Glukos Fresenius Kabi

Injektionsvätska, lösning 300 mg/ml 20 x 10 milliliter

Detta är ett receptbelagt läkemedel som endast kan köpas om du har recept.

Pris med recept (Ingår ej i förmån)

389:-

Köp via recept

EAN: 04052682018558

Källa: Fass.se

Bipacksedel: Information till användaren

Glukos Fresenius Kabi

300 mg/ml injektionsvätska, lösning
glukos

Läs noga igenom denna bipacksedel innan du börjar använda detta läkemedel. Den innehåller information som är viktig för dig.

- Spara denna information, du kan behöva läsa den igen.

- Om du har ytterligare frågor vänd dig till läkare, apotekspersonal eller sjuksköterska.

- Om du får biverkningar, tala med läkare eller sjuksköterska. Detta gäller även eventuella biverkningar som inte nämns i denna information. Se avsnitt 4

I denna bipacksedel finner du information om:
1. Vad Glukos Fresenius Kabi är och vad det används för
2. Vad du behöver veta innan du ges Glukos Fresenius Kabi
3. Hur du ges Glukos Fresenius Kabi
4. Eventuella biverkningar
5. Hur Glukos Fresenius Kabi ska förvaras
6. Förpackningens innehåll och övriga upplysningar

1. Vad Glukos Fresenius Kabi är och vad det används för

Glukos Fresenius Kabi används för att höja blodsockernivån vid för lågt blodsocker (hypoglykemi) då det inte är möjligt att tillföra socker via munnen (insulinkoma).

2. Vad du behöver veta innan du ges Glukos Fresenius Kabi

Du ska inte ges Glukos Fresenius Kabi

om du är allergisk mot glukos eller något annat innehållsämne i detta läkemedel (anges i avsnitt 6).

Andra läkemedel och Glukos Fresenius Kabi

Tala om för läkare eller sjuksköterska om du använder, nyligen har använt eller kan tänkas använda andra läkemedel. 

Graviditet och amning

Om du är gravid eller ammar, tror att du kan vara gravid eller planerar att skaffa barn, rådfråga läkare eller apotekspersonal innan du ges detta läkemedel.

Det finns inga kända risker vid användning av detta läkemedel under graviditet och amning.

Körförmåga och användning av maskiner

Detta läkemedel har inga kända effekter på förmågan att köra bil eller använda maskiner.


3. Hur du ges Glukos Fresenius Kabi

Din läkare bestämmer dosen utifrån din blodsockernivå och kroppsvikt. Glukos Fresenius Kabi kommer att ges intravenöst (direkt in i blodet via en ven) till dig av sjukvårdspersonal.

Om du har ytterligare frågor om detta läkemedel, kontakta läkare eller sjuksköterska.

4. Eventuella biverkningar

Liksom alla läkemedel kan detta läkemedel orsaka biverkningar, men alla användare behöver inte få dem.

Vanliga biverkningar (kan förekomma hos upp till 1 av 10 användare): blodpropp och samtidig inflammation i ett ytligt blodkärl (tromboflebit).

Rapportering av biverkningar

Om du får biverkningar, tala med läkare, apotekspersonal eller sjuksköterska. Detta gäller även biverkningar som inte nämns i denna information. Du kan också rapportera biverkningar direkt (se detaljer nedan). Genom att rapportera biverkningar kan du bidra till att öka informationen om läkemedels säkerhet.

Läkemedelsverket

Box 26

751 03 Uppsala

www.lakemedelsverket.se

5. Hur Glukos Fresenius Kabi ska förvaras

Förvara detta läkemedel utom syn- och räckhåll för barn.

Används före utgångsdatum som anges på etiketten efter Utg. dat. Utgångsdatumet är den sista dagen i angiven månad.

Inga särskilda förvaringsanvisningar.

Läkemedel ska inte kastas i avloppet. Fråga apotekspersonalen hur man kastar läkemedel som inte längre används. Dessa åtgärder är till för att skydda miljön.

6. Förpackningens innehåll och övriga upplysningar

Innehållsdeklaration

  • Den aktiva substansen är glukos 300 mg/ml.

  • Övriga innehållsämnen är saltsyra för pH-justering och vatten för injektionsvätskor.

Läkemedlets utseende och förpackningsstorlekar

Glukos Fresenius Kabi är en infusionsvätska, lösning som tillhandahålls i plastampuller 20 x 10 ml.

Innehavare av godkännande för försäljning och tillverkare

Innehavare av godkännande för försäljning

Fresenius Kabi AB

751 74 Uppsala

Tillverkare
Fresenius Kabi Norge AS
Svinesundsveien 80
1788 Halden, Norge


Denna bipacksedel ändrades senast

2018-12-04