Ipaflex

Kapsel, mjuk 200 mg 20 kapsel/kapslar

Välvald

95:-

Ord. butikspris 104:-

Fri frakt
Finns i webblager
Finns varan på ditt apotek?
Hitta Kronans Apotek
Fler produkter från IpaflexAktuella erbjudanden
Receptfritt läkemedel. Läs alltid bipacksedeln innan användning.

null

Lindrar rygg, muskel och ledvärk. Verkar i upp till 12 timmar. Dubbelverkande: Lindrar smärta - dämpar inflammation

Jämförpris 5:20/ST

EAN: 3574661467122

Den aktiva substansen är naproxen. Övriga innehållsämnen är makrogol, mjölksyra, propylenglykol, povidon. Kapselskalet innehåller gelatin, sorbitol, glycerol, renat vatten, patentblått V (E131).

Från 12 år. Se bipacksedeln.

Källa: Fass.se

Bipacksedel: Information till användaren

Ipaflex

200 mg mjuka kapslar
naproxen

Läs noga igenom denna bipacksedel innan du börjar ta detta läkemedel. Den innehåller information som är viktig för dig.

Ta alltid detta läkemedel exakt enligt beskrivning i denna bipacksedel eller enligt anvisningar från din läkare, apotekspersonal eller sjuksköterska. 

 • Spara denna information, du kan behöva läsa den igen.

 • Vänd dig till apotekspersonalen om du behöver mer information eller råd.

 • Om du får biverkningar, tala med läkare, apotekspersonal eller sjuksköterska. Detta gäller även eventuella biverkningar som inte nämns i denna information. Se avsnitt 4.

 • Du måste tala med läkare om du inte mår bättre eller om du mår sämre efter 5 dagar.

I denna bipacksedel finner du information om:
1. Vad Ipaflex är och vad det används för
2. Vad du behöver veta innan du tar Ipaflex
3. Hur du tar Ipaflex
4. Eventuella biverkningar
5. Hur Ipaflex ska förvaras
6. Förpackningens innehåll och övriga upplysningar

1. Vad Ipaflex är och vad det används för

Ipaflex innehåller det aktiva ämnet naproxennatrium. Det tillhör en grupp läkemedel som kallas ”icke steroida antiinflammatoriska läkemedel” eller NSAID-läkemedel.

Ipaflex används till vuxna och ungdomar från 12 år vid tillfälliga, lätta till måttliga smärttillstånd t.ex. huvudvärk, tandvärk, muskel- och ledvärk, ryggbesvär och menstruationssmärtor.

Naproxen som finns i Ipaflex kan också vara godkänt för att behandla andra sjukdomar som inte nämns i denna produktinformation. Fråga läkare, apoteks- eller annan hälso- och sjukvårdspersonal om du har ytterligare frågor och följ alltid deras instruktion.

2. Vad du behöver veta innan du tar Ipaflex

Ta inte Ipaflex

 • om du är allergisk mot naproxennatrium eller något annat innehållsämne i detta läkemedel (anges i avsnitt 6)

 • om du är allergisk mot jordnötter eller soja eftersom detta läkemedel innehåller sojalecitin

 • om du har svår njursjukdom

 • om du har svår leversjukdom

 • om du har eller har haft inre blödningar efter att ha använt acetylsalicylsyra, ibuprofen eller andra smärtstillande NSAID-läkemedel

 • om du har eller har haft fler än 2 tillfällen av inre blödningar så som blödningar från magen eller tarmarna eller om du har haft en stroke

 • om du har eller har haft magsår, inflammerad magslemhinna eller om du har ont i magen

 • om du någon gång fått allergiska symtom som astma, rinnande näsa eller klåda efter att ha använt acetylsalicylsyra, ibuprofen, andra smärtstillande läkemedel eller NSAID-läkemedel

 • om du har ökad blödningstendens eller om du behandlas med blodförtunnande läkemedel (så kallade antikoagulantia)

 • om du har svår hjärtsvikt

 • om du är under 12 år

 • under de tre sista månaderna av graviditeten

Använd inte Ipaflex om något av ovanstående stämmer in på dig. Om du känner dig osäker ska du tala med läkare eller apotekspersonal innan du tar Ipaflex.

Varningar och försiktighet

Tala med läkare, apotekspersonal eller sjuksköterska innan du tar Ipaflex om:

 • du har problem med blodkoagulationen

 • du har en infektion

 • du har problem med levern

 • du har problem med njurarna

 • du nyligen har genomgått en större operation

 • du någon gång har haft astma eller allergier (t ex hösnuva) eller svullnad av ansikte, läppar eller tunga

 • du får mag- eller tarmproblem som t ex ont i magen eller halsbränna

 • smärtan inte blir bättre eller om den återkommer ofta eller blir värre (även om den är lätt)

 • du har kolit eller Crohns sjukdom. Symtomen är inflammation i tarmen, smärta i mag-tarmkanalen, diarré, kräkningar och viktminskning. Det kan uppstå knölar i näsan (polyper) frekventa nysningar eller rinnsnuva, nästäppa eller klåda i näsan (rinit).

 • du har en autoimmun sjukdom såsom systemisk lupus erythematosus som ger ledvärk, utslag på huden och feber

 • du är över 65 år

 • du har vattkoppor

Om du tidigare har haft magproblem så skall du inte använda Ipaflex annat än på ordination av läkare.

Hjärtproblem

Tala med läkare eller apotekspersonal innan du tar detta läkemedel om:

 • du har hjärtproblem

 • du har haft en stroke

 • du har högt blodtryck

 • du har diabetes

 • du har högt kolesterol

 • du röker

Risk för hjärtinfarkt och stroke

Läkemedel som Ipaflex kan medföra en liten ökad risk för hjärtinfarkt eller stroke. Risken ökar med högre doser och ju längre du använder läkemedlet. Överskrid ej rekommenderad dos.

Använd inte detta läkemedel längre än 5 dagar. Tala med läkare om du vill ta det under en längre tid.

Hudreaktioner

I mycket sällsynta fall har allvarliga hudreaktioner rapporterats i samband med NSAID-användning. Dessa inkluderade rödhet och blåsbildning och var i vissa fall dödliga (exfoliativ dermatit, Stevens-Johnsons syndrom och toxisk epidermal nekrolys/Lyells syndrom, se avsnitt 4).

Risken för dessa reaktioner verkar vara störst i ett tidigt skede av användningen eftersom de uppträdde under den första månaden av behandlingen i de flesta fallen. Vid första tecken på hudutslag, skador på slemhinnor eller andra tecken på en allergisk reaktion ska du sluta ta Ipaflex och genast kontakta läkare.

Barn och ungdomar

Detta läkemedel ska inte användas av barn under 12 år utan läkares ordination.

Andra läkemedel och Ipaflex

Tala om för läkare eller apotekspersonal om du tar, nyligen har tagit eller kan tänkas ta andra läkemedel.

Risken för biverkningar från följande läkemedel kan öka om de tas tillsammans med Ipaflex:

 • metotrexat för behandling av hudåkommor eller ledgångsreumatism

 • ACE-hämmare eller angiotensin-II-antagonister mot högt blodtryck

 • ciclosporin eller takrolimus mot autoimmuna sjukdomar

 • andra läkemedel mot smärta och inflammation inklusive andra NSAID-läkemedel såsom acetylsalicylsyra och ibuprofen. Använd inte olika sorters smärtstillande läkemedel samtidigt utan läkares föreskrift.

Risken för blödningar från mag-tarmkanalen kan öka om Ipaflex tas tillsammans med följande läkemedel:

 • steroider som prednisolon, hydrokortison och dexametason

 • klopidogrel och andra antikoagulantia för att förhindra blodproppar

 • selektiva serotoninåterupptagshämmare mot depression

Ipaflex kan öka effekten av vissa andra läkemedel, t ex:

 • blodförtunnande läkemedel (antikoagulantia), t ex warfarin

 • litium mot psykiska sjukdomar

Ipaflex kan minska effekten av vissa läkemedel för behandling av högt blodtryck, t ex:

 • diuretika (vätskedrivande läkemedel).

Probenecid (används för behandling av gikt) kan göra att av naproxen finns kvar i kroppen längre. Tala med läkare eller apotekspersonal innan du tar probenecid.

Tala om för läkare eller apotekspersonal om du tar acetylsalicylsyra för att förebygga blodproppar.

Om något av ovanstående gäller dig eller om du är osäker, tala med läkare eller apotekspersonal innan du tar detta läkemedel.

Ipaflex med alkohol

Undvik alkohol eftersom risken för vissa biverkningar kan öka om du dricker alkohol samtidigt som du tar Ipaflex.

Graviditet och amning

Om du är gravid eller ammar, tror att du kan vara gravid eller planerar att skaffa barn, rådfråga läkare eller apotekspersonal innan du använder detta läkemedel.

Graviditet

Gravida kvinnor ska inte använda Ipaflex under de tre sista månaderna av graviditeten. Intag av Ipaflex ska undvikas av kvinnor som planerar graviditet eller är gravida. Behandling under någon del av graviditeten ska endast ske efter läkares ordination.

Amning

Naproxen, det aktiva ämnet i Ipaflex, passerar över i bröstmjölk. Därför ska Ipaflex inte användas under amning.

Fertilitet

Detta läkemedel tillhör en grupp läkemedel (NSAID) som kan försämra fertiliteten hos kvinnor. Denna påverkan upphör när du slutar ta läkemedlet.

Körförmåga och användning av maskiner

Naproxen kan göra att du blir trött eller yr vilket kan påverka din uppmärksamhet. Detta bör beaktas då skärpt uppmärksamhet krävs, t ex vid bilkörning.

Du är själv ansvarig för att bedöma om du är i kondition att framföra motorfordon eller utföra arbete som kräver skärpt vaksamhet. En av faktorerna som kan påverka din förmåga i dessa avseenden är användning av läkemedel på grund av deras effekter och/eller biverkningar. Beskrivning av dessa effekter och biverkningar finns i andra avsnitt. Läs därför all information i denna bipacksedel för vägledning. Diskutera med läkare eller apotekspersonal om du är osäker.

Ipaflex innehåller

 • 17,7 mg propylenglykol per kapsel

 • 76,8 mg sorbitol per kapsel. Sorbitol är en källa till fruktos. Om du (eller ditt barn) inte tål vissa sockerarter, eller om du (eller ditt barn) har diagnostiserats med hereditär fruktosintolerans, en sällsynt, ärftlig sjukdom som gör att man inte kan bryta ner fruktos, kontakta läkare innan du använder detta läkemedel.

 • Detta läkemedel innehåller mindre än 1 mmol (23 mg) natrium per kapsel, d.v.s. är näst intill “natriumfritt”.


3. Hur du tar Ipaflex

Ta alltid detta läkemedel exakt enligt beskrivning i denna bipacksedel eller enligt anvisningar från läkare eller apotekspersonal. Rådfråga läkare eller apotekspersonal om du är osäker.

Rekommenderad dos

Vuxna och ungdomar från 12 år:

 • 1 kapsel tas var 8-12 timme vid behov. Första behandlingsdagen kan 2 kapslar tas som startdos, följt av 1 kapsel efter 12 timmar. Högst 3 kapslar per dygn. Kontakta läkare om symtomen försämras eller inte förbättras inom 5 dagar.

Personer över 65 år:

 • Ta inte mer än 2 kapslar per dygn, tagna som 2 singeldoser.

Att ta detta läkemedel

 • Svälj kapslarna hela med rikligt med vätska.

 • Tas om möjligt före måltid. Personer med känslig mage rekommenderas att ta Ipaflex tillsammans med mat.

Tala med läkare eller apotekspersonal om du tycker att effekten av Ipaflex är för svag eller för stark.

Högre doser än de rekommenderade kan medföra allvarliga risker. Ta alltid så låg dos som möjligt under kortast möjliga tid för att minska risken för biverkningar.

Om du har tagit för stor mängd av Ipaflex

Om du fått i dig för stor mängd läkemedel eller om t.ex. ett barn fått i sig läkemedlet av misstag kontakta läkare, sjukhus eller Giftinformationscentralen tel. 112 för bedömning av risken samt rådgivning. Ta med dig läkemedelsförpackningen. Följande symtom kan uppstå:

 • Illamående eller kräkningar, ont i magen, diarré

 • Sömnighet eller yrsel

Om du har glömt att ta Ipaflex

 • Om du har glömt att ta en dos, ta den när du kommer ihåg det. Om det är nära till nästa dos kan du hoppa över den glömda dosen.

 • Ta inte dubbel dos för att kompensera för glömd kapsel.

Om du har ytterligare frågor om detta läkemedel, kontakta läkare eller apotekspersonal.

4. Eventuella biverkningar

Liksom alla läkemedel kan detta läkemedel orsaka biverkningar, men alla användare behöver inte få dem. Sluta att ta Ipaflex och kontakta omedelbart läkare om du får något av följande, mycket sällsynta, men allvarliga reaktioner:

 • röda eller lila utslag med blåsor och överhudsavlossning (Stevens-Johnsons syndrom och toxisk epidermal nekrolys, Lyell´s syndrom) eller problem med blodbildningen (anemi) som kan medföra feber, ont i halsen, små sår i munnen, influensaliknande symtom, trötthet, blödningar från näsa eller hud.


 • svullnad av ansikte, tunga eller svalg; svårigheter att svälja; nässelutslag och andningssvårigheter (angioödem)

Följande biverkningar kan också uppstå vid användning av Ipaflex.

Vanliga (kan förekomma hos upp till 1 av 10 användare)

 • Ont i magen, halsbränna

 • Illamående, obehagskänsla i magen, huvudvärk, yrsel

Mindre vanliga (kan förekomma hos upp till 1 av 100 användare):

 • Magsår, ibland blödande, som kan ge blodiga kräkningar, svart avföring eller blodiga diarréer

 • Synrubbningar

 • Minskad urinmängd

 • Kräkningar, matsmältningsproblem, diarré eller förstoppning

 • Hudutslag, blödningar under huden, blåsor eller klåda

 • Sömnlöshet, oro, irritabilitet, trötthet

Sällsynta (kan förekomma hos upp till 1 av 1000 användare):

 • Blödningar från magen som kan ge kräkningar med blod eller mörka partiklar som ser ut som kaffesump

 • Ljuskänslighet

Mycket sällsynta (kan förekomma hos upp till 1 av 10 000 användare):

 • Tecken på meningit (hjärnhinneinflammation) som t ex feber, illamående, kräkningar, nackstelhet, huvudvärk, känslighet för starkt ljus och förvirring. Patienter med autoimmuna sjukdomar som systemisk lupus erytematosus har större risk att få dessa symtom.

 • Hudreaktioner som håravfall och svettning

 • En fladdrande känsla i hjärtat (hjärtklappning), långsam hjärtrytm eller högt blodtryck

 • Andfåddhet eller astmaattack

 • Förhöjda leverenzymvärden, gulsot, leverinflammation, förhöjt kaliumvärde (ses vid blodanalys)

 • Behov av att kissa ofta, njurbesvär, förhöjt kreatininvärde (ses vid blodanalys)

 • Njurskador, påvisade som blod eller protein i urinen

 • Plötslig svullnad av hals, händer eller fötter

 • Depression, onormala drömmar eller svårighet att koncentrera sig

 • Svårighet att tänka klart, krampanfall

 • Obehagskänsla i buken, från matstrupen till tarmarna

 • Hörselpåverkan, öronringningar (tinnitus) och hörselnedsättning

Har rapporterats (förekommer hos ett okänt antal användare):

 • Tydligt avgränsade, rodnade utslag med eller utan blåsor som återkommer på samma plats på hud eller slemhinna vid upprepad användning av naproxen, även lindrig klåda kan förekomma (fixt läkemedelsutslag)

Rapportering av biverkningar

Om du får biverkningar, tala med läkare, apotekspersonal eller sjuksköterska. Detta gäller även eventuella biverkningar som inte nämns i denna information. Du kan också rapportera eventuella biverkningar direkt till Läkemedelsverket, www.lakemedelsverket.se. Genom att rapportera biverkningar kan du bidra till att öka informationen om läkemedels säkerhet.

Postadress: Läkemedelsverket Box 26 751 03 Uppsala

5. Hur Ipaflex ska förvaras

Förvara detta läkemedel utom syn- och räckhåll för barn.

Används före utgångsdatum som anges på kartongen efter Utg. dat. Utgångsdatumet är den sista dagen i angiven månad.

Förvaras vid högst 25 °C.

Förvaras i originalförpackningen. Fuktkänsligt.

Förvaras i skydd mot kyla.

Läkemedel ska inte kastas i avloppet eller bland hushållsavfall. Fråga apotekspersonalen hur man kastar läkemedel som inte längre används. Dessa åtgärder är till för att skydda miljön.

6. Förpackningens innehåll och övriga upplysningar

Innehållsdeklaration

 • Den aktiva substansen är naproxen. En kapsel innehåller 220 mg naproxennatrium motsvarande 200 mg naproxen.

 • Övriga innehållsämnen (hjälpämnen) är makrogol, mjölksyra, propylenglykol (E 1520), povidon.

 • Kapselskalet innehåller gelatin, sorbitol (E 420), glycerol, renat vatten, patentblått V (E131). 

Läkemedlets utseende och förpackningsstorlekar

 • Ipaflex är genomskinliga, blå, avlånga kapslar

 • Blistret är av PVDC/PE/PVDC/Alu.

 • En förpackning innehåller 10 eller 20 kapslar.

 • Eventuellt kommer inte alla förpackningsstorlekar att marknadsföras.

Innehavare av godkännande för försäljning

McNeil Sweden AB

Solna

Tel: 08-503 385 00

med-info@its.jnj.com

Tillverkare

Janssen-Cilag

Domaine de Maigremont

27 100 Val-de-Reuil

Frankrike


Denna bipacksedel ändrades senast

2021-06-08


Välvald

Läkemedelsföretaget som tillverkar varan uppfyller apotekens krav på ett mer transparent hållbarhetsarbete.

Mer om guiden Välvald