Hydrokortison Evolan

Salva 10 mg/g Hydrokortison 100 gram

Detta är ett receptbelagt läkemedel som endast kan köpas om du har recept.

Pris med recept (Ingår i förmån)

97:10

Köp via recept
Läs alltid bipacksedeln innan användning.

EAN: 07350041581857

Källa: Fass.se

Bipacksedel: Information till användaren

Hydrokortison Evolan

10 mg/g salva
hydrokortison

Läs noga igenom denna bipacksedel innan du börjar använda detta läkemedel. Den innehåller information som är viktig för dig.

 • Spara denna information, du kan behöva läsa den igen.

 • Om du har ytterligare frågor vänd dig till läkare eller apotekspersonal.

 • Detta läkemedel har ordinerats enbart åt dig. Ge det inte till andra. Det kan skada dem, även om de uppvisar symptom som liknar dina.

 • Om du får biverkningar, tala med din läkare eller apotekspersonal. Detta gäller även eventuella biverkningar som inte nämns i denna information.

I denna bipacksedel finner du information om:
1. Vad Hydrokortison Evolan är och vad det används för
2. Vad du behöver veta innan du använder Hydrokortison Evolan
3. Hur du använder Hydrokortison Evolan
4. Eventuella biverkningar
5. Hur Hydrokortison Evolan ska förvaras
6. Förpackningens innehåll och övriga upplysningar

1. Vad Hydrokortison Evolan är och vad det används för

Hydrokortison Evolan är en milt verkande hydrokortisonsalva som har inflammationshämmande och klådstillande effekt.

Hydrokortison Evolan används vid lindriga eksem orsakat av t ex tvål, rengöringsmedel, kosmetika, insektsbett samt vid solsveda.

Hydrokortison Evolan kan, efter läkares ordination, också användas vid klåda i ändtarmen.

2. Vad du behöver veta innan du använder Hydrokortison Evolan

Använd inte Hydrokortison Evolan

 • om du är allergisk mot hydrokortison eller något annat innehållsämne i Hydrokortison Evolan (anges i avsnitt 6).

Varningar och försiktighet

 • Hydrokortison Evolan får inte användas i sår eller runt ögonen.

 • Utslag kring munnen (perioral dermatit), rosacea och akne ska inte behandlas med kortison. Om du har en hudinfektion ska du inte använda Hydrokortison Evolan om inte infektionen behandlas samtidigt. Rådgör med läkare i dessa fall.

 • Kontakta läkare om du upplever dimsyn eller andra synrubbningar.

Andra läkemedel och Hydrokortison Evolan

Tala om för läkare eller apotekspersonal om du använder, nyligen har använt eller kan tänkas använda andra läkemedel.

Graviditet och amning

Hydrokortison Evolan kan användas under graviditet och amning, men långvarig användning och användning av stora mängder salva ska undvikas.

Körförmåga och användning av maskiner

Ingen påverkan på förmågan att köra bil eller använda maskiner.

Du är själv ansvarig för att bedöma om du är i kondition att framföra motorfordon eller utföra arbeten som kräver skärpt uppmärksamhet. En av faktorerna som kan påverka din förmåga i dessa avseenden är användning av läkemedel på grund av deras effekter och/eller biverkningar. Beskrivning av dessa effekter och biverkningar finns i andra avsnitt. Läs därför all information i denna bipacksedel för vägledning. Diskutera med din läkare eller apotekspersonal om du är osäker.


3. Hur du använder Hydrokortison Evolan

Använd alltid detta läkemedel enligt läkarens anvisningar. Rådfråga läkare eller apotekspersonal om du är osäker.
Stryk ut ett tunt lager morgon och kväll eller enligt läkares föreskrift.

Om du använt för stor mängd av Hydrokortison Evolan

Om du fått i dig för stor mängd läkemedel eller om t.ex. ett barn fått i sig läkemedlet av misstag kontakta läkare, sjukhus eller Giftinformationscentralen (tel. 112) för bedömning av risken samt rådgivning. 

Överdosering förväntas inte då salvan endast ska användas på huden.

Om du har glömt att använda Hydrokortison Evolan

Stryk på ett tunt lager nästa morgon eller kväll.

4. Eventuella biverkningar

Liksom alla läkemedel kan detta läkemedel orsaka biverkningar men alla användare behöver inte få dem.

Mindre vanliga (färre än 1 av 100 men mer än 1 av 1000 användare):

 • Hudirritation och kontaktallergi i form av ökad klåda, rodnad och irritation.

 • Dimsyn

Rapportering av biverkningar

Om du får biverkningar, tala med läkare, apotekspersonal eller sjuksköterska. Detta gäller även eventuella biverkningar som inte nämns i denna information. Du kan också rapportera eventuella biverkningar direkt till Läkemedelsverket, www.lakemedelsverket.se. Genom att rapportera biverkningar kan du bidra till att öka informationen om läkemedels säkerhet.

Postadress: Läkemedelsverket Box 26 751 03 Uppsala

5. Hur Hydrokortison Evolan ska förvaras

Förvara detta läkemedel utom syn- och räckhåll för barn.

Används före utgångsdatum som anges på förpackningen.

Utgångsdatumet är den sista dagen i angiven månad.

Läkemedel ska inte kastas i avloppet eller bland hushållsavfall. Fråga apotekspersonalen hur man gör med mediciner som inte längre används. Dessa åtgärder är till för att skydda miljön.

6. Förpackningens innehåll och övriga upplysningar

Innehållsdeklaration

 • Den aktiva substansen är hydrokortison 10 mg/g.

 • Övriga innehållsämnen är lättflytande paraffin och vitt vaselin.

Läkemedlets utseende och förpackningsstorlekar

Läkemedlets utseende: Vit till gråvit salva

Förpackningsstorlekar: Tuber med 20 g, 50 g och 100 g.

Innehavare av godkännande för försäljning:

Evolan Pharma AB

Box 120

182 12 Danderyd

Tillverkare:

Farmaclair

440 avenue du Général de Gaulle

14200 Hérouville St Clair

Frankrike


Denna bipacksedel ändrades senast

2021-02-01