Gensumycin

Injektionsvätska, lösning 40 mg/ml Gentamicin 5 x 2 milliliter

Detta är ett receptbelagt läkemedel som endast kan köpas om du har recept.

Pris med recept (Ingår ej i förmån)

288:75

Köp via recept

EAN: 03582910086079

Källa: Fass.se

Bipacksedel: Information till användaren

Gensumycin

40 mg/ml injektionsvätska, lösning
gentamicin

Läs noga igenom denna bipacksedel innan du börjar använda detta läkemedel. Den innehåller information som är viktig för dig.

 • Spara denna information, du kan behöva läsa den igen.

 • Om du har ytterligare frågor vänd dig till läkare eller sjuksköterska.

 • Detta läkemedel har ordinerats enbart åt dig. Ge det inte till andra. Det kan skada dem, även om de uppvisar sjukdomstecken som liknar dina.

 • Om du får biverkningar, tala med läkare, apotekspersonal eller sjuksköterska. Detta gäller även eventuella biverkningar som inte nämns i denna information. Se avsnitt 4.

I denna bipacksedel finner du information om:
1. Vad Gensumycin är och vad det används för
2. Vad du behöver veta innan du använder Gensumycin
3. Hur du använder Gensumycin
4. Eventuella biverkningar
5. Hur Gensumycin ska förvaras
6. Förpackningens innehåll och övriga upplysningar

1. Vad Gensumycin är och vad det används för

Gensumycin innehåller gentamicinsulfat som är ett antibiotikum.

Gensumycin används för att behandla allvarliga infektioner från lungor, urinvägar, tarmar eller vid inflammation i hjärtat (endokardit) hos barn och vuxna.

2. Vad du behöver veta innan du använder Gensumycin

Använd inte Gensumycin

 • om du är allergisk mot gentamicinsulfat eller något annat innehållsämne i detta läkemedel (anges i avsnitt 6)

 • om du är allergisk mot andra aminoglykosidantibiotika

Varningar och försiktighet

Tala med läkare, apotekspersonal eller sjuksköterska innan du använder Gensumycin.

Gensumycin kan vara skadlig för njurarna och hörseln och du följs därför noggrant under behandlingen. Bland annat kommer läkaren övervaka njurfunktion, hjärnnervsfunktionen samt ta blodprover.

Läkaren kommer vara speciellt försiktig och övervaka dig om:

 • du har nedsatt njurfunktion, är äldre eller får i dig för lite vätska (är dehydrerad)

 • du har muskelsvaghet

 • du har diarré

Tala om för läkare eller apotekspersonal om du får allvarlig diarré.

Andra läkemedel och Gensumycin

Tala om för läkare eller apotekspersonal om du använder, nyligen har använt eller kan tänkas använda andra läkemedel.

Gensumycin ska inte kombineras med följande läkemedel:

 • Furosemid (vattendrivande läkemedel)

Flera läkemedel kan också påverka eller påverkas av behandlingen med Gensumycin. Det gäller:

 • ciklosporin (läkemedel som hämmar immunreaktioner)

 • indometacin (antiinflammatorsikt läkemedel)

Graviditet, amning och fertilitet

Om du är gravid eller ammar, tror att du kan vara gravid eller planerar att skaffa barn, rådfråga läkare eller apotekspersonal innan du använder detta läkemedel.

Risk finns att fostret påverkas. Använd därför inte Gensumycin under graviditet annat än på bestämd ordination från läkare.

Innehållsämnet i Gensumycin går över i modersmjölk i sådana mängder att det finns risk för att barnet kan påverkas.

Körförmåga och användning av maskiner

Vid behandling med Gensumycin kan biverkningar som yrsel och balansrubbningar förekomma. Detta bör beaktas då skärpt uppmärksamhet krävs, t.ex. vid bilkörning. Du är själv ansvarig för att bedöma om du är i kondition att framföra motorfordon eller utföra arbete som kräver skärpt vaksamhet. En av faktorerna som kan påverka din förmåga i dessa avseenden är användning av läkemedel på grund av deras effekter och/eller biverkningar. Beskrivning av dessa effekter och biverkningar finns i andra avsnitt. Läs därför all information i denna bipacksedel för vägledning. Diskutera med läkare eller apotekspersonal om du är osäker.


3. Hur du använder Gensumycin

Använd alltid detta läkemedel exakt enligt beskrivning i denna bipacksedel eller enligt anvisningar från läkare eller apotekspersonal. Rådfråga läkare eller apotekspersonal om du är osäker.

Dosen bestäms av läkaren som anpassar den för dig.

Om du använt för stor mängd av Gensumycin

För stora mängder av detta läkemedel kan bl.a. göra att du känner dig yr, påverkan på hörsel, får kramper.

Vid en överdos kommer din läkare att vidta lämpliga åtgärder.

4. Eventuella biverkningar

Liksom alla läkemedel kan detta läkemedel orsaka biverkningar, men alla användare behöver inte få dem.

Vanliga (kan förekomma hos upp till 1 av 10 användare): Öronpåverkan med illamående, yrsel och balansrubbningar. Hörselnedsättning. Eksem, klåda. Protein i urinen (kan mätas i urinprov). Ökad mängd av kreatinin och urinämnen i blodet.

Mindre vanliga (kan förekomma hos upp till 1 av 100 användare): Ändringar i blodbilden: förändrat antal av en typ av vita blodkroppar (eosinofili), ökat antal blodplättar (trombocyter). Nässelutslag. Ökade värden av leverenzymer i blodet.

Sällsynta (kan förekomma hos upp till 1 av 1000 användare): Ändringar i blodbilden: blodbrist (anemi), mycket nedsatt antal blodplättar (trombocytopeni) och nedsatt antal vita blodkroppar (leucopeni). Huvudvärk. Lågt blodtryck.

Mycket sällsynta (kan förekomma hos upp till 1 av 10 000 användare): Akut njursvikt, höga nivåer av fosfat och aminosyror i urinen (s.k. Fanconi-liknande syndrom, förknippat med höga doser som ges under lång tid).

Har rapporterats (förekommer hos ett okänt antal användare): Nedsatt känsel och/eller stickningar/domningar i armar och/eller ben (perifer neuropati). Permanent hörselnedsättning, dövhet.

Infektion av andra gentamicinresistenta bakterier. Diarré med eller utan blod och/eller magkramper. Allvarlig allergisk reaktion i huden och slemhinnorna tillsammans med blåsor och rodnad i huden som i mycket allvarliga fall kan påverka inre organ och kan vara livshotande (Stevens-Johnsons syndrom, toxisk epidermal nekros).

Allergiska reaktioner (inklusive allvarliga allergiska reaktioner såsom anafylaxi ), som kan inkludera:

 • Kliande, knöligt utslag (nässelfeber) eller nässelutslag (urtikaria)

 • Svullnad i händer, fötter, fotleder, ansikte, läppar eller svalg som kan orsaka svårigheter att svälja eller andas

 • Svimning, yrsel, svimningskänsla (lågt blodtryck)

Om du misstänker att du har fått en allvarlig allergisk reaktion, kontakta omedelbart sjukvården.

Rapportering av biverkningar

Om du får biverkningar, tala med läkare, apotekspersonal eller sjuksköterska. Detta gäller även eventuella biverkningar som inte nämns i denna information. Du kan också rapportera eventuella biverkningar direkt till Läkemedelsverket, www.lakemedelsverket.se. Genom att rapportera biverkningar kan du bidra till att öka informationen om läkemedels säkerhet.

Postadress: Läkemedelsverket Box 26 751 03 Uppsala

5. Hur Gensumycin ska förvaras

Förvara detta läkemedel utom syn- och räckhåll för barn.

Detta läkemedel kräver inga särskilda förvaringsanvisningar.

Beredda lösningar är endast för engångsbruk och ska användas inom 12 timmar.

Används före utgångsdatum som anges på etiketten och kartongen efter EXP. Utgångsdatumet är den sista dagen i angiven månad.

Läkemedel ska inte kastas i avloppet eller bland hushållsavfall. Fråga apotekspersonalen hur man kastar läkemedel som inte längre används. Dessa åtgärder är till för att skydda miljön.

6. Förpackningens innehåll och övriga upplysningar

Innehållsdeklaration

 • Den aktiva substansen är gentamicinsulfat. 1 ml injektionsvätska innehåller: gentamicinsulfat motsvarande 40 mg gentamicin.

 • Övriga innehållsämnen (hjälpämnen) är natriumklorid, svavelsyra/natriumhydroxid (för pH-justering) och vatten för injektionsvätskor.

Läkemedlets utseende och förpackningsstorlekar

Klar, till lätt opalskimrande/färglös till ljusgul lösning. Injektionsflaska 5x2 ml.

Innehavare av godkännande för försäljning och tillverkare

Innehavare av godkännande för försäljning:

Sanofi AB

Box 30052

104 25 Stockholm

Tillverkare:

Famar Health Care Services

Madrid S.A.U

Spanien


Denna bipacksedel ändrades senast

2021-03-22