Glukosamin Pharma Nord

Kapsel, hård 400 mg Glukosamin 270 kapsel/kapslar

Detta är ett receptbelagt läkemedel som endast kan köpas om du har recept.

Pris med recept (Ingår ej i förmån)

286:57

Köp via recept

EAN: 07046260153011

Källa: Fass.se

Bipacksedel: Information till användaren

Glukosamin Pharma Nord

400 mg hårda kapslar
Glukosamin

Läs noga igenom denna bipacksedel innan du börjar ta detta läkemedel. Den innehåller information som är viktig för dig.

 • Spara denna information, du kan behöva läsa den igen.

 • Om du har ytterligare frågor vänd dig till läkare, apotekspersonal eller sjuksköterska.

 • Detta läkemedel har ordinerats enbart åt dig. Ge det inte till andra. Det kan skada dem, även om de uppvisar sjukdomstecken som liknar dina.

 • Om du får biverkningar, tala med läkare, apotekspersonal eller sjuksköterska. Detta gäller även eventuella biverkningar som inte nämns i denna information. Se avsnitt 4.

I denna bipacksedel finner du information om:
1. Vad Glukosamin Pharma Nord är och vad det används för
2. Vad du behöver veta innan du tar Glukosamin Pharma Nord
3. Hur du tar Glukosamin Pharma Nord
4. Eventuella biverkningar
5. Hur Glukosamin Pharma Nord ska förvaras
6. Förpackningens innehåll och övriga upplysningar

1. Vad Glukosamin Pharma Nord är och vad det används för

Glukosamin är en kroppsegen substans som bildas från glukos (en sockerart). Glukosamin behövs för att kroppen skall kunna bilda större molekyler som finns i bland annat ledvätska och brosk.

Glukosamin Pharma Nord används för att lindra symtomen vid lätt till måttlig ledförslitning (artros).

Glukosamin Pharma Nord lämpar sig inte för behandling av akuta smärtsymtom.

2. Vad du behöver veta innan du tar Glukosamin Pharma Nord

Ta inte Glukosamin Pharma Nord

 • om du är allergisk (överkänslig) mot glukosamin eller mot något av övriga innehållsämnen i Glukosamin Pharma Nord.

 • om du är allergisk mot skaldjur, eftersom det verksamma ämnet, glukosamin, utvinns ur skaldjur.

Varningar och försiktighet

Tala med läkare, apotekspersonal eller sjuksköterska innan du tar Glukosamin Pharma Nord:

 • om du har diabetes. Då bör du rådgöra med läkare före användning av Glukosamin Pharma Nord. Blodsockernivåerna kan behöva kontrolleras oftare i början av behandlingen.

 • om du har nedsatt njurfunktion eller har ordinerats diet med låg kaliumhalt. Då bör du konsultera läkare före intag av Glukosamin Pharma Nord eftersom produkten innehåller kalium (87 mg per kapsel).

Barn och ungdomar

Glukosamin Pharma Nord skall inte användas av personer som är under 18 år.

Andra läkemedel och Glukosamin Pharma Nord

Tala om för läkare eller apotekspersonal om du tar eller nyligen har tagit eller kan tänkas ta andra läkemedel.

Ökad effekt av läkemedel som påverkar blödningsbenägenheten (såsom warfarin) har rapporterats vid samtidig behandling med glukosamin. Patienter som behandlas med blodförtunnande läkemedel kommer att kontrolleras noga i samband med att behandling med glukosamin påbörjas eller avslutas.

Kombinera inte Glukosamin Pharma Nord med andra läkemedel utan att tala med din läkare.

Glukosamin Pharma Nord med mat och dryck

Glukosamin Pharma Nord bör tas med ett helt glas vatten. Kapslarna kan tas oberoende av mat

Graviditet och amning

Om du är gravid eller ammar, tror att du kan vara gravid eller planerar att skaffa barn, rådfråga läkare eller apotekspersonal innan du använder detta läkemedel.

Använd inte Glukosamin Pharma Nord om du är gravid.

Använd inte Glukosamin Pharma Nord om du ammar.

Körförmåga och användning av maskiner

Glukosamin Pharma Nord förväntas inte påverka förmågan att köra bil eller att använda maskiner, men upplever du att du blir trött eller får huvudvärk av kapslarna bör du inte köra bil.

Du är själv ansvarig för att bedöma om du är i kondition att framföra motorfordon eller utföra arbete som kräver skärpt uppmärksamhet. En av faktorerna som kan påverka din förmåga i dessa avseenden är användning av läkemedel på grund av deras effekter och/eller biverkningar. Beskrivning av dessa effekter och biverkningar finns i andra avsnitt. Läs därför all information i denna bipacksedel för vägledning. Diskutera med din läkare eller apotekspersonal om du är osäker.


3. Hur du tar Glukosamin Pharma Nord

Ta alltid detta läkemedel enligt läkarens anvisningar. Rådfråga läkare eller apotekspersonal om du är osäker.

Rekommenderad dos är 1 kapsel 3 gånger dagligen. Alternativt kan hela dosen tas vid ett tillfälle under dagen.

Kapslarna bör intas med ett helt glas vatten. Vid behov kan kapslarna öppnas och innehållet strös över maten eller tömmas ut på en tesked.

Det är möjligt att du inte observerar någon symtomlindring (speciellt smärtlindring) innan du använt detta läkemedel i flera veckors tid. Om ingen symtomlindring har erhållits efter 2-3 månader bör du diskutera ett eventuellt fortsättande av behandlingen med läkare.

Om du har tagit för stor mängd av Glukosamin Pharma Nord

Om du fått i dig för stor mängd läkemedel eller om t.ex. ett barn fått i sig läkemedlet av misstag kontakta läkare, sjukhus eller Giftinformationscentralen (tel 112) för bedömning av risken samt rådgivning.

Tecken och symtom på överdosering med glukosamin kan omfatta huvudvärk, yrsel, ledvärk, illamående, kräkningar, desorientering, diarré eller förstoppning.

Avbryt behandlingen vid tecken på överdosering.

Om du har glömt att ta Glukosamin Pharma Nord

Ta inte dubbel dos för att kompensera för glömd dos. Fortsätt behandlingen i enlighet med rekommendationerna.

Om du slutar att ta Glukosamin Pharma Nord

Symtomen kan återkomma.

Om du har ytterligare frågor om detta läkemedel kontakta läkare eller apotekspersonal.

4. Eventuella biverkningar

Liksom alla läkemedel kan Glukosamin Pharma Nord orsaka biverkningar men alla användare behöver inte få dem.

Allvarliga biverkningar

Sluta att ta Glukosamin Pharma Nord och kontakta omedelbart läkare om du får något av följande symptom (angioödem, förekommer hos okänt antal användare)

 • svullnad av ansikte, tunga eller svalg

 • svårigheter att svälja

 • nässelutslag och andningssvårigheter.

Icke-allvarliga biverkningar
Om du upplever någon av följande icke-allvarliga biverkningar, bör du kontakta din läkare eller apotekspersonal:

Vanliga (förekommer hos färre än 1 av 10 användare): huvudvärk, dåsighet, illamående, magsmärta, matsmältningsproblem, diarré, förstoppning.

Mindre vanliga (förekommer hos färre än 1 av 100 användare): utslag, klåda, hudrodnad.

Har rapporterats (förekommer hos okänt antal användare): försämrad kontroll av blodglukos hos diabetiker, förhöjda kolesterolvärden, yrsel, astma, förvärrad astma, kräkningar, svullnad, hudsvullnad, nässelutslag, förhöjda levervärden, gulsot.

Enstaka fall av patienter med ökad kolesterolhalt i blodet har rapporterats. Det har inte kunnat fastställas om det finns ett samband med användandet av glukosamin.

Rapportering av biverkningar

Om du får biverkningar, tala med läkare, apotekspersonal eller sjuksköterska. Detta gäller även eventuella biverkningar som inte nämns i denna information. Du kan också rapportera eventuella biverkningar direkt till Läkemedelsverket, www.lakemedelsverket.se. Genom att rapportera biverkningar kan du bidra till att öka informationen om läkemedels säkerhet.

Postadress: Läkemedelsverket Box 26 751 03 Uppsala

5. Hur Glukosamin Pharma Nord ska förvaras

Förvara detta läkemedel utom syn- och räckhåll för barn.

Används före utgångsdatum som anges på förpackningen efter “EXP”. Utgångsdatumet är den sista dagen i angiven månad.

Förvaras vid högst 30° C.

Tillslut förpackningen väl.

Läkemedel ska inte kastas i avloppet eller bland hushållsavfall. Fråga apotekspersonalen hur man kastar läkemedel som inte längre används. Dessa åtgärder är till för att skydda miljön.

6. Förpackningens innehåll och övriga upplysningar

Innehållsdeklaration

 • Den aktiva substansen är glukosamin. 1 kapsel innehåller 676 mg glukosaminsulfat-kaliumkloridkomplex motsvarande 400 mg glukosamin eller 509 mg glukosaminsulfat.

 • Övriga innehållsämnen är magnesiumstearat, gelatin, titandioxid (färgämne E171).

Läkemedlets utseende och förpackningsstorlekar

Vita kapslar.

Vita plastburkar (High Density Polyetylen).

Förpackningsstorlekar: 270 st och 1000 st.

Eventuellt kommer inte alla förpackningsstorlekar att marknadsföras.

Innehavare av godkännande för försäljning och tillverkare:

Pharma Nord ApS

Tinglykke 4-6

DK-6500 Vojens

Danmark

Kontakta ombudet för innehavaren av godkännandet för försäljning om du vill veta mer om detta läkemedel:

Pharma Hus AB

Box 8134

S-163 08 Spånga

Tel.: 08-36 30 00


Denna bipacksedel ändrades senast

2016-08-24