Kalcipos-D forte

Tuggtablett 500 mg/800 IE Kalciumkarbonat + kolekalciferol 90 tablett(er)

Detta är ett receptbelagt läkemedel som endast kan köpas om du har recept.

Pris med recept (Ingår i förmån)

182:68

Köp via recept

EAN: 07046261488952

Källa: Fass.se

Bipacksedel: Information till användaren

Kalcipos-D forte

500 mg/800 IE tuggtablett
kalcium/kolekalciferol (Vitamin D3)

Läs noga igenom denna bipacksedel innan du börjar använda detta läkemedel. Den innehåller information som är viktig för dig.

 • Spara denna bipacksedel, du kan behöva läsa den igen.

 • Om du har ytterligare frågor vänd dig till läkare eller apotekspersonal.

 • Detta läkemedel har ordinerats enbart åt dig. Ge det inte till andra. Det kan skada dem, även om de uppvisar sjukdomstecken som liknar dina.

 • Om du får biverkningar tala med läkare eller apotekspersonal. Detta gäller även eventuella biverkningar som inte nämns i denna information. Se avsnitt 4.

I denna bipacksedel finner du information om:
1. Vad Kalcipos-D forte är och vad det används för
2. Vad du behöver veta innan du använder Kalcipos-D forte
3. Hur du använder Kalcipos-D forte
4. Eventuella biverkningar
5. Hur Kalcipos-D forte ska förvaras
6. Förpackningens innehåll och övriga upplysningar

1. Vad Kalcipos-D forte är och vad det används för

Kalcium-D forte används för att förebygga och behandla brist på kalcium och vitamin D3 hos äldre, samt som tilläggsbehandling vid benskörhet (osteoporos) då brist på kalcium- och vitamin D3 föreligger eller misstänks.

Kalcipos-D forte innehåller kalcium och vitamin D3 som båda är viktiga ämnen för nybildning av ben. Vitamin D3 reglerar upptag och omsättning av kalcium samt inlagring av kalcium i skelettet.

Fråga läkare, apotekspersonal eller annan hälso- och sjukvårdspersonal om du har ytterligare frågor och följ alltid deras instruktion.

2. Vad du behöver veta innan du använder Kalcipos-D forte

Använd inte Kalcipos-D forte

 • om du har hyperkalcemi (ökad mängd kalcium i blodet) eller hyperkalciuri (ökad mängd kalcium i urinen).

 • om du har njursten.

 • om du har förkalkning i njurvävnaden (nefrokalcinos).

 • om du har hypervitaminos D (ett överskott av vitamin D i blodet).

 • om du har kraftigt nedsatt njurfunktion/njursvikt

 • om du är allergisk mot kalcium, kolekalciferol (vitamin D) eller något annat innehållsämne i detta läkemedel (anges i avsnitt 6).

Varningar och försiktighet

Tala med läkare eller apotekspersonal innan du tar Kalcipos-D forte:

 • om du lider av sarkoidos (en speciell typ av bindvävssjukdom som bl. a. drabbar lungor, hud och leder). Då bör du rådgöra med läkare innan behandling med Kalcipos-D forte börjar.

 • om du använder andra läkemedel som innehåller kalcium eller vitamin D.

 • om du har nedsatt njurfunktion eller hög benägenhet för att få njursten. Då bör du rådgöra med läkare innan behandling med Kalcipos-D forte börjar.

 • om du blir sängliggande eller stillasittande och är benskör, kontakta din läkare.

Barn och ungdomar

Kalcipos-D forte tabletter är inte avsedda för behandling av barn och ungdomar.

Andra läkemedel och Kalcipos-D forte

Tala om för läkare eller apotekspersonal om du tar, nyligen har tagit eller kan tänkas ta andra läkemedel.

Behandlingseffekten av Kalcipos-D forte kan påverkas om det tas samtidigt med vissa andra läkemedel mot;

 • högt blodtryck (tiaziddiuretika)

 • hjärtproblem (hjärtglykosider som t.ex. digoxin)

 • höga blodfetter (t.ex. kolestyramin)

 • förstoppning (laxermedel som t.ex. flytande paraffin).

 • epilepsi (fenytoin eller barbiturater)

 • inflammatoriska tillstånd/nedsatt immunitet (kortison)

Behandlande läkare behöver därför känna till sådan samtidig medicinering.

Om du samtidigt använder vissa läkemedel mot:

 • benskörhet (bisfosfonater)

ska du ta dessa preparat minst tre timmar före intag av Kalcipos-D forte.

Om du samtidigt använder vissa läkemedel mot;

 • infektion (kinoloner),

ska du ta dessa två timmar före eller sex timmar efter intaget av Kalcipos-D forte.

Om du samtidigt använder vissa läkemedel mot;

 • infektion (tetracykliner),

ska du ta dessa två timmar före eller fyra till sex timmar efter intaget av Kalcipos-D forte.

Om du samtidigt använder vissa läkemedel mot;

 • karies (natriumfluorid)

ska du ta dessa preparat minst tre timmar före intag av Kalcipos-D forte.

Om du samtidigt använder vissa läkemedel mot;

 • hypotyreoidism (levotyroxin)

ska du låta det gå minst fyra timmar mellan intaget av Kalcipos-D forte och levotyroxin.

Kalciumsalter kan minska absorptionen av järn, zink och strontiumranelat. Därför bör preparat med järn, zink eller strontiumranelat tas minst två timmar före eller efter intag av Kalcipos-D forte.

Om du behandlas med orlistat (medel mot fetma) kan upptaget av fettlösliga vitaminer påverkas (t.ex. vitamin D3).

Användning av Kalcipos-D forte med mat och dryck

Upptaget av kalcium i kroppen kan hämmas av livsmedel innehållande oxalsyra (finns t.ex. i spenat och rabarber) och fytinsyra (finns t.ex. i fullkornsprodukter). Du bör vänta minst två timmar efter att du ätit mat med högt innehåll av oxalsyra eller fytinsyra innan du tar Kalcipos-D forte.

Fertilitet, graviditet och amning

Under graviditet bör det dagliga intaget inte överstiga 1500 mg kalcium och 600 IE (15 mikrogram) vitamin D. Kalcipos-D forte är därför inte rekommenderat under graviditet. Kalcipos-D forte kan å andra sidan användas under graviditet vid påvisad brist på kalcium och vitamin D.

Kalcipos-D forte kan användas under amning. Kalcium och vitamin D passerar över i modersmjölk. Detta bör beaktas då man ger D-vitamintillägg till barnet.

Om du är gravid eller ammar, tror att du kan vara gravid eller planerar att skaffa barn, rådfråga läkare eller apotekspersonal innan du använder detta läkemedel.

Körförmåga och användning av maskiner

Kalcipos-D forte har inga kända effekter på förmågan att framföra fordon och använda maskiner.

Kalcipos-D forte innehåller glukos och sackaros

En Kalcipos-D forte tuggtablett innehåller 200 mg glukos och 1,8 mg sackaros. Om du inte tål vissa sockerarter bör du kontakta din läkare innan du tar denna medicin.

Kalcipos-D forte innehåller glukos och sackaros som kan vara skadligt för dina tänder och det är därför viktigt med en god munhygien.

Natriuminnehåll

Detta läkemedel innehåller mindre än 1 mmol natrium (23 mg) per tablett, d.v.s. är näst intill ”natriumfritt”.


3. Hur du använder Kalcipos-D forte

Använd alltid detta läkemedel enligt läkarens eller apotekspersonalens anvisningar. Rådfråga läkare eller apotekspersonal om du är osäker.

Dosen är vanligen 1 eller 2 tabletter dagligen.

Tuggtabletterna skall tuggas eller långsamt få smälta i munnen, aldrig sväljas hela.

Kalciummängden i en tablett av Kalcipos-D forte är lägre än det vanligen rekommenderade dagliga intaget. Kalciumintaget från kosten bör beräknas av förskrivande läkare.

Om du har tagit för stor mängd av Kalcipos-D forte

Om du fått i dig för stor mängd läkemedel eller om t.ex. ett barn fått i sig läkemedlet av misstag kontakta omedelbart läkare, sjukhus eller Giftinformationscentralen (tel. 112) för bedömning av risken samt rådgivning.

Symtom vid för hög dos av Kalcipos-D forte är aptitlöshet, törst, ökad urinmängd, illamående, kräkningar och förstoppning.

Om du har glömt att ta Kalcipos-D forte

Ta inte dubbel dos för att kompensera för glömd tablett.

4. Eventuella biverkningar

Liksom alla läkemedel kan Kalcipos-D forte orsaka biverkningar men alla användare behöver inte få dem.

Sluta att ta Kalcipos-D forte och kontakta omedelbart läkare om du får något av följande symtom (angioödem)

 • svullnad av ansikte, tunga eller svalg

 • svårigheter att svälja

 • nässelutslag och andningssvårigheter

Mindre vanliga (förekommer hos 1 till 10 användare av 1000): Hyperkalcemi (ökad kalkhalt i blodet) och/eller hyperkalciuri (ökad kalkhalt i urinen).

Sällsynta (förekommer hos 1 till 10 användare av 10 000): Förstoppning, uppkördhet, illamående, buksmärtor, diarré, klåda, utslag och urtikaria (nässelutslag).

Mycket sällsynta (förekommer hos färre än 1 patient av 10 000): Mjölk-alkalisyndrom (kallas också Burnett´s syndrom och förekommer vanligen endast hos patienter som har intagit stora mängder av kalcium), vars symtom är tätt urineringsbehov, huvudvärk, aptitlöshet, illamående eller kräkningar, ovanlig trötthet eller svaghet samt ökad kalciumhalt i blodet och njursvikt.

Har rapporterats (förekommer hos okänt antal användare): Allvarliga allergiska (överkänslighets-) reaktioner som svullnad av ansikte, läppar, tunga eller svalg (angioödem eller strupödem).

Särskild patientgrupp

Patienter med nedsatt njurfunktion löper risk för höga värden av fosfat i blodet, njursten och förkalkning av njurvävnaden.

Om några biverkningar blir värre eller om du märker några biverkningar som inte nämns i denna information, kontakta läkare eller apotekspersonal.

Rapportering av biverkningar

Om du får biverkningar, tala med läkare, apotekspersonal eller sjuksköterska. Detta gäller även eventuella biverkningar som inte nämns i denna information. Du kan också rapportera eventuella biverkningar direkt till Läkemedelsverket, www.lakemedelsverket.se. Genom att rapportera biverkningar kan du bidra till att öka informationen om läkemedels säkerhet.

Postadress: Läkemedelsverket Box 26 751 03 Uppsala

5. Hur Kalcipos-D forte ska förvaras

Förvara detta läkemedel utom syn- och räckhåll för barn.

Användes före det utgångsdatum som anges på förpackningen. Utgångsdatumet är den sista dagen i angiven månad.

Förvaras vid högst 25 °C. Förvaras i originalförpackningen. Tillslut burken väl. Ljus- och fuktkänsligt.

Läkemedel ska inte kastas i avloppet eller bland hushållsavfall. Fråga apotekspersonalen hur man kastar läkemedel som inte längre används. Dessa åtgärder är till för att skydda miljön.

Tom förpackning kan återvinnas via Förpackningsinsamlingen. Burk och lock sorteras som hård plastförpackning.

6. Förpackningens innehåll och övriga upplysningar

Innehållsdeklaration

 • De aktiva substanserna är kalciumkarbonat 1300 mg motsvarande kalcium 500 mg och kolekalciferol 20 mikrogram motsvarande 800 IE vitamin D3.

 • Övriga innehållsämnen är flytande spraytorkat glukos, magnesiumstearat, natriumdivätecitrat, xylitol (sötningsmedel), all-rac-alfa-tokoferol, akaciagummi, natriumlaurilsulfat, sackaros, medellångkedjiga triglycerider, natriumstärkelseoktenylsuccinat (E1450), kiseldioxid, natriumaskorbat. Se även avsnitt 2 ’Kalcipos-D forte innehåller glukos och sackaros’ samt ’Natriuminnehåll’.

Läkemedlets utseende och förpackningsstorlekar

Kalcipos-D forte är en tuggtablett som är vit, rund och graverad med R152 på en sida.

Förpackningsstorlekar: 90 och 180 tabletter i plastburk.

Eventuellt kommer inte alla förpackningsstorlekar att marknadsföras.

Innehavare av godkännande för försäljning

Meda AB

Box 906

170 09 Solna

Telefon 08-630 1900

Tillverkare

Recipharm Stockholm AB

Lagervägen 7

136 50 Jordbro

Rottapharm Ltd

Damastown Industrial Park

Mulhuddart

Dublin 15

Irland


Denna bipacksedel ändrades senast

2021-05-12