Importal Ex-Lax

Oralt pulver i dospåse 10 g 100 dospåsar

241:-

Ord. butikspris 309:-

Fri frakt
Finns i webblager
Finns varan på ditt apotek?
Hitta Kronans Apotek
Aktuella erbjudanden
Receptfritt läkemedel. Läs alltid bipacksedeln innan användning.

Receptfritt läkemedel. Milt laxerande medel för vuxna och barn som sätter igång och återställer funktion och balans i tarmen. Kan blandas i mat och dryck utan att förändra smak eller konsistens. Från 1 år. Läs alltid bipacksedel innan användning.

EAN: 07046260036017

Källa: Fass.se

BIPACKSEDEL: INFORMATION TILL ANVÄNDAREN

Importal Ex-Lax

10 g oralt pulver, dospåse
Laktitolmonohydrat

Läs noga igenom denna bipacksedel. Den innehåller information som är viktig för dig.

Detta läkemedel är receptfritt. Importal Ex-Lax måste trots det användas med försiktighet för att uppnå det bästa resultatet.

- Spara denna information, du kan behöva läsa den igen.

- Vänd dig till apotekspersonalen om du behöver mera information eller råd.

- Du måste kontakta läkare om symtomen försämras eller inte förbättras inom några dagar.

- Om några biverkningar blir värre eller om du märker några biverkningar som inte nämns i denna information, kontakta läkare eller apotekspersonal.

 

I denna bipacksedel finner du information om:
1. VAD IMPORTAL EX-LAX ÄR OCH VAD DET ANVÄNDS FÖR
2. INNAN DU ANVÄNDER IMPORTAL EX-LAX
3. HUR DU ANVÄNDER IMPORTAL EX-LAX
4. EVENTUELLA BIVERKNINGAR
5. HUR IMPORTAL EX-LAX SKA FÖRVARAS
6. ÖVRIGA UPPLYSNINGAR

1. VAD IMPORTAL EX-LAX ÄR OCH VAD DET ANVÄNDS FÖR

Importal Ex-Lax är ett laxermedel.

Importal Ex-Lax används vid behandling av förstoppning. Importal Ex-Lax kan också användas som en del i behandlingen av patienter med ett tillstånd som kallas hepatisk encefalopati som är en följd av svår leversjukdom, för att minska vissa av symtomen.

Laktitol, det verksamma ämnet i Importal Ex-Lax, är en sockerart som inte tas upp i kroppen. Den når tjocktarmen i oförändrad form och sönderdelas där av bakterier. Därvid bildas ättiksyra och andra sura ämnen som ökar vattenhalten och volymen av tarminnehållet. På så sätt normaliseras tarmrörelserna och förstoppning motverkas.

Effekten av Importal Ex-Lax vid leversjukdom anses hänga ihop med kraftigt ökad bildning av sura ämnen i tjocktarmen när Importal Ex-Lax ges i höga doser. Behandlingen av leversjukdom med Importal Ex-Lax sker endast på sjukhus.

Importal Ex-Lax påverkar inte blodsockret och kan därför ges till diabetiker.

2. INNAN DU ANVÄNDER IMPORTAL EX-LAX

Använd inte Importal Ex-Lax

 • om du är allergisk (överkänslig) mot laktitolmonohydrat.

 • om du har något hinder i tarmpassagen eller organskada i magtarmkanalen.

 • om du har odiagnosticerad buksmärta eller blödning från ändtarmen.

 • om du har galaktosemi (oförmåga att bryta ner galaktos till glukos).

 • om du ammar ett barn eller spädbarn som diagnostiserats med fruktos intolerans.

 • om du har rubbad vätske- och saltbalans.

Var särskilt försiktig med Importal Ex-Lax

 • om du är en äldre eller fysiskt svag person och använder Importal Ex-Lax för långvarig behandling av förstoppning bör du gå på regelbundna kontroller hos läkare.

 • om du ska genomgå någon inre undersökning av tarmen. Rådfråga då din läkare.

 • om du besväras av illamående bör du ta Importal Ex-Lax i samband med måltid.

 • vid behandling av yngre barn och spädbarn bör Importal Ex-Lax endast användas om detta rekommenderas av en läkare.

 • Importal Ex-Lax rekommenderas inte till patienter med ileostomi eller kolostomi. I fall av särskilt envis förstoppning, bör läkare rådfrågas.

 • vid gaser i tarmarna bör behandlingen påbörjas vid en lägre dos, se avsnitt 3 ”Hur du använder Importal Ex-Lax”

 • i svårare fall kan uttorkning eller hypokalemi (för låg kaliumhalt i blodet) uppstå och leda till rubbningar i hjärtat eller i nervsignaler till muskler, särskilt vid samtidig behandling med vissa hjärtläkemedel, urindrivande läkemedel eller kortikosteroider.

 • om ingen förbättring sker efter ett par dagars behandling eller om förstoppningen återkommer efter avslutad behandling, bör läkare kontaktas.

Ihållande förstoppning bör först behandlas genom att äta en fiberrik kost, med tillräckligt vätskeintag eller fysisk aktivitet. Om förstoppningen inte lindras genom kost eller motion rekommenderas användning av Importal Ex-Lax.

Långvarig användning av laxermedel utan avbrott bör undvikas.

Användning av andra läkemedel

Tala om för läkare eller apotekspersonal om du tar eller nyligen har tagit andra läkemedel, även receptfria sådana.

Om du använder Importal Ex-Lax för att behandla hepatisk encefalopati, ska du inte använda detta tillsammans med syrahämmande läkemedel (antacida). Dessa läkemedel kan påverka effekten av Importal Ex-Lax. Om du är osäker bör du rådfråga din läkare eller apotekspersonal.

Om du tar andra läkemedel (t ex tiaziddiuretika, kortikosteroider, karbenoxolon, amfotericin B, hjärtglykosider), kontakta din läkare eller apotekspersonal innan du tar Importal Ex-Lax.

Laxermedel kan minska tiden mellan tarmtömningarna och upptaget av andra läkemedel som intas via munnen. Därför bör Improtal Ex-Lax inte tas samtdigit med andra läkemedel; efter att man tagit ett läkemedel bör man vänta minst 2 timmar innan man tar Improtal Ex-Lax.

Användning av Importal Ex-Lax med mat och dryck

Importal Ex-Lax bör blandas med kall eller varm dryck eller strös på maten.

Graviditet och amning

Rådfråga läkare eller apotekspersonal innan du tar något läkemedel.

Erfarenheten av Importal Ex-Lax till gravida kvinnor är begränsad. Användning av Importal Ex-Lax rekommenderas inte under de tre första månaderna av graviditeten, om inte din läkare har rekommenderat detta.

Det är inte känt om laktitolmonohydrat går över i modersmjölk. På grund av den låga exponeringen för laktitolmonohydrat anses Importal Ex-Lax kunna användas av kvinnor som ammar.

Körförmåga och användning av maskiner

Importal Ex-Lax påverkar inte din förmåga att framföra fordon.

Viktig information om något(ra) innehållsämne(n) i Importal Ex-Lax

Om du inte tål vissa sockerarter, bör du kontakta din läkare innan du tar denna medicin.

Importal Ex-Lax har ingen effekt på insulinbrist eller blodsockernivåerna och är därför lämplig för diabetiker.


3. HUR DU ANVÄNDER IMPORTAL EX-LAX

Förstoppning

Behandling med Importal Ex-Lax måste anpassas individuellt för att uppnå en lös avföring per dag.

Vuxna

2 dospåsar dagligen i några dagar. Därefter 1 dospåse dagligen eller enligt läkares ordination.

Barn

Användning av Importal Ex-Lax till barn bör övervakas av en vuxen, och det är viktigt att följa läkarens anvisningar. Den genomsnittliga dagliga dosen för behandling av barn är 0,25 gram per kilo kroppsvikt, till exempel

1-6 år: 1/4 - 1/2 dospåse dagligen.

7-12 år: 1/2 - 1 dospåse dagligen.

13-16 år: 1 - 2 dospåsar dagligen.

Till barn under 1 år endast enligt läkarordination.

Gaser

Vuxna

Vid gaser i tarmen bör behandlingen påbörjas med 1 dospåse dagligen och därefter följa doseringen för vuxna som står angiven ovan.

Barn

Barn behandlas efter läkarens anvisningar.

Kontakta din läkare eller apotekspersonal om du upplever att effekten av Importal Ex-Lax är för stark eller för svag.

Leversjukdom (hepatiskencefalopati)

Dosen skall bestämmas av läkare som anpassar den efter varje patient. Det är viktigt att följa läkarens anvisningar. Startdosen för behandling av vuxna är 0,5 till 0,7 gram per kilo kroppsvikt. Den dagliga dosen bör delas upp i tre.

Importal Ex-Lax kan blandas med kall eller varm dryck eller strös på maten.

Hela dagsdosen tas på en gång, på morgonen eller på kvällen i samband med måltid. Ytterligare 1-2 glas vätska rekommenderas. Den laxerande effekten uppträder oftast inom några timmar efter intaget, men kan dröja upp till två till tre dagar.

Om du fått i dig för stor mängd läkemedel eller om t.ex. ett barn fått i sig läkemedlet av misstag kontakta läkare, sjukhus eller Giftinformationscentralen (tel. 112) för bedömning av risken samt rådgivning.

För höga doser kan orsaka buksmärta, diarré och saltrubbningar; uppstår vätske- och saltförlust måste det kompenseras.

Om du har ytterligare frågor om detta läkemedel kontakta läkare eller apotekspersonal.

Om du har glömt att ta Importal Ex-Lax

Ta nästa dos vid vanlig tid. Ta inte dubbel dos för att kompensera för glömd dos.

4. EVENTUELLA BIVERKNINGAR

Liksom alla läkemedel kan Importal Ex-Lax orsaka biverkningar men alla användare behöver inte få dem.

I början av behandling med Importal Ex-Lax kan du uppleva magbesvär såsom uppkördhet, mättnadskänsla, buksmärta eller kramper och gaser. Dessa biverkningar brukar försvinna efter några dagar när Importal Ex-Lax tas regelbundet.

Vissa patienter kan få diarré vid rekommenderad dosering. Genom att minska dosen övervinner man detta.

Biverkningar grupperas enligt följande frekvenser:

Sällsynta (kan förekomma hos upp till 1 av 1000 användare): Buksmärtor, uppsvälld buk, diarré, gaser, kräkningar.

Mycket sällsynta (kan förekomma hos upp till 1 av 10 000 användare): Illamående, onormala mage-tarmljud, analklåda.

Om några biverkningar blir värre eller om du märker några biverkningar som inte nämns i denna information, kontakta läkare eller apotekspersonal.

5. HUR IMPORTAL EX-LAX SKA FÖRVARAS

Förvaras utom syn- och räckhåll för barn.

Förvaras vid högst 25 °C.

Används före utgångsdatum som anges på förpackningen. Utgångsdatumet är den sista dagen i angiven månad.

Lösningar som tillretts med oralt pulver ska användas inom 2 dagar och förvaras i 2-8 °C

Medicinen ska inte kastas i avloppet eller bland hushållsavfall. Fråga apotekspersonalen hur man gör med mediciner som inte längre används. Dessa åtgärder är till för att skydda miljön.

6. ÖVRIGA UPPLYSNINGAR

Innehållsdeklaration

Den aktiva substansen är laktitolmonohydrat. En dospåse innehåller 10 laktitolmonohydrat. Preparatet innehåller inga andra ämnen.

Läkemedlets utseende och förpackningsstorlekar

Importal Ex-Lax är ett oralt vitt, kristallint pulver med en något söt smak.

Importal Ex-Lax finns tillgängligt i kartonger innehållande 10, 50, 100 samt 16 x 50 dospåsar.

Eventuellt kommer inte alla förpackningsstorlekar att marknadsföras.

Innehavare av godkännande för försäljning

Aziende Chimiche Riunite Angelini Francesco A.C.R.A.F. S.p.A.

V.le Amelia, 70

00181 Rom

Italien

Information lämnas av: Navamedic AB, infose@navamedic.com


Denna bipacksedel godkändes senast den

2014-07-14

Upptäck flera produkter inom

Laddar

Laddar

Laddar

Laddar

Laddar

Laddar

Laddar

Laddar

Laddar

Laddar