Humalog Junior KwikPen

Injektionsvätska, lösning i förfylld injektionspenna 100 E/ml Insulin, lispro 5 x 3 milliliter

Detta är ett receptbelagt läkemedel som endast kan köpas om du har recept.

Pris med recept (Ingår i förmån)

316:49

Köp via recept
Läs alltid bipacksedeln innan användning.

EAN: 00300020593552

Källa: Fass.se

Bipacksedel: Information till användaren

Humalog Junior KwikPen

100 enheter/ml injektionsvätska, lösning i en förfylld penna
insulin lispro
En Junior KwikPen ger 0,5-30 enheter i steg om 0,5 enhet.

Läs noga igenom denna bipacksedel innan du börjar använda detta läkemedel. Den innehåller information som är viktig för dig.

- Spara denna information, du kan behöva läsa den igen.

- Om du har ytterligare frågor vänd dig till läkare eller apotekspersonal.

- Detta läkemedel har ordinerats enbart åt dig. Ge det inte till andra. Det kan skada dem, även om de uppvisar symptom som liknar dina.

- Om du får biverkningar, tala med läkare eller apotekspersonal. Detta gäller även eventuella biverkningar som inte nämns i denna information. Se avsnitt 4.

I denna bipacksedel finner du information om:
1. Vad Humalog Junior KwikPen är och vad det används för
2. Vad du behöver veta innan du använder Humalog Junior KwikPen
3. Hur du använder Humalog Junior KwikPen
4. Eventuella biverkningar
5. Hur Humalog Junior KwikPen ska förvaras
6. Förpackningens innehåll och övriga upplysningar

1. Vad Humalog Junior KwikPen är och vad det används för

Humalog Junior KwikPen används för behandling av diabetes. Humalog verkar snabbare än normalt human­insulin eftersom insulin lispro har förändrats en aning i jämförelse med humaninsulin. Insulin lispro är nära besläktat med humaninsulin, ett naturligt hormon som produceras i bukspottkörteln.

Du får diabetes om din bukspottkörtel inte producerar tillräckligt mycket insulin. Humalog ersätter ditt eget insulin och används för att kontrollera glukosnivån i blodet under en längre tid. Det verkar mycket snabbt och under en kortare tid än lösligt insulin (2-5 timmar). Du skall normalt ta Humalog inom 15 minuter före eller efter en måltid.

Din läkare talar om för dig om du skall använda Humalog tillsammans med ett längre verkande humaninsulin. Varje insulinsort har sin egen användar­information. Byt inte insulin om inte din läkare har sagt till dig att göra det.

Humalog kan ges både till barn och vuxna.

Humalog 100 enheter/ml Junior KwikPen är en förfylld penna för engångsbruk som innehåller 3 ml (300 enheter, 100 enheter/ml) av insulin lispro. Varje KwikPen innehåller flera insulindoser. Med KwikPen kan man ställa in halva enheter (0,5 enheter) åt gången. Antalet enheter visas i doseringsfönstret, kontrollera alltid där innan du injicerar. Du kan ge från 0,5-30 enheter i en injektion. Om din dos är över 30 enheter, behöver du ge ytterligare en injektion.

2. Vad du behöver veta innan du använder Humalog Junior KwikPen

Använd INTE Humalog Junior KwikPen

 • om du är allergisk mot insulin lispro eller något av övriga innehållsämnen i detta läkemedel (anges i avsnitt 6).

 • om du tycker att en så kallad insulinkänning (lågt blodsocker) börjar. Längre fram i denna användarinformation finns instruktioner om hur du skall göra vid en lindrig insulinkänning. (se avsnitt 3: Om du har använt för stor mängd av Humalog än du ska).

Varningar och försiktighet

 • Kontrollera alltid förpackningen och den förfyllda pennans etikett så att namn och insulintyp stämmer när du får den från apoteket. Försäkra dig om att du fått den Humalog 100 enheter/ml Junior KwikPen som din läkare har ordinerat.

 • Blanda INTE Humalog 100 enheter/ml lösning för injektion i en förfylld penna (KwikPen) med något annat insulin eller annat läkemedel. 

 • Är ditt blodsocker under god kontroll med ditt nuvarande insulin kanske du inte känner av varnings­signalerna när ditt blodsocker blir för lågt. Varningssignaler finns uppräknade i avsnitt 4 i denna användarinformation. Du bör noga hålla reda på när du skall äta, hur ofta du skall motionera och hur mycket du skall arbeta. Du bör också noga kontrollera din blodsockernivå genom att testa ditt blodsocker ofta.

 • Vissa personer som har haft insulinkänningar efter byte från djurinsulin till humaninsulin har rapporterat att de tidiga varningssymptomen varit mindre tydliga eller annorlunda. Om du ofta har insulinkänningar eller har svårt att känna igen dem, tala med din läkare om detta.

 • Om du svarar JA på någon av följande frågor, tala med din läkare, apotekspersonal eller din diabetessköterska

  • Har du nyligen blivit sjuk?

  • Har du problem med lever eller njurar?

  • Tränar du mer än vanligt?

 • Du bör också tala med din läkare, apotekspersonal eller din diabetessköterska om du tänker resa utomlands. Tidsskillnaden mellan länder kan innebära att du måste ta dina injektioner och äta på andra tider än när du är hemma.

 • Vissa patienter som haft typ 2 diabetes mellitus och hjärtsjukdom under många år eller tidigare stroke, utvecklade hjärtsvikt vid behandling med pioglitazon och insulin. Informera din läkare så snart som möjligt om du får tecken på hjärtsvikt såsom oväntad andnöd, snabb viktökning eller lokal svullnad (ödem).

 • Denna penna rekommenderas inte för blinda eller synskadade personer såvida de inte får hjälp av någon som har tränats i att använda pennan.

Hudförändringar vid injektionsstället

För att förhindra hudförändringar, t.ex. knutor under huden, ska du hela tiden växla injektionsställe. Det kan hända att insulinet inte fungerar lika bra om du injicerar i ett område med knutor (se ”Hur du använder Humalog Junior KwikPen). Kontakta läkaren innan du byter injektionsställe om du för tillfället injicerar i ett område med knutor. Läkaren kan råda dig att kontrollera blodsockret oftare och att justera din insulindos eller dos av andra diabetesläkemedel.

Andra läkemedel och Humalog Junior KwikPen

Ditt insulinbehov kan förändras om du tar

 • p-piller

 • kortison

 • medel för sköldkörtelsjukdom

 • tabletter för behandling av diabetes (t ex metformin, akarbos, sulfonureider, pioglitazon, empagliflozin, DPP 4-hämmare såsom sitagliptin eller saxagliptin)

 • acetylsalicylsyra

 • sulfaantibiotika

 • somatostatinanaloger (såsom oktreotid, som används för att behandla ett ovanligt tillstånd då du tillverkar för mycket tillväxthormon)

 • beta2-stimulerare såsom salbutamol eller terbutalin för att behandla astma, eller ritodrin som används för att stoppa förtidig födsel

 • betablockerare - för att behandla högt blodtryck, eller

 • vissa medel mot depression (monoaminoxidashämmare eller selektiva
  serotoninåterupptagshämmare)

 • danazol (läkemedel som påverkar ägglossningen)

 • vissa angiotensinomvandlande (ACE) hämmare, som används för att behandla vissa hjärtsjukdomar eller högt blodtryck (t ex kaptopril, enalapril) och

 • särskilda läkemedel för att behandla högt blodtryck, njurskada p.g.a. diabetes och vissa hjärtproblem (angiotensin II-receptorblockerare).

Tala om för din läkare om du tar, nyligen har tagit eller kommer att ta andra läkemedel (se även ”Varningar och försiktighet”).

Humalog med alkohol

Ditt blodsockervärde kan antingen stiga eller falla om du dricker alkohol. Det innebär att ditt insulinbehov kan förändras.

Graviditet och amning

Är du gravid eller planerar att bli gravid eller ammar du? Insulinbehovet avtar vanligtvis under de 3 första månaderna av graviditeten och ökar sedan under de återstående sex månaderna. Om du ammar kan justering av insulindos eller diet vara nödvändig. Rådfråga din läkare.

Körförmåga och användning av maskiner

Din koncentrations- och reaktionsförmåga kan försämras vid hypoglykemi. Tänk på detta i alla situationer där du kan utsätta dig själv eller andra för risker (t ex vid bilkörning eller då du använder maskiner). Kontakta din läkare angående lämpligheten av att köra bil om:

 • du ofta drabbas av hypoglykemi

 • dina varningssignaler på hypoglykemi är försvagade eller uteblir helt

Humalog Junior KwikPen innehåller natrium

Detta läkemedel innehåller mindre än 1 mmol natrium (23 mg) per dos, dvs. är nästintill ”natriumfritt”.


3. Hur du använder Humalog Junior KwikPen

Använd alltid detta läkemedel enligt läkarens anvisningar. Rådfråga läkare om du är osäker. För att förebygga risken för överföring av sjukdomar ska cylinderampullen endast användas av dig, även om kanylen på doseringshjälpmedlet byts ut.

Dosering

 • Antalet halva enheter (0,5 enheter) visas i doseringsfönstret på pennan. De halva enheterna (0,5 enheter) visas som linjer mellan siffrorna.

 • Kontrollera alltid siffran i doseringsfönstret för att förvissa dig om att du ställt in rätt dos.

 • Normalt skall du injicera Humalog inom 15 minuter före en måltid. Om du behöver kan du injicera strax efter måltiden. Dosen bestäms av din läkare som anpassar den individuellt för dig. Dessa instruktioner är personliga och bara till för dig. Följ dem exakt och besök din diabetesklinik regelbundet.

 • Om du byter insulinsort (t ex från djurinsulin eller annat humaninsulin till en Humalogprodukt) behöver du kanske ta mer eller mindre än tidigare. Detta kan visa sig vid den första injektionen eller också kan det vara en gradvis förändring över flera veckor eller månader.

 • Humalog KwikPen är endast lämplig för injektion under huden. Tala med din läkare om du måste injicera insulin på något annat sätt

Förberedelse av Humalog Junior KwikPen

 • Humalog är redan löst i vatten så du behöver inte blanda till det. Du får endast använda det om det ser ut som vatten. Lösningen skall vara klar, färglös och inte innehålla fasta partiklar. Kontrollera detta före varje injektion.

Förberedelse av injektionspennan (se bruksanvisningen)

 • Tvätta händerna.

 • Läs bruksanvisningen som beskriver hur man använder den förfyllda insulinpennan. Följ instruktionerna noggrant. Tänk på följande:

 • Använd en ren kanyl (kanyler ingår inte i förpackningen).

 • Kontrollera insulinflödet (ta bort luftbubblor) före varje injektion. Det kan fortfarande finnas små luftbubblor kvar i injektionspennan. Dessa är ofarliga men om luftbubblorna är för stora kan de påverka insulindosen.

Injektion med Humalog KwikPen

 • Tvätta injektionsstället så som du blivit anvisad. Injicera under huden (subkutant) som du blivit visad. Injicera inte direkt i ett blodkärl. Vänta 5 sekunder efter avslutad injektion innan du drar ut kanylen, då är du säker på att du fått hela dosen. Massera ej injektionsstället. Försäkra dig om att du har minst 1 cm marginal till förra injektionsstället och att du skiftar injektionsställe som du har blivit anvisad. Humalog injektion verkar snabbare än kortverkande (regular) insulin oavsett injektionsställe (överarm, lår, skinka eller buk).

 • Du skall inte injicera Humalog intravenöst. Injicera Humalog enligt din läkares eller diabetessköterskas anvisningar. Endast din läkare kan ge Humalog intravenöst. Han gör detta endast under särskilda omständigheter som operationer eller om du är sjuk och dina blodsockervärden är för höga.

Efter injektion

 • Skruva av kanylen med hjälp av det yttre kanylskyddet omedelbart efter avslutad injektion. På så sätt förblir lösningen steril och läckage förhindras. Det hindrar även att luft kommer in i pennan och att kanylen täpps igen. Dela aldrig kanyler eller injektionspenna med någon annan. Sätt på skyddshatten på pennan.

Ytterligare injektioner

 • Varje gång du använder pennan måste du använda en ny kanyl. Ta bort luftbubblor före varje injektion. Du kan se hur mycket insulin som finns kvar genom att hålla pennan så att kanylen pekar uppåt. Skalan på ampullen visar ungefär hur många enheter som finns kvar.

 • När pennan är tom skall den inte användas igen. Kasta den på ett säkert sätt. Apotekspersonal eller din diabetessköterska kan tala om hur.

Så används Humalog i en infusionspump

 • Junior KwikPen är endast lämplig för injektion under huden. Använd inte pennan för att ge Humalog på något annat sätt. Det finns andra former av Humalog 100 enheter/ml tillgängligt om det finns behov av det. Tala med din läkare om det är aktuellt för dig.

Om du har använt för stor mängd av Humalog

Du kan få lågt blodsocker om du använt för mycket Humalog eller är osäker på hur mycket du injicerat. Kontrollera ditt blodsocker.

Om ditt blodsocker är lågt (svag insulinkänning), ta glukostabletter, socker eller en söt dryck. Ta sedan frukt, kex eller en smörgås enligt din läkares anvisningar och vila dig en stund. Ofta försvinner en svag insulinkänning eller en lätt överdos av insulin med denna behandling. Om du blir sämre, får andnöd och blir blek, kontakta genast din läkare. Ganska allvarlig hypoglykemi kan behandlas med en glukagon­injekt­ion. Ät glukos eller socker efter glukagoninjektionen. Om du inte förbättras av glukagon bör du behandlas på sjukhus. Be din läkare berätta om glukagon.

Om du har glömt att använda Humalog

Du kan få högt blodsocker om du använt för lite Humalog eller är osäker på hur mycket du injicerat. Kontrollera ditt blodsocker.

Om en hypoglykemi (lågt blodsocker) eller hyperglykemi (högt blodsocker) inte behandlas kan det få allvarliga konsekvenser och medföra huvudvärk, illamående, kräkningar, uttorkning, medvetslöshet, koma och till och med död (se avsnitt 4 ”Eventuella biverkningar”).

Tre enkla knep för att undvika hypoglykemi eller hyperglykemi är:

 • Ha alltid med dig en reservpenna om du skulle tappa eller skada din KwikPen.

 • Bär alltid någonting med dig som visar att du är diabetiker.

 • Ha alltid socker med dig.

Om du slutar att använda Humalog

Du kan få högt blodsocker om du använt för lite Humalog. Byt inte insulin om inte din läkare har sagt till dig att göra det.

Om du har ytterligare frågor om detta läkemedel kontakta läkare eller apotekspersonal.

4. Eventuella biverkningar

Liksom alla läkemedel kan detta läkemedel orsaka biverkningar men alla användare behöver inte få dem.

Allvarlig allergi är sällsynt (kan förekomma hos upp till 1 av 1 000 användare). Symptomen är

 • klåda över hela kroppen

 • blodtrycksfall

 • andningssvårigheter

 • hjärtklappning

 • väsande andning

 • svettning

Om du tror att du har denna form av insulinallergi, kontakta genast din läkare.

Lokal allergi är vanligt (kan förekomma hos upp till 1 av 10 användare). Vissa personer får rodnad, svullnad eller klåda vid injektionsstället. Detta upphör i regel efter några dagar eller några veckor. Om du får något av dessa symptom, tala med din läkare.

Lipodystrofi är mindre vanligt (kan förekomma hos upp till 1 av 100 användare). Om du injicerar insulin för ofta på samma ställe kan fettvävnaden antingen skrumpna (lipoatrofi) eller förtjockas (lipohypertrofi). Knutor under huden kan också orsakas av ansamling av ett protein som kallas amyloid (kutan amyloidos). Det kan hända att insulinet inte fungerar lika bra om du injicerar i ett område med knutor. Byt injektionsställe för varje injektion för att förhindra dessa hudförändringar.

Ödem (svullna armar, fotleder; vätskeretention) har rapporterats, särskilt när insulinbehandling påbörjas eller vid förändring i behandlingen för att förbättra kontrollen av ditt blodsocker.

Vanliga problem vid diabetes

Hypoglykemi

Hypoglykemi (lågt blodsocker) innebär att det inte är tillräckligt med socker i blodet. Detta kan orsakas orsakas av:

 • att du tar för mycket Humalog eller annat insulin

 • att du hoppar över eller senarelägger måltider eller ändrar din diet

 • att du tränar eller arbetar för hårt precis före eller efter en måltid

 • att du har en infektion eller är sjuk (speciellt vid diarré eller kräkningar)

 • att ditt behov av insulin har förändrats, eller

 • att du har problem med njurar eller lever som blivit värre

Alkohol och vissa mediciner kan påverka blodsockerhalten (se avsnitt 2).

De första symptomen på låg blodsockerhalt visar sig vanligen snabbt och innebär:

 • trötthet

 • hjärtklappning

 • nervositet och skakningar

 • illamående

 • huvudvärk

 • kallsvettning

Om du inte är säker på att känna igen varningssymptomen undvik situationer, såsom bilkörning, där du kan utsätta dig själv eller andra för risker p g a hypoglykemi.

Hyperglykemi och diabetisk ketoacidos

Hyperglykemi (för mycket socker i blodet) innebär att din kropp inte har tillräckligt med insulin. Hyperglykemi kan uppträda om:

 • du inte tagit ditt Humalog eller annat insulin

 • du har tagit mindre insulin än vad din läkare sagt

 • du ätit mer än vad din diet tillåter, eller

 • du har feber, infektion eller är emotionellt stressad

Hyperglykemi kan leda till diabetisk ketoacidos. De första symptomen kommer smygande under flera timmar eller dagar. De är:

 • sömnighet

 • ingen aptit

 • ansiktsrodnad

 • fruktlukt från andedräkten

 • törst

 • illamående eller kräkningar

Allvarliga symptom är tung andning och snabb puls. Sök medicinsk hjälp omedelbart.

Vid sjukdom

Om du är sjuk, särskilt om du känner dig illamående eller kräks, kan ditt insulinbehov förändras. Även om du inte äter normalt behöver du fortfarande insulin. Testa urin eller blod, följ anvisningarna beträffande din sjukdom, tala med din läkare.

Rapportering av biverkningar

Om du får biverkningar, tala med läkare, apotekspersonal eller sjuksköterska. Detta gäller även eventuella biverkningar som inte nämns i denna information. Du kan också rapportera eventuella biverkningar direkt till Läkemedelsverket, www.lakemedelsverket.se. Genom att rapportera biverkningar kan du bidra till att öka informationen om läkemedels säkerhet.

Postadress: Läkemedelsverket Box 26 751 03 Uppsala

5. Hur Humalog Junior KwikPen ska förvaras

Förvaras utom syn- och räckhåll för barn.

Använd inte detta läkemedel efter utgångsdatum som anges på etiketten och kartongen. Utgångsdatumet är den sista dagen i angiven månad.

Innan du börjar använda Humalog Junior KwikPen skall det förvaras i kylskåp (2°C - 8°C). Får ej frysas.

Den penna som du för tillfället använder skall förvaras i rumstemperatur (under 30°C) och kasseras efter 28 dagar. Utsätt den inte för stark värme eller solljus. Den Junior KwikPen som för tillfället används skall inte förvaras i kylskåp. Förvara inte pennan med kanylen påsatt.

Använd inte detta läkemedel om du ser att lösningen är färgad eller innehåller fasta partiklar. Du får endast använda den om lösningen ser ut som vatten. Kontrollera detta före varje injektion.

Medicinen ska inte kastas i avloppet eller bland hushållsavfall. Fråga apotekspersonalen hur man gör med mediciner som inte längre används. Dessa åtgärder är till för att skydda miljön.

6. Förpackningens innehåll och övriga upplysningar

Innehållsdeklaration för Humalog Junior KwikPen 100 enheter/ml injektionsvätska, lösning

 • Den aktiva substansen är insulin lispro. En ml lösning innhåller 100 enheter (E) insulin lispro. En förfylld penna (3 ml) innehåller 300 enheter (E) insulin lispro.

 • Övriga innehållsämnen är metakresol, glycerol, dinatriumfosfat 7 H2O, zinkoxid och vatten för injektionsvätskor. Natriumhydroxid eller saltsyra kan ha tillsatts för att justera surhetsgraden.

Läkemedlets utseende och förpackningsstorlekar

Humalog 100 enheter/ml Junior KwikPen injektionsvätska, lösning är en steril, klar och färglös vattenlösning som innehåller 100 enheter insulin lispro i varje milliliter injektionsvätska (100 enheter/ml). Varje Humalog 100 enheter/ml KwikPen innehåller 300 enheter (3 milliliter). Humalog Junior KwikPen finns i följande förpackningsstorlekar: 5 förfyllda pennor eller multipack med 2 x 5 förfyllda pennor. Eventuellt kommer inte alla förpackningsstorlekar att marknadsföras. I Junior KwikPen har cylinderampullen helt enkelt byggts in i pennan. När pennan är tom kan den inte användas igen. Junior KwikPen är blå. Doseringsknappen är blå med upphöjda spår i änden och på sidan. Etiketten är vit med ett orange streck och orange-gult, vinrött band. Varje Junior KwikPen ger 0,5–30 enheter i steg om 0,5 enheter.

Innehavare av godkännande för försäljning och tillverkare

Innehavare av godkännande för försäljning

Eli Lilly Nederland B.V., Papendorpseweg 83, 3528 BJ Utrecht, Nederländerna.


Tillverkare

Lilly France S.A.S., Rue du Colonel Lilly, 67640 Fegersheim, Frankrike.

Ytterligare upplysningar om detta läkemedel kan erhållas hos ombudet för innehavaren av godkännandet för försäljning:

Sverige

Eli Lilly Sweden AB

Tel: + 46-(0) 8 7378800


Denna bipacksedel ändrades senast

september 2020