Glukos Braun 25 mg/ml buffrad

Infusionsvätska, lösning 25 mg/ml Glukos 10 x 1000 milliliter

Detta är ett receptbelagt läkemedel som endast kan köpas om du har recept.

Pris med recept (Ingår ej i förmån)

212:-

Köp via recept

EAN: 07046261310031

Källa: Fass.se

Bipacksedel: Information till användaren

Glukos Braun 25 mg/ml buffrad

25 mg/ml buffrad infusionsvätska, lösning
Glukos, natriumklorid, natriumacetattrihydrat

Läs noga igenom denna bipacksedel innan du börjar använda detta läkemedel. Den innehåller information som är viktig för dig.

- Spara denna information, du kan behöva läsa den igen.

- Om du har ytterligare frågor vänd dig till läkare eller sjuksköterska.

- Om du får biverkningar, tala med läkare eller sjuksköterska. Detta gäller även eventuella biverkningar som inte nämns i denna information. Se avsnitt 4.

I denna bipacksedel finner du information om:
1. Vad Glukos Braun 25 mg/ml buffrad är och vad det används för
2. Vad du behöver veta innan du får Glukos Braun 25 mg/ml buffrad
3. Hur du får Glukos Braun 25 mg/ml buffrad
4. Eventuella biverkningar
5. Hur Glukos Braun 25 mg/ml buffrad ska förvaras
6. Förpackningens innehåll och övriga upplysningar

1. Vad Glukos Braun 25 mg/ml buffrad är och vad det används för

Glukos Braun 25 mg/ml buffrad är en vattenlösning som innehåller glukos, natriumklorid och natriumacetattrihydrat. Du får detta läkemedel för att tillföra vätska under operationsdagen.

Du kan också få det för att förebygga eller behandla uttorkning.

Glukos, natriumklorid och natriumacetattrihydrat som finns i Glukos Braun 25 mg/ml buffrad kan också vara godkända för att behandla andra sjukdomar som inte nämns i denna produktinformation. Fråga läkare, apoteks- eller annan hälso- och sjukvårdspersonal om du har ytterligare frågor och följ alltid deras instruktion.

2. Vad du behöver veta innan du får Glukos Braun 25 mg/ml buffrad

Varningar och försiktighet

Tala med läkare eller sjuksköterska innan du får Glukos Braun 25 mg/ml buffrad

 • om du har diabetes

 • om du har nedsatt njurfunktion

 • om du har hjärtproblem

 • om du har något tillstånd som orsakar ansamling av vätska och natrium

 • om du har problem med vätskenivån i hjärnan (till exempel på grund av hjärnhinne-inflammation, blödning i skallen eller hjärnskada)

 • om du har en sjukdom/tillstånd som kan orsaka höga nivåer av vasopressin, ett hormon som reglerar vätskenivån i kroppen, såsom:

  1. en akut och allvarlig sjukdom eller skada

  2. du har opererats nyligen

  3. sjukdom i hjärnan

  4. du tar vissa läkemedel (se avsnittet Andra läkemedel och Glukos Braun 25 mg/ml buffrad).

Detta kan öka risken för låga natriumnivåer i blodet och kan leda till huvudvärk, illamående, krampanfall, trötthet, koma och svullnad av hjärnan.

Din vätskebalans och dina nivåer av glukos, natrium och andra elektrolyter kan behöva kontrolleras före och under behandling. Du kan därför få lämna blodprov före och under behandlingen.

Andra läkemedel och Glukos Braun 25 mg/ml buffrad

Tala om för läkare om du använder, nyligen har använt eller kan tänkas använda andra läkemedel.

Det är särskilt viktigt att du talar om för läkaren om du använder något av följande läkemedel, eftersom de kan öka risken för biverkningar på grund av låga natriumnivåer i blodet (se avsnittet Varningar och försiktighet):

 • vätskedrivande läkemedel

 • vissa cancerläkemedel

 • selektiva serotoninåterupptagshämmare (används för att behandla depression)

 • vissa läkemedel mot psykiska sjukdomar (antipsykotika)

 • morfinliknande läkemedel (opioider)

 • läkemedel mot smärta och/eller inflammation (även kallade icke-steroida antiinflammatoriska läkemedel (NSAID))

 • vissa läkemedel mot epilepsi

 • oxytocin (används för att sätta igång förlossning, vid kejsarsnitt, för att kontrollera blödningar efter förlossning, vid missfall eller abort).

Graviditet och amning

Om du är gravid eller ammar, tror att du kan vara gravid eller planerar att skaffa barn, rådfråga läkare innan du använder detta läkemedel.

Körförmåga och användning av maskiner

Detta läkemedel har ingen eller försumbar effekt på förmågan att köra bil och använda maskiner.


3. Hur du får Glukos Braun 25 mg/ml buffrad

Glukos Braun 25 mg/ml buffrad ges till dig av läkare eller sjuksköterska. Dosen av Glukos Braun 25 mg/ml buffrad bestäms av läkaren och beror på ditt tillstånd, din ålder och din kroppsvikt.

Läkemedlet ges i form av dropp i en ven (intravenös infusion). Infusionstakten anpassas efter ditt tillstånd. Om det är svårt eller omöjligt att ge läkemedlet i en ven, kan vätskan ges under huden (subkutant).

Om du har fått för stor mängd av Glukos Braun 25 mg/ml buffrad

Det är inte troligt att detta inträffar eftersom detta läkemedel ges av sjukvårdpersonal.

Överdosering eller för snabb infusion kan leda till vätskeöverbelastning med symptom såsom vätskeansamling (ödem), särskilt vid fotlederna (svullna fotleder), eller i lungorna (kan ge andningssvårigheter) samt elektrolytrubbningar. Om något av detta inträffar ska du omedelbart tala om det för läkare eller sjuksköterska. Infusionshastigheten kommer att justeras och vid behov avbryts infusionen helt. Ytterligare behandling beror på vilka symtom du har.

Om du har ytterligare frågor om detta läkemedel, kontakta läkare eller sjuksköterska.

4. Eventuella biverkningar

Liksom alla läkemedel kan detta läkemedel orsaka biverkningar, men alla användare behöver inte få dem.

Följande biverkningar har rapporterats:

Vanliga (kan förekomma hos upp till 1 av 10 användare):

 • inflammation med blodproppsbildning (tromboflebit) i ett blodkärl

Har rapporterats (förekommer hos ett okänt antal användare):

 • låga natriumnivåer i blodet (hyponatremi)

 • svullnad av hjärnan vilket kan orsaka hjärnskada (hyponatremisk encefalopati)

Rapportering av biverkningar

Om du får biverkningar, tala med läkare, apotekspersonal eller sjuksköterska. Detta gäller även eventuella biverkningar som inte nämns i denna information. Du kan också rapportera eventuella biverkningar direkt till Läkemedelsverket, www.lakemedelsverket.se. Genom att rapportera biverkningar kan du bidra till att öka informationen om läkemedels säkerhet.

Postadress: Läkemedelsverket Box 26 751 03 Uppsala

5. Hur Glukos Braun 25 mg/ml buffrad ska förvaras

Förvara detta läkemedel utom syn- och räckhåll för barn.

Används före utgångsdatum som anges på förpackningen. Utgångsdatumet är den sista dagen i angiven månad. Oanvänd lösning i öppnad behållare bör kasseras.

Använd inte detta läkemedel om lösningen inte är klar eller om behållaren eller dess förslutning är skadad.

Inga särskilda förvaringsanvisningar.

Läkemedel ska inte kastas i avloppet eller bland hushållsavfall. Fråga apotekspersonalen hur man kastar läkemedel som inte längre används. Dessa åtgärder är till för att skydda miljön.

6. Förpackningens innehåll och övriga upplysningar

Innehållsdeklaration

De aktiva substanserna är:

 • glukos (i form av glukosmonohydrat, 27,5 g): 25,0 g per liter

 • natriumklorid: 2,6 g per liter

 • natriumacetattrihydrat: 3,4 g per liter

Övriga innehållsämnen är saltsyra och vatten för injektionsvätskor.

Elektrolytinnehåll:

Natrium

70 mmol/l

Klorid

45 mmol/l

Acetat

25 mmol/l

Kalorivärde:

425 kJ (100 kcal)

Osmolaritet

270 mOsm/l

pH

ca 6

Acidimetrisk titrering (till pH 7)

ca 2 mmol/l

Läkemedlets utseende och förpackningsstorlekar

Glukos Braun 25 mg/ml är en buffrad infusionsvätska, lösning.

Det är en klar, färglös eller nästan färglös vattenlösning.

Förpackningsstorlekar: Ecoflac Plus polyetenbehållare 10 × 500 ml och 10 × 1 000 ml.

Eventuellt kommer inte alla förpackningsstorlekar att marknadsföras.

Innehavare av godkännande för försäljning och tillverkare

Innehavare av godkännande för försäljning:

B. Braun Melsungen AG

34209 Melsungen

Tyskland

Tillverkare:

B. Braun Melsungen AG

34209 Melsungen, Tyskland

B. Braun Medical S.A.

Carretera de Terrassa 121

08191 Rubi, Barcelona, Spanien

Information lämnas av:

B. Braun Medical AB

Box 110

182 12 Danderyd


Denna bipacksedel ändrades senast

2018-05-09


Följande uppgifter är endast avsedda för hälso- och sjukvårdspersonal:

Dosering och administreringssätt

Intravenös infusion. Infusionstakten anpassas efter patientens kliniska tillstånd. I regel ges dock högst 1000 ml/timme (14 ml/kg/timme). Om intravenös administrering är svår eller omöjlig, kan vätskan ges subkutant. Infusionstakten får då inte vara högre än 1000 ml/12 timmar.

I nkompatibiliteter

Glukos Braun 25 mg/ml buffrad kan användas som tillsatsterapi tillsammans med lämpliga infusionskoncentrat. Endast sådana vätskor eller läkemedel som man vet är blandbara med produkten får tillsättas.

På grund av risken för pseudoagglutination, ska denna vätska inte ges via samma infusionsaggregat som blod. Av samma skäl får inte erytrocytkoncentrat suspenderas i vätskan.

Hållbarhet i bruten förpackning

Ur mikrobiologisk synpunkt ska produkten användas omedelbart. Om den inte används omedelbart är förvaringstid och förvaringsvillkor före administrering användarens ansvar och ska normalt inte vara mer än 24 timmar vid 2–8 °C, om inte spädningen ägt rum under kontrollerade och validerade aseptiska förhållanden.

Anvisningar för användning och hantering  

Endast klar lösning i oskadad förpackning får användas.

Oanvänd lösning i öppnad behållare bör kasseras.

Bruksanvisning för behållaren Ecoflac Plus

. Gravitationsinfusion

 • Anslut infusionsaggregatet till behållaren, fyll droppkammaren till hälften och prima infusionsslangen fri från luftbubblor.

 • Stäng infusionsaggregatets luftningsventil.

 • Anslut infusionsslangen till kanyl/kateter.

 • Öppna rullklämman och påbörja infusionen med luftningsventilen stängd.

Bild 1

2. Tillsatser

Tillsats via kanyl

 • Stick in kanylen vertikalt.

Bild 2

Tillsats med hjälp av överföringsadaptern Ecoflac Mix

 • Anslut överföringsadaptern till behållaren.

 • Anslut tillsatsflaskan i andra änden med ett ”klick”.

  • För över lösning till tillsatsflaskan genom att trycka på Ecoflac Plus-behållaren. Se till att tillsatsen löses upp ordentligt. Vänd Ecoflac Plus-behållaren med ansluten flaska upp och ned. Tryck i luft i flaskan tills all lösning har överförts till Ecoflac Plus-behållaren.

Bild 3

Tillsatsdokumentation och återförslutning av injektionsport med Ecopin

 1. Stick in Ecopin i injektionsporten.

 2. Bryt av handtaget.

Bild 4