Isotretinoin Actavis

Kapsel, mjuk 10 mg Isotretinoin 100 kapsel/kapslar

Detta är ett receptbelagt läkemedel som endast kan köpas om du har recept.

Pris med recept (Ingår i förmån)

267:95

Köp via recept
Läs alltid bipacksedeln innan användning.

EAN: 07046261910958

Källa: Fass.se

Detta läkemedel är föremål för utökad övervakning. Detta kommer att göra det möjligt att snabbt identifiera ny säkerhetsinformation. Du kan hjälpa till genom att rapportera de biverkningar du eventuellt får. Information om hur du rapporterar biverkningar finns i slutet av avsnitt Biverkningar.


Bipacksedel: Information till användaren

Isotretinoin Actavis

10 mg och 20 mg mjuka kapslar
isotretinoin

Läs noga igenom denna bipacksedel innan du börjar ta detta läkemedel. Den innehåller information som är viktig för dig.

 • Spara denna information, du kan behöva läsa den igen.

 • Om du har ytterligare frågor vänd dig till läkare eller apotekspersonal.

 • Detta läkemedel har ordinerats enbart åt dig. Ge det inte till andra. Det kan skada dem, även om de uppvisar sjukdomstecken som liknar dina.

 • Om du får biverkningar, tala med läkare eller apotekspersonal. Detta gäller även eventuella biverkningar som inte nämns i denna information. Se avsnitt 4.

VARNING

KAN ALLVARLIGT SKADA ETT OFÖTT BARN

Kvinnor måste använda effektivt preventivmedel

Använd inte detta läkemedel om du är gravid eller tror du kan vara gravid


I denna bipacksedel finner du information om:
1. Vad Isotretinoin Actavis är och vad det används för
2. Vad du behöver veta innan du använder Isotretinoin Actavis
3. Hur du tar Isotretinoin Actavis
4. Eventuella biverkningar
5. Hur Isotretinoin Actavis ska förvaras
6. Förpackningens innehåll och övriga upplysningar

1. Vad Isotretinoin Actavis är och vad det används för

Isotretinoin Actavis innehåller den aktiva substansen isotretinoin som tillhör en grupp läkemedel som kallas retinoider vilka är besläktade med A-vitamin. Den minskar aktiviteten från talgkörtlarna vilka producerar fett i huden.

Isotretinoin Actavis är ett receptbelagt läkemedel som används för behandling av svåra former av akne, till exempel nodulär eller konglobat akne eller akne med risk för permanent ärrbildning som inte har visat förbättring efter andra behandlingar mot akne, bland annat behandling med antibiotika och lokal behandling.

Det rekommenderas att behandlingen kontrolleras eller övervakas av en specialist (t.ex. dermatolog) med expertkunskap i användning av systemiska retinoider för behandling av svår akne och är fullt införstådd med riskerna med isotretinoinbehandling och kraven på övervakning.

Isotretinoin som finns i Isotretinoin Actavis kan också vara godkänd för att behandla andra sjukdomar som inte nämns i denna produktinformation. Fråga läkare, apotek eller annan hälsovårdspersonal om du har ytterligare frågor och följ alltid deras instruktion.

2. Vad du behöver veta innan du använder Isotretinoin Actavis

Ta inte Isotretinoin Actavis

 • Om du är gravid eller ammar.

 • Om det finns en möjlighet att du skulle kunna bli gravid måste du följa försiktighetsåtgärderna under "Graviditetsförebyggande program", se avsnittet i "Varningar och försiktighet".

 • om du är allergisk mot isotretinoin, soja, jordnötter eller något annat innehållsämne i detta läkemedel (anges i avsnitt 6). 

 • om du har nedsatt leverfunktion. 

 • om du har förhöjda nivåer av blodfetter (t.ex. kolesterol eller triglycerider).

 • om du har mycket höga nivåer av vitamin A i din kropp (hypervitaminos A). 

 • om du tar antibiotika innehållande tetracykliner (se ” Andra läkemedel och Isotretinoin Actavis”).

Varningar och försiktighet

Tala med läkare eller apotekspersonal innan du tar Isotretinoin Actavis.

G raviditetsförebyggande program

Kvinnor som är gravida får inte ta Isotretinoin Actavis 

Detta läkemedel kan allvarligt skada ett ofött barn (läkemedlet är s.k. ”teratogent”) – det kan orsaka allvarliga missbildningar av det ofödda barnets hjärna, ansikte, öron, ögon, hjärta och vissa körtlar (tymus och bisköldkörteln). Det ökar också risken för missfall. Detta kan hända även om Isotretinoin Actavis bara tas under en kort tid av graviditeten.

 • Du får inte ta Isotretinoin Actavis om du är gravid eller om du tror att du kan vara gravid.

 • Du får inte ta Isotretinoin Actavis om du ammar. Isotretinoin Actavis går sannolikt över i bröstmjölk och kan skada ditt barn.

 • Du får inte ta Isotretinoin Actavis om du kan bli gravid någon gång under behandlingen.

Du får inte bli gravid under en månad efter att du avslutat denna behandling eftersom en viss mängd läkemedel fortfarande kan finnas kvar i din kropp.

Kvinnor som kan bli gravida får Isotretinoin Actavis utskrivet under mycket strikta förutsättningar . Detta beror risken för my cket allvarliga skador hos det ofödda barnet .

Detta är förutsättningarna:

 • Din läkare måste ha förklarat den fosterskadande risken: du måste förstå varför du inte får bli gravid och hur du ska förhindra graviditet.

 • Du måste ha diskuterat användning av effektiva preventivmedel med din läkare, läkaren ska ge dig information om hur du förhindrar graviditet. Din läkare kan skicka (remittera) dig till en specialist för råd om preventivmedel.

 • Innan du påbörjar behandlingen kommer läkaren att be dig göra ett graviditetstest, detta måste vara negativt (dvs. visa att du inte är gravid) för att du ska kunna påbörja behandling med Isotretinoin Actavis.

Kvinnor måste använda effektiva preventivmedel före, under och efter behandling med Isotretinoin Actavis

 • Du måste godkänna att använda åtminstone ett effektivt preventivmedel (t.ex. spiral eller preventivmedelsimplantat) eller två effektiva medel som fungerar på olika sätt (t.ex. ett hormonellt P-piller och kondom). Diskutera med din läkare vilka metoder som passar bäst för dig.

 • Du måste använda preventivmedel under 1 månad innan du tar Isotretinoin Actavis, under behandlingen och i 1 månad efter behandlingen

 • Du måste använda preventivmedel även om du inte har menstruation eller inte är sexuellt aktiv (såvida inte din läkare bedömer att det inte är nödvändigt)

Kvinnor måste gå med på att göra graviditetstest före, under och efter behandling med Isotretinoin Actavis

 • Du måste gå med på att gå på uppföljningsbesök, helst varje månad.

 • Du måste gå med på att göra regelbundna graviditetstester, helst varje månad under behandlingen och, eftersom en viss mängd läkemedel fortfarande kan finna kvar i din kropp, 1 månad efter att behandlingen med Isotretinoin Actavis avslutats (om inte din läkare bestämmer att det inte är nödvändigt i ditt fall).

 • Du måste gå med på extra graviditetstester om din läkare ber dig om detta.

 • Du får inte bli gravid under behandlingstiden eller inom en månad efter avslutad behandling eftersom en viss mängd läkemedel fortfarande kan finna kvar i din kropp.

 • Läkaren kommer att diskutera dessa punkter med dig med hjälp av en checklista och kommer att be dig (eller din förälder/vårdnadshavare) att underteckna den. I och med detta bekräftar du att du har informerats om riskerna och att du kommer att följa villkoren ovan.

Om du blir gravid under behandlingen med Isotretinoin Actavis ska du omedelbart sluta ta läkemedlet och kontakta din läkare. Läkaren kan komma att hänvisa dig till en specialist för råd.

Om du blir gravid inom en månad efter att behandlingen upphört ska du kontakta din läkare. Läkaren kan komma att hänvisa dig till en specialist för råd.

Råd för män

Nivåerna av retinoider i sädesvätskan hos män som använder Isotretinoin Actavis är för låga för att orsaka skada hos partnerns ofödda barn. Du måste dock komma ihåg att aldrig ge ditt läkemedel till någon annan.

Ytterligare försiktighetsåtgärder

Du ska aldrig ge detta läkemedel till någon annan. Återlämna eventuella oanvända kapslar till apoteket när behandlingen är avslutad.

Du ska inte donera blod under behandling med detta läkemedel eller inom 1 månad efter avslutad behandling med Isotretinoin Actavis eftersom ofödda barn kan skadas om gravida kvinnor får ditt blod .

Särskilda försiktighetsåtgärder för alla patienter

 • Tala med läkare innan du innan du tar Isotretinoin Actavis om du någon

  gång haft problem med din psykiska hälsa, inklusive depression, aggressiva tendenser eller humörsvängningar. Isotretinoin Actavis kan nämligen påverka ditt humör.

 • Din hud kommer sannolikt att bli torr. Använd en fuktgivande hudsalva eller hudkräm och läppbalsam under behandlingen. För att förhindra hudirritation bör du undvika att använda peeling eller aknebehandlingar som inte ordinerats av läkaren.

 • Undvik för mycket sol och använd inte sollampa eller solarium. Din hud kan bli mycket känsligare för solljus. Innan du går ut i solen ska du använda en solskyddsprodukt med hög skyddsfaktor, minst solskyddsfaktor 15. 

 • Genomgå inte några kosmetiska ansiktsbehandlingar. Isotretinoin Actavis kan göra huden ömtåligare. Gör ingen hårborttagning med vax, hudslipning eller laserbehandling (för att ta bort ojämn hud eller ärr) under behandlingen, eller minst 6 månader efter behandlingen. Detta kan orsaka ärrbildning, hudirritation, eller i sällsynta fall färgförändringar i huden.

 • Isotretinoin Actavis kan orsaka torra ögon och synsvårigheter. Torra ögon kan lindras om du använder en ögonsalva eller tårersättningsmedel. Överkänslighet mot kontaktlinser kan förekomma, vilket kan innebära att du behöver använda glasögon under behandlingen. Försämrat mörkerseende kan inträffa helt plötsligt, var därför försiktig vid bilkörning och användning av maskiner på natten.

 • Isotretinoin Actavis kan orsaka muskel- och ledsmärta. Minska på intensiv träning och fysisk aktivitet.

 • Isotretinoin Actavis kan öka blodfetter, såsom kolesterol och triglycerider. Din läkare kommer ta prover på dessa före, under och efter behandlingen med Isotretinoin Actavis. Informera din läkare om du redan har höga blodfettnivåer. Om dina blodfettnivåer ligger kvar på en hög nivå så kan din läkare sänka dosen eller avbryta behandlingen med Isotretinoin Actavis.

 • Isotretinoin Actavis har förknippats med inflammatorisk tarmsjukdom. Om du får svår (blodig) diarré avbryt omedelbart behandlingen med Isotretinoin Actavis och kontakta din läkare.

 • Isotretinoin Actavis kan höja blodsockernivåerna. I sällsynta fall kan patienter få diabetes. Din läkare kan komma att övervaka dina blodsockernivåer under behandlingen, i synnerhet om du redan har diabetes, höga blodfettnivåer, är överviktig eller om du dricker mycket alkohol.

 • Ihållande huvudvärk kan inträffa, tillsammans med illamående, kräkning och visuella förändringar inklusive dimsyn. Detta kan vara symtom på ökat tryck inuti skallen, särskilt om Isotretinoin Actavis tas tillsammans med ett antibiotika som kallas tetracyklin. Avbryt omedelbart behandlingen och kontakta din läkare.

 • Allvarliga hudreaktioner (t.ex. erythema multiforme, Stevens-Johnsons syndrom och toxisk epidermal nekrolys) har rapporterats vid användning av isotretinoin. Se avsnitt 4, ”Eventuella biverkningar”.

 • En allergisk reaktion kan uppstå, såsom hudutslag och klåda. Allvarliga (anafylaktisk) reaktioner kan vara: svårighet att andas eller svälja orsakad av plötslig svullnad av hals, ansikte, läppar och mun. Även plötslig svullnad av händer, fötter och vrister. Om du utvecklar en allergisk reaktion, sluta ta Isotretinoin Actavis och uppsök genast sjukvård.

 • Isotretinoin Actavis kan öka leverenzymnivåerna. Din läkare kommer ta blodprover före, under samt efter din behandling med Isotretinoin Actavis för att kontrollera dessa nivåer. Om de kvarstår som höga kan din läkare sänka dosen eller avbryta behandlingen.

Psykiska problem

Du kanske själv inte lägger märke till vissa förändringar i ditt humör och beteende, så det är mycket viktigt att du berättar för dina vänner och din familj att detta läkemedel kan påverka ditt humör och beteende. De kan lägga märke till dessa förändringar och hjälpa dig att identifiera eventuella problem som du behöver prata med din läkare om.

Barn och ungdomar

Isotretinoin Actavis rekommenderas inte till barn under 12 år, eftersom effekt och säkerhet för denna åldersgrupp inte är känd. Läkemedlet ska endast användas hos ungdomar över 12 år efter puberteten.

Andra läkemedel och Isotretinoin Actavis

Tala om för läkare eller apotekspersonal om du tar, nyligen har tagit eller kan tänkas ta andra läkemedel.

 • Ta inte A-vitamintillskott samtidigt med Isotretinoin Actavis. Om båda tas tillsammans kan risken för biverkningar öka.

 • Ta inte Isotretinoin Actavis och tetracykliner (ett slags antibiotika) samtidigt. Om båda tas tillsammans kan det orsaka ökat tryck i huvudet med symtom som huvudvärk, illamående, kräkningar, synstörningar och svullnad av synnervspapillen.

 • Använd inte några hudbehandlingar mot akne samtidigt med Isotretinoin Actavis. Det är bra att använda hudkrämer och mjukgörare (hudkrämer eller preparat som förhindrar vattenförlust och har en mjukgörande effekt på huden).

Graviditet och amning

Du får inte ta Isotretinoin Actavis om du är gravid.


Om du blir gravid under behandlingen med Isotretinoin Actavis eller månaden efter, finns en stor risk för mycket allvarliga skador på det ofödda barnet.

Om du är en kvinna i fertil ålder måste du därför använda effektiva preventivmedel under och upp till en månad efter behandling med Isotretinoin Actavis (se avsnitt 2 ”Varningar och försiktighet”).

Om du blir gravid medan du tar Isotretinoin Actavis eller under månaden efter du slutat behandlingen, sluta ta läkemedlet (om behandling fortfarande pågår) och informera omedelbart din läkare.

För mer information om graviditet och preventivmedel, se avsnitt 2 ”Graviditetsförebyggande program”.

Du får inte ta Isotretinoin Actavis om du ammar. Läkemedlet passerar sannolikt över till din bröstmjölk och kan skada ditt barn.

Körförmåga och användning av maskiner

Ditt mörkerseende kan försämras under behandling. Detta kan inträffa plötsligt. I sällsynta fall har detta fortsatt efter att behandlingen upphört. Dåsighet och yrsel har rapporterats i mycket sällsynta fall. Försiktighet bör iakttas när du framför fordon eller använder maskiner.

Du är själv ansvarig för att bedöma om du är i kondition att framföra motorfordon eller utföra arbeten som kräver skärpt vaksamhet. En av faktorerna som kan påverka din förmåga i dessa avseenden är användning av läkemedel på grund av deras effekter och/eller biverkningar. Beskrivning av dessa effekter och biverkningar finns i andra avsnitt. Läs därför all information i denna bipacksedel för vägledning. Diskutera med din läkare eller apotekspersonal om du är osäker.

Isotretinoin Actavis innehåller natrium, sorbitol, sojaolja och färgämnet nykockin

Natrium

Detta läkemedel innehåller mindre än 1 mmol (23 mg) natrium per kapsel, d.v.s. är näst intill “natriumfritt”.

Sorbitol

Detta läkemedel innehåller 5,31 mg sorbitol per 10 mg kapsel och 16,99 mg sorbitol per 20 mg kapsel. 

Sojaolja

Om du är allergisk mot jordnötter eller soja ska du inte använda detta läkemedel.

Nykockin

Färgämnet Nykockin (E124) kan ge allergiska reaktioner.


3. Hur du tar Isotretinoin Actavis

Ta alltid detta läkemedel enligt läkarens anvisningar. Rådfråga läkare eller apotekspersonal om du är osäker.

Isotretinoin Actavis kapslar ska tas tillsammans med måltid en eller två gånger dagligen.

Kapslarna sväljes hela med dryck.

Rekommenderad dos är:

Vuxna, ungdomar och äldre

Den vanliga startdosen är 0,5 mg/kg kroppsvikt dagligen (0,5 mg/kg/dag).

Efter några veckor kan din läkare behöva justera din dos. Detta beror på hur det går med ditt läkemedel. För de flesta patienter blir dosen mellan 0,5 och 1,0 mg/kg kroppsvikt dagligen.

Om du tror att effekten av Isotretinoin är för stark eller för svag vänd dig till din läkare eller apotekspersonal.

Barn

Isotretinoin Actavis ska inte användas till barn under 12 år.

Nedsatt njurfunktion

Om du har allvarliga njurproblem ska din behandling normalt starta vid en lägre dos (t.ex. 10 mg dagligen) vilket kan ökas upp till den högsta tolererade dosen.

En behandlingskur varar normalt 16 till 24 veckor. De flesta patienter behöver endast en kur. Din akne kan fortsätta att förbättras i upp till 8 veckor efter avlutad behandling. Normalt kommer du inte att starta en ny behandling förrän dess. Vissa kan uppleva att aknen förvärras under de första behandlingsveckorna. Vanligtvis förbättras detta när behandlingen fortgår.

Om du har tagit för stor mängd av Isotretinoin Actavis

Om du fått i dig för stor mängd läkemedel eller om t.ex. ett barn fått i sig läkemedlet av misstag kontakta läkare, sjukhus eller Giftinformationscentralen (tel. 112) för bedömning av risken samt rådgivning.

Kontakta läkare, apotekspersonal eller närmsta sjukhus om du har tagit mer Isotretinoin Actavis kapslar än vad som anges i denna information eller mer än din läkare har ordinerat. Symtom på överdosering omfattar huvudvärk, illamående, kräkning, sömnighet, irritabilitet och klåda

Om du har glömt att ta Isotretinoin Actavis

Om du glömmer att ta en dos ska du ta den så snart som möjligt när du upptäcker det. Om det snart är dags för nästa dos ska du emellertid hoppa över den glömda dosen och fortsätta som tidigare. Ta inte dubbel dos för att kompensera för glömd dos.

Om du har ytterligare frågor om detta läkemedel, kontakta läkare eller apotekspersonal.

4. Eventuella biverkningar

Liksom alla läkemedel kan detta läkemedel orsaka biverkningar, men alla användare behöver inte få dem.

Vissa biverkningar kan vara allvarliga och kräva omedelbar läkarvård. Om du märker av någon av följande biverkningar kontakta läkare omedelbart:

Sällsynta (kan förekomma hos upp till 1 av 100 användare):

 • Allvarliga allergiska/anafylaktiska reaktioner med plötslig svullnad av ansikte, läppar, mun och hals med svårigheter att andas eller svälja, svullnad av händer och fötterOm du får en allvarlig allergisk reaktion, uppsök sjukvård omedelbart.

Mycket sällsynta (kan förekomma hos upp till 1 av 10 000 användare):

 • Långvarig huvudvärk med illamående, kräkningar och dimsyn. Dessa kan vara tecken på ”benign intrakraniell hypertension”, särskilt då Isotretinoin Actavis tas tillsammans med antibiotika innehållande tetracyklin.

 • Svår magsmärta med eller utan blodig diarré, illamående och kräkningar. Detta kan vara tecken på allvarliga problem i mag-tarmkanalen.

 • Gul hud eller ögon och känsla av trötthet. Dessa kan vara tecken på gulsot (leverinflammation).

 • Muskelsvaghet som potentiellt kan bli livshotande och kan kopplas till svårigheter att röra armar och ben, med smärtsamma, svullna områden på kroppen med blåmärken, samt mörkfärgad urin, minskad mängd urin eller ingen urinproduktion, förvirring eller uttorkning. Detta är tecken på rabdomyolys, en nedbrytning av muskelvävnad som kan leda till njursvikt.

 • Svårigheter att kissa, svullna ögonlock, känsla av extrem trötthet. Dessa är tecken på njurinflammation. Avbryt omedelbart behandling med Isotretinoin Actavis och kontakta din läkare.

Har rapporterats (förekommer hos ett okänt antal användare):

 • Allvarliga hudutslag (erythema multiforme, Stevens- Johnsons syndrom och toxisk epidermal nekrolys). Dessa uppträder inledningsvis som runda fläckar, ofta med blåsor i mitten, vanligen på armarna och händerna eller benen och fötterna. Allvarligare former av utslag kan innefatta blåsor på bröstet och ryggen. Ytterligare symtom som ögoninfektion (konjunktivit) eller sår i munnen, på halsen eller näsan kan förekomma. Allvarliga former av utslag kan utvecklas till utbredd hudavlossning, vilket kan vara livshotande. Sådana allvarliga hudutslag föregås ofta av huvudvärk, feber och värk i kroppen (influensaliknande symtom). Om du får utslag eller dessa hudbesvär, sluta ta Isotretinoin Actavis och kontakta din läkare omedelbart. 

Psykiska problem

Sällsynta (kan förekomma hos upp till 1 av 100 användare):

 • Depression eller liknande sjukdomar. Tecken på dessa kan vara att man kan känna sig ledsen eller uppleva en förändrad sinnesstämning, oro/ångest eller känslomässigt obehag.

 • Försämring av en depression

 • Att man blir våldsam eller aggressiv

Mycket sällsynta (kan förekomma hos upp till 1 av 10 000 användare):

 • Vissa personer har haft tankar på att skada sig själva eller ta sitt eget liv (självmordstankar), försökt ta sitt liv (självmordsförsök), eller har tagit sina liv (självmord). Dessa personer kanske inte verkar vara deprimerade.

 • Avvikande beteende.

 • Tecken på psykos: avsaknad av verklighetskontakt, såsom att höra röster eller se saker som inte är där.

Kontakta din läkare omedelbart om du uppvisar tecken på något av dessa psykiska problem. Din läkare kan säga till dig att du måste sluta ta Isotretinoin Actavis. Det kanske inte är tillräckligt för att få stopp på biverkningarna, du kan behöva mer hjälp och din läkare kan ordna det.

Övriga biverkningar:

Mycket vanliga (kan förekomma hos fler än 1 av 10 användare):

 • Anemi (blodbrist) med symtom såsom svaghet, yrsel och blek hy (om röda blodkroppar är påverkade).

 • Lättare att få blåmärken, blödningar och att blodet levrar sig lättare (om blodplättar är påverkade).

 • Torr hud, hudrodnad, ömtålig hud, lokal fjällning av hud, klåda, torra ögon, ögonirritation, inflammation i huden, läpparna, ögon och/eller ögonlockskant.

 • Förhöjd nivå av leverenzymer.

 • Smärta i leder, muskler och i ryggen, särskilt hos tonåringar.

 • Förhöjd nivå av blodfetter och mindre av High Density Lipoprotein (HDL).


Vanliga (kan förekomma hos upp till 1 av 10 användare): 

 • Huvudvärk.

 • Torr näsa, näsblod, smärta eller inflammation i hals och näsa.

 • Ökad benägenhet att få infektioner på grund av minskat antal vita blodkroppar

 • Ökade kolesterol- och blodsockernivåer.

 • Blod eller protein i urinen.


Sällsynta (kan förekomma hos upp till 1 av 1 000 användare): 

 • Allergiska hudreaktioner med utslag och klåda. Om du får någon allergisk reaktion, sluta ta Isotretinoin Actavis och kontakta läkare.

 • Håravfall.


Mycket sällsynta (kan förekomma hos upp till 1 av 10 000 användare): 

 • Bakteriella infektioner i hud och slemhinnor.

 • Lymfkörtlar kan bli svullna.

 • Diabetes med symtom såsom överdriven törst och behov av att kissa ofta.

 • Höga nivåer av urinsyra i blodet.

 • Svullnad av synnervspapillen.

 • Kramper, dåsighet, yrsel.

 • Illamående, allmän sjukdomskänsla.

 • Dimsyn, färgblindhet, störningar av färgseendet, grumling av linsen i ögat (grå starr), grumling av eller ärrbildning på ögats yta (hornhinnegrumling), överkänslighet mot kontaktlinser, försämrat mörkerseende, ljuskänsligheten kan öka; du kan uppleva att du behöver ha på dig solglasögon för att skydda dina ögon mot starkt solljus, inflammation i hornhinnan, synstörningar.

 • Nedsatt hörsel.

 • Inflammation i blodkärlen (ibland med röda fläckar, som kan likna blåmärken).

 • Plötsligt tryck över bröstet, andnöd och pipande andning, särskilt om du har astma.

 • Heshet, torr hals.

 • Allvarlig akne (acne fulminans), förvärrad akne, hudrodnad (speciellt i ansiktet), utslag, hårsjukdomar, ökad kroppsbehåring, infektion vid nagelbasen, nagelförändringar, ljuskänslighet, färgförändringar på huden, röda förhöjningar på huden som lätt blöder (pyogent granulom), ökad svettning.

 • Artrit (ledinflammation). 

 • Skelettsjukdomar, (försenad tillväxt, extra tillväxt och förändrad bentäthet), förkalkning av mjuk vävnad, ont i senorna. 

 • Ökad bildning av bindväv (vilket kan orsaka förtjockad ärrbildning).

 • Ökad nivå av kreatininfosfokinas i blodet (tecken på höga nivåer av nedbrytningsprodukter från muskler i blodet)

Har rapporterats (förekommer hos ett okänt antal användare):

 • Problem att få och behålla en erektion

 • Minskad sexlust

 • Bröstförstoring med eller utan ömhet hos män

 • Vaginal torrhet

Rapportering av biverkningar

Om du får biverkningar, tala med läkare, apotekspersonal eller sjuksköterska. Detta gäller även eventuella biverkningar som inte nämns i denna information. Du kan också rapportera eventuella biverkningar direkt till Läkemedelsverket, www.lakemedelsverket.se. Genom att rapportera biverkningar kan du bidra till att öka informationen om läkemedels säkerhet.

Postadress: Läkemedelsverket Box 26 751 03 Uppsala

5. Hur Isotretinoin Actavis ska förvaras

Förvara detta läkemedel utom syn- och räckhåll för barn.

Förvara blisterkartan i ytterkartongen. Ljuskänsligt.

Används före utgångsdatum som anges på kartongen och blistret efter EXP. Utgångsdatumet är den sista dagen i angiven månad.

Läkemedel ska inte kastas i avloppet eller bland hushållsavfall. Fråga apotekspersonalen hur man kastar läkemedel som inte längre används. Dessa åtgärder är till för att skydda miljön.

6. Förpackningens innehåll och övriga upplysningar

Innehållsdeklaration

 • Den aktiva substansen är isotretinoin: Varje kapsel innehåller 10 mg isotretinoin eller 20 mg isotretinoin.

 • Övriga innehållsämnen är:

  Kapselns innehåll: Raffinerad sojaolja, all-rac-alfa-Tokoferol, dinatriumedetat, butylhydroxianisol, hydrogenerad vegetabilisk olja, delvis hydrogenerad sojaolja, gult bivax.

  Kapselskal:

  1 0 mg kapslar: Gelatin, glycerol 98 % - 101 %, flytande sorbitol, renat vatten, nykockin (E124), svart järnoxid (E 172), titandioxid (E 171).

  20 mg kapslar: Gelatin, glycerol 98 %- 101 %, flytande sorbitol, renat vatten, nykockin (E124), indigokarmin (E 132), titandioxid (E 171).

Läkemedlets utseende och förpackningsstorlekar

Isotretinoin Actavis 10 mg kapslar: Ljuslila, ovala, mjuka gelatinkapslar innehållande en gul/orange ogenomskinlig viskös vätska, 10 mm x 7 mm.

Isotretinoin Actavis 20 mg kapslar: Rödbruna, ovala, mjuka gelatinkapslar innehållande en gul/orange ogenomskinlig viskös vätska, 13 mm x 8 mm.

Förpackningsstorlekar:

Isotretinoin Actavis 10 mg: 10, 20, 30, 60 , 90 och 100 kapslar.

Isotretinoin Actavis 20 mg: 10, 20, 30, 60, 90 och 100 kapslar.

Eventuellt kommer inte alla förpackningsstorlekar att marknadsföras.

Innehavare av godkännande för försäljning och tillverkare

Actavis Group PTC ehf.

Reykjavikurvegur 76-78

220 Hafnarfjördur

Island


Denna bipacksedel ändrades senast

2020-09-25


Övriga informationskällor

Detaljerad och uppdaterad information om detta läkemedel finns tillgängligt genom att scanna QR-koden som finns bifogad i bipacksedeln med en smartphone. Samma information finns även tillgänglig på följande webbadress (URL): https://www.teva.se/globalassets/sweden-files---global/product/utbildningsmaterial-isotretinoin-patienter.pdf

patientmaterial