Glukos Braun 50 mg/ml med Na40 + K20

Infusionsvätska, lösning 50 mg/ml 10 x 1000 milliliter

Detta är ett receptbelagt läkemedel som endast kan köpas om du har recept.

Pris med recept (Ingår ej i förmån)

387:-

Köp via recept
Läs alltid bipacksedeln innan användning.

EAN: 07046261308564

Källa: Fass.se

Bipacksedel: Information till användaren

Glukos Braun 50 mg/ml med Na40 + K20

50 mg/ml Infusionsvätska, lösning
Glukos, natriumklorid, kaliumklorid

Läs noga igenom denna bipacksedel innan du börjar använda detta läkemedel. Den innehåller information som är viktig för dig.

- Spara denna information, du kan behöva läsa den igen.

- Om du har ytterligare frågor vänd dig till läkare eller sjuksköterska.

- Om du får biverkningar, tala med läkare eller sjuksköterska. Detta gäller även eventuella biverkningar som inte nämns i denna information. Se avsnitt 4.

I denna bipacksedel finner du information om:
1. Vad Glukos Braun 50 mg/ml med Na40 + K20 är och vad det används för
2. Vad du behöver veta innan du får Glukos Braun 50 mg/ml med Na40 + K20
3. Hur du får Glukos Braun 50 mg/ml med Na40 + K20
4. Eventuella biverkningar
5. Hur Glukos Braun 50 mg/ml med Na40 + K20 ska förvaras
6. Förpackningens innehåll och övriga upplysningar

1. Vad Glukos Braun 50 mg/ml med Na40 + K20 är och vad det används för

Glukos Braun 50 mg/ml med Na40 + K20 är en infusionsvätska som innehåller glukos (socker), natrium och kalium (elektrolyter som är viktiga för vätske- och saltbalansen i kroppen).

Glukos Braun 50 mg/ml med Na40 + K20 används för behandling av uttorkning utan påtaglig brist på elektrolyter (salter).

Glukos, natriumklorid och kaliumklorid som finns i Glukos Braun 50 mg/ml med Na40 + K20 kan också vara godkända för att behandla andra sjukdomar som inte nämns i denna produktinformation. Fråga läkare, apoteks- eller annan hälso- och sjukvårdspersonal om du har ytterligare frågor och följ alltid deras instruktion.

2. Vad du behöver veta innan du får Glukos Braun 50 mg/ml med Na40 + K20

Använd inte Glukos Braun 50 mg/ml med Na40 + K20

 • om du har högt blodsocker (uttalad hyperglykemi) som inte svarar på insulindoser på upp till 6 enheter/timme.

Varningar och försiktighet

Tala med läkare eller sjuksköterska innan du använder Glukos Braun 50 mg/ml med Na40 + K20:

 • om du har diabetes

 • om du har allvarlig hjärtsvikt

 • om du har nedsatt njurfunktion

 • om du har problem med vätskenivån i hjärnan (till exempel på grund av hjärnhinne-inflammation, blödning i skallen eller hjärnskada)

 • om du har en sjukdom/tillstånd som kan orsaka höga nivåer av vasopressin, ett hormon som reglerar vätskenivån i kroppen, såsom:

  • en akut och allvarlig sjukdom eller skada

  • du har opererats nyligen

  • sjukdom i hjärnan

  • du tar vissa läkemedel (se avsnittet Andra läkemedel och Glukos Braun 50 mg/ml med Na40 + K20).

Detta kan öka risken för låga natriumnivåer i blodet och kan leda till huvudvärk, illamående, krampanfall, trötthet, koma och svullnad av hjärnan.

Din vätskebalans och dina nivåer av glukos, natrium, kalium och andra elektrolyter kan behöva kontrolleras före och under behandling. Du kan därför få lämna blodprov före och under behandlingen.

Andra läkemedel och Glukos Braun 50 mg/ml med Na40 + K20

Tala om för läkare om du använder, nyligen har använt eller kan tänkas använda andra läkemedel.

Det är särskilt viktigt att du talar om för läkaren om du använder något av följande läkemedel:

 • vätskedrivande läkemedel

 • vissa cancerläkemedel

 • selektiva serotoninåterupptagshämmare (används för att behandla depression)

 • vissa läkemedel mot psykiska sjukdomar (antipsykotika)

 • morfinliknande läkemedel (opioider)

 • läkemedel mot smärta och/eller inflammation (även kallade icke-steroida antiinflammatoriska läkemedel (NSAID))

 • vissa läkemedel mot epilepsi

 • oxytocin (används för att sätta igång förlossning, vid kejsarsnitt, för att kontrollera blödningar efter förlossning, vid missfall eller abort).

Graviditet och amning

Om du är gravid eller ammar, tror att du kan vara gravid eller planerar att skaffa barn, rådfråga läkare innan du använder detta läkemedel.

Körförmåga och användning av maskiner

Detta läkemedel har ingen eller försumbar effekt på förmågan att köra bil och använda maskiner.


3. Hur du får Glukos Braun 50 mg/ml med Na40 + K20

Glukos Braun 50 mg/ml med Na40 + K20 ges till dig av läkare eller sjuksköterska. Sjukvårdspersonalen ger dig den mängd Glukos Braun 50 mg/ml med Na40 + K20 infusionsvätska som motsvarar ditt behov. Dosen beror på din ålder, din vikt och ditt tillstånd.

Läkemedlet ges i form av dropp i en ven (intravenös infusion). I vissa fall kan infusionsvätskan även ges under huden (subkutant).

Om du har fått för stor mängd av Glukos Braun 50 mg/ml med Na40 + K20

Det är inte troligt att detta inträffar eftersom detta läkemedel ges av sjukvårdspersonal.

Överdosering kan orsaka övervätskning med symtom såsom spänd hud, vätskeansamling (ödem i kroppen, inklusive i lungorna (vilket kan ge andningssvårigheter) och i hjärnan, störningar i syra-basbalansen samt förhöjda blodsockervärden.

Om något av detta inträffar ska du omedelbart tala om det för läkare eller sjuksköterska. Sjukvårdspersonalen kommer att avbryta infusionen. Behandling beror på vilka symtom du har.

Om du har ytterligare frågor om detta läkemedel, kontakta läkare eller sjuksköterska.

4. Eventuella biverkningar

Liksom alla läkemedel kan detta läkemedel orsaka biverkningar, men alla användare behöver inte få dem.

Följande biverkningar har rapporterats:

Vanliga (kan förekomma hos upp till 1 av 10 användare):

 • inflammation med blodproppsbildning (tromboflebit) i ett blodkärl

Har rapporterats (förekommer hos ett okänt antal användare):

 • låga natriumnivåer i blodet (hyponatremi)

 • svullnad av hjärnan vilket kan orsaka hjärnskada (hyponatremisk encefalopati)

Rapportering av biverkningar

Om du får biverkningar, tala med läkare, apotekspersonal eller sjuksköterska. Detta gäller även eventuella biverkningar som inte nämns i denna information. Du kan också rapportera eventuella biverkningar direkt till Läkemedelsverket, www.lakemedelsverket.se. Genom att rapportera biverkningar kan du bidra till att öka informationen om läkemedels säkerhet.

Postadress: Läkemedelsverket Box 26 751 03 Uppsala

5. Hur Glukos Braun 50 mg/ml med Na40 + K20 ska förvaras

Förvara detta läkemedel utom syn- och räckhåll för barn.

Används före utgångsdatum som anges på förpackningen. Utgångsdatumet är den sista dagen i angiven månad. Oanvänd lösning i öppnad behållare bör kasseras.

Använd inte detta läkemedel om lösningen inte är klar eller om behållaren eller dess förslutning är skadad.

Inga särskilda förvaringsanvisningar.

Läkemedel ska inte kastas i avloppet eller bland hushållsavfall. Fråga apotekspersonalen hur man kastar läkemedel som inte längre används. Dessa åtgärder är till för att skydda miljön.

6. Förpackningens innehåll och övriga upplysningar

Innehållsdeklaration

 • De aktiva substanserna i 1 000 ml infusionsvätska är glukos 50,0 g (i form av glukosmonohydrat, 55,0 g), natriumklorid 2,3 g och kaliumklorid 1,5 g.

 • Övrigt innehållsämne är vatten för injektionsvätskor

Elektrolytinnehåll:

Natrium

40 mmol/l

Kalium

20 mmol/l

Klorid

60 mmol/l

Kalorivärde

837 kJ (200 kcal)

Teoretisk osmolaritet

398 mOsm/l

pH

ca 4

Acidimetrisk titrering (till pH 7)

< 0,5 mmol/l

Läkemedlets utseende och förpackningsstorlekar

Glukos Braun 50 mg/ml med Na40 + K20 är en infusionsvätska, lösning.

Det är en klar, färglös vattenlösning.

Förpackningsstorlek: Ecoflac Plus polyetenbehållare 10 x 1 000 ml.

Innehavare av godkännande för försäljning och tillverkare

Innehavare av godkännande för försäljning:

B Braun Melsungen AG

34209 Melsungen

Tyskland

Tillverkare:

B. Braun Melsungen AG

34209 Melsungen

Tyskland

B. Braun Medical S.A.

Carreterra de Terrassa 121

08191 Rubi, Barcelona, Spanien

Information lämnas av:

B. Braun Medical AB

Box 110

182 12 Danderyd


Denna bipacksedel ändrades senast

2018-04-10


Följande uppgifter är endast avsedda för hälso- och sjukvårdspersonal:

Dosering och administreringssätt

Intravenös infusion. 500–2 000 ml per dag, i regel inte snabbare än 1 000 ml på 2 timmar (7 ml/kg/timme).

I undantagsfall kan produkten administreras subkutant med låg infusionstakt.

Hållbarhet i bruten förpackning

Ur mikrobiologisk synpunkt ska produkten användas omedelbart. Om den inte används omedelbart är förvaringstid och förvaringsvillkor före administrering användarens ansvar och ska normalt inte vara mer än 24 timmar vid 2–8 °C, om inte spädningen ägt rum under kontrollerade och validerade aseptiska förhållanden.

Inkompatibiliteter

Glukos Braun 50 mg/ml med Na40 + K20 kan användas som tillsatsterapi med infusionskoncentrat samt som vehikel för läkemedel som administreras intravenöst. Endast sådana vätskor eller läkemedel som man vet är blandbara med produkten får tillsättas. På grund av risken för pseudo-agglutination, ska denna vätska inte ges via samma infusionsaggregat som blod. Av samma skäl får inte erytrocytkoncentrat suspenderas i vätskan.

Anvisningar för användning och hantering

Endast klar lösning i oskadad förpackning får användas.

Oanvänd lösning i öppnad behållare bör kasseras.

Bruksanvisning för behållaren Ecoflac Plus

1. Gravitationsinfusion

 • Anslut infusionsaggregatet till behållaren, fyll droppkammaren till hälften och prima infusionsslangen fri från luftbubblor.

 • Stäng infusionsaggregatets luftningsventil.

 • Anslut infusionsslangen till kanyl/kateter.

 • Öppna rullklämman och påbörja infusionen med luftningsventilen stängd.

Bilden visar hur infusionsaggregatet ska anslutas till behållaren.

2. Tillsatser

Tillsats via kanyl

 • Stick in kanylen vertikalt.

Bilden visar hur du kanylen ska stickas in vertikalt.

Tillsats med hjälp av överföringsadaptern Ecoflac Mix

 • Anslut överföringsadaptern till behållaren.

 • Anslut tillsatsflaskan i andra änden med ett ”klick”.

 • För över lösning till tillsatsflaskan genom att trycka på Ecoflac Plus-behållaren. Se till att tillsatsen löses upp ordentligt. Vänd Ecoflac Plus-behållaren med ansluten flaska upp och ned. Tryck i luft i flaskan tills all lösning har överförts till Ecoflac Plus-behållaren.

Bilden visar hur överföringsadaptern och tillsatsflaskan ska anslutas till behållaren.

Tillsatsdokumentation och återförslutning av injektionsport med Ecopin

 1. Stick in Ecopin i injektionsporten.

 2. Bryt av handtaget.

Bilden visar hur återförslutning av injektionsporten ska göras.