Hypermin

Tablett 60 tablett(er)

149:-

Ord. butikspris 169:-

Fri frakt
Finns i webblager
Finns varan på ditt apotek?
Hitta Kronans Apotek
Aktuella erbjudanden
Receptfritt läkemedel. Läs alltid bipacksedeln innan användning.

Hypermin tabletter - traditionellt växtbaserat läkemedel använt vid lätt nedstämdhet och lindrig oro. - gjord på färsk, ekologisk johannesört - i praktisk tablettform

Jämförpris 2:82/ST

EAN: 7313700017319

Kategorier:

Stress och oro

1 tablett innehåller: 40-73 mg extrakt från Hypericum perforatum L. (johannesört), ört, motsvarande ca 0,3-1,3 g färsk eller 0,13-0,29 g torkad ört. Polysackarid från soja samt övriga hjälpämnen.

Läs igenom bipacksedeln noga innan användning. Vuxna och äldre: 1 tablett 3 gånger dagligen. Rekommenderas ej till barn under 18 år. Rekommenderas ej till gravida eller ammande kvinnor. Rådgör med läkare om symtomen kvarstår efter 2 veckors behandling eller om biverkningar som inte nämns på bipacksedeln uppträder. Hypermin innehåller polysackarid från soja. Är du allergisk mot jordnötter eller soja skall du inte ta detta läkemedel. Använd inte Hypermin om du tar andra läkemedel.

Källa: Fass.se

Bipacksedel: Information till användaren

Hypermin, tabletter


Extrakt av johannesört.

‑Läs noga igenom denna bipacksedel innan du börjar ta detta läkemedel. Den innehåller information som är viktig för dig.

Ta alltid detta läkemedel exakt enligt beskrivning i denna bipacksedel eller enligt anvisningar från din läkare eller apotekspersonal.

- Spara denna information, du kan behöva läsa den igen.

- Om du får biverkningar, tala med läkare, apotekspersonal eller sjuksköterska. Detta gäller även biverkningar som inte nämns i denna information. Se avsnitt 4.

- Du bör tala med läkare om du inte mår bättre eller om du mår sämre efter 14 dagar.

I denna bipacksedel finner du information om:
1. Vad Hypermin, tabletter är och vad det används för
2. Vad du behöver veta innan du använder Hypermin, tabletter
3. Hur du använder Hypermin, tabletter
4. Eventuella biverkningar
5. Hur Hypermin, tabletter ska förvaras
6. Förpackningens innehåll och övriga upplysningar

1. Vad Hypermin, tabletter är och vad det används för

Traditionellt växtbaserat läkemedel använt vid lätt nedstämdhet och lindrig oro.

Indikationerna för ett traditionellt växtbaserat läkemedel grundar sig uteslutande på erfarenhet av långvarig användning.

2. Vad du behöver veta innan du använder Hypermin, tabletter

Använd inte Hypermin, tabletter

- om du är allergisk (överkänslig ) mot johannesört eller mot något av övriga innehållsämnen i Hypermin.

Varningar och försiktighet

- Rekommenderas ej till barn och ungdomar under 18 år.

- Intensiv UV-bestrålning bör undvikas under användning av produkten.

Andra läkemedel och Hypermin, tabletter

Använd inte Hypermin om du tar andra läkemedel, då effekten av andra läkemedel kan minska eller försvinna.

Vid kontakt med läkare eller annan sjukvårdspersonal kom ihåg att tala om att du tar eller nyligen har tagit detta receptfria läkemedel.

Graviditet, amning och fertilitet

I brist på tillräckliga data bör Hypermin inte användas av gravida eller ammande kvinnor.

Läkemedlets eventuella effekt på fertilitet har inte studerats.

Körförmåga och användning av maskiner

Hypermin kan försämra reaktionsförmågan, vilket man bör tänka på vid tillfällen då skärpt uppmärksamhet krävs, t ex vid bilkörning och precisionsbetonat arbete. Du är själv ansvarig för att bedöma om du är i kondition att framföra motorfordon eller utföra arbete som kräver skärpt uppmärksamhet. En av faktorerna som kan påverka din förmåga i dessa avseenden är användning av läkemedel på grund av deras effekter och/eller biverkningar. Beskrivning av dessa effekter och biverkningar finns i andra avsnitt. Läs därför all information i denna bipacksedel för vägledning. Diskutera med din läkare eller annan sjukvårdspersonal om du är osäker.


3. Hur du använder Hypermin, tabletter

Vuxna och äldre: 1 tablett 3 gånger dagligen.

Rekommenderas ej till barn under 18 år.

Om symptomen kvarstår eller förvärras efter 2 veckors behandling bör läkare kontaktas.

Om du använt för stor mängd av Hypermin, tabletter

Om du fått i dig för stor mängd av Hypermin eller om t ex ett barn fått i sig läkemedlet av misstag, kontakta läkare, sjukhus eller Giftinformationscentralen på telefonnummer 112 för bedömning av risken samt rådgivning.

Kontakta läkare eller annan sjukvårdspersonal om du har ytterligare frågor om detta läkemedel.

4. Eventuella biverkningar

Liksom alla läkemedel kan Hypermin orsaka biverkningar men alla användare behöver inte få dem.

Mag-tarm besvär, allergiska hudreaktioner, trötthet och rastlöshet har rapporterats.

Ljushyade personer kan reagera med kraftiga solskadeliknande symtom vid starkt solljus.

Rapportering av biverkningar

Om du får biverkningar, tala med läkare, apotekspersonal eller sjuksköterska. Detta gäller även biverkningar som inte nämns i denna information. Du kan också rapportera biverkningar direkt till Läkemedelsverket (se adress nedan).

Genom att rapportera biverkningar kan du bidra till att öka informationen om läkemedels säkerhet.

Läkemedelsverket

Box 26, 751 03 Uppsala.

www.lakemedelsverket.se

5. Hur Hypermin, tabletter ska förvaras

Förvara detta läkemedel utom syn- och räckhåll för barn.

Används före utgångsdatum som anges på förpackningen efter Utg.dat. Utgångsdatumet är den sista dagen i angiven månad.

Läkemedel skall inte kastas i avloppet eller bland hushållsavfall. Fråga apotekspersonalen hur man gör med mediciner som inte längre används. Åtgärderna är till för att skydda miljön.

6. Förpackningens innehåll och övriga upplysningar

Innehållsdeklaration

Innehållsdeklaration

- Den aktiva substansen per tablett är 66 mg extrakt från Hypericum perforatum L. (johannesört), motsvarande ca 0,425-1,3 g färsk ört av johannesört.

- Övriga innehållsämnen är mikrokristallin cellulosa, kiseldioxid, kroskarmellosnatrium och glyceroldistearat.

Läkemedlets utseende och förpackningsstorlekar

Brungrön, oval, bikonvex, fasad tablett (ca 15 x 8 mm) med stark aromatisk lukt och svagt bitter smak.

60 och 120 tabletter i brun glasburk med skruvkapsyl av aluminium.

Innehavare av godkännande för försäljning och tillverkare

Svenska Bioforce AB

Box 147

221 00 LUND

Tel.: 046-23 47 00

E-post: info@bioforce.se

Svenska Bioforce AB.


Denna bipacksedel ändrades senast

2018-09-18 Information om detta läkemedel finns tillgänglig på läkemedelverkets hemsida www.lakemedelsverket.se


Upptäck flera produkter inom

Laddar

Laddar

Laddar

Laddar

Laddar

Laddar

Laddar

Laddar

Laddar

Laddar