Imatinib Mylan

Filmdragerad tablett 100 mg Imatinib 60 tablett(er)

Detta är ett receptbelagt läkemedel som endast kan köpas om du har recept.

Pris med recept (Ingår i förmån)

4193:68

Köp via recept
Läs alltid bipacksedeln innan användning.

EAN: 07046261108201

Källa: Fass.se

Bipacksedel: Information till användaren

Imatinib Mylan

100 mg filmdragerade tabletter
imatinib

Läs noga igenom denna bipacksedel innan du börjar ta detta läkemedel. Den innehåller information som är viktig för dig.

- Spara denna information, du kan behöva läsa den igen.

- Om du har ytterligare frågor vänd dig till läkare eller apotekspersonal.

- Detta läkemedel har ordinerats enbart åt dig. Ge det inte till andra. Det kan skada dem, även om de uppvisar sjukdomstecken som liknar dina.

- Om du får biverkningar, tala med läkare, apotekspersonal eller sjuksköterska. Detta gäller även eventuella biverkningar som inte nämns i denna information. Se avsnitt 4.

I denna bipacksedel finner du information om:
1. Vad Imatinib Mylan är och vad det används för
2. Vad du behöver veta innan du tar Imatinib Mylan
3. Hur du tar Imatinib Mylan
4. Eventuella biverkningar
5. Hur Imatinib Mylan ska förvaras
6. Förpackningens innehåll och övriga upplysningar

1. Vad Imatinib Mylan är och vad det används för

Imantinib Mylan är ett läkemedel som innehåller en aktiv substans som kallas imatinib. Läkemedlet verkar genom att hämma tillväxten av onormala celler vid sjukdomarna listade nedan. Dessa omfattar vissa typer av cancer.

Imatinib Mylan är en behandling för vuxna och barn för:

 • Kronisk myeloisk leukemi (KML).  Leukemi är en cancersjukdom i de vita blodkropparna. Dessa vita blodkroppar hjälper vanligen kroppen att bekämpa infektioner. Kronisk myeloisk leukemi är en form av leukemi där vissa onormala vita blodkroppar (så kallade myeloida celler) börjar tillväxa utom kontroll.

 • Philadelphia-kromosom-positiv akut lymfoblastisk leukemi (Ph-positiv ALL). Leukemi är en cancer i de vita blodkropparna. Dessa vita blodkroppar hjälper normalt kroppen att bekämpa infektion. Akut lymfoblastisk leukemi är en form av leukemi vid vilken vissa onormala, omogna vita blodkroppar (så kallade lymfoblaster) börjar tillväxa utom kontroll. Imatinib Mylan hämmar tillväxten av dessa celler.

Imatinib Mylan är också en behandling för vuxna för:

 • Myelodysplastiska/myeloproliferativa sjukdomar (MDS/MPD). Dessa utgör en grupp av blodsjukdomar vid vilka vissa blodceller börjar tillväxa utom kontroll. Imatinib Mylan hämmar tillväxten av dessa celler hos en viss undergrupp av dessa sjukdomar. 


 • Hypereosinofilt syndrom (HES) och/eller kroniskeosinofilleukemi (CEL). Dessa är blodsjukdomar i vilka vissa blodceller (så kallade eosinofiler) börjar tillväxa utom kontroll. Imatinib Mylan hämmar tillväxten av dessa celler hos en viss undergrupp av dessa sjukdomar.


 • Dermatofibrosarkom protuberans (DFSP). DFSP är en cancer i vävnaden under huden i vilken vissa celler börjar tillväxa utom kontroll. Imatinib Mylan hämmar tillväxten av dessa celler.

I resten av denna bipacksedel kommer förkortningarna att användas då man pratar om dessa sjukdomar.

Fråga din läkare om du har några frågor om hur Imatinib Mylan verkar eller varför detta läkemedel har skrivits ut till dig.

Imantinib som finns i Imantinib Mylan kan också vara godkänd för att behandla andra sjukdomar som inte nämns i denna produktinformation. Fråga läkare, apotekspersonal eller annan hälso- och sjukvårdspersonal om du har ytterligare frågor och följ alltid deras instruktion.

2. Vad du behöver veta innan du tar Imatinib Mylan

Använd inte Imatinib Mylan

Imatinib Mylan kommer bara att ordineras till dig av läkare med medicinsk erfarenhet av att behandla olika typer av blodcancer eller solida tumörer. 

Följ din läkares alla instruktioner noggrant, även om dessa kan avvika från den allmänna informationen i denna bipacksedel.

Ta inte Imatinib Mylan

 • om du är allergisk mot imatinib eller något annat innehållsämne i detta läkemedel (anges i avsnitt 6).

  Om detta gäller dig, ta inte Imatinib Mylan utan meddela din läkare.

Om du tror att du kan vara allergisk men inte är säker, fråga din läkare ytterligare om råd.

Varningar och försiktighet

Tala med läkare innan du tar Imatinib Mylan.

 • om du har eller har haft en lever-, njur- eller hjärtsjukdom.

 • om du tar läkemedlet levotyroxin p.g.a. att din sköldkörtel har tagits bort.

 • om du någonsin haft eller nu kan ha en hepatit B-infektion. Skälet till detta är att Imatinib Mylan kan orsaka att din hepatit B blir aktiv igen, vilket i vissa fall kan vara dödligt. Patienter kommer att kontrolleras noggrant av sin läkare avseende tecken på denna infektion innan behandlingen påbörjas.

 • om du får blåmärken, blödningar, feber, blir mycket trött och förvirrad när du tar imatinib, kontakta din läkare. Detta kan vara tecken på en skada på blodkärlen som kallas trombotisk mikroangiopati (TMA).

Om något av detta stämmer in på dig, tala om det för din läkare innan du tar Imatinib Mylan.

Du kan bli mer känslig för solen medan du tar Imatinib Mylan. Det är viktigt att täcka utsatta delar av huden och använda solskyddsmedel med hög solskyddsfaktor (SPF). Dessa försiktighetsåtgärder gäller även barn.

Vid behandling med Imatinib Mylan meddela din läkare omedelbart om du snabbt ökar i vikt. Imatinib Mylan kan göra att din kropp binder vätska (kraftig vätskeretention).

När du tar Imatinib Mylan kommer din läkare regelbundet kontrollera om läkemedlet fungerar. Du kommer också att lämna blodprover och vägas regelbundet.

Barn och ungdomar

Imatinib Mylan är även en behandling för barn med KML. Det finns ingen erfarenhet från barn med KML under 2 år. Det finns begränsad erfarenhet från barn med Ph-positiv ALL och mycket begränsad erfarenhet från barn med MDS/MPD, DFSP och HES/CEL.

En del barn och ungdomar som tar Imatinib Mylan kan växa långsammare än normalt. Läkaren kommer regelbundet att kontrollera din tillväxt.

Andra läkemedel och Imatinib Mylan

Tala om för läkare eller apotekspersonal om du tar, nyligen har tagit eller kan tänkas ta andra läkemedel, även receptfria sådana (t.ex. paracetamol) och även växtbaserade läkemedel (t.ex. johannesört). Vissa läkemedel kan ha inverkan på effekten av Imatinib Mylan när de tas tillsammans. De kan öka eller minska effekten hos Imatinib Mylan och antingen leda till mer biverkningar eller till att göra Imatinib Mylan mindre effektivt. Imatinib Mylan kan göra samma sak mot vissa andra läkemedel.

Tala om för läkare om du använder läkemedel som förhindrar bildningen av blodproppar.

Graviditet, amning och fertilitet

 • Om du är gravid eller ammar, tror att du kan vara gravid eller planerar att skaffa barn, rådfråga läkare innan du använder detta läkemedel.

 • Imatinib Mylan rekommenderas inte under graviditet såvida det inte är nödvändigt då det kan skada ditt barn. Din läkare kommer att diskutera möjliga risker med att ta Imatinib Mylan under graviditet.

 • Kvinnor som kan komma att bli gravida rekommenderas att använda effektiv preventivmetod under behandlingen.

 • Amma inte under behandling med Imatinib Mylan.

 • Patienter som är oroliga över sin fertilitet vid intag av Imatinib Mylan rekommenderas att rådgöra med sin läkare.

Körförmåga och användning av maskiner

Du kan känna dig yr eller trött eller få dimsyn när du använder detta läkemedel. Om detta sker, kör då inte bil och använd inte verktyg eller maskiner förrän du känner dig bra igen.

Du är själv ansvarig för att bedöma om du är i kondition att framföra motorfordon eller utföra arbeten som kräver skärpt uppmärksamhet. En av faktorerna som kan påverka din förmåga i dessa avseenden är användning av läkemedel på grund av deras effekter och/eller biverkningar. Beskrivning av dessa effekter och biverkningar finns i andra avsnitt. Läs därför all information i denna bipacksedel för vägledning. Diskutera med din läkare eller apotekspersonal om du är osäker.


3. Hur du tar Imatinib Mylan

Din läkare har ordinerat Imatinib Mylan för att du lider av en allvarlig sjukdom. Imatinib Mylan kan hjälpa dig att bekämpa detta tillstånd.

Ta alltid detta läkemedel enligt läkarens eller apotekspersonalens anvisningar. Det är viktigt att du gör det så länge din läkare eller apotekspersonalen säger att du ska göra det. Rådfråga läkare eller apotekspersonal om du är osäker.

Sluta inte att ta Imatinib Mylan om inte din läkare säger åt dig att göra det. Om du inte kan ta läkemedlet enligt din läkares ordination eller om du känner att du inte behöver det längre, kontakta omedelbart din läkare.

Hur mycket Imatinib Mylan skall man ta?

Användning för vuxna

Din läkare informerar dig om exakt hur många tabletter Imatinib Mylan du skall ta.

Om du behandlas för KML:

Beroende på ditt tillstånd är den vanliga startdosen antingen 400 mg eller 600 mg:

 • 400 mg som tas som 4 tabletter en gång om dagen,

 • 600 mg som tas som 6 tabletter en gång om dagen.

Din läkare kan förskriva en högre eller lägre dos beroende på hur du svarar på behandlingen. Om din dagliga dos är 800 mg (8 tabletter) skall du ta 4 tabletter på morgonen och 4 tabletter på kvällen.

- Om du behandlas för Ph-positiv ALL:
Startdosen är 600 mg som tas som 6 tabletter en gång dagligen.

- Om du behandlas för MDS/MPD:
Startdosen är 400 mg som tas som 4 tabletter en gång dagligen.

- Om du behandlas för HES/CEL:
Startdosen är 100 mg som tas som en tablett en gång dagligen. Din läkare kan bestämma sig för att öka dosen till 400 mg som tas som 4 tabletter en gång dagligen, beroende på hur du svarar på behandlingen.

- Om du behandlas för DFSP:
Dosen är 800 mg per dygn (8 tabletter) som tas som 4 tabletter på morgonen och 4 tabletter på kvällen.

Användning för barn och ungdomar

Din läkare informerar dig om hur många tabletter Imatinib Mylan som ska ges till ditt barn. Mängden Imatinib Mylan som ges är beroende av ditt barns tillstånd, kroppsvikt och längd. Den totala dosen till barn skall inte överstiga 800 mg vid KML och 600 mg vid Ph-positiv ALL. Behandlingen kan antingen ges till ditt barn som en engångsdos eller alternativt kan den dagliga dosen ges vid två olika tillfällen (hälften på morgonen och hälften på kvällen).

När och hur skall man ta Imatinib Mylan

 • Ta Imatinib Mylan i samband med en måltid. Det hjälper till att skydda mot magproblem när du tar Imatinib Mylan.

 • Svälj tabletterna hela med ett stort glas vatten.

Om du inte kan svälja tabletterna, kan du slamma upp dem i ett glas icke kolsyrat vatten eller äppeljuice.

 • Ta cirka 50 ml för varje 100 mg-tablett.

 • Rör om med en sked tills tabletterna har lösts upp sig fullständigt.

 • När tabletten har lösts upp drick omedelbart upp hela innehållet i glaset. Rester av de upplösta tabletterna kan finnas kvar i glaset.


Hur länge skall man ta Imatinib Mylan?

Fortsätt att ta Imatinib Mylan varje dag så länge din läkare säger åt dig att göra det.

Om du har tagit för stor mängd av Imatinib Mylan

Om du fått i dig för stor mängd läkemedel eller om t.ex ett barn fått i sig läkemedlet av misstag kontakta omedelbart läkare, sjukhus eller Giftinformationscentralen (tel. 112) för bedömning av risken samt rådgivning. Du kan behöva medicinsk vård. Ta med dig läkemedelsförpackningen. Symtom på en överdos innefattar illamående, kräkningar, diarré, utslag, hudrodnad, trötthet, okontrollerbara rörelser, muskelvärk, buksmärta, huvudvärk, minskad aptit, svaghet och hög kroppstemperatur.

Om du har glömt att ta Imatinib Mylan

 • Om du glömt att ta en dos, tag den så snart du kommer ihåg. Hoppa däremot över missad dos om det snart är dags att ta nästa dos.

 • Fortsätt därefter med ditt normala schema.

 • Ta inte dubbel dos för att kompensera för glömd dos.

Om du har ytterligare frågor om detta läkemedel kontakta läkare eller apotekspersonal.

4. Eventuella biverkningar

Liksom alla läkemedel kan detta läkemedel orsaka biverkningar, men alla användare behöver inte få dem. De är vanligtvis av lätt till måttlig svårighetsgrad.

Vissa biverkningar kan vara allvarliga. Meddela din läkare omedelbart om du får några av följande:

Mycket vanliga (kan förekomma hos fler än 1 av 10 användare)

 • Förändringar i antalet blodkroppar som kan orsaka tecken på infektion såsom feber, frossbrytningar, ont i halsen eller sår i munnen (förändringar i antalet vita blodkroppar), blek hud, trötthetskänsla och andfåddhet samt mörk urin (lågt antal röda blodkroppar), blödningar och blåmärken som varar längre än normalt eller uppstår utan känd orsak, när du inte har skadat dig (förändringar i antalet blodplättar).

 • Snabb viktökning. Imatinib Mylan kan göra så att din kropp binder vatten (svår vätskeretention).

Mindre vanliga (kan förekomma hos upp till 1 av 100 användare)

 • Feber med frossbrytningar, snabb hjärtfrekvens, snabb andning och/eller förvirring (tecken på blodförgiftning, en allvarlig reaktion på en infektion)

 • Bröstsmärta (som kan stråla ut i armar), oregelbunden hjärtrytm, andnöd, svullnad i fötter eller fotleder på grund av ansamling av vätska (tecken på hjärtproblem).

 • Hosta, svårigheter att andas eller smärtsam andning (tecken på lungproblem).

 • Illamående, med minskad aptit, mörk urin, gulfärgning av hud eller ögon (tecken på leverproblem).

 • Hudutslag, rodnad med blåsor på läppar, ögon, hud eller mun, flagning av huden, feber, upphöjda röda eller lila hudområden, klåda, brännande känsla, utslag med små varfyllda blåsor (tecken på hudproblem).

 • Svår buksmärta, blod i uppkastning eller avföring, svartfärgad avföring (tecken på magtarmsjukdom).

 • Kraftig urinminskning, törst, uttorkning, illamående, aptitlöshet, svaghet, trötthet, huvudvärk, allmän sjukdomskänsla (tecken på njursjukdom).

 • Svår huvudvärk, svaghet eller förlamning i ben eller ansikte, svårighet att prata, plötslig medvetslöshet (tecken på problem i nervsystemet så som blödning eller svullnad i skalle/hjärna).

 • Ögonsmärtor eller försämrad syn. Blödning i ögonen.

 • Plötslig svullnad och rodnad i hud (tecken på en hudinfektion som kallas cellulit).

 • Nedsatt hörsel.

 • Muskelsvaghet och muskelkramper med onormal hjärtrytm (tecken som tyder på förändringar i mängden kalium i ditt blod).

 • Svår smärta i övre delen av buken, ofta med illamående och kräkningar

 • Illamående, andfåddhet, oregelbundna hjärtslag, grumlig urin, trötthet och/eller ledbesvär associerat med onormala laboratorievärden (t.ex. höga kalium-, urinsyra- och kalciumnivåer i blodet samt låga fosfornivåer i blodet).

Sällsynta (kan förekomma hos upp till 1 av 1 000 användare)

 • Muskelkramper, med feber, röd-brun urin, smärta eller svaghet i dina muskler (tecken på muskelproblem)

 • Illamående med diarré och kräkningar, ihållande förstoppning, buksmärta eller feber (tecken på tarmproblem)

 • Bäckensmärta ibland med illamående och kräkningar, med oväntad vaginalblödning, yrsel eller svimning på grund av lågt blodtryck (tecken på problem med äggstockar eller livmoder).

 • Blodproppar i små blodkärl (trombotisk mikroangiopati).

Har rapporterats (förekommer hos okänt antal användare)

 • Smärta i höfterna eller svårighet att gå

 • Långsam tillväxt hos barn och ungdomar 

 • Kronisk njursvikt

 • Svår allergisk reaktion med utslag, klåda eller nässelutslag, svullnad av ansikte, läppar, tunga eller andra delar av kroppen, andnöd, pipande andning eller andningssvårigheter.

 • Plötslig svår huvudvärk, synförlust, förlust av koordination, sluddrigt tal, andnöd, bröstsmärta, domningar, hetta eller svullnad i armar eller ben (tecken på en blockering i ett blodkärl orsakad av blodpropp).

 • Allergisk reaktion som kan påverka huden eller andra delar av kroppen såsom lever eller blodkroppar (DRESS syndrom). Symtom omfattar hudutslag, feber, förstorade lymfkörtlar under en längre tid, gul hud eller gula ögonvitor, ovanliga blåmärken eller blödningar, oförklarlig muskelvärk, frekventa infektioner.

 • Återkomst (reaktivering) av hepatit B-infektion när du tidigare haft hepatit B (en leverinfektion).

Meddela omedelbart din läkare om du får något av ovanstående.

Andra biverkningar kan omfatta:

Mycket vanliga (kan förekomma hos fler än 1 av 10 användare):

 • Huvudvärk eller trötthet.

 • Illamående, kräkningar, diarré eller matsmältningsbesvär.

 • Hudutslag.

 • Muskelkramper eller smärta i leder, muskler eller skelett under behandling med Imatinib Mylan eller efter du har slutat ta Imatinib Mylan.

 • Svullnad runt leder eller uppsvullna ögon.

 • Viktuppgång.

Meddela din läkare om något av detta påverkar dig allvarligt.

Vanliga (kan förekomma hos upp till 1 av 10 användare):

 • Minskad aptit, viktnedgång eller smakstörningar.

 • Yrsel eller svaghet.

 • Sömnproblem (insomnia).

 • Rinnande ögon med klåda, rodnad och svullnad (bindhinneinflammation), vätskande ögon eller dimsyn.

 • Näsblödning.

 • Buksmärta eller utspänd buk, väderspänning, halsbränna, förstoppning.

 • Klåda.

 • Oväntat kraftigt håravfall eller uttunning av håret.

 • Domningar eller stickningar i händer och fötter.

 • Ledsmärta med svullnad.

 • Muntorrhet, torr hud eller torra ögon.

 • Minskad eller ökad känslighet i huden.

 • Ökad ljuskänslighet i huden.

 • Heta blodvallningar, frossa eller nattsvettning.

 • Ökade nivåer av leverenzymer som upptäcks i blodprov.

Meddela din läkare om något av detta påverkar dig allvarligt.

Mindre vanliga (kan förekomma hos upp till 1 av 100 användare)

 • Depression, ångest.

 • Minnesproblem.

 • Allmän sjukdomskänsla.

 • Högt blodtryck.

 • Känna sig snurrig, yrsel eller svimning (tecken på lågt blodtryck).

 • Sömnighet.

 • Rastlösa ben, skakningar (tremor).

 • Smärta i nedre delen av ryggen, som strålar ut i benet (ischias).

 • Svindel (vertigo).

 • Ringningar i öronen.

 • Ökad svettning.

 • Ökad aptit.

 • Spruckna finger- eller tånaglar.

 • Missfärgning av huden.

 • Hudutslag, ofta med smärta och blåsor (bältros).

 • Domnade eller kalla tår och fingrar (tecken på Raynauds syndrom).

 • Smärta, obehag vid sväljning eller svårighet att svälja.

 • Ont i munnen, torra eller spruckna läppar, sår i munnen.

 • Munsår.

 • Rapningar.

 • Stela leder eller muskler.

 • Frekvent urinering, smärta vid urinering, grumlig urin eller blod i urinen.

 • Rikliga eller oregelbundna menstruationer.

 • Förstorade bröst (även hos män), smärta i bröstvårtan.

 • Uppsvullna lymfkörtlar i halsen, armhålorna eller ljumsken

 • Svullnad i pungen.

 • Sexuella problem, inklusive svårigheter att upprätthålla eller nå en erektion hos män och minskad sexlust.

 • Förändringar i halten av vissa kemikalier i blodet som visar hur kroppen fungerar och som upptäcks i blodprov.

Meddela din läkare om något av detta påverkar dig allvarligt.

Sällsynta (kan förekomma hos upp till 1 av 1 000 personer)

 • Förvirring.

 • Kramper.

 • Färgförändringar på naglar.

Meddela din läkare om något av detta påverkar dig allvarligt.

Har rapporterats (förekommer hos okänt antal användare):

 • Rodnad och/eller svullnad i handflatorna och på fotsulorna som kan vara åtföljt av en stickande känsla eller brännande smärta.

 • Smärtsamma förändringar i huden med eller utan blåsor.

Meddela din läkare om något av detta påverkar dig allvarligt.

Rapportering av biverkningar

Om du får biverkningar, tala med läkare, apotekspersonal eller sjuksköterska. Detta gäller även eventuella biverkningar som inte nämns i denna information. Du kan också rapportera eventuella biverkningar direkt till Läkemedelsverket, www.lakemedelsverket.se. Genom att rapportera biverkningar kan du bidra till att öka informationen om läkemedels säkerhet.

Postadress: Läkemedelsverket Box 26 751 03 Uppsala

5. Hur Imatinib Mylan ska förvaras

Förvara detta läkemedel utom syn- och räckhåll för barn.

Används före utgångsdatum som anges på kartongen. Utgångsdatumet är den sista dagen i angiven månad.

Inga särskilda förvaringsanvisningar.

Läkemedel ska inte kastas i avloppet eller bland hushållsavfall. Fråga apotekspersonalen hur man kastar läkemedel som inte längre används. Dessa åtgärder är till för att skydda miljön

6. Förpackningens innehåll och övriga upplysningar

Innehållsdeklaration

 • Den aktiva substansen är imatinibmesylat. Varje tablett innehåller imatinibmesylat motsvarande 100 mg imatinib.

 • Övriga innehållsämnen är mikrokristallin cellulosa (E460), lågsubstituerad hydroxypropylcellulosa (E463), povidon (E1201), krospovidon (Typ A) (E1202), vattenfri kolloidal kiseldioxid, magnesiumstearat (E572)

 • Filmdrageringen innehåller hypromellos (E464), makrogol 400, talk (E553b), röd järnoxid (E172), gul järnoxid (E172)

Läkemedlets utseende och förpackningsstorlekar

Imatinib Mylan 100 mg är en mörkgul till brunaktigt orange, rund filmdragerad tablett med brytskåra på ena sidan och märkningen ”100” på andra sidan. Tabletten kan delas i två lika stora doser.

Förpackningarna innehåller 20, 60, 60x1, 120 eller 180 filmdragerade tabletter.

Eventuellt kommer inte alla förpackningsstorlekar att marknadsföras.

Innehavare av godkännande för försäljning

Mylan AB

Box 23033

104 35 Stockholm

Tillverkare

Remedica Ltd

Acharnon Street, Limassol Industrial Estate

3056 Limassol

Cypern


Denna bipacksedel ändrades senast

2019-08-16