Kajos

Oral lösning 33 mg (0,85 mmol) K+/ml 500 milliliter

Detta är ett receptbelagt läkemedel som endast kan köpas om du har recept.

Pris med recept (Ingår i förmån)

120:50

Köp via recept
Läs alltid bipacksedeln innan användning.

EAN: 07046260372597

Källa: Fass.se

Bipacksedel: Information till användaren

Kajos

33 mg (0,85 mmol) kalium/ml oral lösning
kaliumcitrat

Läs noga igenom denna bipacksedel innan du börjar använda detta läkemedel. Den innehåller information som är viktig för dig.

 • Spara denna information, du kan behöva läsa den igen.

 • Om du har ytterligare frågor vänd dig till läkare eller apotekspersonal.

 • Detta läkemedel har ordinerats enbart åt dig. Ge det inte till andra. Det kan skada dem, även om de uppvisar sjukdomstecken som liknar dina.

 • Om du får biverkningar, tala med läkare, apotekspersonal eller sjuksköterska. Detta gäller även eventuella biverkningar som inte nämns i denna information. Se avsnitt 4.

I denna bipacksedel finner du information om:
1. Vad Kajos är och vad det används för
2. Vad du behöver veta innan du använder Kajos
3. Hur du använder Kajos
4. Eventuella biverkningar
5. Hur Kajos ska förvaras
6. Förpackningens innehåll och övriga upplysningar

1. Vad Kajos är och vad det används för

Kalium är ett mineralämne och en viktig beståndsdel i kroppens celler, som bland annat har betydelse för att musklerna och nerverna ska fungera normalt. Vid behandling med urindrivande läkemedel försvinner det mer kalium ur kroppen än vanligt med urinen. Kajos ersätter dessa kaliumförluster och förhindrar kaliumbrist.

Kajos ges för att förebygga kaliumbrist vid behandling med urindrivande läkemedel, särskilt i kombination med digitalispreparat (vid vissa hjärtsjukdomar).

2. Vad du behöver veta innan du använder Kajos

Använd inte Kajos

 • Om du är allergisk mot kaliumcitrat eller något annat innehållsämne i detta läkemedel (anges i avsnitt 6).

 • Om du har njurinsufficiens (nedsatt njurfunktion), hyperkalemi (högt kaliumvärde i blodet) eller obehandlad Addisons sjukdom (nedsatt produktion av binjurebarkhormoner).

Varningar och försiktighet

Tala med läkare innan du tar Kajos om du har någon av följande sjukdomar:

 • Diabetes (sockersjuka), eftersom Kajos innehåller invertsocker (sockerblandning: glukos + fruktos).

 • Bekräftad kaliumbrist - då bör inte Kajos användas, utan i stället kaliumklorid enligt läkares föreskrift.

 • Njursjukdom.

 • Hjärtsjukdom.

Vid längre tids behandling (2 veckor eller längre) kan Kajos vara skadligt för tänderna (innehåller glukos och fruktos). Det är därför viktigt med noggrann munhygien och regelbunden tandborstning.

Andra läkemedel och Kajos

Tala om för läkare eller apotekspersonal om du använder, nyligen har använt eller kan tänkas använda andra läkemedel.

Kajos kan påverka eller påverkas av vissa läkemedel, till exempel kaliumsparande diuretika (viss typ av urindrivande läkemedel) och takrolimus (läkemedel för behandling vid transplantation).

Graviditet och amning

Det är inte känt om fostret påverkas av Kajos under graviditet.

Det är inte känt hur mycket kalium som passerar över i modersmjölk efter intag av Kajos.

Om du är gravid eller ammar, tror att du kan vara gravid eller planerar att skaffa barn, rådfråga läkare eller apotekspersonal innan du använder detta läkemedel.

Körförmåga och användning av maskiner

Kajos påverkar inte förmågan att framföra fordon eller sköta maskiner.

Kajos innehåller invertsocker (glukos och fruktos) och natrium

Om du inte tål vissa sockerarter bör du kontakta din läkare innan du tar detta läkemedel. Detta läkemedel innehåller 1,65 gram av en blandning av fruktos och glukos per 15 ml. Detta bör beaktas av patienter med diabetes mellitus.

Kan vara skadligt för tänderna.

Detta läkemedel innehåller mindre än 1 mmol (23 mg) natrium per 15 ml, d.v.s. är näst intill “natriumfritt”.


3. Hur du använder Kajos

Använd alltid detta läkemedel enligt läkarens anvisningar. Rådfråga läkare eller apotekspersonal om du är osäker.

Din läkare bestämmer dosen så att den passar för dig.

Rekommenderad dos är 15-30 ml 1-2 gånger dagligen. 15 ml motsvarar 0,5 g kalium.

Om du använt för stor mängd av Kajos

Om du fått i dig för stor mängd läkemedel eller om t.ex. ett barn fått i sig läkemedlet av misstag kontakta omedelbart läkare, sjukhus eller Giftinformationscentralen tel 112 för bedömning av risken samt rådgivning.

Symtom på överdosering kan vara lågt blodtryck, långsamma eller oregelbundna hjärtslag, darrningar, domningar, muskelsvaghet, muskelkramper och magbesvär. I svåra fall kan försämrad andning och förlamning förekomma.

4. Eventuella biverkningar

Vid normal dosering har inga biverkningar rapporterats.

Rapportering av biverkningar

Om du får biverkningar, tala med läkare, apotekspersonal eller sjuksköterska. Detta gäller även eventuella biverkningar som inte nämns i denna information. Du kan också rapportera eventuella biverkningar direkt till Läkemedelsverket, www.lakemedelsverket.se. Genom att rapportera biverkningar kan du bidra till att öka informationen om läkemedels säkerhet.

Postadress: Läkemedelsverket Box 26 751 03 Uppsala

5. Hur Kajos ska förvaras

Förvaras i kylskåp (2°C-8°C).

Förvara detta läkemedel utom syn- och räckhåll för barn.

Används före utgångsdatum som anges på flaskan efter EXP. Utgångsdatumet är den sista dagen i angiven månad.

Läkemedel ska inte kastas i avloppet eller bland hushållsavfall. Fråga apotekspersonalen hur man kastar läkemedel som inte längre används. Dessa åtgärder är till för att skydda miljön.

6. Förpackningens innehåll och övriga upplysningar

Innehållsdeklaration

 • Den aktiva substansen är kaliumcitrat 92 mg/ml.

 • Övriga innehållsämnen är invertsocker (sockerblandning: glukos + fruktos), citronsyra, konserveringsmedel (kaliumsorbat E 202, natriumbensoat E 211), sötningsmedel (sackarinnatrium) samt vatten.

Läkemedlets utseende och förpackningsstorlekar

Lösningen är klar och svagt gul.

500 ml glasflaska.

Innehavare av godkännande för försäljning:

Meda AB

Box 906

170 09 Solna


Denna bipacksedel ändrades senast

: 2020-11-06