kalcipos-D börjar.

 • om du av någon anledning blir sängliggande eller stillasittande under en längre tid under behandlingen med Kalcipos-D.

Barn och ungdomar

Kalcipos-D tuggtabletter är inte avsedda för behandling av barn.

Andra läkemedel och Kalcipos-D

Tala om för läkare eller apotekspersonal om du tar, nyligen har tagit eller kan tänkas ta andra läkemedel.

Behandlingseffekten av Kalcipos-D kan påverkas om det tas samtidigt med vissa andra läkemedel mot;

 • högt blodtryck (tiaziddiuretika).

 • hjärtproblem (hjärtglykosider som t.ex. digoxin).

 • höga blodfetter (kolestyramin).

 • förstoppning (laxermedel som t.ex. flytande paraffin).

 • epilepsi (fenytoin eller barbiturater).

 • inflammatoriska tillstånd/nedsatt immunitet (kortison).

Behandlande läkare behöver därför känna till sådan samtidig medicinering.

Doseringen av din medicin kanske måste justeras.

Om du samtidigt använder vissa läkemedel mot:

 • infektion (tetracykliner), ska du ta dessa två timmar före eller fyra till sex timmar efter intaget av Kalcipos-D.

 • infektion (kinoloner), ska du ta dessa läkemedel två timmar före eller sex timmar efter intaget av Kalcipos-D.

 • hypotyreodism (levotyroxin), ska du låta det gå minst fyra timmar mellan intaget av Kalcipos-D och levotyroxin.

 • benskörhet (bisfosfonater), ska du ta dessa läkemedel minst tre timmar före Kalcipos-D.

 • karies (natriumfluorid), ska du ta dessa preparat minst tre timmar före Kalcipos-D.

Kalciumsalter kan minska upptaget av järn, zink och strontiumranelat. Därför ska läkemedel som innehåller järn, zink och strontiumranelat tas minst två timmar före eller efter du tar Kalcipos-D.

Om du behandlas med orlistat (medel mot fetma) kan upptaget av fettlösliga vitaminer påverkas (t.ex. vitamin D3).

Kalcipos-D med mat och dryck

Effekten kan även påverkas av livsmedel innehållande oxalsyra (finns t.ex. i spenat och rabarber) och fytinsyra (finns t.ex. i fullkornsflingor). Du bör vänta minst två timmar efter att du ätit mat med högt innehåll av oxalsyra eller fytinsyra innan du tar Kalcipos-D.

Graviditet, amning och fertilitet

Om du är gravid eller ammar, tror att du kan vara gravid eller planerar att skaffa barn, rådfråga läkare eller apotekspersonal innan du använder detta läkemedel.

Under graviditet bör det dagliga intaget inte överstiga 1500 mg kalcium och 600 IE (15 mikrogram) vitamin D3. Kalcipos-D kan ges under graviditet vid kalcium och vitamin D-brist.

Kalcipos-D kan användas under amning. Kalcium och vitamin D3 går över i modersmjölk. Detta bör beaktas då man ger D-vitamintillägg till barnet.

Körförmåga och användning av maskiner

Kalcipos-D har inga kända effekter på förmågan att framföra fordon och använda maskiner.

Du är själv ansvarig för att bedöma om du är i kondition att framföra motorfordon eller utföra arbeten som kräver skärpt uppmärksamhet. En av faktorerna som kan påverka din förmåga i dessa avseenden är användning av läkemedel på grund av deras effekter och/eller biverkningar. Beskrivning av dessa effekter och biverkningar finns i andra avsnitt. Läs därför all information i denna bipacksedel för vägledning. Diskutera med din läkare eller apotekspersonal om du är osäker.

Kalcipos-D innehåller glukos och sackaros

En tuggtablett Kalcipos-D innehåller 200 mg glukos och 0,9 mg sackaros. Om du inte tål vissa sockerarter bör du kontakta din läkare innan du tar denna medicin.

Kalcipos-D innehåller glukos och sackaros som kan vara skadligt för dina tänder och det är därför viktigt med god munhygien.

Natriuminnehåll

Detta läkemedel innehåller mindre än 1 mmol natrium (23 mg) per tablett, d.v.s. är näst intill ”natriumfritt”.


3. Hur du använder Kalcipos-D

Använd alltid detta läkemedel enligt läkarens anvisningar. Rådfråga läkare eller apotekspersonal om du är osäker.

Rekommenderad dos: 1 tuggtablett 1-2 gånger dagligen. Tabletten tuggas eller får långsamt smälta i munnen.

Om du har tagit för stor mängd av Kalcipos-D

Om du fått i dig för stor mängd läkemedel eller om t.ex. ett barn fått i sig läkemedlet av misstag kontakta läkare, sjukhus eller Giftinformationscentralen (tel. 112) för bedömning av risken samt rådgivning.

Symtom vid för hög dos av Kalcipos-D är aptitlöshet, törst, ökad urinmängd, illamående, kräkningar och förstoppning.

4. Eventuella biverkningar

Liksom alla läkemedel kan detta läkemedel orsaka biverkningar men alla användare behöver inte få dem.

Sluta att ta Kalcipos-D och kontakta omedelbart läkare om du får något av följande symtom (angioödem):

 • svullnad av ansikte, tunga eller läppar

 • svårigheter att svälja

 • nässelutslag och andningssvårigheter.

Har rapporterats (förekommer hos ett okänt antal användare)

Mindre vanliga (förekommer hos färre än 1 av 100 patienter): Hyperkalcemi (ökad kalkhalt i blodet) och/eller hyperkalciuri (ökad kalkhalt i urinen).

Sällsynta (förekommer hos färre än 1 av 1000 patienter): Förstoppning, uppkördhet, illamående, buksmärtor, diarré, klåda, utslag och urtikaria (nässelutslag).

Mycket sällsynta (förekommer hos färre än 1 av 10 000 patienter): Mjölk-alkalisyndrom (kallas också Burnett’s syndrom och förekommer vanligen endast hos patienter som har intagit stora mängder av kalcium), vars symtom är tätt urineringsbehov, huvudvärk, aptitlöshet, illamående eller kräkningar, ovanlig trötthet eller svaghet samt ökad kalciumhalt i blodet och njursvikt.


Har rapporterats (förekommer hos ett okänt antal användare):
Allvarliga allergiska överkänslighetsreaktioner som svullnad av svalg (strupödem).

Patienter med nedsatt njurfunktion löper risk för höga värden av fosfat i blodet, bildande av njursten och förkalkning i njurarna.

Rapportering av biverkningar

Om du får biverkningar, tala med läkare, apotekspersonal eller sjuksköterska. Detta gäller även eventuella biverkningar som inte nämns i denna information. Du kan också rapportera eventuella biverkningar direkt till Läkemedelsverket, www.lakemedelsverket.se. Genom att rapportera biverkningar kan du bidra till att öka informationen om läkemedels säkerhet.

Postadress: Läkemedelsverket Box 26 751 03 Uppsala

5. Hur Kalcipos-D ska förvaras

Förvara detta läkemedel utom syn- och räckhåll för barn.

Tillslut förpackningen väl. Ljus- och fuktkänsligt. Används före det utgångsdatum som anges på förpackningen efter EXP. Utgångsdatumet är den sista dagen i angiven månad.

Läkemedel ska inte kastas i avloppet eller bland hushållsavfall. Fråga apotekspersonalen hur man kastar läkemedel som inte längre används. Dessa åtgärder är till för att skydda miljön.

Tom förpackning kan återvinnas via Förpackningsinsamlingen. Burk och lock sorteras som hård plastförpackning.

6. Förpackningens innehåll och övriga upplysningar

Innehållsdeklaration

 • De aktiva substanserna är kalciumkarbonat 1300 mg motsvarande kalcium 500 mg och kolekalciferol 10 mikrogram motsvarande 400 IE vitamin D3.

 • Övriga innehållsämnen är flytande spraytorkat glukos, magnesiumstearat, natriumcitrat, xylitol (sötningsmedel), all-rac-alfa-tokoferol, akaciagummi, natriumlaurylsulfat, sackaros, natriumoktenylsuccinatstärkelse (E1450), natriumaskorbat, medellångkedjiga triglycerider, kiseldioxid. Se även avsnitt 2 ’Kalcipos-D innehåller glukos och sackaros’ samt ’Natriuminnehåll’.

Läkemedlets utseende och förpackningsstorlekar

Kalcipos-D är en tuggtablett.

Tabletten är vit, rund, 17 mm i diameter med märkningen R137.

Förpackningsstorlekar: 90, 135 och 180 tabletter i plastburk. Förpackningen med tillgänglighetslock är särskilt anpassad för personer med nedsatt funktion i händerna.

Eventuellt kommer inte alla förpackningsstorlekar att marknadsföras.

Innehavare av godkännande för försäljning:

Recip AB

Box 906

170 09 Solna

Tillverkare:

Recipharm Stockholm AB

Lagervägen 7

136 50 Jordbro

eller

Rottapharm Ltd

Damastown Industrial Park

Mulhuddart

Dublin 15

Irland


Denna bipacksedel ändrades senast

2021-02-08