Glucos. B. Braun

Infusionsvätska, lösning 50 mg/ml Glukos 10 x 500 milliliter

Detta är ett receptbelagt läkemedel som endast kan köpas om du har recept.

Pris med recept (Ingår ej i förmån)

291:-

Köp via recept
Läs alltid bipacksedeln innan användning.

EAN: 07046260611849

Källa: Fass.se

Bipacksedel: Information till användaren

Glucos. B. Braun 50 mg/ml

infusionsvätska, lösning glukos

Läs noga igenom denna bipacksedel innan du börjar använda detta läkemedel. Den innehåller information som är viktig för dig.

 • Spara denna information, du kan behöva läsa den igen.

 • Om du har ytterligare frågor vänd dig till läkare, apotekspersonal eller sjuksköterska.

 • Om du får biverkningar, tala med läkare, apotekspersonal eller sjuksköterska. Detta gäller även eventuella biverkningar som inte nämns i denna information. Se avsnitt 4.

I denna bipacksedel finner du information om:
1. Vad Glucos. B. Braun 50 mg/ml är och vad det används för
2. Vad du behöver veta innan du får Glucos. B. Braun 50 mg/ml
3. Hur Glucos. B. Braun 50 mg/ml används
4. Eventuella biverkningar
5. Hur Glucos. B. Braun 50 mg/ml ska förvaras
6. Förpackningens innehåll och övriga upplysningar

1. Vad Glucos. B. Braun 50 mg/ml är och vad det används för

Glucos. B. Braun 50 mg/ml är en steril lösning som innehåller glukos i vatten. Den används antingen för att ge dig vätska och glukos eller för upplösning av andra läkemedel.

2. Vad du behöver veta innan du får Glucos. B. Braun 50 mg/ml

Du ska inte ges Glucos. B. Braun 50 mg/ml om du har:

 • för hög blodsockernivå (hyperglykemi) som det krävs mer än 6 enheter insulin per timme för att kontrollera

 • hög nivå av mjölksyra i blodet (mjölksyraacidos)

 • för mycket vätska i kroppen (hypoton hyperhydrering eller isoton hyperhydrering)

 • akut hjärtsvikt 

 • vatten i lungorna (lungödem).

Varningar och försiktighet

Tala med läkare, apotekspersonal eller sjuksköterska innan du ges Glucos. B. Braun 50 mg/ml om du:

 • har diabetes mellitus

 • har nedsatt glukosmetabolism (t.ex. efter operationer eller skador)

 • har nedsatt njurfunktion

 • är undernärd och har B-vitaminbrist

 • om du har problem med vätskenivån i hjärnan (till exempel på grund av hjärnhinneinflammation, blödning i skallen eller hjärnskada)

 • om du har en sjukdom/tillstånd som kan orsaka höga nivåer av vasopressin, ett hormon som reglerar vätskenivån i kroppen, såsom:

  • en akut och allvarlig sjukdom eller skada

  • du har opererats nyligen

  • sjukdom i hjärnan

  • du tar vissa läkemedel (se avsnittet Andra läkemedel och Glucos. B. Braun 50 mg/ml).

   Detta kan öka risken för låga natriumnivåer i blodet och kan leda till huvudvärk, illamående, krampanfall, trötthet, koma och svullnad av hjärnan.

Läkaren överväger mycket noggrant om detta läkemedel är lämpligt för dig.

Du ska normalt inte få detta läkemedel om du har eller nyligen har haft en stroke om inte läkaren tycker att det är nödvändigt för ditt tillfrisknande.

Dina nivåer av blodsocker, vätskor, elektrolyter (salter, framför allt natrium och kalium) och din syra-basbalans kontrolleras för att man ska vara säker på att dessa är korrekta under infusionen. Du kan därför få lämna blodprov.

Tillräcklig tillförsel av elektrolyter (i synnerhet kalium och natrium) kommer att säkerställas.

Om nödvändigt kommer du att få insulin för att hålla ditt blodsocker under kontroll.

Om du också behöver blodtransfusioner kommer dessa att ges via en annan slang.

Läs noggrant bipacksedeln för de läkemedel som ska lösas upp eller spädas med Glucos. B. Braun 50 mg/ml.

Barn

Särskild försiktighet kommer att iakttas när detta läkemedel ges till barn. Vätskenivåer i kroppen, urinproduktion och elektrolytkoncentrationer i blodet och urinen kommer att kontrolleras noggrant.

Andra läkemedel och Glucos. B. Braun 50 mg/ml

Tala om för din läkare om du använder, nyligen har använt eller kan tänkas använda andra läkemedel.

Det är viktigt att du talar om för läkaren om du använder något av följande läkemedel, eftersom de kan öka risken för biverkningar på grund av låga natriumnivåer i blodet (se avsnittet Varningar och försiktighet):

 • vissa cancerläkemedel

 • selektiva serotoninåterupptagshämmare (används för att behandla depression)

 • vissa läkemedel mot psykiska sjukdomar (antipsykotika)

 • morfinliknande läkemedel (opioider)

 • läkemedel mot smärta och/eller inflammation (även kallade icke-steroida antiinflammatoriska läkemedel (NSAID))

 • vissa läkemedel mot epilepsi

 • oxytocin (används under graviditet, förlossning och vård efter förlossning)

 • vätskedrivande läkemedel (diuretika).

Graviditet och amning

Om du är gravid eller ammar, tror att du kan vara gravid eller planerar att skaffa barn, rådfråga läkare innan du använder detta läkemedel.

Graviditet

Läkaren gör en noggrann bedömning av om du ska få denna lösning om du är gravid.

Amning

Denna lösning kan användas under amning.

Körförmåga och användning av maskiner

Detta läkemedel påverkar inte förmågan att köra bil eller använda maskiner.

Ta även hänsyn till relevant information i bipacksedeln för de läkemedel som ska lösas upp eller spädas med Glucos. B. Braun 50 mg/ml.


3. Hur Glucos. B. Braun 50 mg/ml används

Dosering

Läkaren bestämmer den dos av Glucos B. Braun 50 mg/ml du ska få.

När detta läkemedel ges för att tillföra vätska beror mängden lösning som du får på din ålder, vikt och ditt medicinska och fysiska tillstånd.

När detta läkemedel används för att lösa upp eller späda andra läkemedel beror mängden lösning som du får på koncentrationen av det läkemedel som ska lösas upp eller spädas.

Användning för barn

Om Glucos. B. Braun 50 mg/ml ges till barn ska dosen vara så låg som möjligt.

Administreringssätt

Glucos. B. Braun 50 mg/ml ges via dropp i en ven.

Om du har fått i dig för stor mängd av Glucos. B. Braun 50 mg/ml

Det är inte troligt att detta inträffar eftersom läkaren fastställer dina dygnsdoser.

Överdosering av glukos kan leda till:

 • för höga nivåer av blodsocker (hyperglykemi) 

 • glukosförluster via urinen (glukosuri)

 • onormalt kraftigt koncentrerade kroppsvätskor (hyperosmolaritet i serum)

 • vätskebrist i kroppen (dehydrering)

 • nedsatt medvetande eller medvetslöshet på grund av extremt höga blodsockerhalter eller för koncentrerade kroppsvätskor (hyperglykemisk-hyperosmolär koma).

Överdosering av vätskor kan leda till övervätskning med:

 • ökad hudspänning 

 • tyngdkänsla och bensvullnad (venstas) 

 • vävnadssvullnad (ödem), eventuellt med vatten i lungorna (lungödem) eller svullnad i hjärnan (hjärnödem)

 • onormalt höga eller låga elektrolytnivåer i blodet, t.ex. låga natriumnivåer (hyponatremi) eller låga kaliumnivåer (hypokalemi)

 • störningar i syra-bas-balansen.

Vid överdosering kan du uppleva illamående, kräkningar och spasmer.

Även ytterligare symtom på överdosering kan förekomma beroende på vilken typ av läkemedel som ska lösas upp eller spädas med Glucos. B. Braun 50 mg/ml. Beakta även relevant information i bipacksedeln för de läkemedel som ska lösas upp eller spädas med Glucos. B. Braun 50 mg/ml.

Om du upplever symtom kan glukosinfusionen saktas ned eller avbrytas.

Din läkare kommer att avgöra om du behöver ytterligare behandling, t.ex. administrering av insulin, urindrivande läkemedel (diuretika) eller elektrolyter (salter).

Om du har ytterligare frågor om detta läkemedel kontakta läkare eller apotekspersonal.

4. Eventuella biverkningar

Liksom alla läkemedel kan detta läkemedel orsaka biverkningar men alla användare behöver inte få dem.

Har rapporterats (förekommer hos ett okänt antal användare):

 • onormalt höga eller låga elektrolytnivåer i blodet, t.ex. inte tillräckligt med kalium (hypokalemi)

 • låga natriumnivåer i blodet (hyponatremi)

 • svullnad av hjärnan vilket kan orsaka hjärnskada.

Rapportering av biverkningar

Om du får biverkningar, tala med läkare, apotekspersonal eller sjuksköterska. Detta gäller även eventuella biverkningar som inte nämns i denna information. Du kan också rapportera eventuella biverkningar direkt till Läkemedelsverket, www.lakemedelsverket.se. Genom att rapportera biverkningar kan du bidra till att öka informationen om läkemedels säkerhet.

Postadress: Läkemedelsverket Box 26 751 03 Uppsala

5. Hur Glucos. B. Braun 50 mg/ml ska förvaras

Förvara detta läkemedel utom syn- och räckhåll för barn.

Används före utgångsdatum som anges på förpackningen efter EXP. Utgångsdatumet är den sista dagen i angiven månad.

Inga särskilda förvaringsanvisningar.

Använd bara detta läkemedel om lösningen är klar och färglös eller nästan färglös och om behållaren och dess förslutning är oskadade.

Behållarna är endast avsedda för engångsbruk. Kasta behållaren och eventuellt oanvänt innehåll efter användning.

Läkemedel ska inte kastas i avloppet eller bland hushållsavfall. Fråga apotekspersonalen hur man kastar läkemedel som inte längre används. Dessa åtgärder är till för att skydda miljön.

6. Förpackningens innehåll och övriga upplysningar

Innehållsdeklaration

 • Den aktiva substansen är glukos. En liter av detta läkemedel innehåller 55 g glukosmonohydrat, motsvarande 50 g glukos.

 • Övrigt innehållsämne: Vatten för injektionsvätskor.

Energi

837 kJ/l (200 kcal/l)

Teoretisk osmolaritet

278 mOsm/l

Surhet (titrerad till pH 7,4)

< 0,5 mmol/l NaOH

pH

3,5–5,5

Läkemedlets utseende och förpackningsstorlekar

Glucos. B. Braun 50 mg/ml är en infusionsvätska, lösning (för administrering via dropp i ven).

Det är en klar, färglös eller nästan färglös lösning som innehåller glukos i vatten.

Förpackningsstorlekar:

Ecoflac plus plastförpackning (LDPE): 20 x 100 ml, 10 x 250 ml, 10 x 500 ml, 10 x 1 000 ml

Eventuellt kommer inte alla förpackningsstorlekar att marknadsföras.

Innehavare av godkännande för försäljning och tillverkare

Innehavare av godkännande för försäljning

B. Braun Melsungen AG

Carl-Braun-Strasse 1

34212 Melsungen

Tyskland

Postadress: 

34209 Melsungen

Tyskland

Tillverkare

B. Braun Melsungen AG

Carl-Braun-Strasse 1

34212 Melsungen

Tyskland

eller

B. Braun Medical S.A.

Carretera de Terrassa 121

08191 Rubi, Barcelona

Spanien

Ytterligare upplysningar om detta läkemedel kan erhållas hos ombudet för innehavaren av godkännandet för försäljning:

B. Braun Medical AB

Box 110

182 12 Danderyd


Denna bipacksedel ändrades senast

2018-12-18


Följande uppgifter är endast avsedda för hälso- och sjukvårdspersonal:

Dosering

Vuxna

Maximal daglig dos

Upp till 40 ml/kg kroppsvikt per dag, motsvarande 2 g glukos/kg kroppsvikt per dag.

Maximal infusionshastighet

Upp till 5 ml/kg kroppsvikt per timme, motsvarande 0,25 g glukos/kg kroppsvikt per timme.

Administreringssätt

Intravenös användning.

Möjligheten att administrera lösningen som perifer infusion beror på den beredda blandningens osmolaritet.

Inkompatibiliteter

Eftersom Glucos. B. Braun 50 mg/ml har ett surt pH kan inkompatibiliteter förekomma vid blandning med andra läkemedel och med blod.

Information avseende kompatibilitet kan begäras från tillverkaren av läkemedlet som ska tillsättas.

Erytrocytkoncentrat får inte spädas i Glucos. B. Braun 50 mg/ml på grund av risken för pseudoagglutination.

Särskilda anvisningar för destruktion och övrig hantering
Administreringen ska påbörjas omedelbart efter anslutning av behållaren till administreringssetet eller infusionsaggregatet. 

Före inblandning av en tillsats eller beredning av en näringsblandning måste fysisk och kemisk kompatibilitet bekräftas. Eftersom Glucos. B. Braun 50 mg/ml har ett surt pH kan inkompatibiliteter förekomma vid blandning med andra läkemedel. Information om kompatibilitet kan begäras från tillverkaren av läkemedlet som ska tillsättas.

Vid inblandning av tillsatser ska sedvanliga aseptiska försiktighetsåtgärder strikt tillämpas.

Hållbarhet efter första öppnandet

Öppnad förpackning ska användas omedelbart.

Hållbarhet efter inblandning av tillsatser

Ur mikrobiologisk synpunkt ska produkten användas omedelbart. Om den inte används omedelbart är förvaringstider och förvaringsförhållanden före användning användarens ansvar och ska normalt inte överstiga 24 timmar vid 2-8 °C, om inte utspädningen ägt rum under kontrollerade och validerade aseptiska förhållanden.

Observera även respektive tillverkares anvisningar gällande tillsatser eller läkemedel som ska spädas ut.

För fullständig information om detta läkemedel se produktresumén.